Hotărârea nr. 385/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 181266/19.09.2019 ÎN VEDEREA STABILIRII CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU ÎNCHIRIEREA DE CĂTRE UAT CONSTANȚA A SPAȚIULUI AFERENT GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MICA SIRENĂ” ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 117569/02.09.2014, ADIȚIONAT


H OTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.181266/19.09.2019 în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru închirierea de către Municipiul Constanța a spațiului aferent Grădiniței cu program prelungit "Mica Sirenă" și prelungirea contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014, adiționat

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 181269/19.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 181946/20.09.2019;

Având în vedere:

-HCL nr.230/19.09.2013 "privind aprobarea închirierii spațiului cu destinația de grădiniță care va fi situat în Constanța în "Zona Ansamblul de Locuințe Ieftine pentru Tineri destinate cumpărării-str. Baba Novac";

-contractul de închiriere nr.117569/02.09.2014, adiționat, încheiat între doamna Boni Mihaela Alina, în calitate de proprietar și Municipiul Constanța, în calitate de chiriaș;

-adresele Inspectoratului Școlar Județean Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.30166/14.02.2019,  nr.35218/20.02.2019, nr.

161022/22.08.2019 și nr, 164042/27.08.2019, prin care se solicită prelungirea contractului de închirere;

-memoriile înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.174000/10.09.2019 și nr.179699/18.09.2019 de către doamna Boni Mihaela Alina, în calitate de proprietar, în vederea reevaluării chiriei aferentă spațiului situat în str. Paul Constantinescu nr. 5;

-raportul de evaluare nr. 181266/19.09.2019 întocmit de SC Management Consulting Solutions SRL;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.d și alin.7 lit.a și ale art.196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul adminisțrativ;

HOTĂRĂȘTE

Arț.l. Se aprobă oportunitatea prelungirii contractului de închiriere nr.117569/02.09.2014, încheiat între doamna Boni Mihaela Alina, în calitate de proprietar și Municipiul Constanța, în calitate de chiriaș, pentru o perioadă de 3 ani și 10 luni, începând cu data de 04.11.2019, contract ce are ca obiect închirierea imobilului în suprafață utilă de 165,42 mp, situat în str. Paul Constantinescu nr. 5, zona "Ansamblul de Locuințe Ieftine pentru Tineri destinate cumpărării-str. Baba Novac", pentru desfășurarea activității educaționale - Grădinița "Mica Sirenă".

Art,2. Se aprobă raportul de evaluare nr.181266/19.09.2019 întocmit de firma de evaluare aflată sub contract de prestări servicii cu Municipiul Constanța, ce face parte'integrantă din prezenta hotărâre.

Prețul chiriei lunare aferent spațiului ce face obiectul contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014, adiționat, va fi de 4,25 euro/mp/lună, respectiv 703,03 euro/lună.

Art.,3. Se împuternicește executivul ca în numele Municipiului Constanța să încheie actul adițional la contractul de închiriere aflat în derulare, care va stabili durata și noua chirie contractuală.

Art.,4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, doamnei Boni Mihaela Alina (prin Direcția autorizare și sprijin ope-atori economici), în vederea aducerii la îndeplinire precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__. pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE


R

CONSTANȚA

NR

S C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, (lunuri, Consultanță în management, ^organizare ți restructurare, Studii defezabilitate, _________(Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305■ CfcrtRoaaa

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

10 CI 21571

IS09D01


R A P O R® ă


j..

?    : - i-- r- .


DE


■Luna OS

---------------


EVALUARE


ANEXAJA,

CLM


IMOBIL P+ str. Paul Constantinescu, nr. 5, oraș Constanța, jud. Constanța


PENTRU ÎNCHIRIERE

PROPRIETAR:

BONI MIHAELA ALINA


BENEFICIAR: PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

contrasEMnE!^NICIPIUL CONSTANT

; SECRETAR,

MĂR        HESeptembrie 2019ii i'


Raport de evaluare imobil pentru închiriere - spațiu pentru desfășurarea activității de grădiniță,

_________________Ș_____________str. Paul Constantinescu, nr. 5, oraș Constanța, jud. Constanța______________________________ ii

; SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

. ,‘l        '                                                                                                                                                                       -

Obiectul evaluării: spațiu eu destinația de desfășurare a activității de grădiniță situat în Str. Paul Constantinescu, nr.5, oraș Constanța jud. Constanța, ca structură a Școlii gimnaziale nr.23 "Constantin Brâncoveanu’’’ Scopul evaluării este stabilirea chiriei de piață pentru imobilul - spațiu pentru desfășurarea activității de. grădiniță.

■ 'Imobilul de evaluat - Spațiul cu deșt, de grădiniță - are următoarele caracteristici |tehnice:

2010;

200 mp;

400 mp


  • -   Dal a construirii:

  • -   Suprafață construită:

■ i


Suprafața desfășurată:

  • -   Suprafața utilă închiriată: 165 mp;

  • -  Regim de înălțime:      P+l;

l

Compartimentare: cabinet medical, vestiar copii, grup sanitar, vestiar cadre, sala clasă, hol, ..;;

sală clasă, hol, sală mese, hol;

I

Utilități: pe amplasament

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit valoarea chiriei de piață pentru imobilul cu destinația de grădiniță cu suprafața utilă închiriabilă de 165,42 mp, suprafața desfășurată de 400 Imp și suprafață construită de 200 mp, situat pe strada Paul Constantinescu nr. 5.

Data evaluării: 19 Septembrie 2019.

In prezentul raport, imobilul a fost evaluat printr-o singură metodă:

I1

■ Metoda comparației de piață a chiriilor - se bazează pe comparații cu oferte de chirii de . proprietăți similare, fiind utila în situația în care au fost închiriate recent mai multe ~ f proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică și cea mai adecvată ; .

me.todă atunci când există informații disponibile despre tranzactii/oferte comparabile.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin una din metode de . evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru . .caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor \ 'adecvate.    \

■ ’                               'l

© S. C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta


Raport de evaluare imobil pentru închiriere - spațiu pentru desfășurarea activității de grădiniță, str. Paul Constantinescu, nr. 5, oraș Constanța, jud. Constanța


Centralizator:

Nr. crt.

i

Denumire1

Suprafață

Valoarea prin metoda comparației

construită

desfășurată

închiriabilă

Chirie lunară unitară

Chirie lunară

Chirie anuală

mp

mp

mp

EURO /mp/lună

lei/ mp/lună

EURO /lună

lei/ lună

EURO/

an

lei/

an

1-

Spațiu pentru desfășurarea activității de grădiniță, str. Paul

Constantinescu, n“ 5, Constanta, jud.

Constanta

200,00

400,00

165,42

4,50

21,31

744,39

3.524,98

8.932,68

42.299,81anexa^. hclm nr. nJ?5/~~


Concluzie:
în evaluarea imobilului spațiu cu destinația de grădiniță situat în str. Paul Constantinescu, ; nr. 5, Constanța, jud. Constanta, s-a considerat că valoarea de piață a chiriei rezultată prin metoda
- comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea ' i" :\:-L mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

..u.

- Nr. crt.

. Denumire

Suprafață

Valoarea de piață chirie spațiu cu destinația de grădiniță

construită

închiriabilă

Chirie lunară unitară

Chirie lunară

Chirie anuală

mp

mp

EURO/mp/lună

lei/mp/lună

EURO/lună

Iei/Iună

EURO/an

lei/an

ă--

Spațiu pentru desfășurarea activității de grădiniță, str. Paul

200,00

165,42

4,50

21,31

744,39

3.524,98

8.932,68

42.299,81

Constantinescu, nr. 5, Constanta, jud. Constanta

•' ■=

-j


Valoarea de piață a chiriei pentru spațiu cu destinația de grădiniță situat în str. Paul Constantinescu, nr. 5, oraș Constanța, jud. Constanta este: 4,50 EURO/mp suprafață utilă închiriabilă/lună fără TVA echivalentul a

21.31 lei/mp suprafață utilă închiriabilă/lună fără TVA

1EURO 4,7354 lei 19.09.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAG  ENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.Ă dmjnistrator^

Dra^sl9fihcli3M


-5 -


©S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta