Hotărârea nr. 380/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TABLA BUȚII FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 76 MP, CĂTRE MUHSCINĂ SORIN


HOTĂRÂRE

t

I

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str.Tabla Buții FN, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin

|i

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de______.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.176552/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze (îconomico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, jpridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte j ir. 179641/18.09.2019;

Având în vedere prevederile:

 • -  hagii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - ar!:.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • - HyL nr.109/28.02.2005, pag.3, poz.147 privind centralizarea inventarului |-»i mi rrîlnr

  bunurilor sjare aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  1.2, art.3 și art.18 (2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind i metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a ui Constanța;

  i'nd în vedere cererea de cumpărare nr. 164415/27.08.2019, formulată de seină Sorin pentru terenul în suprafață de 76 mp;

  f

  în tfemeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c și alin.6 lit.b, art.364 și ale art.196 alin. 1, lit.i:i din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  i

  i

  ,i.


a; aprobarea' municipiul!

Avâi către Muh:

HOTĂRĂȘTE


1

:                                    f

Artțl. (1) Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str.Tabla Buții FN, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) ; Terenul constituie proprietate privată a municipiului Constanța, având reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, prin raportul Direcției urbanism nr.R17136!4/2019.

 • (3) '[Contractul de vânzare-cumpărare se va perfecta sub condiția ca în termen de 12 luni de la încheierea acestuia, cumpărătorul să facă dovada inițierii demersurilor legale în vederea executării lucrărilor de consolidare ale taluzului, pentru protecția construcțiilor existente, proprietate personală. Totodată, municipiul Constanța[ va fi exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele prejudicii ce ar putea fi produse ca urmare a surpării taluzului.

  Arii, prezenta I economici, Direcției f operatori prefectulu


  2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori ' Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, :nanciare și domnului Muhscină Sorin (prin Direcția autorizare și sprijin economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției județului Constanța.

  I


  ^ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ca o pentru, * împotrivă,         abțineri.

  La data adoptării sunt în funcție ffiA" consilieri din TI membrii.


  i

  i'

  PREȘEDINTE ȘE

  blgiMr


  INȚĂ,


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


  MARCELA ENACHE


  CONSTAT


  IȚA


nr....2>X'

PLAN DE SITUAȚIE - CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500


ANEXĂ LA j

HCLM NR..


Adresa imobilului

str. Tabla Butii nr: IC - FN, Constanta

U.A.T. Constanta,jud. Constanta


Suprafața teren conform masuratori= 76mp;


INVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de coordonate: STEREO 70

nr. pct.

X(m)

Y(m)

1

X=791930.45

Y=307185.05

2

X=791933.33

Y=307185.93

n J

X=791930.16

Y=307195.23

4

X=791924.04

Y=307210.08

5

X=791921.71

Y=307209.19

Suprafața masurata= 76mp;CP țp O* O

" 3


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


PRIMĂRiĂ MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SSg


c>C MASARE


^/<h —sșgggis.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Ș^SeRTIFICAT Sț,

r ‘ DE        \ .

autorizare


! 1 tănase întocmit: S.C. TANASE-CADĂȘ^GKSDBGHE prin P.F.A. Tanase Gheofgt^LfQQ^k> ■

% /

*<&

,88. g Seda RO-0-J Nr- 582/20141 ^uWtÂSE-CAOASWSJti.J Constanța

\% ^A_S^ZData: 05.09.2019