Hotărârea nr. 381/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MARCUS AURELIUS NR. 9, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP


H OTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Marcus Aurelius nr.9, în suprafață de 149 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ju#.


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.178915/17.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 180729/19.09.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  • - HCL nr.236/28.06.2018, anexa nr.3, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/31.07.2(317, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 139056/04.10.2016, depusă de către domnul Dumitru Cătălin;


în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c și alin.6 lit.b, art.363 și ale art.196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

li

Art.lL. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Marcus Aurelius nr.9, în suprafață de 149 mp, proprietate: privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R139056/17.12.2018.

Art.,2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

2 3 pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA


HECONSTANȚAPLAN DE SITUAȚIE

scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

149

Constanta, Str.Marcus Aurelius Nr. 9

Carte funciara nr.

UAT

|          CONSTANTA


303813.11792843.35                                                         792843.35


303784.26


303784.26Nr. parcela 1


Categoria de folosința Cc


TOTAL


(Suprafața (mp)

' 149


149


Valoarea de impozitare (lei)


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr. Total


Suprafața construita la sol (mp)


Valoarea de impozitare (lei)


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pr.t.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303821.010

792670.590

5.630

2

303825.200

792666.830

0.119

3

303825.292

7 92666.754

13.557

4

303816.763

792656.216

3.349

5

303814.125

792658.280

5.920

6

303809.463

792661.928

14.059

7

303815.790

792674.483

6.512

S = 149.00 mp