Hotărârea nr. 387/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU ȘI STR. PODULUI, INIȚIATOR OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN


NV

N

oj

i.4        NE

A.

j

* «< i ti \

* -1 lllw li \ a Hi RL’V ir • /*

14

sv

SE


Nr. punct

X(m)

Y (m)

15

306361.54

791511.35

16

306361.00

791513.18

13

306352.55

791517.51

40

306351.8?

791517.91

21

3063*2.75

791522.75

41

306336.90

791525.82

23

306324.93

791532.09

25

306315.64

791518.24

26

306306.45

791504.54

27

306302.00

791497.88

28

306297.84

791491.00

29

306289.90

791477.66

30

306280.01

79146’3.33

35

306306.33

791455.39

34

306315.75

791452.49

4

306328.71

791448.52

6

306335.88

793462.03

9

306343.5?

791476.27

11

306347.33

79148323

12

306351.0?

791490.29

B

306354.58

79149820

SUPRAFAȚA TEREN: 3 542 mp


EXISTENT

PROPUS

/ZRL2mT

P.O.T. = 45%

CU.T = 1 35

RH. = P+2e

P.O.T. - 54%

C.UT. = 1.62

R.H = P+2-3e

Oficiul de Cadastru si PubMW» Imobiliară Constanta


S.C. ED COM ’96 SRL

CF 85I8U9 1X3/1522/1996

SEDIU EFORIE SUD,str. AVRAM IANCU, nr.30 Pct. de iucruCONSTANTA, b_dul TOMIS, nr.l43A, dadireo PROECT S.A.,parter o^fkceodcoT^prTKjicon Ie4 024)555005/278; 0740356368

NUME
HOTĂRÂRE

i               privind aprobarea Planului urbanistic zonal

pentru zona delimitată de str. Aviator Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu Constantin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           > 2019.

Luând în dezbatere referatul, de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 156726/14.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 184402/24.09.2019, precum și avizul nr. 144211/26.07.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului Urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr.. 153435/01.10.2018 al Direcției urbanism; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 1.96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Aviator Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu și str. Podului, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Aviator Vasile Craiu nr. 17 și str. Podului nr. 1, lot 2, în suprafață de 230 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248019, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Olteanu Claudiu Constantin conform contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 3609/14.12.2017 la Societatea profesională notarială "Andrei".

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre .știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Olteanu Claudiu Constantin, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                           .

Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Di'ecția urbanism.

’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, _5=_ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție c2^~~ con sil ieri din T7 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,NR. 6     w.og. 2019

PLAN UBANISTIC ZONAL TERITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , CONFORM i                     AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 153435/2018

INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN UBANISTIC ZONAL TERITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , ; CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.153435/2018

BENEFICIAR :PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA INVESTITORI: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN PROIECTANT GENERAL: SC ED COM 96 SRL

CUPRINS

PARTEA I - DISPOZIȚII GENERALE

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM V8ZAT SPKE NESCIWBARE Anexă la avizul nr. . .. I

ARHITECT SgF--


Capitolul 1 - Rolul regulamentului local de urbanism

Capitolul 2 - Baza legală a elaborării

Capitolul 3 - Domeniul de aplicare

PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A T^rIHurZ^RT//

Capitolul 4- Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului ș'bpFet^irea patrimoniului natural și construit

Capitolul 5 - Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și apărareainteresului public

Capitolul 6 - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Capitolul 7 - Reguli privitoare la asigurarea acceselor obligatorii

PARTEA III - ZONIEICAREA FUNCȚIONALĂ - Lista unităților și subunităților funcționale

PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE o GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

I

I

o SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ______________________

Articolul 1 - Utilizări admise

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări

Articolul. 3 - Utilizări interzise

I

o SECȚIUNEA II:CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme,

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele||ăteral|e^pp's^e'rioafie^e parcelelor

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Articolul 8 - Circulații și accese

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor

Articolul 10 - înălțimea maximă admisă a clădirilor

Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor

Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară

Articolul 13 - Spații libere și spații plantate

Articolul 14-împrejmuiri

i

o SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL ! - ROL JL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM '  ~                            |

 • 1.1.Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor si a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate

  situată îdl®6WUcLFfWSWJl>ftipiului

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA str-

  VIZAT NESCHI^BARE

  Anexă la avizii I jir.          ‘------------

  na delimita

  izăjtă și aprobată de


Constanța, zona delimitată de Str. av. Vasile Craiu, str. Transil /ameî^sfrQj^gjr Podului


 • 1.2.Regulamentul local de urbanism aferent documentației «PLAN UF BANI de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. Romeo Popescu si str.

către Consiliul Local al Municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni  instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit? identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

CAPITOLUL 2 BAiALEGALĂ A ELABORĂRII

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avut la bază următoarele actejnormative și documentații de urbanism:

- PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate

? a fost prelungita prin HCLM nr. 77/31.03.2012 si HCLM nr. 81/26.03.2013; HCLM


327/2015

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare

- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,

precum și Ordinii MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea,regulamentelor locale de urbanism                                                       - '

PLAN UBANISTIC ZONAL TERITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.153435/2018

I               INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

- Legea


nr. 50/1!


)91, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările


ulterioare

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

 • - OUG nr. 195/21005, actualizată, privind protecția mediului

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate

i

publică privind mediul de viață al populației

 • - ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitățile urbane

 • - ORDIN MLPAT1176/N/2000 - Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și

I

conținutul cadru al‘planului urbanistic zonal"


 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati

urbane           I

 • - HCLM nr. 43/2(308 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului

I

Constanța         |

 • - HCLM nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța

-HCLM 292/2013 - Reglementarea lucrărilor de construire executate la apartamentele situate în blocuri de locuințe!

H.C.L. nr.11,3/ 27.04.2017 , rectificat prin HCL nr. 28/2018, detaliat prin HCL nr. 532/2018. -Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajării autorizate, pe raza municipiului Constanța;          _______________ .

H.C.J.C. nr.152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minîWieSffeJispOH^W^T|i a

„  ,.  .. ,i * u .  .  ,  .          .„  . J PRIMĂRIA MurflOLUI CONSTANȚA

numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente coi^$g§ty|lprjRga||z®ț& pe teritoriul administrativ al județului Constanța;


i

ir. 23'3


Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind ame'haj urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,/u modificăriile și completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.

I

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE

 • 3.1.Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele Planului; urbanistic zonal (PUZ), până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire. La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate^revedeiule prezentului regulament local de urbanism, lasigurându-se impunerea cerințelor necesare^pentfb-Te'ăhzarea prezentelor prevederi. Prezentul regulament local de urbanism, aferenț-Plan.uluilUrbanistic;Zonal, conține

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 153435/2018

INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17 DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentri'i asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.


3.2.Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spații le verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 3.3. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punpre în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

  3.4. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și/sau prezintă risc de alunecare a terenului xT”55-" Urbanism studii sujalimentare care să fundare.           '


  ă stabilească riscurile de alu


  V5ZAT Ml Anexă la avizu  3.5.Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după a urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanța, le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actuaț&ată, privind administrația publi.că locală.


  ntațipi Hp


  ivf$8drhpet£nțelor pe care


prevederile prezentului regulament.

espectiv modificarea condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de i'î maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT, sunt


 • 3.6. Derogări de la

  • 3.6.1. Derogările, n

construire, înălțimi;

I

admise numai în ui'mătoarele situații:

 •  condiții dificile de fundare probate prin concluziile studiului’geotșjîatef-^.^

 •  dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederileTjegulamenlfuJui;

 •  obiective cu idestinații semnificative pentru municipiul Constanța ’său bâfe suntip'țopuse pe

I                                                                                                                                                                         \ M -               ** -■‘i

amplasamente reprezentative în configurația urbană local''


AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

 • 3.6.2.Modalitățile ele autorizare în cazul derogărilor sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, următoarele:

 • •  modificări ale distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile prin elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu;

 • •  modificări ale funcțiunii, POT și/sau CUT și ale înălțimii maxime admise, precum și ale distanțelor față de aliniament sunt posibile pe baza modificării planului urbanistic zonal în integralitatea sa.


PARTEA II REGULUI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 4-REGLJ CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUL Natural și construit                       , .    ___ ,..... ,

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament, precum și cu respectarea normelor stabilite pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucră rilor tehnico-edilitarea ferente acestora în ansambluri compacte.

‘CAPITOLUL 5 - REGALI CU PrTvIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC ""|

 • 5.1.Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • 5.2.Autorizarea exe cutării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică,, conductelor de gaze, apă,canalizare, a căilor de coinunicațje^LlălEcfil&sefi^ȘSâjfJâ'ări^de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajăr riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

  V’-ZAT

  Anexă la aviz care;A^


  5.3. Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilo lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posiha^jCe și destinația eTT condiționată de stabilirea în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau totș/f, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.


5.4. Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția

i

asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.

5.5. Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu^condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta doțumențație de urbanism.

i
I

PLAN UBANISTIC ZONAL TERITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , CONFORM

;                      AVIZ DE OPORTUNITATE NR.153435/2018

I               INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

I

!                     AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

,|                           DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

 • 5.6. Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza prezentei documentații de urbanism, aprobată conform legii.

5.7. Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin HCLM nr. 260/11.11.2010.

CAPITOLUL 6 - REG jU DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII_____]

6.1. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarearecomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

6.2. Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

 •   construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

 •   parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor

complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;                                       -----județul CONSTANTA

JUDEȚUL CONSTANȚA


 •   conducte da alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de trams^șfjt^ze^ițjțgțjȘBPjgltSIplQdiSs^.MTÂ


petroliere, rețele de termoficare, electrice si de telecomunicații.          _ J

în sensul prezentului1 regulament, prin zona drumului public se înțelege anp^i^jjâî^i' de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și j și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zonă intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea Oțelelor edilitare, inclusiv  pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, curespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

6.3. Autorizarea executării construcțiilor este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii și a retragerilor de la aliniament impuse prin prezentul regulament.

Capitolul 7mregi^!li privitoare la forma și pîiviENsiiî^^

Autorizarea executării construcțiilor noi pe parcelările existente, se va face cu respectarea prevederilor legaleJîn vigoare referitoare la normele de igienă și de protecție împotriva incendiilor — extras din prevederile "Ghidului cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile locale", emis în 1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Pe aceste loturi se joot autoriza lucrări de refuncționalizare, reconfigurare,.reparații, consolidare și supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT maxi de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament. jjXz

^admise; precum și a regimului

Zi’■ > y

pwîsi. arb.       g/'f


/*■ I V.

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

 • 7.1. Forma și dimensiunile terenului

 • 7.1.1. în accepțiunea art. 30 al HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai; mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care sa respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA IJRB Ar ISM VSZAT SPRE NESCHIftSBARE Anexă la șvjzul nr. L-----!----—rzr

u3L_—-


 •  front la stradă de minimum 8 m

 •  suprafața minimă a parcelei de 150 mp


 •  adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

7.1.2. Pentru parcelările existente, executate înainte de anul 1996, cu

e de prezentulsuprafețele și dimensiunile minime ale parcelelor(cu-dimensiuni inferioar

reguIament),autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare  referitoare la normele de igienă si de protecție împotriva incendiilor - extrag din prevederile "Ghidului

cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile locale", emis în 1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării

Teritoriului.

Pe aceste loturi se; pot autoriza lucrări de refuncționalizare, reconfigurare, reparații, consolidare și supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT maxim admise, precum și a regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.

 • 7.1.3.Executarea de noi parcelări este codiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b)din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7.2. înălțimea construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise conform prezentului regulament. Prin derogare, se pot autoriza lucrări de supraetajare a clădirilor cu

i

încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața construită desfășurată a clădirilor, conform prevederilor art. 2, alin (4) al legii nr. 50/1991, actualizată.

în condițiile în caro caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

 • 7.3. Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior.nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare,volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul generalal zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

;                            DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

Definirea unei anuirpite zone de reglementare este determinată de trei parametri:

 • •  funcțiunile clominante admise cu sau fără condiționări;

 • •   regimul de construire;

i

 • •  înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.

I

Pentru toate zoncîle de reglementare se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:    :

 • •   situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice și arhitectural -

I

urbanistice;

 • •   situarea într-o condiție particulară de zonă protejată -definită conform legii sau studiilor de specialitate.'

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism,în suprafață de 3542 mp, a fost definita, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarea zon de reglementare:

- ZL2M - zona locuințelor individuale si colective mici cu maximum unitati locative pe clădire, cu regim mediu de înălțime, maxim P+2-3E

PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, a prezentului regulament, la care se adaugă cele specificate în cele ce urmează. 1

^ENERAUTĂȚI-CAlîȘÂCTERUL ZONEI                               •                         1

4I

Zona este situata in' partea nord-estica a municipiului Constanta, situata in tesut urban majoritar rezidențial cu dotări aferente

De-a I------1 -----1

localizarea in cadru


lungul timpului a evoluat intr-o zona de locuit, caracterizata dexălipM^fondului construit si

-----:-----:.J orașului.             JUDEȚUL CONSTANȚA <

PRI?ZĂRIa municipiului CO$#t

G-ȚjMiRBANl!


orasului.


Secțiunea i - utili;; arefuncțion^lă ,Anexă la

ARHr locuințe individuale si colectiVe-miet-eor echipării tehpico-edilitare, amenaj§ri__a private, parcaje, garaje, spații plantat^ locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru  tineret,împrejmuiri, echipamente publice la nivel de cartier rezidențial - spații comerciale, servicii, sedii de firme1, alimentație publică.


Articolul 1 - Utilizări admise


ui lilali (luCdiive


cuințelor: căi de acces carosabile și pietonale


PLAN UBANISTIC ZONAL T

:RITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.153435/2018

INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări

 • •  se admite conversia locuințelor de la parter în spații comerciale (excusiv pentru comerț zilnic), birouri pentru exercitarea de funcțiuni liberale.

 • •  se admit și alte echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu următoarele condiții:

o dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

o creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare exclpsivă de o suprafață plantată minimă de teren de 100 mp.

Articolul 3 - Utilizări interzise

 • •   activități productive;


 • •   construcții provizorii de orice natură;

 • •   depozitări dfe materiale refolosibile;

 • •  depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto;

 • •   lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate ori care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și

colectarea acestora.

^CftUNEA II - COh DIȚII de AMPLASARE, CONFIGURARE Șl ECHIPARE A CLĂDIRILOR _______ _ J

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • 4.1. Autorizarea executării construcțiilor noi pe parcelările exisțeRte^-se-va-f-aefr-eiH'-espectarea-----

prevederilor legale în vigoare referitoare la normele de igienă si

extras din prevederile "Ghidului cuprinzând precizări, detalieri și exemplifiăărTp^rk^eldbb^brea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile                     de către

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de refuncționalizare, re supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea POT și CUT de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.

 • 4.2. - Clădirile cu;functiunea locuințe colective se pot executa pe terenjțț parcelei (lotului sau terenului) de minimum 500 mp, cu front minirjj terenului) de minimum 12 metrimise, precum și a regimului


eli .suprafața minima a rada a parcelei (lotului sau


Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limitațjdint^omeniulmnvat și

,                                                                                                                                 S.;.-

domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sâuirețrasefațăxle acesta, după cum urmează:

-construcțiile se pot amplasa pe aliniament in cazul in care inaltimea maxima la cornisa/atic nu depășește distanta dintre clădiri, raportata la clădirea cea mai înalta


AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

-daca inaltimea clădirii in planul aliniamentului depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distant minima egala cu plusul de înălțime al clădirii fata de distanta dintre aliniamentele străzii.

-depășirea aliniamentului cu console, balcoane, trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale: fațadelor este interzisa ;

-nu sunt permise calcane vizibile'din domeniul public

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor Clădirile se pot amplasa in regim izolat, cuplat sau înșiruit.

Clădirile se pot dispune pe limitele laterale sau posterioare ale parcelei cu următoarele conditiionari: -in cazul parcelelor de colt, amplasarea construcțiilor se va face prin racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor, prin taierea coltului cu o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului intre aliniamente de miiiimum 8 metri. Pe parcelele de colt se admit numai clădiri cu fațade la ambele străzi (semi-cuplate sau izolate)

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • - distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezentului regulament si cu condiția cu respectarea prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • - distanțele minime, necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Clădirile se vor amplasa unele față de altele pe aceeași parcelă cu condiția respectării -prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor, dar nu mai puțin de 4 metri în cazul în care pe fronturile opuse sunt ferestre ale spațiilor interioare (anexe, depozitări, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, băi, holuri, casa scării, etc.) pentru care nu stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța. Orice acces la

este necesară lumină naturală .

