Hotărârea nr. 377/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VALORILOR DE INVENTAR PENTRU BUNURI CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor de inventar pentru bunuri ce constituie domeniu public al municipiului ConstanțaClonsiliullocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de__2019.

Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădăi'j, înregistrat sub nr. 176680/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 179770/18.09.2019;

Analizând H.C.L. nr.451/2017 privind aprobarea inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare, ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 287 lit b), art. 290 și art. 196 alin (1); lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă valori de inventar pentru bunuri ce constituie domeniu public al municipiului Constanța, inventariate inițial fără valoare , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valorile de inventar sunt stabilite prin rapoarte de evaluare întocmite de AC Tina Consulting SRL.Arit. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: rHmpotrivă,______abțineri.       *

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


pentru,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

(W?  \/

fSA- V

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

MARCELA ENA£HE

CONSTANȚA, /\ _

NR.        //\ff O 0^2019

*                                 I

-                                      I

i                             /

c0NSTXVA/7>ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.


LA H.C.L. NR.NR. CRT

COD CLASIFICARE

HCL 451/2017 NR. CRT.

IMOBIL

supRaf mp

VALOARE JUSTĂ lei

OBSERVAȚII

1

3354

Teren      aferent

punct transformare Bd. Mamaia nr. 485-485A

43

16.000,00

Raport evaluare    nr.

112322/2019

2

1.3.7

3243

Aleea Periniței,

Sat Vacanță

2.184

139.000,00

Raport evaluare    nr.

115157/2019

3

1.3.7

3244

Aleea Călușarilor, Sat Vacanță

3.109

197.000,00

Raport evaluare    nr.

115163/2019

4

1.3.7

3245

Aleea Lugojana Sat vacanță

2.017

40.000,00

Raport evaluare    nr.

115165/2019

5

1.3.7

3246

Aleea Ciuleandra

Sat vacanță

3.221

204.000,00

Raport evaluare    nr.

115167/2019

6

1.3.7

3247

Alee identificată sub nr. 1 - Sat vacanță

1.302

83.000,00

Raport evaluare    nr.

115172/2019

7

1.3.7

Alee    identificată

sub nr. 2   - Sat

vacanță

4.819

306.000,00

Raport evaluare    nr.

115174/2019

8

1.3.7

Alee    identificată

sub nr. 3   - Sat

vacanță

196

12.000,00

Raport' evaluare    nr.

115175/2019

9

1.3.7

Alee    identificată

sub nr. 4   - Sat

vacanță

284

18.000,00

Raport evaluare    nr.

115177/2019

10

1.3.7

Alee identificată sub nr. 5 - Sat vacanță

2.805

56.000,00

Raport evaluare    nr.

115178/2019

11

1.3.7

Alee identificată sub nr. 6 - Sat vacanță

2.597

165.000,00

Raport evaluare    nr.

115180/2019

12

1.3.7

Alee identificată sub nr. 7 - Sat vacanță

112

7.000,00

Raport evaluare    nr.

115182/2019

13

3352

Teren situat în bd.

I.C.Brătianu nr. 61

1.289

634.000

Raport evaluare    nr.

148304/2019

14

3365

Parcare situată în zona delimitată de str. Labirint, Oborului, Th. Burada și bd. Ferdinand

- teren

1.267

145.000

Raport evaluare    nr.

148313/2019


1.3.7

- platformă

1.267

10.000

Raport evaluare    nr.

148311/2019

15

1.3.7

3366

Parcare situată în zona vila Reyna - platformă

1.072,58

96.000

Raport evaluare    nr.

148316/2019

16

1.3.7

3350

Arteră de circulație, zona industrială, cu intrare din bdul. Aurel Vlaicu

345

19.000

Raport evaluare    nr.

148302/2019

17

1.6.2.

1531

Școala nr.37

Str.Arcului nr.8

Construcție C2 -anexă

12

7.000

Raport evaluare    nr.

169452/2019

împrejmuire -gard de metal

19.700

Raport evaluare

Nr.

169450/2019

18

1.6.2.

1475

Grădinița cu program normal nr. 26

Str. Banu Mihalcea

nr. 181

Construcția C2 -anexă

33

3.000

Raport evaluare    nr.

169442/2019

împrejmuire -gard de metal și beton

1.100

Raport evaluare    nr.

169446/2019

19

1.6.2.

1460

Grădinița cu program prelungit nr. 6

Str. Mălinului nr. 5 împrejmuire -gard din plasă de sârmă cu bordură de beton

17.100

Raport evaluare    nr.

169440/2019

20

3353

Teren

Str. Tulcei, zona Biserica de Rit vechi

8347

3.907.000

Raport evaluare    nr.

169436/2019

21

1.6.2.

1552

Grup școlar industrial „Vasile Pârvan"

Str. Industrială nr.

7

Teren

1.481

426.900

Raport evaluare    nr.

169463/2019

Construcție -clădire liceu

535

1.597.000

Raport evaluare    nr.

169460/2019

împrejmuire -gard de metal și beton

9.000

Raport evaluare    nr.

169457/2019

ANEXĂ LA ]

hclm nr

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

/Ah,

\\                          J

constant

RAPORT DE EVALUARE


Construcție - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan, amplasată în Constanța, str. Industrială nr. 7, în suprafață construită la sol de 535 mp și suprafață construită desfășurată de 1490 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Dreptul; de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Data: 03.09.2019

f


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACîJE


ANEX HCLM NR..


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea deiiniție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de e valuare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan” situată în Constanța, str. Industrială nr. 7, în suprafață construită la sol de 535 mp și suprafață construită desfășurată de 1490 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul generai, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportai ea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan situată în Constanța, str. Industrială nr. 7, în suprafață construită la sol de 535 mp ;-i suprafață construită desfășurată de 1490 mp, domeniu public al municipiului Constanța

1.597.000

Data

03.09.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil /

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular ANEVAR

07 leg/rîmblWr. 3822_ Mla


8223


COWSTANT&


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra

raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 8/RF/03.09.2019______

ANEXĂ LA

HCL1VÎ NR. 3^7

RAPORT DE EVALUARE


Construcție - împrejmuire cu gard de metal și parte de beton, amplasată în Constanța, str. Industrială nr. 7 - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza, de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE ArEvaluator, membru titular ANEV specializarea/EPJ: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nrAlegîili

' 'ANEXĂ LA |

i                                            HCLM NR.

I

I /

Rezumatul concluziilor importante

i'

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,:

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului; de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit penim transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție - împrejmuire cu gard de metal și parte de beton” situată în Constanța, str.: Industrială nr. 7 - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia Aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și; OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


Data,

03.09.2019


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - împrejmuire cu gard de metal și parte de beton situată în, Constanța, str. Industrială nr. 7 - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan, domeniu public al municipiului Constanța

9.000

Dr. ec. Tanasă Florefitin-Emil Evaluator autorizat, specializ Proprietăților Imobiliare (EPI), membi


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmiși? unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE


Teren, amplasat în Constanța, str. Industrială, nr. 7 - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan, în suprafață de de 1481,00 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza dt: evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, fee


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACHEData: 03.09.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, spe< Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil,


Rezi


matul concluziilor importante


Către: Primai și cadastru•ia Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu


Stimate client.

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Teren” situat în Constanța, str. Industrială, nr. 7 - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan'. în suprafață de 1481,00 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general., SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI


VALOAREA ESTIMATA JUSTA


i              Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Industrială, nr. 7 - Grup Școlar Industrial Vasile Pârvan, în suprafață de 1481,00 mp, domeniu public al municipiului Constanța

426.900


Data

03.09.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specializarea uarea VARProprietăților Imobiliare (EPI), membru tițujfar


I’ ■                          ■                                                                                                                                                             '

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra i               raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 2/RF/03.09.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren, amplasat în Constanța, str. Tulcei - zona biserică de rit vechi, în suprafață de de 8347 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

^PFSFDINTE ȘEDINȚĂ,


Data: 03.09CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

-X

Evaluator, membru titular ANEVAR, ț specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin               S223


Rezi


anexă la

HCLM NR. 3#- ,


imatul concluziilor importante

Către:'

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru ;

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietățilorj imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019

I ’

