Hotărârea nr. 388/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL CONDOR, INVESTITOR PACEA ION


OROUhJCUM.

jUkMVuHWJtSUS’Ă rang frwMFi u>

CONtt


de acte

dn masuraton

SUPRAFAȚA TEREN

22837 mp

20300 mp

SUPRAFATACONSTRUTA PROPUSA

129.0 mp

SLRWATA DESFASURATA PRORJSA

35955 nț.

POT PROPUS

83%

CUT PȘOf^S

1.77

3 LOCUR>( PENTRU UNA FAMIUE)

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire vilă turistică, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Condor, investitor Pacea Ion

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2'0.2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 167955/02.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de'Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 180360/18.09.2019, precum și avizul nr. 167952/02.09.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAȚ privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Pacea Ion înregistrată sub nr. 69869/30.04.2019, completată cu adresa înregistrată sub nr. 116695/14.06.2019;

]‘.n temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H OTĂRĂȘTE :

J,Xrt. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de detaliu pentru terenul situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Condor, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+1-2E cu funcțiunea de vilă turistică care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

, Terenul care a inițiat PUD-Ul, situat în Stațiunea Mamaia, zona Hotel Condor, careu 41, lot 16, în suprafață de 228,87 mp (potrivit actelor de proprietate) și 203 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 209651, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Pacea Ion conform contractului de donație autentificat sub nr. 642/03.12.2015 la Biroul individual notarial Cristina Soare.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Pacea Ion, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

i

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

. P-JL pentru,        împotrivă, I abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

ARH . RADU MARIAN ■ BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.04Q' DIN 20.12.2002- ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA- FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143 -A ETAJ 2 CAM.204, TEL / FAX 0241 / 66 41 81


MOBli


0723 509375 E-mail: mnarian@yahoo.com


MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D. 'l


I

CAPITOLlJrL 1 - INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI

i     EXISTENTE

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ,

I   REGULAMENT URBANISM            —--

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTlfc^^ pipeiUR&AUSM

MB. HîWS’BARE

ARHITECT ȘEF-----------

iWVrFFn'«7r<DV»lDoV»V»»7«> ••••••••••••••• •


I

CAPITOLUL 1   - INTRODUCERE

• ••••• tl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.1 OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Obiectivul general al investiției consta in realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru zona studiata. Realizarea planului urbanistic de detaliu este necesara in vederea stabilirii retragerilor minime laterale, posterioare.

Ampl asamentul studiat prin PUD este situat in Municipiul Constanta, stațiunea Mamaia, zona hotel Condor, strada Politiei, lot 16 , careul 41 , județul Constanta.

Reglementările urbanistice pentru Stațiunea Mamaia au fost aprobate prin

PUZ - Stațiunea Mamaia , aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 121 din 24.05.20131.

I

Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate : vile turistice .

Pentru întocmirea PUD-ului s-a emis Certificatul de Urbanism nr.4777 din 19.12.2018 , eliberat de Primăria Constanta .

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor_urW aprobate, îh concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile i

i

populației, j

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, prpcum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme: circulațiile auto si pietonale;

organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane; indici, și indicatori urbanistici (retrageri, regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T.,

C.U.T.etc.); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic și circulația terenurilor; actualizarea planurilor topografice.
RUR


fcă Marian Șt.

RADU ariiitect


DE


Dcumentatia deurbanism P.U.D. avizată și aprobată de către Consiliul local al

municipiului Constanta conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Cc nstanta jnraGtivitatea^de^estionare

aspațiului construit din zona studiată.


1.2.S URSE DE DOCUMENTARE


Analiza situației existente și formularea propunerilorLȘfăTeglement'ărilor va ăvea lâ bza următoarele acte normative și documentații de urbanism:

• Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

•Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documenttiilor de urbanism;

■Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea

regulamentelor locale de urbanism;

•Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

•Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

■Legeanr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,jictu;


•Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;                        //  / ■Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarfielflterioare;

•Legea nr. 2.26/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru ^Codificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

•Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

•Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

•Legea 114 - 1996-Legea locuinței;

•ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

•HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

•NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea si execuția parcajelor pentru autoturisme; •Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLMnr. 1/26.03.2013.

-Plan Urbanistic Zonal -Stațiunea Mamaia - aprobat cu HCLM C-ta nr. 121/2013.


CAPITOLUL 2

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ,REG EXISTENTE

 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

  Amplasamentul studiat prin PUD este situat in centrul stațiunii Mani aia, pe strada Politiei, zona hotel Condor .


Terenul a fost obtinut de beneficiarul PACEA ION , conform Contract de Donație , avand încheiere de Autentificare nr. 642 din 03.12.2015 si are suprafața de 22]8,87 mp conform acte si de 203,0 mp conform măsurători. Terenul este inscris in Cartea funciara cu numărul 209651 ( fosta 33696 ) si poarta numărul cadastral 209651 ( fost 242) .

i Terenul este liber de construcții, si are vecinătățile :

i -La nord : Vila Stirbey P+1E (230627) si vila P+1E ( 229907 )

I -La est: Strada Politiei

I - La sud : Teren Mun. Constanta - Sediu Politie

| - La vest: IE 229907

Terenul este situat in zona A de impozitare , conform HCLM nr. 236/ 25.05. 2015.

I

I Amplasamentul se afla in imediata vecinătate a hotelului Condor ( P+7E ) , aflat iin partea de sud, după Sediul Politiei si a hotelului Albatros( P+3-5E ) si se afla la o distanta de 120 m de Promenada Mamaia si plaja .

2.2 ÎNCADRAREA IN LOCALITATE SI PREVEDERI EXISTENTE -INDICATORI URBANISTICI PUZrobate prin .2013 . Conform


Reglementările urbanistice pentru Stațiunea Ma PUZ -Stațiunea Mamaia, aprobat prin HCLM nr. 121 din ^4* PUZ zona situdiata si amplasamentul studiat fac parte di

ZONĂ A - UTRdefînit de Zona aferenta Hotel Patria si National, la nord , apoi Vila re'gala ( Club Castel) - monument de arhitectura, arhitect Mario Soppa, anul construcției 1926 , Cod CT-II-m-A-02896-LMI, apoi imobile Parter, D+P+l, D+P+2E intre B-dul Mamaia aleea Crinilor , Promenada Mamaia si hotelurile Condor (P-I-7E ) si Hotel Albatros (P+3-5E ) .

Pentru amplasamentul in studiu ,PUZ-ul Mamaia recomanda-rcalizareaunui-—— Plan Urbanistic de Detaliu .

Regimul de inaltime recomandat este de P+1-2E .

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA. URBANISM        ;

Vț’AT&PRE MESCHIMBARE Anexă la avizul nr. ----/-----------

ARHITECT ȘEF___-


Funcțiunea este de Vila turistica .

INDICATORI URBANISTICI

Procentul de ocupare al terenului ( POT ) aprobat 40-70 % .

Coeficientul de utilizare al terenului ( CUT) aprobat: raportat la POT si regim de inaltime , maxim/UTR= 4 .

UTILIZĂRI INTERZISE

-activitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sauj prin traficul generat

-funcțiuni industriale -depozitare si vanzare en-gros;

-depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-depozitari de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane

-stafii de intretinere auto


atorii chimice                                               .

interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările dm spatiile


- spăl

-sunt________________________________

publice sau de pe parcelele adiacente.,

natural


-suntlinterzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care produc agresarea peisajului prin poluări sau diminuarea vegetației si distrugerea Habitatului contravinnormelor de protecție stabilite pe plan national/local.

-sunt linterzise orice amenajari care pot determina scurgerea apelor meteorice pe parcelele adiacente

i

i

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Vecinătatea1 Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și reglează incalzirea acestuia.

,i ij

Regiunea se: caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caract.eijz^^^e/printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scazuie iama. Municipiul 'Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, țg 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea U^ = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului = 0,5 kPa. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare ijnediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iama este apropiată de 0°C, dar pozitivii, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

.1

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu a„ = 0,20 g

I

exprimată în termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spe^truluLde-răspunsal-zonei-rcspecțive Tc = 0,7 secunde.

JUDFfUl CONSTA!-, ta.

PRIMĂRIA          u; CONSTANȚA

OIF.grȚ’A URBAiJSM VIZAT


2.4. CIRCULAȚII, PARCAJE


J Anexă la aviziU ar.

ARHITECT Șf. F !_________

cutatrerestejLdrd Mamaia™—

care face legătură intre partea centrala a Constantei, in partea de sud si se continua cu |DC86 ce leaga Constanta de orașul Năvodari.

Accesul’ auto la amplasamentul studiat se face astfel din b-dul Mamaia, venind dinspre Constanta, apoi pe aleea Crinului, ce leaga bulevardul de Promenada Mamaia si strada Politiei, ambele avand doua sensuri de circulație ( 7,0 m)

Accesul pietonal se face prin trotuarele adiacente arterelor carosabile . Autorizarea! executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibjl^ț^dc cces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei^^^fi&i^&^ Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită interwmaunu ÎUgBelorj de stingere a incendiilor.                                              //O Ricâ Mar>an șt.

K /z        RADU

arhitect

&A de

Inmodexceptional se poate autoriza executarea construcțiilor fara indeplinirea condițiilor prevăzute mai sud , cu avizul unitarii teritoriale de pompieri. Numărul si configurația acceselor prevăzute anteriro se determina conform HGR 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

-Oric'jî acces nou la drumurile publice se va realiza conform avizului si autorizatiei 'peciale de construire, eliberate de administratorul acestora .

Se va; asigura accesul pe parcela a autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere, acolo unde acest lucru nu este posibil, se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica .

ACCESE PIETONALE

-Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca jse asigura accese pietonale ,potrivit importantei si destinației construcției. -In sensul prezentului regulament,prin accese pietonale se inteleg caile de acces pentru pietoni ,dinlr-un drum public ,care pot fi :trotuare, alei, străzi pietonale ,piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenurile proprietate publica sau după caz ,pe trecere publica, potrivit legii.


-Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cuhandicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare .

STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

-Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație , necesita spatii de parcare se emită numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizație de construire .


-In cazul imposibilității tehnice a asigurării ,in interiorul parcelei, a spatiilor de parcare prevăzute prin prezentul regulament ,se va dovedi asigurarea parcajelor in următoarele, condiții:

 • a) solicitantul va face dovada asigurării spatiilor de parqarcp condiția păstrării necesarului minim de spatii de parcare pe a do prezentului regulament.

 • b) sol icitantul va concesiona sau va achiziționa spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare :

-numărul minim al locurilor de parcare necesare se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul prezentului regulament, HGR nr. 525/1996 ,hclm nr.43/25.01.2008 ,privind aprobarea studiului de Circulație in Municipiul Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor Indicativ P132-93. i

- Daca in interiorul aceleași parcele sunt prevăzute mai multe funcțiuni, numărul total al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecărei funcțiuni in parte .          ____________________parcela, conform


-Va iî incurajata amenajarea de spatii c e parcareiBEprateltWeMâjate ,ac( lo unde

1                                         PRIMĂRIA MUNICtP'OlU CONSTANȚA


terenul permite .


DIRECȚIA L’RB'M ’-SM VIZAT SPRE ’iC H -î*As-S - £ Anexă la avizul

ARHITECT ȘEF

Teritoriul studiat prin P.U.D. și zonele mvecinate sunf câfâcfefizâfe


2.5. OCUPAREA TERENURILOR


unor funcțiuni de turism - vile turistice si hoteluri,funcțiuni compleme si echipamente publice, care nu se incomodează reciproc:

Vile turistice;


-5-Hote

uri turistice;

jtii publice.

ace privește calitatea fondului construit, aceasta este bună.


Instiț

Incee

Imobilele din zona nu sunt noi dar au fost reabilitate.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si este in prezent liber.

Ș

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa,canalizare ,energie electrica, gaze si telecomunicații:

! ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

i La cca 30 m de amplasament exista conducta de distribuție apa Dn 150 mm OL+AZB.

| In vecinătatea lotului exista colector menajer Dn 250 mm AZB (H=2m).

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

In zona exista rețele de alimentare cu energie electrica .

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Exista rețea de distribuție gaze naturale pe strada Politiei, latura sud , in dreptul hotelului Condor .

