Hotărârea nr. 39/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2018ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de

Analizând expunerea de motive â domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr,29808/13.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției financiare nr.29809/13.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 ,a!in. 2, lit.b, alin. 4, lit. a și art.115 alîn.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2018 pe trimestrul IV, prezentată în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr.7 și anexele 7b la capitolele 5102, 5402, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 8002, 7402, 8102, 8402, 6510, 6610, 6710, 7408 și 8406 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Ife      pentru.    • împotrivă           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

ENA>^CELA


Constanta.

Nr._____/,&£» 0.2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa 1

-lei-


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2018

cod 20

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

Stingeri

Denumirea indicatorilor

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

încasări realizate

pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

A

B

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL(cod

00.01

488234383

514236811

798052763

274961581

523091182

519238489

1234677

277579597

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16)

48.02

379980000

400514000

710286761

274961581

435325180

431472487

1234677

277579597

I. VENITURI CURENTE (cod

00.02

467258383

481153811

764006041

263543686

500462355

497046638

1189266

265770137

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

420289383

433784811

621768237

189354497

432413740

434621918

1157157

185989162

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

0

Impozit pe onorariul avocațiior și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

186637000

198587000

193979885

0

193979885

193979885

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

186637000

198587000

193979885

193979885

193979885

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

0

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Și CÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozit și taxă pe clădiri (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

87600000

87600000

224672195

130693477

93978718

95243181

1672

129427342

Impozit pe clădiri de la

07.02.01.01

26600000

26600000

36032750

6735600

29297150

27996617

1672

8034461

impozit și taxă pe clădiri de la

07.02.01.02

61000000

61000000

188639445

123957877

64681568

67246564

121392881

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la

07.02.02.03)

07.02.02

20540000

20540000

31915561

10879759

21035802

18948546

25782

12941233

Impozit pe terenuri de la

07.02.02.01

7500000

7500000

10784236

3075749

7708487

7379312

3404924

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

12650000

12650000

20584753

7657104

12927649

11164221

25782

9394750

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori

07.02.02.03

390000

390000

546572

146906

399666

405013

141559

Taxe judiciare de timbru și alte

07.02.03

6000000

6000000

10391334

647342

9743992

9675705

715629

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII      (cod

00.10

117302383

118847811

157408782

47063835

110344947

113470435

1129530

42808817

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05 la

11.02

87278383

88823811

78028845

0

78028845

78028845

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

74027765

75573193

65200687

65200687

65200687

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

11.02.06

2840000

2840000

2840000

0

2840000

2840000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului

11.02.09

10410618

10410618

9988158

0

9988158

9988158

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

(cod 12.02.07)

12.02

0

0

396753

597289

-200536

28586

0

368167

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

396753

597289

-200536

28586

368167

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

0

718211

Impozit pe spectacole

15.02.01

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

718211

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

29474000

29474000

77470202

45830267

31639935

34618233

1129530

41722439

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

24000000

24000000

67426698

45346496

22080202

26682245

1129530

39614923

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.01

14000000

14000000

36971873

18755997

18215876

16414496

93651

20463726

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

10000000

10000000

30454825

26590499

3864326

10267749

1035879

19151197

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5474000

5474000

10043504

483771

9559733

7935988

2107516

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

FISCALE (cod 18.02)

00.11

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe

18.02.50

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

46969000

47369000

142237804

74189189

68048615

62424720

32109

79780975

CÎ. VENITURI DIN

PROPRIETATE (cod

30.02+31.02)

00.13

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.0

2.08+ 30.02.50)

30.02

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

150000

150000

183860

183860

183860

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

0

560036

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

30.02.05.30

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

560036

Venituri din dividende (cod

30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori                                     |

30.02.08.02

0

0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

148218

148218

148218

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

41791000

42191000

133702640

72958937

60743703

54449592

32109

79220939

Venituri din prestări de servicii și alte activități               (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

3054000

3054000

5023083

1560544

3462539

3291473

3758

1727852

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300000

300000

209511

0

209511

209511

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

386000

386000

240087

0

240087

240087

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor

33.02.12

1998000

1998000

2368023

2368023

2368023

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

6698

6698

6698

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații

33.02.28

370000

370000

2180181

1560544

619637

448571

3758

1727852

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

18583

0

18583

18583

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise           (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

11717000

11717000

15505247

395384

15109863

14972904

0

532343

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

12475

0

12475

12475

0

0

Alte venituri din taxe

34.02.50

11717000

11717000

15492772

395384

15097388

14960429

532343

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la

35.02

4307000

4307000

43884030

31671190

12212840

7935075

0

35948955

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

0

35948955

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituțiile de specialitate

35.02.01.02

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

0

35948955

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

27462

27462

27462

0

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06

+36.02.07+36.02.11+36.02.50))

36.02

22713000

23113000

69290280

39331819

29958461

28250140

28351

41011789

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

484728

484728

484728

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

6000000

6000000

29432485

19081714

10350771

8707313

28351

20696821

Taxe speciale

36.02.06

16713000

17113000

38429141

19207909

19221232

19004982

19424159

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor prededenti

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti, aferente

36.02.32.02

0

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti. aferente

36.02.32.03

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

0

0

943926

1042196

-98270

53117

0

890809

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

t---1 'in nox

00.15

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri                   (cod

39.02

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

190000

766210

0

766210

766210

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

0

7994000

23543355

11417895

12125460

11688484

45411

11809460

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20976000

24091000

9519814

0

9519814

9519814

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE /rnri 47 69+47 6?\

00.18

20976000

24091000

9519814

0

9519814

9519814

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0 2.121a

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.0 9 39 la 42 02 37+4? 09 40 la

42.02

20976000

24089000

9518603

0

9518603

9518603

0

0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

?--------------X--------------------------

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

M-i:-  i j      ---ti —

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

42,02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

42.02.16.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de

42.02.19

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor

42.02.20

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

300000

300000

56502

56502

56502

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.40

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

14926000

9422000

9253341

9253341

9253341

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

42.02.45

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare      |

42.02.62

0

0

0

0

ANEXA LA


HCLMNR.fO


anexa la

hclm nr. 32

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

5750000

14260000

187911

187911

187911

Subvenții de la bugetul statului

42.02.69

107000

20849

20849

20849

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

0

2000

1211

0

1211

1211

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

43.02.04

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor

43.02.30

2000

1211

1211

1211

0

Sume primite de la (JE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod

45,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare

Reoională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Fondul Social European (cod

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.02.02

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

ANEXA LA

HCLM

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02,15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

ANEXA LA

HCLM NR.Cn lQQ&

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

Sume primite UE aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

0

808000

217343

0

217343

217343

0

0

Fond European Dezvoltare Regionala

48.02.01

0

19000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

-X---X  f          ---- x

48.02.01.01

19000

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

Fondul Social European

48.02.02

0

668000

136320

0

136320

136320

0

0

Sume primite în contul plăților

-■C—-X---X- T-----1------X

48.02.02.01

0

0

86431

86431

86431

0

ANEXA LA

HCLM NR.^9

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

668000

49889

49889

49889

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

48.02.12

0

0

9282

0

9282

9282

0

0

Sume primite în contul plăților

— £--X   A  T       .-r--- X

48.02.12.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

9282

9282

9282

0

Alte programe comunitare

---X—X- rsKA Jt         / A

48.02.15

0

121000

71741

0

71741

71741

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

71741

71741

71741

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Prefinanțare

48.02.15.03

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE (cod

00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

482484383

490877811

773317095

263543686

509773409

506357692

1189266

265770137

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

379980000

392330000

685977196

263543686

422433510

419017793

1189266

265770137

I. VENITURI CURENTE (cod 00.0

00.02

467258383

481153811

764006041

263543686

500462355

497046638

1189266

265770137

A. VENITURI FISCALE (cod

00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

420289383

433784811

621768237

189354497

432413740

434621918

1157157

185989162

Ml. (IVIMUZ-i I bTT VEIM1 l, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

nn ne . nnnR <nn Q7\ .

00.04

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

Mf. I. “IVlHtZCT î rt VEIMII, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CADITAI ntl A DCDQOAME

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit     (cod 01.02.01

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

HCLMNR.^9 /<j2Q^J

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.06

188437000

200387000

196559534

0

196559534

196559534

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+

O3 Q2 18)

03.02

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și

--X- -<—  . .1*1: :

03.02.17

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

03.02.18

1800000

1800000

2579649

0

2579649

2579649

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

186637000

198587000

193979885

0

193979885

193979885

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

186637000

198587000

193979885

0

193979885

193979885

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

04.02.04

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL (cod 06.02) - Restante anii

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a

07.02

114140000

114140000

266979090

142220578

124758512

123867432

27454

143084204

Impozit și taxă pe clădiri (cod

07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

87600000

87600000

224672195

130693477

93978718

95243181

1672

129427342

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

26600000

26600000

36032750

6735600

29297150

27996617

1672

8034461

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

61000000

61000000

188639445

123957877

64681568

67246564

121392881

HCLM NR.^3  /J2^5 7

—--------1-----------r------r-


Impozit și taxă pe teren (cod

07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

20540000

20540000

31915561

10879759

21035802

18948546

25782

-------y-----

12941233

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

7500000

7500000

10784236

3075749

7708487

7379312

3404924

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

12650000

12650000

20584753

7657104

12927649

11164221

25782

9394750

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori

07.02.02.03

390000

390000

546572

146906

399666

405013

141559

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

6000000

6000000

10391334

647342

9743992

9675705

715629

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

Ă4.1MPOZITE Șl TAXE PE

BUNURI Șl SERVICII      (cod

1102+12 02+15 02+16

00.10

117302383

118847811

157408782

47063835

110344947

113470435

1129530

42808817

Sume defalcate din TVA (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.0 2.06)

11.02

87278383

88823811

78028845

0

78028845

78028845

0

-2840000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.02

74027765

75573193

65200687

65200687

65200687

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

2840000

2840000

2840000

2840000

-2840000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru rinantarea invatamantului

11.02.09

10410618

10410618

9988158

9988158

9988158

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

12.02

0

0

396753

597289

-200536

28586

0

368167


HCLM NR.'H2 1^12)

Taxe hoteliere

12.02.07

396753

597289

-200536

28586

368167

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

0

718211

Impozit pe spectacole

15.02.01

550000

550000

1512982

636279

876703

794771

718211

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

29474000

29474000

77470202

45830267

31639935

34618233

1129530

41722439

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

24000000

24000000

67426698

45346496

22080202

26682245

1129530

39614923

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

14000000

14000000

36971873

18755997

18215876

16414496

93651

20463726

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane

16.02.02.02

10000000

10000000

30454825

26590499

3864326

10267749

1035879

19151197

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau

16.02.50

5474000

5474000

10043504

483771

9559733

7935988

0

2107516

A6. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe fiscale (cod dfl no

18.02

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

Alte impozite și taxe

18.02.50

410000

410000

820831

70084

750747

724517

173

96141

C. VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

46969000

47369000

142237804

74189189

68048615

62424720

32109

79780975

C1. VENITURI DIN

00.13

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 + 30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.0

_

30.02

5178000

5178000

8535164

1230252

7304912

7975128

0

560036

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și

30.02.01

150000

150000

183860

0

183860

183860

0

0

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

30.02.03

0

0

0

ANEXALA

hclmnr.<29

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

f"'    --------

' 7643050

0

560036

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile

30.02.05.30

5028000

5028000

8203086

1230252

6972834

7643050

560036

Venituri din dividende (cod

30.02.08.02)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți

30.02.08.02

0

0

0

Dividente de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

148218

148218

148218

0

Venituri din dobânzi (cod

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

00.14

41791000

42191000

133702640

72958937

60743703

54449592

32109

79220939

Venituri din prestări de servicii și alte activități               (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.0

33.02

3054000

3054000

5023083

1560544

3462539

3291473

3758

1727852

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

300000

300000

209511

209511

209511

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru

33.02.10

386000

386000

240087

240087

240087

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor ---LJ

33.02.12

1998000

1998000

2368023

2368023

2368023

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02.24

6698

6698

6698

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea

33.02.28

370000

370000

2180181

1560544

619637

448571

3758

1727852

Alte venituri din prestări de

33.02.50

18583

18583

18583

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise           (cod

34.02

11717000

11717000

15505247

395384

15109863

14972904

0

532343

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

12475

12475

12475

0

Alte venituri din taxe

34.02.50

11717000

11717000

15492772

395384

15097388

14960429

532343

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la nr" nn no • -n r nn

35.02

4307000

4307000

43884030

31671190

12212840

7935075

0

35948955

ANEXA HCLM NR.Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit

35.02.01

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

0

35948955

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către instituțiile de specialitate

35.02.01.02

4307000

4307000

43856568

31671190

12185378

7907613

35948955

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere

35.02.02

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

27462

27462

27462

0

Diverse venituri (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.0

36.02

22713000

23113000

69290280

39331819

29958461

28250140

28351

41011789

Venituri din aplicarea prescripției ■cmtinctiua

36.02.01

484728

484728

484728

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

6000000

6000000

29432485

19081714

10350771

8707313

28351

20696821

Taxe speciale

36.02.06

16713000

17113000

38429141

19207909

19221232

19004982

19424159

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

943926

1042196

-98270

53117

890809

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile            (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

o

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50    |

I

0

0


ANEXALA

hclmnr.<3S

I1I.OPERAȚ1UNI FINANCIARE

AH

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de

40.02.06

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

40.02.11

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

15226000

9724000

9311054

0

9311054

9311054

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

15226000

9724000

9311054

0

9311054

9311054

0

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.37+42.02.41 +

42,02

15226000

9722000

9309843

0

9309843

9309843

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

Subvenții primite din Fondul de

42.02.28

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42.02.32

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea

42.02.34

300000

300000

56502

56502

56502

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea

42.02.36

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.37

0

0

ANEXALA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

14926000

9422000

9253341

9253341

9253341

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor

42.02.44

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01

43.02

0

2000

1211

0

1211

1211

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru

43.02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele

43.02.04

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de

43.02.07

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru

43.02.20

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor

43.02.30

2000

1211

1211

1211

0

V    i UfMLL OCC] 1 UIMII DL

DEZVOLTARE

/nn m i fin d c i nn d c ■ nn d ~r . x c

00.01

5750000

23359000

24735668

11417895

13317773

12880797

45411

11809460

VENITURI PROPRII (cod 00.02-

11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

VENITURI CURENTE (cod

00.03+00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII       (cod

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA

11,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Proqramul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLMNR.'3S) /

C2.VÂNZĂR1 DE BUNURI Șl

SERVICII

00.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea

36.02.07

0

0

Sume provenite din finanțarea anilor nrAradonfi afarontA

36.02.32.02

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de

37.02.04

0

0

0

11. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri                   (cod

39.02

0

8184000

24309565

11417895

12891670

12454694

45411

11809460

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

190000

766210

0

766210

766210

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al

39.02.07

0

7994000

23543355

11417895

12125460

11688484

45411

11809460

Depozite speciale pentru

39.02.10

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5750000

14367000

208760

0

208760

208760

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

5750000

14367000

208760

0

208760

208760

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la

42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.0

42,02

5750000

14367000

20849

0

208760

208760

0

0

ANE^A

hclmnr1S3

LA

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din îmnrnmi iti irî ovtorno

42.02.03

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri și regulamente de

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

42.02.09.01

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor

42.02.09.03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termic

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul

---t -l                    - II                            ---

42.02.15

0

0

HCLM       /2QL^

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanfarpA rpnaratiilnr nanitalA în

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a --i-----ti----

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

---l.---1:      t

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

ANEXA LA

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

5750000

14260000

0

187911

187911

Subvenții de la bugetul statului

42.02.69

0

107000

20849

20849

20849

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod

45,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare

Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.02

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Fondul Social European (cod

45.02.02.01 la 45.02.02.03)

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0


ANEXA LA


ANEXA LA

HCLM NRZj0


Prefînanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefînanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefînanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefînanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru

Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefînanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.08.02

0

0

Prefînanțare

45.02.08.03

0

0


ANEXA LA

HCLMNR.4^


Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

P refina nța re

45.02.15.03

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților afa/'h     în nni il   imnt

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.17.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilăfcod 45.02.18.01 la

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.18.02

0

0

Sume primite în avans

45.02.18.03

0

0

Sume primite UE aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

0

808000

217343

0

217343

217343

0

0

Fond European Dezvoltare Regionala

48.02.01

0

19000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților

r--x.. x ?      ---i   .. i

48.02.01.01

19000

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

Fondul Social European

48.02.02

0

668000

136320

0

136320

136320

0

0


ANEXA LA

hclmnr.59

Sume primite în contul plăților

-£--1---x -        . .t----- x

48.02.02.01

86431

86431

86431

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

668000

49889

49889

49889

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

Instrumentul European de Vecinătate fENl)

48.02.12

0

0

9282

0

9282

9282

0

0

Sume primite în contul plăților

r x---x -       ..i---- x

48.02.12.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

Prefinanțare

48.02.12.03

9282

9282

9282

0

Alte programe comunitare

--x-x     A nnun t a

48.02.15

0

121000

71741

0

71741

71741

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

121000

71741

71741

71741

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

Prefinanțare

48.02.15.03

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACH£

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI la data de 31.12.2018

ANEXA LA

HCLM NR/33  /^K?/c7


-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49,02

134,176,000

758544383

784546811

658570498

604242710

604242710

0

590651181

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

50.02

12004000

120102000

118099000

95604691

81022423

81022423

0

76619688

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

Autorități executive

51.02.01.03

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

Alte servicii publice generale (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

27000

305000

839000

628707

573925

573925

0

191059

Fond de rezervă bugetară la dispoiția

---X----1         J

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, con tractate/g a rantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor

54.02.07

0

525000

379000

379000

379000

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

27000

305000

314000

249707

194925

194925

0

191059

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

0

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

Transferuri cu caracter general între

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

>

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

0

ANEXA LA

__


Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

HCLM

0

Partea a It-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

169000

35646000

33864000

29586641

24913017

24913017

0

24419590

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare naționala

60.02.02

0

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)

61.02

169000

35646000

33864000

29586641

24913017

24913017

0

24419590

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

79000

21983000

20097000

17928669

13743916

13743916

0

13762812

Poliție comunitară

61.02.03.04

79000

21983000

20097000

17928669

13743916

13743916

0

13762812

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

90000

720000

417000

189968

146408

146408

0

131874

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

12943000

13350000

11468004

11022693

11022693

0

10524904

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEf cod

63.02

25488000

267066383

268948811

224875002

204489055

204489055

0

199006440

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12188000

57135383

60570811

60562685

48603988

48603988

0

45289175

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

315364

13741589

14413492

14410492

13832173

13832173

0

13650900

învățământ preșcolar

65.02.03.01

315364

9088589

9840701

9837701

9364509

9364509

0

9301591

învățământ primar

65.02.03.02

4653000

4572791

4572791

4467664

4467664

0

4349309

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

11687636

41951794

44538254

44533128

33429924

33429924

0

30303505

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

898000

9444997

14017750

14017744

12861127

12861127

0

12064271

învățământ secundar superior

65.02.04.02

10789636

32046681

30039216

30034096

20087674

20087674

0

17758165

învățământ profesional

65.02.04.03

0

460116

481288

481288

481123

481123

0

481069

învățământ postliceal

65.02.05

0

60000

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație(cod

65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

185000

1382000

1619065

1619065

1341891

1341891

0

1334770

Sănătate (cod

66.02

2573000

17818000

13963000

11759714

11759714

11759714

0

10748822


ANEXA LA

hcl.mnr.lL9

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

140000

1749000

860440

860440

860440

...... 0

J 860440

Spitale qenerale

66.02.06.01

0

140000

1749000

860440

860440

860440

0

860440

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

Servicii de sănătate publică

66.02.08

2573000

17594000

12130000

10864494

10864494

10864494

0

9853602

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

0

84000

84000

34780

34780

34780

0

34780

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

84000

84000

34780

34780

34780

0

34780

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151000

61920000

57470000

47283561

38987313

38987313

0

39593299

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

151000

1751000

1631000

1628255

1328601

1328601

0

1180346

Biblioteci publice comunale, orățenești,

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

151000

1751000

1631000

1628255

1328601

1328601

0

1180346

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

0

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

Case de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

. 0

46541000

44746000

40285345

33307048

33307048

0

33653356

Sport

67.02.05.01

0

21681000

21525000

21307497

20908595

20908595

0

21327785

Tineret

67.02.05.02

0

149000

41000

41000

24310

24310

0

53575

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

0

24711000

23180000

18936848

12374143

12374143

0

12271996

Servicii religioase

67.02.06

0

300000

300000

300000

300000

300000

0

450000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

0

13328000

10793000

5069961

4051664

4051664

0

4309597

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

10576000

130193000

136945000

105269042

105138040

105138040

0

103375144

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

1291000

9557000

9223000

7621412

7621412

7621412

0

6621500

ANEXA LA

HCLM NR.ffi QCfâ

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

66910000

67450000

53969663

53935763

53935763

0

53909459

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

66910000

67450000

53969663

53935763

53935763

0

53909459

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

450000

450000

406324

345605

345605

0

387256

Creșe

68.02.11

8547000

9078000

13869000

4678572

4678572

4678572

0

3971802

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

316000

5918000

3705000

2004854

2004854

2004854

0

2212498

Ajutor social

68.02.15.01

409000

409000

109600

109600

109600

0

74133

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

316000

5509000

3296000

1895254

1895254

1895254

0

2138365

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

422000

38280000

42248000

36588217

36551834

36551834

0

36272629

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE

65425000

220190000

218386000

182343240

169957725

169957725

0 143188784

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

(cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

65059000

142600000

147644000

112854742

102356967

102356967

0

75521321

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apă

70.02,05,01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

21115000

16919000

14317542

11833682

11833682

0

12555390

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

65059000

121485000

130725000

98537200

90523285

90523285

0

62965931

Protecția mediului (cod

74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

366000

77590000

70742000

69488498

67600758

67600758

0

67667463

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

67270000

59470000

59053824

57404441

57404441

0

58337412

Salubritate

74.02.05.01

0

67270000

59470000

59053824

57404441

57404441

0

58337412

Colectarea, tratarea și distruqerea

74.02.05.02

0

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

366000

10320000

11272000

10434674

10196317

10196317

0

9330051

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31090000

115540000

145249000

126160924

123860490

123860490

0

147416679

ANEXA LA

HCLM NR-49  /gy<?


Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

0

0

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

Proqrame de dezvoltare reqională și

80.02.01.10

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

0

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

4212000

34212000

29160636

29160636

29160636

0

66573851

Energie termică

81.02.06

0

4212000

34212000

29160636

29160636

29160636

0

66573851

Alți combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultură (cod

83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

0

Camere aqricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod

84.02

30136000

111328000

110083000

96833625

94639149

94639149

0

80780127

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

30136000

111328000

110083000

96833625

94639149

94639149

0

80780127

Drumuri si Doduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

11376000

57376000

54266000

49400873

49278704

49278704

0

45190858

Străzi

84.02.03.03

18760000

53952000

55817000

47432752

45360445

45360445

0

35589269

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civilă

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

Partea a Vll-a REZERVE,

96.02


ANEXA LA

,

HCLM NR.

Excedent (cod 00.01-49.02)

98.02

i

Deficit1) (cod 49.02-00.01)

99.02

-270310000

-270310000

-85004221

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49,02

0

630957383

640819811

564216323

525699099

525699099

0

564249065

Partea l-a SERVICII PUBLICE

GENERALE (cod

50.02

0

100679000

106095000

89717039

75441942

75441942

0

75596765

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

0

98188000

103004000

88389853

74169538

74169538

0

74707227

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod

54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

287000

812000

628707

573925

573925

0

191059

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/qarantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, con tractate/g a rantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

56.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

56.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de

56.02.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

0

34559000

33695000

29457706

24791220

24791220

0

24281656

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

34559000

33695000

29457706

24791220

24791220

0

24281656

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

HCLM NR.^9

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEț cod

63.02

0

248076383

241784811

208479335

197984553

197984553

0

197503460

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

46483383

48382811

48374685

46307153

46307153

0

44909950

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

15105000

9714000

9597901

9597901

9597901

0

9960816

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

I

ANEXA LA

■iCLMNR. 9

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

61649000

57319000

47135306

38839058

38839058

0

39593299

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

x

x

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și Dromovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod

68.02.04 la 68.02.06

68.02

124839000

126369000

103371443

103240441

103240441

0

103039395

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA


HCLM NR.Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și -----■ ■ i—:--------

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

0

166677000

145086000

127611607

119641848

119641848

0

120182391

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

89382000

74710000

58457125

52136749

52136749

0

52560477

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

77295000

70376000

69154482

67505099

67505099

0

67621914

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

80966000

114159000

108950636

107839536

107839536

0

146684793

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X


Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

4212000

34212000

29160636

29160636

29160636

0

65904666

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

76754000

79947000

79790000

78678900

78678900

0

80780127

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aVII-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

X

X

X

X

X

X

X

Deficit1* (cod 49.02-00.01)

99.02

X

-148473000

-149942000

X

X

-19341407

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49,02

134176000

127587000

143727000

94354175

78543611

78543611

0

26402116

Partea l-a SERVICII PUBLICE

GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

12004000

19423000

12004000

5887652

5580481

5580481

0

1022923

Autorități publice și acțiuni externe (cod

51.02

11977000

19405000

11977000

5887652

5580481

5580481

0

1022923

Autorități executive și legislative (cod

51.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Autorități executive

51.02.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

27000

18000

27000

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția

54.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/qarantate de stat

54.02.06

X

X

X

X

X

X

X

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii publice comunitare de evidență a

54.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale

54.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

59.02

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

Apărare națională

60.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție comunitară

61.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

25488000

18990000

27164000

16395667

6504502

6504502

0

1502980

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12188000

10652000

12188000

12188000

2296835

2296835

0

379225

învățământ preșcolar și primar (cod

65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ preșcolar

65.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

65.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la

65.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar superior

65.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ profesional

65.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ postliceal

65.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ nedefinibil prin nivel (cod

65.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

învățământ special

65.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Sănătate (cod

66.02

2573000

2713000

4249000

2161813

2161813

2161813

0

788006

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Spitale generale

66.02.06.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități medico-sociale

66.02.06.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod

66.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod

67,02.03+67,02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151000

271000

151000

148255

148255

148255

0

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Biblioteci publice comunale, orășenești,

67.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole și

67.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Case de cultură

67.02.03.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Cămine culturale

67.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentru conservarea și

67.02.03.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67.02.03.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii culturale

67.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 Ia 67.02.05.03)

67.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Sport

67.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA LA

HCLM NR.Q0 /30/5

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de aqrement

67.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicii religioase

67.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii

67.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la

68.02

10576000

5354000

10576000

1897599

1897599

1897599

0

335749

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Creșe

68.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea excluderii sociale (cod

68.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

68.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ÎV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE

65425000

53513000

73300000

54731633

50315877

50315877

0

23006393

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

65059000

53218000

72934000

54397617

50220218

50220218

0

22960844

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu apă

70.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul locuințelor,

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

366000

295000

366000

334016

95659

95659

0

45549

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod

74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Salubritate

74.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

31090000

34574000

31090000

17210288

16020954

16020954

0

731886

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

954000

0

954000

166663

60705

60705

0

62701

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+

80.02.01

X

X

X

X

X

X

X

x

Prevenire și combatere inundații și

80.02.01.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe de dezvoltare regională și

80.02.01.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli pentru acțiuni economice

80.02.01.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

669185

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alți combustibili

81.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli privind combustibili și

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția plantelor și carantină

83.02.03.03.

X

X

X

X

X

X

X

X

Camere agricole

83.02.03.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

X

X

X

X

X

X

X

Transporturi (cod

84.02

30136000

34574000

30136000

17043625

15960249

15960249

0

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la

84.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Drumuri și poduri

84.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport în comun

84.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

X

X

X

X

X

X

X

X

Aviația civilă

84.02.06.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01+87.02.03 la cod

87.02

ANEXA LA

HCLMNRpf) /%7°


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACH


Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone libere

87.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Turism

87.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte acțiuni economice

87.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aVII-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1> (cod 49.02-00.01)

99.02

-121837000

-120368000

-65662814

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

I

Anexa 7 b

ANEX

\LA

I

-HetM-NfcyO—

- Cheltuieli

1 UL UC. CACUU j IC M DUUC 1 ULUI IfMO l 1 1 U 1 llLUrS rUOLIUC

*

la data de...31.12.2018

Cod 21    Capitol ...51.02

-lei-

Credite

Credite bugetare

Angajamente

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

inițiale

definitive

bugetare

Angajamente

Plăți efectuate

Angajamente

Cheltuieli

de angajament

legale

legale de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11977000

117593000

114981000

94277505

79750019

79750019

0

75730150

ÎCȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

98188000

103004000

88389853

74169538

74169538

0

74707228

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+J

01

0

98188000

103004000

88438482

74218167

74218167

0

74707228

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10

0

47392000

47157000

46390887

33624974

33624974

0

34309162

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.0

10.01

0

44955000

44298000

44128185

31842551

31842551

0

32971709

Salarii de bază

10.01.01

37880000

37048000

37048000

28280761

28280761

0

28914775

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10,01,03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

500000

500000

499900

40147

40147

0

42952

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din a

10.01.12

560000

560000

560000

414727

414727

0

451107

Indemnizații de deleaare

10.01.13

15000

30000

20285

18296

18296

0

18279

Indemnizații de detașare

10,01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la loc

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01,16

0

Indemnizații de hrana

10.01.17

160000

128424

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

6000000

6000000

6000000

3088620

3088620

0

3416172

Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02

10.02

0

834000

829000

787350

636174

636174

0

595350

ANEXA LA

Tichete de masă

10.02.01

Hf

’î k/i xrr> flQ

0

Norme de hrană

10.02.02

HLJV1 IvK. J

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

Vouchere de vacantă

10.02.06

834000

829000

787350

636174

636174

0

595350

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

w

0

1603000

2030000

1475352

1146249

1146249

0

742103

Contribuții de asiqurări sociale de stat

10.03.01

311000

310759

310759

310759

0

Contribuții de asiqurări de șomai

10.03.02

10000

9632

9632

9632

0

Contribuții de asigurări sociale de sănăt

10.03.03

103000

102411

102411

102411

0

Contribuții de asigurări pentru accidente

10.03.04

3000

2917

2917

2917

0

Prime de asigurare de viață plătite de e

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemniza

10.03.06

600000

600000

46633

46633

46633

0

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

1003000

1003000

1003000

673897

673897

0

742103

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0

50411000

55217000

41557595

40232015

40232015

0

40007172

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01

20.01

0

4793000

4102000

3474951

3131740

3131740

0

3299828

Furnituri de birou

20.01.01

349000

349000

217925

203609

203609

0

231910

Materiale pentru curățenie

20.01.02

60000

60000

36660

36660

36660

0

47376

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

791000

641000

481427

412972

412972

0

432328

Apă, canal și salubritate

20.01.04

82000

82000

60992

56063

56063

0

54495

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

321000

142000

140301

40422

40422

0

95383

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

860000

573000

573000

516782

516782

0

566191

Poștă, telecomunicații, radio, tv, interne

20.01.08

661000

535000

496298

424052

424052

0

414437

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

869000

784000

541875

518513

518513

0

466293

Alte bunuri și servicii pentru întreținere;

20.01.30

800000

936000

926473

922667

922667

0

991415

Reparații curente

20.02

400000

235000

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cod

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0

894000

1016000

501927

463647

463647

0

58717

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

894000

1016000

501927

463647

463647

0

58717

ANEXA LA

HCLM NR.<j>9_&2QB

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.

20.06

0

150000

180000

155095

146099

146099

0

146104

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20000

35000

32977

32977

32977

0

32977

Deplasări în străinătate

20.06.02

130000

145000

122118

113122

113122

0

113127

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documentai

20.11

51000

13000

11242

11242

11242

0

11081

Consultanță și expertiză

20.12

25511000

1007000

508824

224354

224354

0

212269

Pregătire profesională

20.13

558000

558000

118514

116474

116474

0

116474

Protecția muncii

20.14

120000

78000

48973

35373

35373

0

35374

Muniție, furnituri și armament de natura

20.15

0

Studii șt cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului gei

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza

20.19

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apele

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împ

20.24.01

0

Comisioane și alte costuri aferente împ

20.24.02

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30

0

17934000

48028000

36738069

36103086

36103086

0

36127325

Reclamă și publicitate

20.30.01

1000000

1038000

37523

37521

37521

0

42219

Protocol și reprezentare

20.30.02

1030000

888000

339629

292208

292208

0

240732

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

105000

26000

13152

13149

13149

0

13149

Chirii

20.30.04

2445000

2025000

1979607

1957770

1957770

0

1968126

Prestări servicii pentru transmiterea dre

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducăto

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

13354000

44051000

34368158

33802438

33802438

0

33863099

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice intern

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice intern

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne ga re

30.01.02

A\TPV

HA

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

iclmnr.^2

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice exten

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe con

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe qar;

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice exterr

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din for

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor tempo

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păs

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 4(

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferenteloi

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară Ia dispoziția £

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Iran ster uri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+

5i m i4+5i m 15+51 m ?4+51 m ?5+5i n

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes Iocî

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

51.01.24

0

asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

51.01.26

0

i rânsreruri privai a contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

ANEXAI

A

0

1 ransteruri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților

51.01.39

HCÎ

.mnr.2'2>

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate /r.ătrn organizații..............

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme inter

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57 J

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.0*1 la 57.02

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuiel

57.02.04

0

IIILUL A MLI E UnELI UIEL1 țUUU 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59. 4-7u.cn o-unn irj.cn am

59

0

385000

630000

490000

361178

361178

0

390894

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de cal

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0 -

Asociații șî fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului ne

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

140000

140000

0

Acțiuni cu caracter științific și socîal-culi

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Proarame si proiecte privind prevenirea

5530

0

Sume aferente persoanelor cu

5930

245000

490000

490000

361178

---36TT73---

------0------

390894

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.:

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (c<

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81 .C

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contract:

81.01.01

0

ANEXALA

Rambursări de credite externe din fond

81.01.02

1

4 n A XI n f \

0

Rambursări de credite aferente datoriei

81.01.05

rtt

0

Diferențe de curs aferente datoriei publ

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.0

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publ

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei

81.02.05

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Ș! RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod

84

0

0

0

-48629

-48629

-48629

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE ÎN ANUL

85

0

0

0

-48629

-48629

-48629

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recu

85.01

-48629

-48629

-48629

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

11977000

19405000

11977000

5887652

5580481

5580481

0

1022922

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.0'

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01.03+55.01,08la55.01.10+55.01.12+

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu f

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu cap

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

ANE)

ALA

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

HCLM NR. J

55.01.54

0

Titlul VUl PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

rrrii' nnrTAncnAnr r---1 ce n<t î-

56

0

0

0

0

0

0

0

523

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

0

0

0

0

0

0

524

Finanțarea națională

56.01.01

0

79

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

445

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European

56.02

0

0

0

0

0

0

0

-1

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

-1

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 la 56.04.03)

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod

56.07.01 la 56.07.03)

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

(cod 56.08.01 la 56.08.03)

56.08

0

0

0

0

0

0     T

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

X T A

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neelîgîbile

56.08.03

4CLM NR/J)

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

(cod 56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderan

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri

58

218000

0

218000

210468

76824

76824

0

31786

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58,02

218000

0

218000

210468

76824

76824

0

31786

Finanțarea națională

58,02,01

33000

33000

31570

11524

11524

0

4716

Finanțarea externă nerambursabilă

58,02,02

185000

185000

178898

65300

65300

0

27070

Cheltuieli neeligibile

58,02,03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

11759000

19405000

11759000

5677184

5503657

5503657

0

990613

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod i

71

11759000

19405000

11759000

5677184

5503657

5503657

0

990613

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.

71.01

11759000

19405000

11759000

5677184

5503657

5503657

0

990613

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de tran

71.01.02

1304000

2332000

1304000

1283317

1283317

1283317

0

358260

Mobilier, aparatură birotică și alte active

71.01.03

120000

210000

120000

99614

99614

99614

0

14245

Alte active fixe

71.01.30

10335000

16863000

10335000

4294253

4120726

4120726

0

618108

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăț

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZV(

75

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recu

85.01

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA .


ANEXALA

HCLM NR. - ->

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enaghe

Anexa 7 b

ANEXA LA

HCLM NR/35  Z2£0


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...31.12.2018

Cod 21 Capitol ...5402

-Iei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

27000

305000

839000

628707

573925

573925

0

191059

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

287000

812000

628707

573925

573925

0

191059

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+Î

01

0

287000

812000

628707

573925

573925

0

191059

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10

10

0

267000

267000

249707

194925

194925

0

191059

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 Ia 10.01.1

10.01

0

242000

237000

237000

188270

188270

0

186859

Salarii de bază

10.01.01

192000

187000

187000

161540

161540

0

159521

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

10.01.12

0

Indemnizații de deleaare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de muncz

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

50000

50000

50000

26730

26730

0

27338

Cheltuieli salariate în natură ( cod 10.02.01 la 10.0!

10.02

0

T5D5S

T50UB

0

-------0------

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10,02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

<NF.XA LA

0

Locuința de serviciu folosită de salariat șî familia se

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

"HCLM

NR.-ÂLj---7

0

Tichete de vacantă

10.02.06

15000

15000

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02,30

0

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

0

10000

15000

Î2707

6655

6655

0

4200

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

?uoo

1990

ÎW

T550

0

Contribuții de asîqurări de somai

10.03.02

1000

43

43

43

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

1000

655

655

655

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă

10.03.04

1000

19

19

19

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pe

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii șî indemnizații

10.03.06

0

Contribuția asiquratorie pentru muncă

10.03.07

10000

10000

10000

3948

3948

0

4200

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la

20

0

20000

545099

----375000----

----375000---

379000

0

0

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.3

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat si forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale și prestări de servicii cu caracter

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționar

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

-------0-------

0

0

0

Hrana pentru oameni

20:03:01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20,04,02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05

0

0

------0------

0-----

0

0

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenierie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.01

20.06

0

0

------0------

0

0

—sr

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor f

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al ani

20.18

ANE

XA LA

0

Contribuții ale administrației Dublice locale la

20.10

nru K4 \in

*

0

Reabilitare infrastructură proqram inundații

20.20

ilULlVl INIv»

1--------

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețuril

20.23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

0

0

525000

379000

379000

379000

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24.01

525000

379000

379000

379000

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

0

Hchete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

20000

20000

-------o-------

------o------

0

0

0

Reclamă si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asiq urare non-viată

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Președinteluî/Fondul conducătorului institut!

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor buqetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20000

20000

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.031

30

0

0

0

-------0-------

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.0

30.01

0

0 ■

0

0

0

0----

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei.publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe qarantate și/sai

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de teza

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trez

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în con

30.03.04

0

Dobânzi la opeațîunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de o ret si

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

titlul v Fonduri de rezerva (cod 50.04)

50

0

0

------0------

-------0-------

-------C-------

0

0

-----0----

Fond de rezervă buaetară la dispoziția autorităților

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

---------------------1----- 0

Transferuri din buqetele consiliilor iudetene pentru

51.01.14

A>

PYA T A  I

0

Transferuri din buaetele locale pentru instituțiile de

51.01.15

0

51.01.24

HCLMN

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale

51.01.26

0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

-----0-----

0

0

0

0

0

0

B .Transferuri curente în străinătate (către

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

—o—

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile na

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

âo

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

ÎITLUL XVI RAMBURSAȘI DE CREDITE (cod 81.01+8

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.0'

“81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordor

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garant

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice extt

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.

81.02

0

0

0"

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne qarantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice inte

81.02.05

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL. XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎNAțMII

05

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate m ann precedenți și recuperate în ai

"85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

27000

Î8O0O

2700Q

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE

51

0

0

-------5------

0

0

0

0

0

Transferuride capital (cod 51.02,12+ 51.02.281

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

I ransterun pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02'.12

0

1 ransterun din bugetele locale pentru finanțarea

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.011

55

0

0

------0------

-------0-------

-------0-------

0

0

-©—

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

------o------

0

0

0

0

0

Proqrame cu finanțare rambursabilă

55.01:03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne

55.01.08

ANEXAI

A

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

-M NR. Ju

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55^01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeliqibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din buqetul local către asociațiile de

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

56

0

0

0

-------0-------

0

0

0

0

Proaramedin Fondul Eurooean de Dezvoltare

56.01

0

—0—

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.01.03

0

Proqrame din Fondul Social European (FSE) (cod

56.02

0

0

0

-------0-------

0

0

0

©■

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.02.03

0

Proqrame din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la

56.03

0

0

-------0------

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.03.03

0

Proqrame din Fondul European Aaricol de

56.04

0

0

0

0

0"

-s—

0

0

Finanțarea națională

"56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabîlă

56.04.02

0

Cheltuieli neeliqibile

"56.04.03"

0

Proqrame din Fondul European pentru Pescuit

56.08

0

0

0

0

0

-----O-----

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.05.03

0

Proarame Instrumentul de Asistentă pentru

56.07

0

0

0

0

0

-0—

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.07.03

0

Proqrame Instrumentul European de Vecinătate si

56.06

0

-----0-----

0

0

-------0-------

0

0

0

Finanțarea națională

"56.08.0T

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.08.03

0

Alte proqrame comunitare finanțate în perioada

56.15

0

0

------0------

0

0

0

0

0

ANEXA LA

_

Finanțarea națională

56.15.01

HCLl

/I NK.

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.1 £

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.0

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56717.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56717.03

0

Proaramul Norveaian pentru Creștere Economică

56.18

0

0

0

0

0

0

0

"0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeliqibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

“70

27000

76000

27000

0

0

-----0-----

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

27000

18000

27000

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7'7703"

27000

70000

27000

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

7770’1.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

27006

18000

27000

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0’

0

0

0

0

0

Rezerve de stat si de mobilizare

7T752101

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

7Z01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerci

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

-------0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în ai

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA ce’tQC., \\V\-\-a

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE ^’L'^


Cc;^_

Anexa 7 b


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...31.12.2018

ANEXA LA

HCLMNR.^9 -gQB-


Cod 21 Capitol ...5502                                                                                                                                            -Iei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajam en te legale

Plăți efectuate

Angajament e legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A                  B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

CȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+1

01

0

2204000

2279000

698479

698479

698479

0

698479

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (coc

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.(

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

Salarii de merit

10.01.02

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumu

10.01.10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

ANEX

ALA

0

Indemnizații plătite unor persoane din

10.01.12

I ti

f*)

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

1K

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la și de la lot

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate în natură (cod 10.0

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

Norme de hrană

10.02.02

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosită de salariat

10.02.04

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de săna

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accident

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii și indemniz;

10.03.06

0

11 k <-UU ii iJUlWrM   JLIWIUII țuuu Z.U.U 1

nn ne , nn nn  nn   .or» <o

20

0

0

384000

356992

356992

356992

0

356992

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, inter™

20.01.08

0

caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (coc

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

uunuii uu naiui d uuiuuiuiui ut:--------

—„x—,       nn nr   , ori n«? nn .

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

0

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cărți, publicații și materiale documenta

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

-

Muniție, furnituri și armament de natun

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului ge

20.18

0

Contribuții ale administrației publice

20.19

0

iceduiiiidie uind&irui>iuid piugrzuii

---i-x::---x—.------x-tî—

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apel

20.22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor ș

20.23

0

Lrunmiudiie și diw cuscuiraruiviiie

î——------X. ■t---1 on nj nA î*

20.24

0

0

384000

356992

356992

356992

0

356992

Comisioane și alte costuri aferente îm

20.24.01

384000

356992

356992

356992

356992

Comisioane și alte costuri aferente îm

20.24.02

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare

20.25

0

Tîchete cadou

20.27

0

ANEXA LA

hclmnr.^'9 /2Q6

---milu unun.cn uii ^uultzu.ju.u i------------

i„nn    r\A . nn nn fie- ■ nn *>n m . nn on nn ■

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea dre

20.30.06

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătc

20.30.07

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

2204000

1895000

341487

341487

341487

0

341487

Dobânzi aferente datoriei publice interr

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interr

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne gar

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02

0

2204000

1895000

341487

341487

341487

0

341487

Dobânzi, aferente datoriei publice exte

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe cor

30.02.02

2204000

1895000

341487

341487

341487

0

341487

Dobânzi aferente creditelor externe gai

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice exter

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fo

30.03.01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor tempr

30.03.03

0

Dobânzi la depozite și disponibilități pă

30.03.04

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 4

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelo

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția .

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

lldllSIciuti LUI UI Ut! țGUU              

c* ka ka . E4 r\A ni . ca nA nc .

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes loc

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor

51.01.24

0

asigurări sociale de sănătate pentru

51.01.26

0

sănătate pentru persoane beneficiare de

51.01.31

0

locuit

51.01.32

0

locale și județene pentru finanțarea unităților

51.01.39

0

finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI (cod 55.0,

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme inte

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuie

57.02.04

0

■ i i l-UL A AL I L. Ut IUL. t UlUUl țUUU

cn   icn noi cn no . rr> 4 . cn   . cn a r. rn

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de ce

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului r

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific și social-cu

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor

59.25

0

Programe și proiecte privind

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.

80

0

0

0

0

0

0

0

0

publice sau activități finanțate

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (c

81

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81 j

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLM NR.X9 /2>-5

Rambursări de credite externe contrac

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fonc

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datorie

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei pub

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.C

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantat

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei pub

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datorie

81.02.05

0

r'l—MJ 1       1 UH | E iii MI1II CIM-VrUL/UIV J I

ci nrr'i mrriATr în Alini cnnrkiT/---1

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate în anii precedenți și reci

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI

51

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

investițiilor la spitale

51.02.12

0

finanțarea cheltuielilor de capital din

51.02.28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.0

55

0

0

0

0

0

0

0

0

M. 1 IduoiUh UI 1 IIILUI1 IU

t-E n* n't . fr nx noi-rc m An.rr nA A o >

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu ca

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către

55.01.42

0

Transferuri pentru achitarea

55.01.54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibîle

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

Programe din Fondul European

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

riugrame um i uiiuui i uiupuaii------

--r»----.:a /rr-ni /---1 rr «Ir- nx i

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

Finanțarea externă nerambursabtlâ

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

milu piuyraiue'uuiiiuiiiidie iiiianțdre m

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

Alte facilități și instrumente postaderar

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.C

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională                  |

56.18.01

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente și mijloace de trai

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte activ

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixt

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.C

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societă

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZV(

75

0

ri M|l l l LLLr 1 UM l l 1IV Hltll nnrnrnt-HTi ni nr/'i înrn ate- îm a iii ■■

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și reci

85.01

0

0


CONTRASEMNEAZĂ secretar, MARCELA ENACNE

Anexa 7 b

ANEXA LA

hclm nr.^'3 _/?QS


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de...31.12.2018

-lei-

Cod 21 Capitol—61.02

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicato r

Credite

de anaaiament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚlUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

169000

35646000

33864000

29586641

24913017

24913017

0

24419590

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

34559000

33695000

29457706

24791220

24791220

0

24281656

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55-^

01

0

34559000

33695000

29506988

24840502

24840502

0

24281656

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 lai

10

0

15850000

15850000

15510644

12240187

12240187

0

12412453

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01

10.01

0

12616000

12440000

12439040

9600512

9600512

0

9851894

Salarii de bază

10.01.01

0

10516000

10402000

10402000

8341523

8341523

0

8656628

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

300000

235000

235000

88291

88291

0

93819

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unităț

10.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

3000

2040

2040

2040

0

2040

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru transportul la și de la locul de munt

10.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi sala riale în bani

10.01.30

0

1800000

1800000

1800000

1168658

1168658

0

1099407

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.

10.02

0

2734000

2734000

2732300

2314289

2314L28U----

... . 0-.-..

2371837

Tichete de masă

10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Norme de hrană

10.02,02

0

2400000

2400000

2400000

2058545

2058545

0

2135437

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuința de serviciu folosită de salariat și familia f

10.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transportul la și de la locul de muncă

10.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de vacanță

10.02.06

0

334000

334000

332300

255744

255744

0

236400

Alte drepturi salariate în natură

10.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

500000

676000

339304

325386

325386

0

188722

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

80000

79769

79769

79769

0

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

0

3000

2483

2483

2483

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

0

27000

26221

26221

26221

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munc<

10.03.04

0

0

1000

759

759

759

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator p

10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

350000

350000

15072

15072

15072

0

6202

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

0

150000

215000

215000

201082

201082

0

182520

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

18709000

17845000

13996344

12600315

12600315

0

11869203

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01

20.01

0

1013000

448000

426807

124974

124974

0

224881

Furnituri de birou

20.01.01

0

40000

40000

27386

26584

26584

0

26222

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

7000

5000

5000

3899

3899

0

3795

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

0

2000

1932

1068

1068

0

1230

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

959000

394000

385560

88339

88339

0

188550

Piese de schimb

20.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

20.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

7000

7000

6929

5084

5084

0

5084

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcțion.

20.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparații curente

20.02

0

225000

179500

25324

0

0

0

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01

20.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente

20.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Reactivi

20.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezinfectanți

20.04.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0

1381000

2339500

1015234

455127

455127

0

143832

Uniforme și echipament

20.05.01

0

567000

1102000

937362

377417

377417

0

77870

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

814000

1237500

77872

77710

77710

0

65962

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Cerceta re*dezvolta re

20.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

250000

780000

554662

498722

498722

0

531048

Protecția muncii

20.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Muniție, furnituri și armament de natura activelor

20.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Studii și cercetări

20.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al ar

20.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

asociere

20.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

20.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețur

20.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilo

20.24.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilo

20.24.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou

20.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30.30)

20.30

0

15840000

14098000

11974317

11521492

11521492

0

-"S/l

10969442

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

0

7000

3628

3628

3628

0

3628

Chirii

20.30.04

0

925000

485000

399890

397395

397395

0

397395

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului institu

20.30.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Executarea silită a creanțelor buqetare

20.30.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

14915000

13606000

11570799

11120469

11120469

0

10568419

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30^

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor interne qarantate

30.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate dt

30.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/s

30.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tez

30.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

0

0

0

0

0

0

“ 0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din tr«

30.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în cc

30.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț ș

40.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor

la combustibili

40.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții

40.30

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritățile

50.04

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0

0

0

0

0

0

0

0

ANF.XA I .A

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+

HCLMb

R.<3£L/e

51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.0 1.32+51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

protecția copilului

51.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

persoanele cu handicap

51.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

sănătății

51.01.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

internaționale)(cod 55.02.01 + 55.02.04)

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de creșă

57.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+

59.25+59.30)

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile n

59.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe pentru tineret

59.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Asociații și fundații

59.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Susținerea cultelor

59.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Despăgubiri civile

59.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni cu caracter științific și socîal-cultural

59.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării

59.30

0

0

0

0

0

0

0

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate

integral din venituri proprii

80.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte împrumuturi

80.30

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+

81

0

0

0

0

0

0

0

o

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.

81.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ord'

81.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite externe din fondul de garar

81.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice e>

81.01.05

0

0

0

r o

0

0

0

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.0

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)

84

0

0

0

-49282

-49282

-49282

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

-49282

-49282

-49282

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în ;

85.01

0

0

0

-49282

-49282

-49282

0

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12->- 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătății

51.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare n

55.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe ISPA

55.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Investiții ale agenților economici cu capital de sta

55.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond Român de Dezvoltare Socială

55.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

0

. 0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de

55.01.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante

55.01.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

56

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare

56.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (co

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 I

56.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.03.02

0

0

0 -

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European Agricol de

56.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

riugrame um ruuuui—cuiupudii puri tiu re&uuu

irr-n' t---1 rr, nr kji ■

56.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

hclmnr/35

Finanțarea externă nerambursabilă

56.05.02

0

0

0

0

0

0

0

u 0

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru

56.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

56.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56/

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.

56.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere

56.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea externă nerambursabilă

56.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

70

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 7‘

71

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

169000

1087000

169000

128935

121797

121797

0

137934

Construcții

71.01.01

19000

0

19000

7138

0

0

0

0

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

150000

150000

150000

121797

121797

121797

0

58274

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

0

0

0

0

0

79660

Alte active fixe

71.01.30

0

937000

0

0

0

0

0

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

0

0

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Participare la capitalul social al societăților comerț

72.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

0

0

0

0

0

0

0

'LMJI *—■ L.W 1 SJZA 1 k IM ml II rițCtrCULI, J * nrmnrnATi-îu aaiiii

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

85.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA LA

hclmnr30 /^°?


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache 4#^

Anexa 7 b

CONTUL DE EXEC

LIȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE -

Cheltuieli

J

Ia data de...31.12.2018

AN

exala

Cod 21    Capitol ...65.02

HCLM NK-'^l-i

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente legale

Plăți efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

bugetare

de angajament

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIEL1(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12188000

57135383

60570811

60562685

48603988

48603988

0

45289175

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

0

46483383

48382811

48374685

46307153

46307153

0

44909950

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51

01

0

46483383

48382811

48382811

46315279

46315279

0

44909950

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în bani ( cod 10.01.01 la 1

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de bază

10.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii de merit

10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Spor de vechime

10.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sporuri

10.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de premii

10.01.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Prima de vacanță

10.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara u

10.01.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLMNR.^Ș -AȘg0)

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salariate în natură (cod 10.02.01 I;

10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masă

10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Norme de hrană

10.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament obligatoriu

10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuința de serviciu folosită de salariat șî fan

10.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transportul la si de la locul de muncă

10.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de vacantă

10.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte drepturi salariale în natură

10.02.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asiqurări de somai

10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de n

10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Prime de asigurare de viață plătite de angaja

10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

0

26127315

24980490

24980490

24425181

24425181

0

23135423

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2

20.01

0

11121253

15055228

15055228

14702521

14702521

0

14648577

Furnituri de birou

20.01.01

0

306023

338319

338319

323534

323534

0

301238

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

289918

293012

293012

286788

286788

0

267311

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

0

6065010

9558684

9558684

9371709

9371709

0

9439303

Apă, canal și salubritate

20.01.04

0

1952046

1873012

1873012

1849151

1849151

0

1833483

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

0

21500

21000

21000

21000

21000

0

12075

Piese de schimb

20.01.06

0

5500

3500

3500

3268

3268

0

3268

Transport

20.01.07

0

337026

342500

342500

313249

313249

0

312939 '

Poștă, telecomunicații, radio? tv, internet

20.01.08

0

304097

280174

280174

274090

274090

0

239237

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

446173

572000

572000

553705

553705

0

546481

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fun<

20.01.30

0

1393960

1773027

1773027

1706027

1706027

0

1693242

Reparații curente

20.02

0

9725000

7472015

7472015

7350736

7350736

0

7313934

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

1000

307

307

307

307

0

307

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

1000

307

307

307

307

0

307

Hrana pentru animale

20.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare (cod 20.0

20.04

0

20120

4946

4946

4435

4435

0

3006

Medicamente

20.04.01

0

7105

2034

2034

2026

2026

0

1924

Materiale sanitare

20.04.02

0

2015

714

714

214

214

0

214

Reactivi

20.04.03

0

5000

1327

1327

1327

1327

0

0

Dezinfectanțî

20.04.04

0

6000

871

871

868

868

0

868

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+

20.05.30)

20.05

0 I

1015821

1858921

1858921

1833390

1833390

0

718621

anexa la

un M

Uniforme și echipament

20.05.01

0

19500

13191

13191

12918

-—nr--

4989

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

15500

29165

29165

29164

29164

0

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

980821

1816565

1816565

1791308

1791308

0

683632

Deplasări, detașări, transferări (cod 20,06.01

20.06

0

65568

46879

46879

41146

41146

0

40287

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

65568

46879

46879

41146

41146

0

40287

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiale de laborator

20.09

0

12082

6113

6113

6060

6060

0

6006

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

0

32000

39445

39445

39445

39445

0

27644

Consultanță și expertiză

20.12

0

0

500

500

0

0

0

0

Pregătire profesională

20.13

0

120823

93002

93002

80750

80750

0

72321

Protecția muncii

20.14

0

236850

204215

204215

185173

185173

0

97930

Muniție, furnituri și armament de natura activ

20.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Studii și cercetări

20.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic

20.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor

20.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice

locale

20.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Meteorologie

20.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngh

20.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumu

20.24.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisioane și alte costuri aferente împrumu

20.24.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Stabilirea riscului de țară

20.24.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în

20.25

0

10500

850

850

850

850

0

850

Tichete cadou

20.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+

20.30

0

3766298

198069

198069

180368

180368

0

205940

Reclamă și publicitate

20.30.01

0

6000

2707

2707

2705

2705

0

2705

Protocol și reprezentare

20.30.02

0

0

10776

10776

10776

10776

0

10776

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

0

3816

1502

1502

1501

1501

0

1501

Chirii

20.30.04

0

6677

6239

6239

4598

4598

0

4582

Prestări servicii pentru transmiterea drepturik

20.30.06

0

0

0

0

0

0

0

0

ANEXA LA

HCLMNR.^S ^<?1


Fondul Președintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

0

3749805

176845

176845

160788

160788

0

186376

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (co

30.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne dire

30.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi, aferente datoriei publice externe dir

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe contracta

30.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate

30.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul d

30.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare C

30.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

bobănzi la depozite și disponibilități păstrate

30.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobânzi la opeațiunile de leasing

30.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de p

40.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor

40.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții

40.30

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autori

50.04

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0

0

207208

207208

108378

108378

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+

51.01 14+51 01 15+51 01 24+51<M 2fi+51 01 31 +

51.01

0

0

207208

207208

108378

108378

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

0

207208

207208

108378

108378

0

0

Acțiuni de sănătate

51.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

51.01.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

51.01.15

0

0

0

0

0

0

0

0


ANEXA LA

HCLM NR. '3'3 . /2gC i

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

51.01.24

0

0

0

0

0

0

0

0

sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

0

0

0

0

0

0

0

i ransrerun privind contriDuții de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

0

0

0

0

0

0

0

1 ransterun din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

51.01.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

51.01.46

0

0

0

0

0

0

0

0

finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55

0

10410618

10461270

10461270

10038425

10038425

0

10038425

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63)

55.01

0

10410618

10461270

10461270

10038425

10038425

0

10038425

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante ca

55.01.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesiom

55.01.63

0

10410618

10461270

10461270

10038425

10038425

0

10038425

B.Transferuri curente în străinătate (către organizații

internaționalețfcod 55.02.01 + 55.02.04)

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internațior

55.0^.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)

57

0

910450

1698843

1698843

1286155

1286155

0

1285051

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

910450

1698843

1698843

1286155

1286155

0

1285051

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

867200

1342593

1342593

1279255

1279255

0

1285051

Ajutoare sociale în natură

57.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0