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de jevaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Teren” situat în Constanța, str. Tulcei - zona biserică de rit vechi, în suprafață de 8347 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspejcția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și, OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


|                Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Tulcei - zona biserică de rit vechi, în suprafață de 8347 mp, domeniu public al municipiului Constanța

3.907.000


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra ' raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE

Construcție - împrejmuire cu gard de metal, amplasată în Constanța, str. Mălinului, nr, 5 - Grădinița cu program prelungit nr. 6, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza d e evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea~EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emjl, nr Jeg. >8223


ți.

ii:

ANEXĂ LA

HC'LM NR,

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit penlru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție - împrejmuire cu gard de metal” situată în Constanța, str. Mălinului, nr. 5 - Grădinița cu program prelungit nr. 6, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia: aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - împrejmuire cu gard de metal situată în Constanții, str. Mălinului, nr. 5 - Grădinița cu program prelungit nr. 6, domeniu public al municipiului Constanța

17.100

Data

03.09.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil area

Evaluator autorizat, specializarea Ev

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titularVAR

Datele, informa,țiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

RAPORT DE EVALUARE


Construcție - împrejmuire cu gard de metal și parte de beton, amplasată în Constanța, str. Banu Mihalcea, nr. 181 - Grădinița cu program normal nr. 26, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


la I

HCLM NR-J3^L/-^3Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACFjE
sbecializEPI:

Dr. ec.Tanasă Florentin-Emîl, nr. lșfg. ^8/23Rezumatul concluziilor importante

i

Către: I

Primăria. Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului;de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție - împrejmuire cu gard de metal și parte de beton” situată în Constanța, str. Banu Mihalcea, nr. 181 - Grădinița cu program normal nr. 26, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecți a proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general,: SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrim.oniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


i             Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - împrejmuire cu gard de metal și parte de beton situată în Qonstanța, str. Banu Mihalcea, nr. 181 - Grădinița cu program normal nr. 26, domeniu public al municipiului Constanțai.

1.100

Data

03.09.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titulan


RAPORT DE EVALUARE

Construcție C2, amplasată în Constanța, str. Banu Mihalcea, nr. 181 - Grădinița cu program normal nr. 26, în suprafață construită de 33 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța          CONTRASEMNEAZĂ

Baza de evaluare: valoarea justă                                SECRETAR,


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. fea, 18223


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța


Baza de evalu are: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție C2” situată în Constanța, str. Banu Mihalcea, nr. 181 -Grădinița cu program normal nr. 26, în suprafață construită de 33 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -   investi garea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;


Metodologia; aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportîirea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție C2 situată în Constanța, str. Banu Mihalcea, nr. 181 - G rădinița cu program normal nr. 26, în suprafață construită de 33 mp, domeniu public al municipiului Constanța

3.000

Data

03.09.2019Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specializarea Evaluare Proprietăților Imobiliare

^^fF67RF/()3>09.2019 Al \\ ANUL LUNA^fziUA

RAPORT DE EVALUARE

Construcție C2, amplasată în Constanța, Arcului, nr. 8- Școala gimnazială nr. 37, în suprafață de construită de 12, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,DrepțiiI de proprietate: domeniu public al, municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAPH€Data: 03.094019

Dr. ec.Tanasă Florentin-'

Către: '

Primăria. Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru ,

Stimate client,1

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluar e: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție C2” situată în Constanța, Arcului, nr. 8 - Școala gimnazială nr. 37, în suprafață construită de 12, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea, solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția, proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general,j SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție i C2 situată în Constanța, Arcului, nr. 8 - Școala gimnazială par. 37, în suprafață construită de 12, domeniu public al municipiului Constanța

7.000

Data

03.09.2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.


W:7/t^703^Sb2Q19

/A,R

V

RAPORT DE EVALUARE


l

Construcție - împrejmuire cu gard de metal, amplasată în Constanța, str. Arcului, nr. 8 - Școala gimnazială, nr. 37, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța                         ___-

Baza ele evaluare: valoarea justă                         C0NJ^p^.NpEAZA

SECRtziAK,

MARCELAENA£HE


Data: 03.09.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nZ le

\ î-ț? /

\ Vi..- I

\   ,/s


SL1.8223


ANEXĂ LA

HCLM NR.2S-

Către: 1

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului, de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de eyaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție - împrejmuire cu gard de metal” situată în Constanța, str. Arcului, nr. 8 Școala gimnazială, nr. 37, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și ©MFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general.1, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

,                   Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - împrejmuire cu gard de metal situată în Constanța,; str. Arcului, nr. 8 - Școala gimnazială, nr. 37, domeniu public al municipiului Constanța

19.700

1


Data

03.09.2019,
Nr. 35/RF/29.07.2019


RÂPORT DE EVALUAREi

Arteră de circulație, amplasată în Constanța, zona industrială cu intrare din Bd. Aurel\


Vlaicu, în suprafață de de 345 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiareDreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăData: 29.07.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Rezumatul concluziilor importante

i

?


Către:

I

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu si cadastru

9

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evacuare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Arteră de circulație” situată în Constanța, zona industrială cu intrare din Bd. Aurel Vlaicu, în suprafață de 345 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE sdfflMBBNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


1              Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Arteră de''circulație situată în Constanța, zona industrială cu intrare din Bd. Aurel Vlaicu, în suprafață de 345 mp, domeniu public al municipiului Constanța

19.000


Nr. 40/RF/29.07.2019

ANEXĂ LA I

HCLM NR.

RAPORT DE EVALUARE

Construcție platformă, amplasată în Constanța, zona Vila Reyna-parcare, în

j

suprafață de de 1.072,58 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


Evaluator, membru titular ANJiVAR, speciali


Dr. ec.Tanasă Florentin-Em


Rezumatul concluziilor importante

i:

Către: j,

Primări;! Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru i

I,

I'

Stimate client,,!

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 29.07.2019

Data raportului, de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pențra transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție platformă” situată în Constanța, zona Vila Reyna-parcare, în suprafață de li. 072,58 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

- - primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia [aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și'OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție platformă situată în Constanța, zona Vila Reyna-parcare, i;ln suprafață de 1.072,58 mp, domeniu public al municipiului Constanța

96.000

Data

29.07.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular/ANEVAR


Nr. 39/RF/29.07.2019RAPORT DE EVALUARE

Construcție platformă, amplasată în Constanța, zona delimitată de str Labirint Oborului, Th. Burada și Bd. Ferdinand, în suprafață de de 1.267 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

rREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Drepjtul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța            CONTRASEMNEAZĂ

Baza' de evaluare: valoarea justă                                   SECRETAR,

MARCELA ENApHE 4^'


ANEXĂ LA

HCLM

: Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru !

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant eyaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul dej evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție platformă” situată în Constanța, zona delimitată de str Labirint Oborului, Țh. Burada și Bd. Ferdinand, în suprafață de 1.267 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape pajrcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrdlui de raportare financiară aplicabil;

Metodologia: aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul gene'fal, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori (desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție platformă situată în Constanța, zona delimitată de str Labirint Oborului, Th. Burada și Bd. Ferdinand, în suprafață de 1.267 'mp, domeniu public al municipiului Constanța

10.000

Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular ANEVAR;

ĂnexTla . J H C L M N R •       Ș


Nr. 38/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£Data: 29.072019
Rezumatul concluziilor importante

!'

li

Către: jl

Ijl.

Primăm Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru j

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019 Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate EFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru Teren situat în Constanța, zona delimitată de str. Labirint Oborului, Th. Burada și Bd. Ferdinand, în suprafață de 1.267 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 șijOMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fînanciar-contabil.

