Hotărârea nr. 38/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ PENTRU PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRII NR. 32/07.02.2019, PRONUNȚATĂ DE ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind achiziția serviciilor de consultanță, asistență si reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărârii nr. 32/07.02.2019, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul penal nr. 6536/2/2008

, _ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința de îndată la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 31725/15.02.2019, precum și raportul Direcției administrație publică locală înregistrat sub nr. 31784/15.02.2019,

Văzând hotărârea nr. 32/07.02.2019, rămasă definitivă, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul penal nr. 6536/2/2008,

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) și (3), art. 36 alin. (9), art. 39 alin. (4), art. 44 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărârii nr. 32/07.02.2019, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul penal nr. 6536/2/2008.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru         împotrivă ______a bți n eri

La data adoptării sunt în funcție.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

(YD^<0(L [MIVOaO HU-

CONSTANȚA /

Nr. //6";02.2019


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR ,

MARCELA ENAGHE