Hotărârea nr. 390/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSOLIDARE ȘI SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ S+P, STR. STEAGULUI NR. 28, INVESTITOR ABDUL GHIULER

CON Nr^ ROMÂNIA

W JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

TOMIS ,,

'•«.nsiahii A'*’

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -consolidare și supraetajare locuință individuală S+P, str. Steagului nr. 28, investitor Abdul Ghiuler

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 5Q 'Qfl • 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 166422/29.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 180532/18.09.2019, precum și avizul nr. 166414/29.08.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea doamnei Abdul Ghiuler înregistrată sub nr. 83000/22.04.2019, completată cu adresa înregistrată sub nr. 120811/24.06.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Steagului nr. 28, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de consolidare și supraetajare locuință individuală S+P cu un etaj și mansardă, cu menținerea funcțiunii de locuire, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Steagului nr. 28, în suprafață de 205,43 mp (potrivit actelor de proprietate) și 218 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 209798, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Abdul Sain și Abdul Ghiuler conform contractului de vânzare - cumpărare cu garanție reală imobiliară autentificat sub nr. 1243/13.09.2007 la Biroul notarilor publici asociați Tatu Elena și Dumitra Cristian Gabriel.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Abdul Ghiuler, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prazenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, ) abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membri.
CONTRASEMNEAZĂj SECRETAR,^

CONSTANȚA

2019

MEMORIU JUSTIFICATIV


1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- Denumirea proiectului -P.U.D. "MODIFICARE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE SI SUPRAETAJARE CU UN ETAJ si POD CIRCULABIL/MANSARDA din LOCUINTA-Sp+P in LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1E+POD CIRCULABIL/MANSARDA"

ABDUL GHIULER si ABDUL SAIN ARHITECTONIC S.R.L., arh. NO£LA-ENE..________

februarie 2019                  I „ județul cor*

......... .    V'ZAT SPRE NES, SW •

I Anexă ia avizul nr.____i_____„___


 • - Inițiator (Beneficiar) :

 • - Elaborator (Proiectant):

 • - Data elaborării :

 • - Amplasament:

 • - Certificat de urbanism:


CONSTANTA, strada Steagului, K^ARDiRFc-nAPUi nr.144/15.01.2019               i v:za.t spre ne


OBIECTUL LUCRĂRII


,                                                                   i ARHIT'tCT ȘEF__'_____,           |

Obiectul prezentei documentații a fost generat de necesitatea.JDod.ificari.i-retraQenloj:-mj.nimerJ privind modificarea, modernizarea, consolidarea si supraetajarea unui LOCUINȚA INDIVIDUALA Sp+P, fata de limitele laterale/posterioare al 218,00mp, amplasat in Constanta, strada Steagului, nr.28.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de regie Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasarernro" modernizare, dimensionare si conformare a obiectivului existent/p/bpus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;

 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;                 Tp jR

 • - modul de ocupare al terenului;                                        I/t '■"'"T'TTZ "

 • - accesele auto si pietonale;                                                    a °

 • - conformarea arhitectural-volumetrica;                                            „•

 • - conformarea spatiilor publice;

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tema stabilite;

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobați (P.O.T., C.U.T.)

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;

 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale acestora;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.


imobil parter existent -terenului in suprafața de

ARHrTECfO^'c


2. ÎNCADRARE in zona

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul studiat, in suprafața de 218,00mp, se afla in Cartierul Coiciu, pe strada Steagului, nr.28, intr-o zona cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 209798, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanismnr.144/15.01.2019 , terenul se afla in zona de reglementare ZRL2b - caracterizata de locuințe individuale si colective


mici cu maxim P+2 niveluri, situate in interiorul perimetrelor de protecție. Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT

ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT


Utilizări admise: - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; -se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, ' depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

Utilizări admise cu condiționări: -se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Utilizări interzise: - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare; - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; - depozitare en gros; - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; - autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau/care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.                  — / /7---

Amplasarea clădirilor fata de aliniament: - la stabilirea alinierii GQnstr^ț'iy^Kfata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC; - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,0metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,0 metri in cazul străzilor de categoria III;- clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, fâîcoâhe^jț^vjndp.uri .către™

domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre                   d istanta (de

4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alirfîerera străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,2^ nVeWr 11        • :-

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor:

 • - cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avarjd o atfâflDHitmșje ma.xnr)_____~

15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt !cârre“vorintoaTce fatade spre -------

ambele străzi; - in cazul segmentării insiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care insiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,0 metri, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei; - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3,0metri; - in cazul clădirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare; - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul incaperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0; - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri; - in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15,0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmuirii ;

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita Acminima=50,0 mp; - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4,0 metri.


iar cea pietonala pe ©tigHntofOicirculatie publica (y^ftetâtifâ; bate d e m i n i m iteFâ'feiâl^pMcelei; - de regula Anexă la avizul nr.        7/ /          • fi

.L. nr. 113/2017, rectificată prin


Circulații si accese: - circulația autovehiculelor se face pe strada S trotuarele eferente; - parcela va avea asigurat un acces caros in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una dirj 3,0 metri lățime; - accesele vor fi de regula amplasate către lirr it^le se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela;

Staționarea autovehiculelor: - se vor respecta prevederile H.C> H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea Regulamentului privind a^guraf§^r®ma’^lluțmctimm-de4ocuri posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii;

de paracre pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate“peTăza "municipiului Constanta;

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor: -inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 -(Hmaxim=10metri) - se admite mansardarea clădirilor cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent';'-;-- se a depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor invecinate/in cazul regimului d construire insiruit sau cuplat; - inaltimea acoperișului nu va depăși gabarituLunui cerc cgLEaz 4,0 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; - inaltimea anexelor lipite de limiteIe,Jfc aihi.

BC)Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)-ZRL2b

Se considera construibile parcelele care indeplinesc următoarele condiții cumulate: construcții insiruite, suprafața minima de 150 mp (250 mp in zone protejate), front la str^ 8 metri (10 metri in zone protejate); -pentru construcții cuplate, suprafața minima de 250 in zone protejate), front la strada de minim 12 metri; - pentru construcții izolate, suprafața minima de 300 mp (350 mp in zone protejatesi front la strada de minim 14 metri; - pentru parcelele de colt se admite o reducere cu 50 mp a suprafeței terenului si o reducere cu 25% a frontului pentru fiecare fațada; - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC; - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului;

Aspectul exterior al clădirilor: - clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje; - toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Condiții de echipare edilitara: -zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, termica si gaze naturale); Condiții de echipare edilitara: - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere plantate: - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate; - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); - pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; -se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

împrejmuiri: - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; - imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

- P.O.T. maxim = 35%    - C.U.T. maxim = 1,00

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca resprctivul solicitant realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa. Atunci P.O.T.=45% si C.U.T.=1,35.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMjȚENT CU[P.LFBF > •        .

Nu sunt in curs de elaborare alte documentații de urbanism pertru :î VÎZAT SPRE NESî -u#,* . F

Anexă ia. avizul nr.                      |


3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe strada Steagului, iar cea                 u'arețg^ferente.________<

Parcela are asigurat un acces pietonal si doua accesuri auto -ununh^arajuLexistent si altul pentru locul de parcare amenajat in curte, ambele realizate direct din strada Steagului;

SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN

Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are suprafața de 218,00 mp, conform măsurători cadastrale si intabulare. In prezent, terenul este ocupat de trei construcții :

Corp C1- locuința Beci+Parter cu Sc=109mp si Sd=123mp, Corp C2-garaj parter cu Sc=22mp si Corp C3-wc parter cu Sc=2mp.

Beneficiarul dorește modificarea, modernizarea, consolidarea si supraetajarea Corpurilor C1+C3, si menținerea Corpului C2-garaj.

