Hotărârea nr. 378/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MEDEEA NR. 25A, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului situat în municipiul Constanța str. Mledeea nr. 25A, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al județului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de____<_____________2019.

Având i în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 176684/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze ecoriomico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 de activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 179680/18.09.2019;

Avândjîn vedere Hotărârea nr. 197/2019 emisă de Consiliul județean Constanța privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public a[ Municipiului Constanța în domeniul public al Județului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit.a art. 294 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea imobilului situat în str. Medeea nr. 25A, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al județului Constanța, conform anexei ce facp parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea funcționării instituției „Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța".

Art. 2 Predarea - primirea bunului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Primăria Municipiului Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Consiliul Județean Constanța.

Art. 3 - După predarea imobilului, inventarul domeniului public se va actualiza corespunzător

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Consiliului județean Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției tehnic admnistrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfeI: ĂS _pentru,   ~ împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENAjGKE

CONSTANȚA,

NR. ^1/3,0,03 1.2019ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENApUE


NR. CRT HCL 451/2017

COD CLASIF

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIDICARE

ANUL DOBÂNDIRII

SAU, DUPĂ CAZ, AL DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ

OBSERVAȚII

1515

1.6.2.

Școala generală nr.

19

Situată în str. Medeea nr. 25A Teren:

în suprafață de 5.447 mp terenul este împrejmuit cu gard de beton

Construcție din cărămidă,

S parțial + P

S construită la sol - 1.007 mp

S construită desfășurată -

1079 mp

Vecini:

N - Grădinița nr. 34 și Casa de copii preșcolari

S - str. Medeea

E - str. Petre Poni

V - str. Grădinița nr. 34 și str. Ion Ionescu de la Brad

1960

Domeniu public al municipiului Constanța atestat prin HG nr. 904/2002, capitolul -Inspectoratul școlar, poz. 54

Nr. cadastral 251090

Valoare:

Teren - 338.875,67 lei

Construcție - 105.581,00 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


ANEXA NR- 1JS Ia regdameni

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

5447 mp


_______Adresa imobilului___ Ut 2 - Strada Medcca, Nr. 25A.


Cartea Funciara nr.


I UAT I


Constanța, iud. Constanța ț


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela


Suprafața (mp)


Mențiuni5447


5447


Lot 2 - Terenul este împrejmuit gard de beton intre. 15-13-12-11-10-9,8-7-6 și 5-4-17, doua poarți metalice intre 5-0 și 8-9. nvmalcrîalîzatâ între punctele 15-16-17.


__B. Date referitoare la construcții Suprafața cousiruiiă la sol


CI


Total


CASMențiuni


1007


Școala Generală cu clasele I-V1I1 Nr. 19,5 partiah P, edificată în unul 1960. Suprafața construită desfășurată ” 1079 mp.

Total suprafață construită desfășurată " 1079 mp


Suprafața totala masuratd a imobilului 5447 ii»p


>’  «m» Exițqtant,

j OsSCTHE&ȚOPSRL i ’T[ng:Ctojocea Ckorgiarțaloncla,'^-.

4 'akis j.-//?'' "SX .. ,f>^âlfA‘%Mi)tt(e^nfo$urțț^^or':b'4cren, oorțctitiidinca intocquri(uocumciîlhiti^YtitidaHtml6. ‘ cu^eiilițat^^p^c en.

Semnaturasi. ștampila^ >-   •     ’r:>

Data: î 3 X&ust 201’9>/‘


Suprafața din acte " 6329 mp


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de dato integrata si atribuirea numărului cadastrul.


Semnătură si parafa Dala...................Ștampila BCPI


contrasemnează SECRETAR MARCELA ENAChE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT, SERVICIUL CADASTRU

VIZAT y/y-jE NCSCHIM3ARE