Hotărârea nr. 386/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PREVEDERILE ZONELOR DE REGLEMENTARE ZRL4 ȘI ZRL5

OONSIAW^ RqMânia

ârftJk JUDETUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

consiliul local

HOTĂRÂRE

privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent

Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5

(Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 136188/15.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 144355/26.07.2019.

Având în vedere prevederile art. 27 al Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 27A1 lit. a) și dj, art. 47 și art. 48 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

‘în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 195 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă unele precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general al municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 653/1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr'. 429/2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 653/1999 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, ȚT abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oZaHconsilieri din 27 membri.Anexa la HCL nr.


S8GZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

Pentru ansamblurile existente, noile cerințe ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de nerespectarea proiectelor inițiale sau de unele modificări arbitrare ale cadrului construit si amenajat vor impune intervenții corective pentru Care va fi necesar sa se elaboreze PUZ-uri avand următoarele obiective:

 • (1) clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc) de cele care vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de locatari,sau diverse societăți economice mixte;

 • (2) eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

 • (3) refacerea amenaiarilor exterioare si in special a spatiilor plantate si de loc pentru copii:

 • (4) extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare: f5) ameliorarea aspectului clădirilor si amenaiarilor;

Noile cerințe ale locuitorilor, disfunctionalitatile existente si costurile mai ridicate de întreținere a acestor locuințe vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze PUZ-uri parțiale avand următoarele obiective:

 • (1) ridicarea acestei categorii de locuințe la un standard ridicat sau chiar de lux;

 • (2) clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent rețelelor edilitare publice etc) de cele care vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațiile de locatari, sau diverse societăți economice mixte;

 • (3) eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

 • (4) refacerea amenaiarilor exterioare si in special a spatiilor plantate si de ioc pentru copii:

f51 extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare:

(6) ameliorarea aspectului clădirilor si amenaiarilor;

Se propune exceptarea de la elaborarea prealabilă de documentații de urbanism PUZ, până la actualizarea prevederilor PUG, pentru autorizarea următoarelor luctrări de construire care se realizează în zonele ZRL4 și ZRL5:

 • - refacerea amenajărilor exterioare si in special a spatiilor plantate si de joc pentru copii;

 • - extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare;

 • - ameliorarea aspectului clădirilor si amenajărilor;

 • - diminuarea insecurității prin delimitarea si marcarea /îngrădirea spatiilor aferente locuințelor colective pe grupări de blocuri sau blocuri izolate;

 • - introducerea unor rezolvări alternative civilizate la proliferarea abuziva a garajelor individuale.

(61 diminuarea insecurității si infractionalitatii Drin delimitarea si marcarea / inqradirea scatiilor aferente locuințelor colective pe arupari de blocuri;

Czj introduc'erea'unor rezoivari alternative civilizate la proliferarea abuziva a aaraielor individuale.

(8) adecvarea la situația de localizare in zona de protecția a monumentelor de arhitectura.

(7) diminuarea insecurității Drin delimitarea si marcarea /inaradirea SDatiilor aferente locuințelor colective De aruDari de blocuri sau blocuri izolate;

(ă'i introducerea unor rezoivari aiternative civilizate la oroliferarea abuziva a qaraielor individuale.

(9) adecvarea la situația de localizare in zona de protecție a monumentelor de arhitectura.

ZRL4 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - locuințe in proprietate privata si locuințe sociale;

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

locuințe in proprietate particulara de standard mediu si ridicat; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si ioisir (eventual piscina descoperita), construcții pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.

ZRL4 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - locuințele in proprietate privata pot fi de standard mediu sau ridicat;

 • - locuințele sociale nu vor depăși 2O°/o-3O°/o din numărul total al locuințelor dintr-o operațiune urbanistice si nu vor distona in

- se admite utilizarea spatiilor de la parterul clădirilor de locuit pentru funcțiuni comerciale, servicii si echipamente sociale cu condiția ca acestea sa nu aduca prejudicii si stanjeniri funcțiunii rezidențiale si sa nuLte_jnici o privința in raport cu locuințele in proprietate privata;

 • - se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul ciaa'îrîior de iocuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții: dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

 • - cresele si grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune in utilizare exclusiva de o suprafața plantata minima de teren de 100 mp;

 • - se admite conversia locuințelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersecții de străzi si numai in limitele unei raze de servire de 250metri;

 • - se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent;

 • - se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a acestuia;

 • - utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 10 % din totalul apartamantelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari;

 • - se admite construirea de locuințe noi numai pe baza de PUZ si regulament aferent aprobate

atraga un trafic excedentar semnificativ pe străzile de categoria I si II;

- se admit spatii pentru administrarea grupurilor de 30 - 60 apartamente proprietate privata, eventual aferent locuinței administratorului /portarului angajat permanent.


ANEXA LA
ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII ./-P4--?-4.V^T-T!-!ATF TN             JJRT

' PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

proiect de hotărâre

 • - activitati productive;

 • - construcții provizorii de orice natura;

 • - depozitare si comerț cu ridicata sau de mic-9 ros;

 • - depozitari de materiale refolosibiie si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze, unitait de transport si statii de întreținere auto;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora.

 • - Se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective in alte funcțiuni, sau construirea unor locuințe colective mixtate cu alte funcțiuni cu excepția celor specificate la utilizări admise cu condiționări.

 • - Se interzice utilizarea spatiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite, alimentație publica si alte activitati de natura sa incomodeze locuințele.

 • - se interzice conversia locuințelor in alte funcțiuni;

 • - fac excepție spatiile destinate exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a locuinței si numai cu acordul asociației de proprietari;

 • - se interzice dispunerea locuințelor sociale in clădiri înalte;

 • - se interzic următoarele lucrări: activitati comerciale de mare amploare si activitati productive; construcții provizorii de orice natura; comerț cu ridicata, activitati de depozitare sau mic-gros; depozitari de materiale refolosibiie si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze, unitati de transport, statii de întreținere auto, statii PECO; lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile invecinate; orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora. Nota: se recomanda elaborarea de PUZ pentru subzonele cu clădiri inalte in vederea stabilirii condițiilor de utilizare si reconversie funcționala a parterului acestora, a delimitării domeniului public

...—     .

al municipiului, al celui aflat in proprietatea privata a acestuia si a domeniului privat al asociațiilor de proprietari precum si a modului de organizare a spatiilor libere comune destinate parcării /gararii, jocului si odihnei, colectării deșeurilor menajere, spatiilor plantate etc.

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulație publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulația publica prin intermediul unor circulații private;

 • - se interzice introducerea in lotizările anterioare protejate a locuințelor colective medii prin unficarea parcelelor si ridicarea nivelului de inaltime;

 • - prin PUZ se vor stabili limitele parcelelor aferente clădirii de locuințe colective, prin delimitarea domeniului public al primăriei de cel privat aferent asociației de proprietari;

 • - pentru clădiri de locuințe noi se va asigura o suprafața de teren de minim 150 mp /apartament;

 • - in zona protejata locuințele colective medii vor menține caracteristicile parcelarului existent sau amprentele acestuia in cazul unificării mai multor parcele si il vor exprima volumetric prin segmentarea fațadelor.

- clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulație publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulația publica prin intermediul unor circulații private.


ZRL4 cijQ-7-QMA--Î-QPI-ITNTF! OR CO! FCTÎVF MFRTT (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+b-10 NIVELURI, SITUA I E IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

~r;r;  r.r—7—r.î-;:!

proiect de hotărâre

 • - clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4 metri pe străzi de categoria III si 6 metri pe străzi de categoria II si I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre inaltimea construcțiilor si distanta dintre aliniamente;

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament numai pe străzi secundare sau private cu condiția ca inaltimea clădirilor sa nu fie mai mare decât distanta dintre aliniamente;

 • - in caz contrar clădirea se va retrage de la aliniament cu minim 4 metri;

 • - in cazul situării in intersecții, noile clădiri vor asigura racordarea intre aliniamentele diferite ale străzilor prin întoarcerea retragerii de la aliniament si pe strada avand clădirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiția sa nu ramana calcane vizibile;

 • - pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 m;

 • - se admite retragerea ultimului nivel atunci când distanta dintre aliniamente este mai mica decât Hmaxim admisibil, asfel incat

- clădirile se vor dispune de preferința izolat si se vor retrage de la aliniament cu minim 5.0 metri pe străzile de categoria III si 10.0 metri pe cele de categoria II sau I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre inaltimea construcțiilor si distanta dintre aliniamente; pentru noi construcții se va evita crearea de fronturi mai lungi de 50.0 m; fronturile mai lungi de 30.0 metri vor asigura treceri libere către interiorul incintelor (acolo unde este posibil, asftel de treceri se vor realiza si la clădirile existente).


ANEXA LA

HCLM NR.W /M
cornișa nivelului retras sa nu depaseasca limita planului care formează un unghi de 45° cu planul orizontal al cornișei ultimului etaj de pe aliniament.

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - clădirile izolate vor avea fațade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai mic de 5 m;

 • - clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim 15 m de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala cu o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

 • - clădirile care se inscriu in regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de maxim 15 m de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excepția parcelelor de colt unde se va intoarce fațada in condițiile de aliniere ale străzii laterale;

 • - la noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1996, OMS 536 /1997 etc.);

 • - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel puțin egala cu inaltimea

 • - clădirile inalte vor avea fațade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

 • -  aceasta distanta se poate reduce la jumătate daca segmentele de fațada care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit;

la noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare (RGU /1996, OMS 536 /1997 etc.);

 • - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 10.0 metri.

clădirii, dar nu mai mica de 10 m;

 • - in funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maxim 15 m fie de doua calcane de pe limitele parcelei, fie daca exista pe o'iiinica un caican iar fata de cealalta limita clădirea invecinata este retrasa, noua clădire se alipește de calcanul existent si se retrage de cealalta limita la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii;

 • - in cazul clădirilor izolate, retragerea fata de limitele laterale ale parcelei va fi la o distanta cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai înalt fata de teren daca pe fațadele clădirilor învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit;

 • - distanta se. poate reduce la jumătate dar nu mai puțin de 5 m in cazul in care pe fațadele laterale ale clădirilor invecinate sunt numai ferestre ale dependințelor si casei scării.

- j. ■■       ••             - -1    ■ .-

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre


 • - intre fațadele care spre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte;

 • - distanta se poate reduce la jumătate in cazul in care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor si ale casei scării.


ARTICOLU1ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII


 • - intre fațadele care spre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte;

 • - distanta se poate reduce la jumătate in cazul in care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor si ale casei scării.

.


fon;


ZRL5

SUBZONALOCUINTELOR COLECTIVE ÎNALTE


Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre
(P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

 • - clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul carosabil si pietonal dintr-o circulație publica fie direct fie, in cazul utilizării terenului in comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private;

 • - de regula va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplasat către limita laterala a acesteia;

 • - in cazul unor grupări de clădiri, poziționarea accesului si aleilor interioare se va stabili prin PUD;

 • - se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

 • - clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul carosabil si pietonal dintr-o circulație publica fie direct fie, in cazul utilizării terenului in comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private;

 • - de regula va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplasat către limita laterala a acesteia;

 • - in cazul unor grupări de clădiri, poziționarea accesului si aleilor interioare se va stabili prin PUD;

 • - se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

ILELOR 1, corîfor mr'PUZ'si? re'qu lâ mebiftaferent'’.ai

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice;

 • - spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5;

 • - amenajarea de spatii de garare /parcare comune mai multor clădiri se va face conform PUZ;

 • - va fi încurajata amenajarea de spatii de

 • - staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice;

 • - spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5;

 • - amenajarea de spatii de garare /parcare comune mai multor clădiri se va face conform PUZ;

 • - va fi încurajata amenajarea de spatii de

Sintagma:

"amenajarea de spatii de garare /parcare comune mai multor clădiri se va face conform PUZ"

Se va completa cu:

"Excepție fac imobilele realizate pe terenuri aparținând municipiului, care se vor autoriza în condițiile respectării

parcare /garare subterane acolo unde terenul perm ite.

parcare /garare subterane acolo unde terenul permite.

prevederilor art. 3 alin. (3) din OMS nr. 119/2014, cu completările ulterioare."

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor este P+4 niveluri, respectiv Hmaxim = 15 m;

 • - Inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente;

 • - in cazul in care inaltimea depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distante egala cu diferența dintre acestea dar nu mai puțin de 4m;

 • - in cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre străzi avand regim diferit de inaltime, daca diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga parcela;

 • - daca regimul diferă cu doua niveluri se va realiza o descreștere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea clădirii de pe strada principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre aliniamente;

 • - se poate depăși nivelul maxim admisibil cu un nivel, in intersecții sau in puncte capete de perspectiva numai după aprobarea PUZ sau pe baza unui PUD.

 • - inaltimea maxima admisibila este P + 10 niveluri, respectiv H maxim = 33.0 m;

 • - in cazul in care inaltimea depășește distanta dintre aliniamentele, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanta egala cu diferența dintre acestea dar nu mai puțin de 4.0 metri;

 • - in cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre străzi avand regim diferit de inaltime, daca diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga parcela;

 • - daca regimul diferă cu doua niveluri se va realiza o descreștere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea clădirii de pe strada principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre aliniamente;

 • - se poate depăși nivelul maxim admisibil cu maxim doua nivel, in intersecții sau in puncte capete de perspectiva numai după aprobarea PUZ sau pe baza unui PUD.
•             !                                  -     =.                         V:                                                   r . r ’S> :■ ■ 5             r                   ‘......‘

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR. COLECTIVE MEDII

-     ! -3- ■d?.-<TT'1~l ’A”rP T.\! â!\,rAMR! ! !nT

' PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul

 • - se va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si rmonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • - acțiunile de reabilitare /renovare a fațadelor se vor aproba prin PUD.

 • - se va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • - terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafața;

 • - acțiunile de reabilitare /renovare a fațadelor se vor aproba prin PUD.

Se propune eliminarea sintagmei: "acțiunile de reabilitare/renovare a fațadelor se vor aproba prin PUD".

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

 • - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-sateiit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

 • - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

 • - amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

- terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu un • - terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si grădini de fațada decorative va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totala a terenului;

 • - in orice operațiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp se va prevedea ca din aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosinței in comun.

. ARTICOLUL, 14 - ÎMPREJMUIRI confojm PUZ si regu_la_ment_aferent aprobate, cu urmatoa_r.clo_c6nrlitionari


ZRL5 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE


Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre


 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 1,80 m si un soclu opac de minim 0,30 m, partea superioara fiind realizata din materiale durabile;

 • - autorizarea împrejmuirilor se va face prin PUD.

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 1.80 m si un soclu opac de minim 0.30 m, partea superioara fiind realizata din materiale durabile;

 • - autorizarea imprejmuirilor se va face prin PUD.

  Se propune eliminarea sintagmei: "autorizarea împrejmuirilor se va face prin PUD".l 5.CS* » "'■AfksZ'     *‘'           . * .*•*• •*       t          f

ăS *$3                                 — J)      »?l‘!ÎX*£

>                                                                                    i

ZRL4

r~"i ip~7/~\m.a„„i        |Ț{\JT~JZJ <^r' *"•/’>{ r^z~'*T"T\/I— !Vmu

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE


(P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

proiect de hotărâre

POT maxim = 30%

Terasele acoperite si descoperite amenajate in spatiile de odihna si joc, garajele si alte spatii anexe nu se iau in considerare in calculul AC daca nu depasesc 10% din suprafața terenului aferent.

POT maxim = 25%

Terasele acoperite si descoperite amenajate in spatiile de odihna si joc, garajele si alte spatii anexe nu se iau in considerare in calculul AC daca nu depasesc 10% din suprafața terenului aferent.

ZRL4

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL5

SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8-10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

Prevederi propuse prin prezentul proiect de hotărâre

CUT maxim = 1,5

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul, demisolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

Suprafețele respective nu se iau in calcul daca reprezintă mai puțin de 5% din total ADC.

președinte ședință,

CUT maxim = 2,5

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul, demisolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

Suprafețele respective nu se iau in calcul daca reprezintă mai puțin de 10% din total ADC.

In cazul clădirilor care depasesc H maxim admisibil, CUT poate creste cu maxim 0.5 in condiții stabilite de CLMC pe baza prevederilor generale ale RLUMC sau a unor considerente de interes general determinate de importanta amplasamentului si de realizarea unei imagini de marca a localității.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENAOHE


13?raH V'I VXHNV