P.O.T. existent=61% C.U.T. existent=0,67


Terenul are forma patrulatera, cu dimensiunile:

 • - latura de nord-est: 5,94metri+8,48metri+0,68metri

 • - latura de sud-vest: 3,99metri+1,59metri

 • - latura de sud-est: 14,28metri

 • - latura de nord-vest: 5,51metri+2,55metri+6,08metri

Vecinătățile terenului studiat, conform cadastru, sunt:

 • - propr.: Mocanu Maria

 • - strada Steagului

 • - propr.: Mangu Elena

 • - vecin: Nițică Lucia


N-E

S-V

N-V

S-E

Distanta clădirilor invecinate fata de limitele amplasamentului studiat:

 • -  la nord -vest: garaj amplasat pe hotar; locuința P+1E amplasata la cca. 3,5metri de hotarul comun;

 • -  la nord -est: locuința P+1E+M, amplasata pe hotarul comun;

 • -  la sud-est: locuința Parter, amplasata pe hotarul comun;

SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

S teren=218mp

Sc existenta=133 metri Sd existenta=147mp (Corp C1+Corp C2+Corp C3)

Sc care se mentine=22 mp (Corp C2-garaj)

Sc care se modifica, modernizaza, consolidează si supraetajeaza=111mp (Corp C1+C3)

CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte din Cartierul Coiciu, cu tesut urban constituit, cu o vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Fondul construit existent s-a dezvoltat in anii “60, cu cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze. Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care cel mai des intalnita este cea de garaj;

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenului-peste 50% si mici de utilizare a terenului;


 • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care ș proiectare la fazele ulterioare.

DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

-locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaj

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZA EA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

Terenul studiat este proprietatea privata a familiei ABDUL, conform Actului de vâhzare-cumparare

nr. 1243/13.09.2007. Parcelele invecinate pe laturile nord-est, suâ^sT‘sT np]gțIy^gțr.sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridiqe.pVe.diRat^ea:teFenului, pe latura de sud-vest, este domeniu public-strada Steagului.

DIRECȚIA

VSZAT SP&E fA .b An-S la


CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evid’eîitiă'itiȚTr^a&area succesiune litologica:                                                                          ............‘   "


“a”-pamant cenușiu cu grosimea de cca.1,00metri;

cimea de 6,00metri; adâncimea investigata.


“b”- un strat de loess galben plastic vârtos, intalnit pana^jâ Nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje, pana

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fpfidare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min=-1,50 metri, de la cota ternului natural;

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcul p.conv.-130kPa-gruparea fundamentala;

 • - se impune latimea fundației Bmin=0,60metri

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare imoermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior;

ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)

Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, avand o ușoara panta de cca.2% de la strada spre latura nord-estica.

ADANCIMEA APEI FREATICE

Nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje, pana la adancimea investigata de 6,00 metri.

PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI

Conform Codului de proiectare seismica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (colt) T =0,7sec. Adancimea de inghet se situează la 80-90cm de la nivelul terenului conform Normativului NP 112/2004, coroborat cu STAS 6054/77.

ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (inaltime, structura,stare)

Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 25% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera la construcții noi cu regim de inaltime P+1E/P+1E+M sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Structurile construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

In prezent, terenul este ocupat de doua construcții : Corp C1- locuința parter cu Sc=109mp, Corp C2-garaj parter cu Sc=22mp si Corp C3 wc parter cu Sc=2mp. jB^jrrșfip^r^jdQ^te modificarea, modernizarea, consolidarea si supraetajarea Corpurilq

r                                 C2-garaj.

DIRECȚIA URBAi' ÎSM

V'ZÂT SPRE NESCW&BAR& n Anexă la avizul nr.                     &

kjnire anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, i, iluminat stradal^^s^e1 ?EF------


ECHIPAREA EXISTENTA


Echiparea edilitara in zona fost realiz respectiv apa, canalizare, energie"© O

Asemenea celorlalte parcele din z/na, amplasamentul studiat beneficiazăi de~bransamente si racorduri la toate utilitățile edilitare necesare: alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere canalizare pluviala, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, telefonie si date prin cablu. Brasamentele si racordurile existente pe teren, vor fi păstrate in continuare, după modificarea, modernizarea, consolidarea si supraetajarea Corpurilor C1+C3 si menținerea Corpului C2-garaj.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat exista un branșament de apa Dn.3/4”, contorizat cu apometrul Dn.20mm, executat din conducta de distribuție apa Dn.lOOmm Azb si un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm B (H=1,20m). Pe strada Steagului exista conducta de distribuție apa Dn.lOOmm Azb si colectorul menajer Dn.250mmB (H=1,5-2m) si conducta magistrala de apa Dn.800mm PREMO. Brasamentul si racordul existente pe teren, vor fi menținute. In cazul in care este necesara redimensionarea branșamentului de apa, la următoarea faza, beneficiarul va reveni cu o noua documentație tehnica intocmita de un proiectant de specialitate agreat de R.A.J.A.

Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui aviz fiind trasata LEA 0,4KV existenta in apropiere. Conform avizului, la faza următoare, beneficiarul va reveni cu o noua documentație, avand in vedere ca noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta.

Conform avizului favorabil emis de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A., pe amplasamentul studiat ROMTELECOM nu are amplasate rețele si echipamente de comunicații. Pentru rețelele aferente obiectivului propus, proiectate in afara perimetrului studiat, beneficiarul va obține avizul TELEKOM, in baza unei documentații de specialitate.

Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, pe planul de situație anexat avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in apropierea

amplasametului. Pentru obiectivul propus pe amplament, la faza DTAC se va solicita.avizul Distrigaz Sud.

Conform avizului favorabil al R.A.D.E.T. Constanta, pe amplasamentulnu deține /yvv

a. '■ O


rețele termice.


4. REGLEMENTARI - zona de reglamentare ZRL2b*

OBIECTIVELE SOLICITA TE PRIN TEMA-PROGRAM            V.

SI’ăjPRAETAJARCA


Beneficiarul dorește MODIFICAREA, MODERNIZAREA, CONSOLIDARĂ

CU UN ETAJ si POD CIRCULABIL/MANSARDA, respectiv transformarea corpurilor C1+C3 din LOCUINTA-Sp+P in LOCUINȚA INDIVIDUALA-Sp+P+1 E+POD CIRCULABIL/MANSARDA. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind modificarea, modernizarea, consolidarea si supraetajarea imobil parter existent, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobați anterior prin P.U.G.-documentație care reglementează zona in prezent.

FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Funcțional, obiectivul propus se va incadra in prevederile P.U.G. aprobat prin H.C.L. Constanta nr.653/25.11/1999, a cărei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018, mentinan-du-se utilizările permise, respectiv:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare

  produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

  - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; Amplasarea fata de aliniament:

  Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.G., fata de aliniament, respectiv: - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Steagului) cu o distanta de minim 4,0 metri (strada Steagului este de categoria III);

  • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

  • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

  • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

  • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1 dar nu mai mult de 1,20 metri;


  jTO-dtn-dgJg^^țre aliniamente, | PRIMĂRIA MUNICIPIUL!.' I         DIRECȚIA URLi

  Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si poste^o^r^af^aȚd^it^

  |            .o ax

  B      Aouii-rirr'T orr      '


  '1/r.

  i


  • - cu respectarea Codului civil;

  Aceasta reglementare este motivata de:

  • - modificarea, consolidarea si sugradt^^^cynstruc^fflur^X(Stente7^orpurrleT>1 + C3~~ care in prezent sunt amplasata pe limite lâterăle',si resp'ectiv posterioara ale parcelei;

  Distanta minima dintre clădirile de pe aceeasi^arcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren. Acesta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorj        :pr incaperilor de

  locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai
  CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

  • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune complement

  Sconstruita=max. 76,3mp       P.O.T.maxim aprobat=35%

  Sdesfasurata=max. 218mp      C.U.T.maxim aprobat=1,00  • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara:

  Sconstruita=max. 98,1mp       P.O.T.maxim aprobat=45%

  Sdesfasurata=max. 294,3mp    C.U.T.maxim aprobat=1,35

  Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T,


vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va incadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face cu terasa sau șarpanta cu pante generale de maxim 60%;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile anexe vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei au fost determinate de amplasarea construcțiilor existente pe teren, de posibilitățile tehnice de modificare, consolidare si supraetajare in relație cu construcțiile invecinate existente pe limitele de proprietate comune, de regimul de inaltime existent, si de neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele invecinate (conform Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației).

Astfel au rezultat următoarele retrageri:

 • - cu respectarea Codului civil;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren; - acesta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor incaperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatarii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Inaltimea maxima la cornișa a obiectivelor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri). Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat.

Accesul pietonal se va face din strada Steagului.

Accesul auto si cel al autospecialelor de intervenție in caz de urgenta se face pe strada Steagului. Pe parcela, se vor menține cele doua accesuri auto existente, cu o lățime de 2 ^si respectiv


3,00metri.

INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZATA &$£El[â EXISTENTE MENȚINUTE                                       X


Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile ii^ aspect modern din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobî 'Calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural contemporan, finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor invecinate.

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE-_______  __________

Beneficiarul dorește menținerea Corpului C2-garaj parter pe arr[plasame*jipîrfi|k®fiS actuala fat^ de vecinătăți. Aceasta construcție va fi tratata arhitectural in aceeași W&dt^r^^V^C^^^bjecti.yui ' *' j principal, astfel incat sa fie integrata compozițional in ansamblul                             « J

7   /       < Anexă ia avizul nr.

țZ^IRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE | :sunt asigurate^sepd^j'j^Se XrorTirentihe în ăceeasiMODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLJ

Accesul pietonal si cele doua accesurile poziție, direct din strada Steagului. Staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei,  in afara circulațiilor publice. Pentru autovehicule (autoturisme) se vor asigura/mentine doua locuri de parcare, dintre care unul in garajul existent. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe trotuare si platforme sa poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.

PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Având in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.

CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-S-A02555, nr. crt. 15.

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII (după caz) Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producătoare de substanțe poluante.

Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata conform normtivelor in vigoare si se vor indeparta periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cu o firma abilitata in domeniu. Daca nu se poate asigura o distanta de 10 metri pana la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o imprejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri inaltime.

Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constanta nr.152/2013. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canalizare.

PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI Nu este cazul.

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta.

PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Steagului, prezentat in partea desenata.

Datorita aspectului orizontal al terenului si regimului de inaltinpeJmitaUa--maxim..1.0.r00 metri la cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor superip^r^^fr^IâMQ^dei către strada (aliniament).                                                        j         DIRECȚIA UREJA1 ■'

VJXAÎ NESCL--z

LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA j Aftexâ la avizul nr.                /U

Având in vedere diferentele mici de nivel ale terenului natural; din pefj^pepȚi^zpnei studiate se vor lua masuri si lucrări minimale care sa asigure: ///’ Â C— :. ' ..... j

 • - scurgerea apelor de suprafața in modconU^^^re a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesurTlSCate (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de aj& carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva ata


cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;         ft*

REGIMUL DE CONSTRUIRE

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit saucuplat

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:


& c &

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa

  provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

  Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

  • - se considera parcela construibila in regim insiruit/cuplat/, avand in vedere suprafața (Steren=218mp), forma si dimensiunile laturilor, precum si faptul ca se poate menține corpul C2-Garaj si se modifica, modernizează, consolidează si supraetajează corpurile C -Locu i nta+wc;

  Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIACENTE '’i

  • - se menține aliniamentul terenului la strada Steagului;         (’.?

  Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT Ș, • - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Steagului) cu o distant^

4,0 metri (strada Steagului este de categoria III);                   ’ -. >       ’

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zoneS respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in caref se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de/ 4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - retragerea cladiriilor fata de limitele laterale si posterioare va respecta Codul civil;

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - pentru noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de-orierrtarerinsor4.re si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;


JUDEȚULCO- b- • - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcefâTe’it^B^W^^ca acestea nu

depasesc inaltimea împrejmuirii;          •      /)          I

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNE

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai          __________,____

dimensiunile permit acest lucru, iarP7(XT.si C.U.T. nu sunt depășite;

 • - orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba AC minima=50,0mp;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; aceasta distanta poate fi redusa

in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor incaperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri;

Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura direct din strada Steagului.

Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

n             i V’-ZÂT                        "

JeA-TA-DE-ALTEIJ^PE^A&EEASIPARCELA . jg^orpuri de cladk da^^r^to_și^

M. I        I I I KM ■ ■ »M ■ ■ KM 4- m! Lm km m» -m kXmk •                                                                            X (


 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice.

 • - pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform

H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane;

 • - parcela va avea asigurate cele doua accese carosabile existente, care se mențin;

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea maxima la cornișa a clădirilor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii;

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de

  calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

  • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

  • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

  Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA                          7

  • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;                     TtT'/T

  • - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

  • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

  • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

  • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publig^f^ recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.;

  Art. 14. SPA Tll LIBERE si SPA Tll PLANTA TE

  • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

  • - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decoi^gtysi de de minim 10% din total suprafața teren;

  • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

  • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite

  impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru al^i-si      ©4—.•-----

  • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 prixji de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decofativ'^jsț  construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Co(istantaw s?aE ni

  Art. 15. ÎMPREJMUIRI

  • - se va asigura realizarea unei imagini unitar imprejmuiri din materiale durabile si d zonei după material, culoare, rezistenta, tcăhsparenta etc.;

  • - imprejmuirile spre strada vor avea inaltirrfea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

  • - imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

  Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZARE A TERENULUI

  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=35%

  iT&ijjSrtafete I o r m i n i m e lW-!ăferente aferente f IAU 1

  i Anexă >3 avizul nr.                  ;

  circulatelor p^Jjpenrip^utorizarea de e se incaditeazaJîii±jiLLdQmiB^^^COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:    C.U.T.maxim=1,00

 • - se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa locuirii: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC;

In acest caz: P.O.T.maxim=45% C.U.T.maxim=1,35

 • - suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise locuirii din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • - terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădire, se iau in considerare in calculul AC.

 • - suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Amplasamentul studiat beneficiază de branșamente si racorduri la toate utilitățile edilitare necesare: alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere, canalizare pluviala, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, telefonie si date prin cablu. Brasamentele si racordurile existente pe teren, vor fi păstrate in continuare, după menținerea Corpului C2 si modificarea, modernizarea, consolidarea si supraetajarea Corpurilor C1+C3. Modificarea sau supradimensionarea utilităților necesare pe teren se va face numai conform proiectelor de specialitate autorizate si avizate de către deținătorii rețelelor.

BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)-ZRL2b* Steren=218,00mp (existent/mentinut)

Regimul de inaltime = max. P+2E H maxim la cornisa=10,00metri

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune complementara:

S construita maxima = 76,3 mp


S desfasurata maxima= 218 mp

P.O.T.maxim aprobat=35%

C.U.T.maxim aprobat=1,00

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara:

S construita maxima =98,1 mp

S desfasurata maxima =294,3 mp

P.O.T.maxim aprobat=45%

 • C.U.T.maxim aprobat=1,35

S spațiu verde minim=21,8mp (10%)

S circulații auto si pietonale maxima=98,1mp (45%)


COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasament studiat

S terenului menținut =218,00mp                             )       / Afj .dg. ij

Existent

ARHITECT SE?

Propus

fara funcțiune complementara

cu fuctiune complementara

Sc max.

133,00mp

76,30 mp

98,10 mp

Sd max.

147,00mp

218,00 mp

294,30 mp

P.O.T.

45,70%    z

35°/y

45%

C.U.T.

0,45

1,35

Hmaxim la cornișa

P

W       P+2E           10,00 metriBILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZRL2b*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

133,00

61

98,10

45

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

21,8

10

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

85,00

39

98,10

45

TOTAL TEREN

218,00

100

218,00

100

BILANȚ TERITORIAL -MOBILARE URBANISTICA PROPUSA- ZRL2b*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

133,00

61

133,00

61

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

27,43

12,58

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

85,00

39

57,57

26,42

TOTAL TEREN

218,00

100

218,00

100

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC.

Funcțiunile complementare locuirii sunt: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

Se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent.

Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

5. CONCLUZII

CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivele propuse, din punct de vedere funcțional si estetic, se vor incadra in zona, pastrand specificul acesteia.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.-ului

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, imprejmuire, racorduri si branșamente utilitati) se poate face direct, pe baza regulementului prezentului P.U.D., cu respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de circulație si legislației aflate in vigoare.

PUNCTUL DE VEDERE AL ALABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..      ___________________

JUDEȚUL CONSTA;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI C '

DIRECȚIA URL Xi '• V.’ZAF SPKE HI Anexa îs avjzu! nr. _____

ARHITECT ȘEF__


6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici: funcțiuni si coeficienți urbanistici cisJ.Grcrpfcbat-------------------— - - ........