CURS DE SCHIMb’bNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, zona delimitată de str. Labirint Oborului,.'Th. Burada și Bd. Ferdinand, în suprafață de 1.267 mp, domeniu public al municipiului Constanța

145.000

Nr. 36/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren, situat în Constanța, zona I. C. Brătianu, nr. 61, în suprafață de de 1.289 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solici tant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă                     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACH^


Data: 29.07.2019Rezi


ANEXĂ LA

HCL.M NR.


matul concluziilor importante

Către: )


Primăa'ia Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019

Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la datajjvaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru Teren situat în Constanța, zona I.C. Brătianu, nr. 61, în suprafață de 1.289 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia) aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și'OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raport.irea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATA JUSTA

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, zona I.C. Brătianu, nr. 61, în suprafață de 1.289 mp, domeniu public al municipiului Constanta

634.000

Dr. ec. Tanasă Floj?entin)-Emil rea Evaluarea ituhfr ANEVAR

Evaluator autorizat, speciali:

Proprietăților Imobiliare (EPI), membriHf.—

S          —J

U Anul.......u


''^.k£O NSȚfr*?>£ Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte"sâu în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 70/RF704.06.2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.

raport de evaluare

Ă

I

Aleea idef. sub. nr. 7 (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 112 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptțul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Data: 04.06.2019
 • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța, ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este ,o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru; proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea îr.i situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea idef. sub. nr. 7 (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 112 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

7.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si—aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019Evaluator, membru titular X

VAR, aEPI, in-Emil


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre |^onsjli Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.

( An«&f.?Lu«a .^.?Sua

Nr. 69/RF/04.06.2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.

RAPORT DE EVALUARE

Aleea idef. sub. nr. 6 (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2597 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

1

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC£ME

Data: 04.06.2019ANEXĂ LA

hclm nr.J3^5/^

 • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța!ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii: - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

- valoarea este! o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru ^proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având > in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în. situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea idef. sub. nr. 6 (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2597 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justa pentru înregistrarea în situațiile financiare;

165.000 >

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estiifiarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


04.06.2019

Anexe


O f? ec.“Tâiiasa^lp/e


Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a.jC.^hsiliuJu ijlocal al

Municipiului Constanța)

• Metod ologia de estimare a costului de înlocuire net.

rtjhlfi£te și nu mtor asupra

-NrJZ9/RF/04.06.2019__

anexă la

HCLM NR. /c&fâ

, b

RAPORT DE EVALUARE


Aleea Idef. sub nr. 5 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2805 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza, de evaluare: valoarea justăCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA E
anexă la

HCLM NR,

 • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța, ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru ^proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având un vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în, situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Aleea Idef sub nr. 5 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, 'zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2805 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

56.000 ..

 • •  fiecare ' valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile

exprimate in prezentul raport;                                             3

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


Evaluator, membru titular ANEV AR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă JMfențm^Emil

Anexe         1

,1.1


 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre k^bj^j^amfecaLal^ (

Municipiului Constanța)                                   \.

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


Nr. 79/RF/04.06.2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.     P&Lț

RAPORT DE EVALUARE


Aleea Idef. sub nr. 4 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 284 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptei de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza <le evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA E NACELE
ANEXĂ 1,A

Pentru finalizarea raportului s-a procedat Ia revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este d predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având ;in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului, profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în „situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

;      Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

1. Aleea Idef, sub nr. 4 (zona Sat Vacanță), amplasată în

. ’.J

Constanța, zonă Sat Vacanță, în suprafață de de 284 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

18.000

 • •  fiecare: valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile

exprimate in prezentul raport;                                              1

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializaxeâIEPI, Dr. ec. Tanasă Floremin-Emil,

Anexe

m®ca'l3âl"

Oftare*


 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Con^ Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.

|                        L^fe^a» /âj

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate in parte sau în totalitate și nuA' vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului.         de aiîtor^șujjș^

raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/199oS5s®^2^=«a»sS!îS*?

Nr. 78/RF/04.06.2019

ANEXW

HCLM NR.

RAPORT DE EVALUARE

Aleea,Idef sub nr. 3 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 196 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENApHEanexa la 1 hclm nr.£# /te

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere., In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea eșțe o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

i               Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea Iâ’ef sub nr. 3 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 196 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

12.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  Evaluator, membru titular ANE VAR,


  speciali/area EPI,


04.06.2019


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Constțiulț Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în part             tate și nu

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 77/RF/04.06.2019

anexa la j.

