Hotărârea nr. 384/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 178506/17.09.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TABLA BUȚII, ZONA FALEZĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 109 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE ILIE IONUȚ


QONSTAA/r

M ® @ ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANȚA Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

11

HOTĂRÂRE

priviind aprobarea raportului de evaluare nr. 178506/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Tabla Buții FN, taluz, faleză Nord, în suprafață de 109 mp, în vederea vânzării directe către Ilie Ionuț

Consiliul ! local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

20. ffS.        .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.178.878/17.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.180683/19.09.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 354 și art.355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

-art.6, alin.l,'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.345/29.08.2019 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Tabla Buții, zona faleză Nord, în suprafață de 109 mp, către Ilie Ionuț,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.419/31.10.2018, anexa nr.6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care .îiparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererea de cumpărare nr.8254/18.01.2018, completată prin adresele nr.45629/19.03.2018 și 133161/10.07.2019, depuse de către Ilie Ionuț;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ii                                                                                                                                                 ’

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr. 178.506/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare înllsumă de 44.145 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 109 mp, situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții FN,italuz>; faleză Nord, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.3^52/17.09.2019, în vederea vânzării directe către Ilie Ionuț.

Raportul i de evaluare nr.178506/17.09.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr,261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia sub condiția rezolutorie prevăzută la art.l, alin. (3) din HCL nr.345/29.08.2019.

Art.4. Cc.mpartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, lui Ilie Ionuț (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

£3 pentru,        împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         . consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. /   / 3^- Ort. ?ff/g

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.EVALUARE


Teren intravilan str. Tabla Buții, FN, zona Faleză Nord, oraș Constanta


S = 109 mp


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


PROPRIETAR:


MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI SERVICIUL CONTRACTE      V7


SEPTEMBRIE 2019


PREȘEDINTE ȘBDINȚĂ, ,


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, str. Tabla Buții, județul

Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 109 mp;

    ’1

    1


    HCLM NR.  • ■  Acces: fără acces la stradă.

  • ■  , Utilități: in zona

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Tabla Buții.

Destinați:; (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr. 3352/17.09.2019 este de „construcții, locuințe individuale, blocuri conform plan urbanistic zonal PUZ Coasta Mării Negre, cu interdicții temporare de construire: teren neconstruibil 'din punct de vedere al caracteristicilor parcelelor și al accesului?.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 109 mp, situat în Str. Tabla Buții pentru destinația ” construcții, locuințe individuale, blocuri conform plan urbanistic zonal PUZ Coasta Mării Negre, cu interdicții temporare de construire: teren neconstruibil din punct de vedere al caracteristicilor parcelelor și al accesului”.

Data evaluării: 17 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este' extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă în celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă..

I

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

© S. C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

i Denumire

1

i

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

1 *

teren intravilim, str. Tabla Butii, FN„ zona Faleza Nordljoraș Constanta, jud. Constanta

109,00

405,00

208.982,43

44.145,00

480,00

247.682,88

52.320,00

Concluzie'.

A

In evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Tabla Butii, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

ANEXA

Valoarea de piață a terenului intravilaTtâiiiiâi^

in localitatea Constanta, Str. Tabla Buții, FN, este:

; Nr.

1 crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

i 1

teren intravilan, str. Tabla Butii, FN, zona Faleza Nord, oraș Constanta, jud. Constanta

109,00

405,00

208.982,43

44.145,00

44.145 EURO echivalentul a 208.982,43 RON

fără TVA

1 EURO 4,7340 RON 17.09.2019

OBS: Terenul intravilan evaluat are destinația de construcții, locuințe individuale, blocuri conform plăti urbanistic zonal PUZ Coasta Mării Negre cu interdicții temporare de construire: teren neconsfruibil din punct de vedere al caracteristicilor parcelelor și al accesului și acesta va fii vândut clientului sub condiția ca în termen de 12 luni să facă dovada inițierii demersurilor

legale în vederea executării lucrărilor de consolidare a taluzului pentru protecția construcțiilor existente, proprietate personală.


s.


Raportul de evaluare a fost realiz ENT CONSULTING SOL


-5-


© S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta