Hotărârea nr. 379/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 280/2019 PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA SITUAT ÎN STR. NICOLAE KIRCULESCU NR. 42, LOT 42

qONSTAA/t^g | ROMÂNIA

|b JUDEȚUL CONSTANȚA W 'MUNICIPIUL CONSTANȚA H ^CONSILIUL LOCAL


H OTĂRÂRE

pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 280/2019 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 42, lot 42.


Cons iliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ___O9 -2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 176684/13.09.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 179684/18.09.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr. 280/2019 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 42 lot 42;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) și art.196, alin.(l), lit. a) din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘT E:

Art. :L. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art.2 la H.C.L. nr. 280/2019 în sensul că în loc de numărul cadastral IE 250418 se va citi IE 250718 așa cum este corect.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.280/2019 rămân neschimbate.

Art. 3. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre numitei Neaga Elena, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, «—   împotrivă,           abțineri.

l.a data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTĂ ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

&&&&' I f

SECRETAR

1 /

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, F \

NR. 3^ /         ,2019