2.7. PROBLEME DE MEDIU ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI


Zona, studiată nu ridică probleme de mediu,fiind situat

^^melor protejate,


iar lucrărila propuse, de vila turistica , nu impun adoptarea unor ăsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebyfe avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de sf)ațîlverzi’-,măsurirdeprotecția

...   |                                                     I            ui iDii i: H PAMftTAMT ‘

muncii etc. i

2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ


‘ * 7. 77”“1

PRIMĂRIA MUMClPIUlU CONSTANȚA DlRSf tl.A URBAr.ISM

VhW VPRE W X ‘ilftCBARE I Anexa la avizul or. —t— /------—

ARHITE CT ȘEF 1__________

rprezcntă’do'cumentățîe de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanta.

9 1

2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce a inițiat elaborarea P.U.D.-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de vila turistica, cu regim de înălțime asemanator elor din zori a studiata, respective P+1-2E. In etapa de consultare a populatiei-roprietarii terenurilor vecine sau cei interesați din zona, au fost de acord cu edificarea unui imobil cufunctiunea de vila turistica, retrageri si inaltimea propusa in P


2.10. DISFUNCTIONALITATI

Zona faptul ca tei:


studiata prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin esțeti :enul fiind neconstruit nu poate fi utilizat si ingrijit.

-6-

 • 3.1. REGULAMENT DE URBANISM PROPUS

Reglementările urbanistice pentru Stațiunea Mamaia au fost aprobate prin PUZ -Stațiunea Mamaia, aprobat prin HCLM nr. 121 din 24.05.2013 . Conform PUZ zona studiata si amplasamentul studiat fac parte din Zona A :

ZONĂ A - UTRdefinit de Zona aferenta Hotel Patria si National, la nord , apoi Vila regala ( Club Castel ) - monument de arhitectura, arhitect Mario Soppa, anul construcției 1926 , Cod CT-II-m-A-02896-LMI, apoi imobile Parter, D+P+l, D+P+2E intre B-dul Mamaia aleea Crinilor, Promenada Mamaia si hotelurile Condor ( Pf 7E ) si Hotel Albatros (P+3-5E ).

Regimul de înălțime recomandat este de P+1-2E .Funcțiunea este de Vila turistica .

i

Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.- Stațiunea Mamaia si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

  Articolul 2 - Domeniul de aplicare l)Prevederi.le prezentului Regulament de urbanism stabj  ligatorii aplicabile a'stabilirea condițiilor si


  in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribui limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

  2)La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea irf vedere si vor fi aplicate prevederile 'prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

  3 )Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a. planului de reglementari propuse.

  4)La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,'pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a erenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.

  La eriiiterea autorizațiilor de cons


  reasigurarea


  La emiterea autorizațiilor de constru'ire'-se'vorrao^^^^ne^ pentrueașigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru a^jg^Ț.ar.C^CȘSp^c.tarii'cerintetor de protecție a mediului.                                     direcția URhvJs-


  VJZAT SPRE ME'SL ? «

  Anexă la avizulnr.       /—.—

  I ARHITECT ȘEF__L_----

  >na_proteiaia^—


  ir.


  Articolul 3 - Zone protejate

  Amplasamentul studiat se afla in zoha-pmtej^iJ4---ViIaTegâIă^pUlub-Castcl ) -


  monument de arhitectura, arhitect Mario Soppa , anul construcției 192 A-02896-LMI 2004-2010, Conform PUG ( HCLM nr. 81/26.03.201 fond constrilit -spațiu urban, perspective valoroase ,calitati peișpgis obiect.


  Articolul 4 - Utilizări admise

  i  RicăMananȘt. RADU


  DE


Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate : conform plan reglementari - Zona A- Vila turistica .

i

Articolul 6 - Utilizări interzise

I

-activitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat

funcțiuni industriale

depozitare si vanzare en-gros;

depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

depozitari de materiale refolosibile;

-platforme ele precolectare a deșeurilor urbane

statii.de ințretinere auto-spalatorii chimice

. sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

-simt interzise orice funcțiuni, clădiri si amenajari care produc agresarea peisajului, prin poluări sau diminuarea vegetației si distrugerea habitatului natural si contravin normelor de protecție stabilite pe plan national/local.                                    rr~““—; ”1


sunt interzise orice amenajari care pot determina scu^^gfeă-’aîieWmeîeorieapp

J         r         Ț PRIMAR}^■..wfluTAWTA*'

parcelele adiacente                                        Oi Țj-ujaSAMSM

Articolul 7 - Parcelarea                   | Ansxa b                 • &

Prezenta documentație de urbanism nu-si probuneri&fbhlâriea"terenurilor^

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Imobilul se va amplasa in interiorul lotului, astfel incat sa respecte distantele fata de limite indicate in planșa de Reglementari a PUZ Mamaia :

- Fata. de limita de est, strada Politiei,imobilul se va alinia cu imobilul existent la liord ( Vila Stirbey) si se va retrage cu 3,0 m fata de aliniament.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

' -Fata de limita de nord ( Vila Stirbey) si imobilul invecinat, se propune amplasarea noului imobil la 60 cm de hotar . In PUZ Mamaia este propusa amplasarea pe hotar .


 • - Fata de limita de vest, se propune o distanta c               amaia,

de 4,70 m fata de colturile terenului (la nord si sud) si de Șf40m tâmijloc.


se va


 • - Fata de limita de sud (teren Municipiul Constant) imobilul propus amplasa pe hotar, conform Reglementari PUZ Mamaia .

  Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

  executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:


Autorizarea

•distanțele minime obligatorii vor fi conform planului de reglementari aferent P.U.D. și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;•distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire dac dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășit^

Articolul 1: - Circulații si accese ■parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minim 3,00 metri lățime;

accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei;

se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor

•staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

•spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările si completările ulterioare.

Accesul auto la amplasament se menține , fiind din strada Politiei.

Accesul pietonal este același, din trotuarul pietonal al străzii.

Amplasarea imobilului propus fata de laturile laterale , la 60 cm si pe hotar face ca accesul in curtea din spate sa se faca doar prin interiorul clădirii, fapt pentru care este obligatoriu ca garajul sa fie dotat cu usa auto si pe latura de vest, astfel ca sa poata fi evacuate prin garaj gunoaie , frunze , crengi, etc. din curte , spre strada.'

ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR

Utilajele pentru stingerea incendiilor au acces la amplasamentul studiat din strada Politiei pentru fațada est si nord , iar pen fatadajsudisicvestî^din  incinta Politiei (teren Municipiul Constanta )                           STAN"^A

r l      ,Î(AM8ARB

viaul iir. j I__~

ui maximArticolul 13 - Inaltimea maxima a constructiilo • Anexa !a Autorizarea executării construcțiilor se face cu i espe^area^egimim


de inaltime, propus este de P+1-2E , CONFORM PUz^K/Smâîa"ajpi6bar; mâîtimeă fiecărui etaj fiind de 3,50 m.


Inaltimea maxima propus^ netul cel mai inalt la terasa circulabila de peste etajul 2 este de 12}55,m fânTcprc____sau de 13.00 m fata de cota trotuar .

- in condițiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri sau demisoluri

Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

 • - in sensul prezentului regulamentjntelesul termenilor subsol, demisol este acela cuprins in glosarul anexat RUL - PUZ Mamaia .

 • - in cazul regimului de inaltime care prevede retrageri successive ale nivelurilor, acestea se vior realiza astfel: ultimele doua niveluri retrase se vor retrage 75%, respectiv 50% din suprafața nivelului inferior neretras.

- in sl atiunea Mamaia, este interzisa mansardarea clădirilor ce vor fi edificate ulterior aprobării prezentului regulament

 • - pentru toate clădirile inalte propuse, șe va menționa in Certificatul deUrbanism, ca pentru eliberarea Autorizației De Construire este obligatorie obținerea avizului

Ministerului Afacerilor Interne.

 • - conform avizului Ministerului Afacerilor Interne, inaltimea maxima a clădirilor, in zona A [si Zona B, este limitata la 5Om.

 • - conform a.yizului Ministerului Apărării Naționale, inaltimea maxima a clădirilor, in cele.doua zona restricionate marcate pe planșele de Reglementari urbanistice, este limitata, la 39m, calculata de la nivelul marii.

  •<^jiM^TlLOR

  ivizi

  /pÂci


 • - pentru amplasarea/instalarea de antene, echipamente de radiotele- corni sau alte instalații care ar putea depăși cumulat, regimul de inaltime al/

gropuse a se realiza in cele doua zone restricționate MApN, se va dbli®$ tarului Major General.                                       / | /Al

ăci Mariani RADU netric^f^


Articolul b - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării vo -9-

•utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt

precizate si, detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament; conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.

Imobilul propus , in regim P+1-2E cu funcțiunea de vila turistica, se amplaseazain structura urbanistica existenta , astfel incat sa se încadreze :

- volumetric , ca regim de inaltime , aliniament fata de strada si deucelel^lte


?           C                                7                      rin ■                           r

imobile existente ( pastreaza aliniamentul vi] ei Șț^dV^P'^Eopera'cdl£^|^ amplasate la nord-vest.


adirii


DIRECT!’»

VIZAT 'Uv'

Anexă !a avizul nr.


Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor

Clădirile noi sau modificarile/reconstructiile |e clddifî'iSî^e__                in

caracterul generala al zonei si se vor armoniza^u clâdirîTe inveqinate ca arhitectura si finisaje;
- aspectul arhitectural, conform PUZ Mamaia , se recomanda ca arhitectura imobilului propus sa fie moderna, cu invelitoare terasa, materiale de calitate si culori deschise , pastelate , in armonie cu cele a clădirilor existente ( alb , ocru deschis , placaje pialra, tamplarie lemn stratificat)

Consiructiile aflate la nord si nord vest au o arhitectura interbelica, cu șarpanta si invelitoare țigla, construcțiile amplasate la sud - Sediul Politiei si hotelurile Condor si Albatros, au arhitectura moderna .


Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela;

In zona exista rețele de utilitati: alimentare cu apa ,canalizare ,energie electrica, gaze si telecomunicații:

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

La cca 30 m de amplasament exista conducta de distribuție apa Dn 150 mm OL +AZB.


In vecinătatea lotului exista colector menajer Dn 250 mm AZB (H=2m). ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

In zopa exista rețele de alimentare cu energie electrica . ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

!

Exiști rețea de distribuție gaze naturale pe strada Politiei, latura sud , in dreptul hotelului Condor.

REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

In str ada Politiei si pe latura de sud a lotului, exista rețele de telefonie , Romtelekom.

 • - fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate

colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea desewi^m^^^^^x mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.        A / Wfâ

Racordarea la rețelele publice                               V           -----

|                                                                                           *',ca ^anan Șt 2

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibjlitatea^DU +1 racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile dewnaliOfâi

de energie electrica.                                                              D E

costurile 1


__________ucrarilor de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregim^ de investitor sau de beneficiar.

 • - rețelele existente de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune), precum si cele noi vor fi reamplasate/amplasate in subteran.

 • - rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • -  extinderile de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de exploatare, oricărei persoane care poate dovedi un interes. *

Investitorul care a realizat extinderea ori noua rețea pe cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori, in limita capacitatii rețelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a ot' 1 '              1        " 1 J

al lucrării [suportate de el, daca nu există devine proprietate publica.L AAVFA ULlll£jULViij AAA AAAAAAld VU|JUV1LUL11 IVLUlVi. btine-O-plata-preportionala cu costul dovedit :ă prevfîitaU>b®Qtrâra, ori lucrarea nu

I PRIMĂRIA MUNJCIPlUv ;

|        DIRECȚIA URe-

VSZÂTSS’RENESt'v

Anexă ia avizul nr.


Articolul 17 - Parcaje

■autorizarea executării const parcajelor necesare c •în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se  solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de scrvitude;

-pe o altă pjircelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

i

Articolul 1 !S - Spatii libere si plantate

- autorizații’, de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

-Construcții de turism - vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, spatii de joc si de odihna in suprafața de minim 30% din suprafața terenului.

La o suprafața a terenului de 203 mp , suprafața spațiului verde reprezintă : 60,9 mp .

Terei-jul liber ramas in afara circulațiilor , parcaj eor ,va fi plantat cu 1 arbore / 100 mp .emite numaiaăadifse-asigurărealizarea ției cWifii;


Articolul 19 - împrejmuiri

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate .

împrejmuirile orientate spre spațiul public se pot realiza numai din gard viu , jardiniere ( H maxim =30 cm ) sau plante in ghiveci.

Gardul de la strada se poate realiza din stâlpi de 25 x 25 B.A si inaltime si soclu pla cat cu piatra de 40 cm si elemente orizontale din profîle dfeyâ poate fi dublata de un gard viu .                               i\/ L!\


/Rică Marian Șt.

RADU

arhitect


Sevor realiza doua porti metalice , una pietonala de 1,10 m lățime si una auto de 3,25 m.

împrejmuirile laterale si posterioare se vor realiza din zidărie cărămidă cu fundații beton , sâmburi si centura beton armat, de 2,20 m, pentru a nu permite vederea in curțile vecine .

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului

(P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P.O.T. maxjm = 40-70%, conform P.U.Z. Mamaia

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul

.iUGE’TUL CONSTANTA

RIA MUNiCiPIULUI CONSTANȚA Cjir/îf. TI A URBANISM Vi ’AV feȘ'Ufe N£3CH1W®ARE AnexJi ia avizj^nx. _,!----—— ;


Artic olul 21 - Coeficient maxim de utilizare a tereșrffiluTA

(C.U.T. = mp ADC/mp UTR)

CUI' maxim = 4,00, conform P.U.Z. Mamaia

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, diw^ubsoiulsaiL mansarda clădirii se iau in calculul ADC.                            ~

•    3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE                                 // f

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, parfjcmapitatilor terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotemfibe/uar si a'conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 4777 din 19.12^2018.

Prin documentația P.U.D. se dorește detalierea unor retrageri care sa permită realizarea construcției, ce se incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobați in PUZ -Stațiunea Mamaia.

Se propune o construcție cu parter si doua etaje,( etaj 2 retras) cu destinația de vila turisticaavand Sc maxim --128,0 mp, Sd maxim = 359,55 mp.

In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. = 0% si C.U.T. = 0,00.

Sunt propuși indicatorii urbanistici P.O.T. maxim = 63% si C.U.T. maxim = 1,77.

( raportat la terenul proprietate)

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

i

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (Steren)

203 mp

203 mp

Arian construita (AC)

0

128,0 mp

Arian construita desfasurata (ADC)

0

359,55 mp

P.O.T.

0

63%

C.U.T.

0

1,77

Regim de intaltime

-

P+l-2 Etaje (13,00 metri)


RUR

■■ ---_■

+


Rică Marian Șt.

/RADU // arhitect /"/DE


fc# . ț


Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile invecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de acesta, respectând OMS 119/2014.

-12-

ese vor amplasa ținând seama de studiul de insorire intocmit si verificat


Constructiil

conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

Dispunerea: construcției pe teren se propune cu următoarele retrageri: minim 3,00 metri fata de aliniamentul la strada Politiei; minim 0,60 metri fata de limita laterala nord ; minim 5,40 metru fata de limita posterioara ( coltul terenului vest); minmi 0,00 metri ( pe hotar ) fata de limita laterala a terenului sud .

Limita edifi cabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

i

Jl Jr«PTlll COHSW; r A

■WMF*"’

k. avizul

spațiiry^rzi; țhn careJ.0_OmpProiectul s-a intocmit cu satisfacerii exigentelor prev construcțiile de turism.

RespectândjH.C.J. 152/2013, vor fi amenajate 60,9 m spatii verzii la nivelul solului si 30,9 mp pe terasa cir


de inca 2 ormitoare


Se va realiza un garaj cu un loc parcare si se vor realiza in terșnuT locuri de parcare, deci in total vor fi 3 locuri de parcare pentru o vi ( 6 locuri).

Se va; realiza un acces pietonal, din strada, pe axul central, si un acces auto din strada, cu pbarta auto de 3,25 m si alee carosabila din dale inierbate .

rile urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării irbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată,


Reglementă dezvoltării t la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.Z.-Mamaia

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea zonei și respecta principalele obiective :| ale activității de urbanism:

■ îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului li? infrastructuri, servicii publice și dotări convenabile pentru toți

locuitorii;

•utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; I                                                                                                                                                                                ’

•extinderea controlată a zonelor construite;

•asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;

•asigurarea unor retrageri optime intre construcții;

•asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;


•asigurarea acceselor obligatorii la lot;

•asigurarea Circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta pro •asigurarea spatiilor verzi.

ățRUR


ÎNTOCMIT, arh. Radu Rica-Marian

-13-