 • — asigurarea numărului de locuri?de~ i^/garare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat pu H.C.L.M. nr. 28/2018

 • — aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conform P.U.G. aprobat si H.C.J. nr.152/2013;

 • — locuințele vor respecta suprafețele utile minime, conform Legii locuinței nr.114/96 actualizata;

 • —  integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;

INVENTAR COORDONETE STEREO 70 -delimitare parcela Strada Steagului, nr.28, Constanta

N

[m]

790161.465

790155.966

790148.138

790147.514

790145.042

790144.005

790141.766

790145.401

790156.104


Nr. Pct.

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


E

[m]

304824.175

304826.425

304829.676

304829.944

304824.387


304822.058

304817.026

304815.374

304810.936

S.teren=218mp


... MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU SUSȚINEREA UNOR PROPUNERI Nu este cazul, avand in vedere suprafața redusa a parcelei/âtudiate, precum si a parcelelor învecinate.

Elaborat, arh. NOELA ENE


P          I mnnii mniiikiTi ii ii-mi nrxi i * i a                                            ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU                                             „ „ , „ „ .          j

. U. U. IMOBIL LOCUINTA INDIVIDUALA - MODIFICARE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE si SUPRAETAJARE CU UN ETAJ si, POD CIRCULABL/MANSARDA din LOCUINȚA Sp*P in LOCUNTAINDIVCUALA Sp Wod crcuWMrar*


■COEFICIENȚI URBANISTICI^arîipteșament studiat

Suprafaratereni

ilui (mențin

jt)=218mp

Existent

Propus

faraTuficfen^complementara

cu funcțiune complementara

Sc maxim

lăWoOfflpc

76,3mp

98z1mp

Sd maxim

147z00mp

218mp

2%3n)p

P.O.T.

61z00%

35%

45%

C.U.T.

0,67

100 /

Hmaxim la cornișa

P/3,1metri

/ P+2E/10,00metri^^


33


BILANȚ TERITORIAL-teren/studiat            /

Nr.

Zonelufictipnale         /

Existen

t 7

Propus

mp

% /

mp /

'%

1.

Construcții (maxim)

133,00

Mi

98,y

45

2.

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

2f0

10

3.

Circulații auto, parcari, platforme (/axim)

90,10

40

TOTAL TEREN           /

218,00

10tN

418,00

/oo


LEGENDA

LIMITE AMPLASAMENT STUDIAT

TEREN CARE A GENERAT P.U.D. S=218mp

ALINIERE minima fata de aliniament

ZRL2b -reglementata prin P.U.G.

LIMITE PROPRIETATE PARCELE

CIRCULAȚII AUTO

TROTUARE

ACCESURI AUTO existente/mentinute

ACCESURI PIETONALE


ZRL2b* 7------------------------

Funcțiuni admise: LOCUINTA+functiuni complementdreumentatiei cadastr Regim maxim inaltime: Hmax=P+1E (10        —!^1'- -.....

P.O.T. max.=35% (locuire)      |                    <

P.O.T. max.=45% locuire cu funcțiune complementara)

C.U.T. max.=1,00 (locuire)      )

C.U.T. max.=1,35 (locuire cu fpnctiune complementara).,.,o M rti Aliniere: Retragere minim 4,00metri de la aliniament sau pe âliriiariient' Retrageri laterele si posterioare: cu rpsnprfarp CnH ™ii
oc.Constanta Str. Stea


linistrativ Teri


CONSTANTA


P+lE+M


ZRL2b


Nr. Pct.

Coordonate p>

ele de contur

Lungimi

—XTmlI 7

1

304824.17/

790161/465

5.942

2

304826.425

79015^-966

8.476

3

304829.676

790148.138

0.679

4

304829^944

790147.514

6.082

5

304824.387

79(045.042

2.549

6

304822.058

790144.005

5.596

7

304807.026

790141.766

3.90)3

8

304^1513741

790145.401

11.587

9

304810.936 /

790156.104

14/283

S

,t/ren=218r/p           /


PRiMÂRiH MUNICIPIU


8.00

13.00


i

ARHITCTONIC S.R.L ’ :

CU116948503,. oarAf^ : tel. 02417553755 p ra- .

NUME

SEMNĂTURĂ. .

SEF PROIECT

arh. NOELA ENE

7 ImK

| PROIECT'AT'piia l

Ferii. WATNF1

—toi--