- distanțele minime necesare intervi pompieri.            I


r~~

n


TCliw


Articolul 8 - Circulații și accese


-Accesurile carosablile. Autorizarea executăriifc
avizii lui unității teritoriale de 'flb'K*..              '


turnai dacă există

A'z’/

rin servitute, corifqtrnțdest’nației construcției.


posibilități de acces la drumurile public               r______

Caracteristicile accesurilor la drumurile puț/iice trebuie să permită'inte'rvenția mijloacelor deAMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

- Accesurile pietom|ale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

Articolul 9- Staționarea autovehiculelor Parcaje .

-Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii. Numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției conform H.C.L. 113/ 27.04.2017 , rectificat prin HCL nr. 28/2018, detaliat pirin HCL nr. 532/2018.

Articolul 10 - înălțimea maximă admisă a clădirilor

ZL2 Hmaxim admisibil este P+2-3E (etaj 3 retras)- (14metri de la cota trotuarului amenajat)

Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.);

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • - Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal.

 • - Amplasarea panourilor de afisaj publicitar

sau pe fațadele ori Lalcanele clădirilor se va

;:a M. (î

’.F.AN’p-


jj/A

există poșibiI ifâte^lraco r.d a fii de rattzffl^7l^*enejg^§fe'ârică. De la


Articolul 12 - Condiți i de echipare edilitară

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este p noi consumatori la rețelele existente de apar aceste dispoziții se jooate deroga, cu avizul organeloiVadministrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunciicând aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament

PLAN UBANISTIC ZONAL 7I:RITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.153435/2018

j              INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

i

j                    AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

I                          DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții; '

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

Realizarea de rețele edilitare:


a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută

în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri,


pentru repararea op erativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniȚrreTTtrpțr^^;g^t^^ imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură. r~“'.*..T

I

Articolul 13 - Spații litiere și spații plantate

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau ere irii d funcție de destinați;- și de capacitatea construcției, conform an de Urbanism aprob;rt prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât ș/conform H.C.J.C. 152/ 2013.

-Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate -Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase, circulații

Articolul 14-împrejmuiri                                               /;             Z

-în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarâloTcațegonhde -împrejmuiri, numai ijn condițiile în care destinația construcțiilor o impune:

-împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, sepai^r^unc; funcționale, asigurarea protecției vizuale;

1


ANȚA

PRIMĂRIA ^UNICIPIULUi CONSTANȚA

DIRECȚIA IJRBAr ÎSM


vp.a r

Anexă la avizi# rf. Jntate, în<ervici.i

Ir


PLAN UBANISTIC ZONAL TE

RITORIUL DELIMITATĂ STR. AV. VASILE CRAIU, STR. TRANSILVANIEI, STR. ROMEO POPESCU SI STR. PODULUI , CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.153435/2018

INVESTITOR: OLTEANU CLAUDIU CONSTANTIN

AMPLASAMENT: STR. VASILE CRAIU, NR. 17

DATA ELABORĂRII: APRILIE 2019

-împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

-înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri

-Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice 'utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

SECȚIUNEA IU -• POSlîlILlȚĂȚi MAXIME DE OCUPARE$1 UTILIZARE Ă TERENULUI "    -7 r -J       __-7^.

Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Autorizarea construcțiilor este permisa cu condiția respectării parametrilor urbanistici maximi admisi(POT si

CUT) corelați cu regimul de inaltime maxim admis.

Se poate atinge Rh maxim P+2-3E prin reducerea POT la maxim 48%.

POT maxim = 54 % (funcțiuni complementare locuirii)

în toate cazurile în care POT existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține POT existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, CUT și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă a POT se meriȚfnFpânăJ@gLeȚ®riț3rea>^fâdîriJor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuESIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

,                                            T        DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NE SCHIMBARE

Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

ZL2 CUT maxim =1.62                                            I

în toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevăzut îr menține CUT existent jpână la desființarea clădirilor existente și edificare valori maxime propuse.


Anexă la a»™,


ment, se poate a’re v6r respecta noile