HCLM

RAPORT DE EVALUARE

Aleea Idef. sub nr. 2 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 4819 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENA&HEanexă la hclm nr.^ a

Pentru, finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corec te. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru' proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Avanei in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scojpul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea Idef sub nr. 2 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 4819 mp, domeniulpublic al municipiului Constanța, estimare valoare justă pențru înregistrarea în situațiile financiare;

306.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile expriinate in prezentul raport;

 • •  in ești marea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

® evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valori le nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


Evaluator, membru titular ANE VARA specializare/EPE Dr. ec. Tanasă

Anexe                                                         \

 • *  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consilii Municipiului Constanța)

 • *  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în pa

vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 76/RF/04.06.2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.-jS

RAPORT DE EVALUARE


Aleea Idef. sub nr. 1 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 1302 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiareDreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza <ie evaluare: valoarea justă                           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,anexă la

HCLM NR. âL

Pentn i. finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

- Pentrii proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea Iiief sub nr. 1 (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 1302 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pefttru înregistrarea în situațiile financiare;

83.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializar^aEPI, Dr. ec. Tanasă Floremin-Emil

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Corwrulm <

Municipiului Constanța)                                              \

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parafe vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptu raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996RAPORT DE EVALUARE

Aleea Ciuleandra (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 3221 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

rDreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța         CONTRASEMNEAZĂ

Baza de evaluare: valoarea j ustă                               SECRETAR

MARCELA ENACIdE


Evaluator, membru titul speqfial/zarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil Alegri 8223


.8223

‘«Z

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru, finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este: o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață

I,

activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea Ciuleandra (zona Sat Vacanța), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 3221 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

204.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile

exprimate in prezentul raport;                                             **

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T. V.A.


  Dr. ec. Tanasă Floifen


04.06.2019

Anexe


Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Coijâj^fthu 1           .

Municipiului Constanța)

• Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.
Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în part^aiyn totalitate ^i nu vor fi transmise unei terțe părți tară acordul scris și prealabil al evaluatorului. Drep

raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

ANEXĂ LA

HCLM

RAPORT DE EVALUARE

Aleea1. Lugojana (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2017 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


președinte ședință


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului ConstanțaSolicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂData: 04.06.2019


Evaluator, meml


Dr. ec.TanasăFlo:


fuTâtular ANE VAR, specializarea EPI: wQ^Teg, 18223


ANEXĂ LA HCLM NR.

 • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ica datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. Iri analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru i proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea Lugojana (zona Sat Vacanță), amplasată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2017 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

40.000,

® fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoar ea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI,


04.06.2019


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în jJă

vor fi transmis e unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 73/RF/04.06.2019

ANEX hclm NR.


ALA


RAPORT DE EVALUARE


Aleea Călușarilor (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 3109 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiareDreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELAENACHE


Data: 04.06.2019

 • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere,. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea Călușarilor (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 3109 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

197.000


 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

04.06.2019

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.Datele, informa țiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate îri vor fi transmise unei terțe părți f&ri acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dre raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

îpAppilțt^și nu de^utor asupra


Nr. 72/RF/04.06.2019

ANEXĂ LA HCLM NR.^?

RAPORT DE EVALUARE

Aleea Periniței (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2184 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solici tant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHB


Data: 04.06.2019


Evaluator, membru titub

mec:

JÎO


Dr. ec.Tanasă Florentin-Er

( '\


r ANEVAR, Silizarea EPI: Me^l_8223

\e.Ă.

£


ANEXA la


hclm NR. • 3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea esre o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea. în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

|               Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Aleea t'eriniței (zona Sat Vacanță), situată în Constanța, zona Sat Vacanță, în suprafață de de 2184 mp, domeniu public ăl municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

139.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si' aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evalu area este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specianzahea EPI, Dr. ec. Tanasă Flprentln-Emil


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Municipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în pa vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Drep raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

anexă la

HCLM NR.gffi-

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, B-dul Mamaia, nr. 485-485A, în suprafață de 43 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare : valoarea justă
if rara  |

18223     /

? "!iabB2®î*

'^<4N=VAB

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren sitiiat în Constanța, strada Bogdan Vodă, nr. 59, în suprafață \\de 43 mp, domeniu public al municipiului Constanța, 1 estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

16.000

 • •  -fiecare1 yaloare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

04.06.2019

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de

Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile