Hotărârea nr. 376/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pirivind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de______2019-

Avârd în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.176678/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.179480/17.09.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 176137/12.09.2019 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constarța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin: domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr. 9 care face parte irtegrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite'pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă modificarea anexei nr. 12 la HCL nr. 153/2019 privind imobilul-teren și construcție situat în str.Ilarie Voronca nr.ll, în sensul că în loc de suprafața utilă totală de 41,44 mp se va citi 45,98 mp, din care 4,54 mp reprezintă suprafața utilă beci.

Art. 4 - Se aprobă radierea anexei nr.15 la HCL nr.357/2007 poziția privind imobilul situat în str.Ilarie Voronca nr.ll, deoarece a fost inventariată și prin HCL nr.153/2019, anexa nr.12.

Art. 5 - Se aprobă actualizarea anexei nr. 16 la HCL nr. 153/2019 privind imobilul-teren și construcție situat în str.I.Gh. Duca nr.83, bl.L51, ap.4 conform anexei nr. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă modificarea anexei nr.9 la HCL nr.79/28.02.2019 privind imobilul-teren situat în str. Petre Liciu nr.4C, în sensul că în loc de suprafața de teren de 195 mp se va citi suprafața de teren de 196,15 mp.

Art. 7 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.14 la H.C.L.nr.523/2018 poziția privind imobilul în str.Constantin Bobescu fn în sensul că în loc de suprafața de 466 mp se va citi suprafața de 446 mp.

Art. 8 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 40, poz.2 la HCL nr.598/2.008, în sensul că în loc de platou asfaltat Piața Badea Cârțan - suprafața teren -1350 mp se va citi teren Piața Badea Cârțan - suprafață teren = 1350 mp, platou asfaltat Piața Badea Cârțan - suprafață construită = 1350 mp.

Art. 9 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:   q<Opentru, r'"' împotrivă,           abțineri.

La dat^adoptării sunt în funcție             consilieri din TI membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC>€

NR. 3'-^ / 3aO9.2Q19


ANEX^

HCLM NR.J
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

207680

332

Constanta, Str. Ilarie Voronca, Nr. 11

Cartea Funciara nr.

U AT: ConstantaCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEIMÂRIA^ftîCIPIWLUI CONSTANȚA \ SgRVICrUkfiADASTRUA. Date referitoare la teren

Nr. Darcela

Categorie |l/ de folosința

\ Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

332

Limita imobilului este delimitată de gard beton si fier intre pct. 1-2; construcție

Total

332

intre pct. 2-3-4; intre pct. 4-5-1 construcție si gard beton.


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sal (mp)

Mențiuni

C1

CL

96

Locuința colectiva Parter; Supr. constr. desf. = 96 mp.

C2

CL

50

Locuința Parter+beci; Supr. constr. desf. = 100 mp.

C3

CA

8

Bucătărie Parter: Suor. constr. desf. = 16 mD.

C5

CA

18

Bucătărie Parter: Suor. constr. desf. = 18 mD.

C6

CA

30‘

Bucătărie Parter: Suor. constr. desf. = 30 mp.

Total

202

Suprafața totala masurata aj


07.06.2019Inventar de coordonate ale imobilului

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304196.387

791571.135

19.927

2

304181.935

791584.854

11.301

3

304174.173

791576.641

5.421

4

304170.522

791572.634

19.914

5

304185.087

791559.053

16.543
Releveu parter


Relevau beci
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


ihflBARE


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Bucătărie

5.57

Suprafața Utila = 5.57 mp


4.54

Suprafața Totala = 10.11 mp


Executant, Biziru Cristian 28.01.2019


Recepționat,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Data,


ANEXĂ LA


Plan de amplasament si delimitare a inhb&ildliii


Scara 1:200


Nr. cadastral

________207680 Cartea Funciara nr.


Suprafața masurata (mp)


332


Adresa imobilului:__________________

Constanta, Str. Ilarie Voronca, Nr. 11

UAT: ConstantaCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


^SMĂRiA^iuftlCIF^LUI CONSTANȚA


l^ P+beci


VIZĂT SPR^NESCHiMBARE yr           X* /r> n

3 Nr. MW?Nr.

^parcela

Categorie de folosința

Cc

Total

!

Destinația


332


B. Date referitoare la construcții


Cod constr.


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


C1

C2

C3

C5.

C6 Total


CL

Gk CA. £A CA


Locuința colectiva Parter; Supr. constr. desf. = 96 mp. Locuința Parter+beci; Supr. constr. desf. = 100 mp. Bucătărie Parter: Supr, constr. desf. = 16 mp. Bucătărie Parter: Supr. constr. desf. = 18 mp. Bucătărie Parter: Supr. constr. desf. = 30 mp.


Suprafața totala musurata ^WQSWjd;=s^32 mp

___.ț <*.*-•_______

Z\ V 1 / 7.7' x


Inventar de coordonate ale imobilului

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304196.387

791571.135

19.927

2

304181.935

791584.854

11.301

3

304174.173

791576.641

5.421

4

304170.522

791572.634

19.914

5

304185.087

791559.053

16.543


j ) ,/z6e-X

'A ir&simirii ișfftștea p//


Executant: BIZIRU CRISTIAM SȚERAN ,, ~

Inii

■ te^i?«)r^t|^^a< igăndenta^aftestațâ cui! /'O ‘

VPfllcj2M


Confirm executarea masuratorih documentației cadastrale si an


07.06.2019PLAN DE AMPLASAMUJN1 ai UBLUvhi/mui n. wiu vx>x-


INTRAVILAN

SCARA 1:200

Județul CONSTANTA

Unitatea administrativ teritoriala: CONSTANTA

Cod SIRUTA 60428

Adresa corpului de proprietate:

Str.Petre Liciujir.4,

loc. Constanta, jud. Constanta a . n

Nr. Cadastral al corpului de proprietate

Act de proprietate:

 • 1. Certificat de Urbanism nr.5260/21.09.2004 eliberat de Primăria Municipiului Constanta.

 • 2. Hotararea cu nr.429/2004

eliberata de Primăria Municipiului Constanta.


WETÂ LA

HCLM NR.

Numele prenumele si adresa proprietarului:

1. MUNICIPIUL CONSTANTA

Suprafața din acte: Steren = 196.15 m.p.

Suprafața din măsurători: Steren = 196.15 m.p.


P^»»«STANTA

VIZAT SPRE NȘSpHIM3ARE

Nr. jiaâCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^CHE

!p.ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, Zona Cazino, corp A4

teren = 64 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil

nr.139681/26.08.2019

ROMANIACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENAGHEJUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str.Poporului nr.193

teren = 58 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.47608/25.07.2019CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA&HE


ANEX

HCLM NR.


Nr. cadasft-al

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

64

Stațiunea Mamaia, -Zona Cazino-Corp A4

Carte funciara nr.

UAT |            CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

64

Teren Mun. Constanta

TOTAL

64

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

37

Spațiu comercial

TOTAL

37

Suprafața totala măsurată a imobilului= 64 mp Suprafața din act = 64.34 mp


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

310265.630

789760.980

6.449

2

310259.550

789763.130

9.847

3

310256.233

789753.859

6.451

4

310262.290

789751.640

9.919

S(1 Cc)=64 mp


PLAN DE SITUAȚIE - CUMPĂRARE TEREN SCARA 1:500

anexa la

HCLM


Adresa imobilului

teren in zona str. Poporului nr. 193, Constanta

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 70


U.A.T. Constanta, jud. Constanta


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENâCHE


teren mun. Constanta Steren= 58mp;_____

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

>. .


r f A

■X'


primăria municipiului CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


{/ <•:>

' -TC-a'!'>' *     "'■'■■■ -LȚ A S/CAL'

Executant: S.C. TANASE-CADASTRU S.R.L. prin P.F.A. Tanase Gheorghe


Suprafața masurata a imobilului= 58mp

1

790370.57

304277.69

2

790371.73

304277.21

n

790372.44

304278.37

4

790373.27

304277.87

5

790375.26

304281.21

6

790376.29

304280.58

7

790377.92

304282.75

8

790382.63

304287.94

9

790376.39

304290.49

10

790374.51

304285.98

11

790373.61

304284.07

12

790372.66

304282.05

13

790370.57

304277.69

Suprafața din masuratori= 58mp;

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALSECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în

Bd.I.Ghe. Duca nr.83, bl.L5:L, ap.4, parter

Teren = 1,93 mp

Balcon = 0,51 mp Utilă totală = 6,82 mp din care:

Camera = 1,68 mp Camera = 1,04 mp Camera = 1,26 mp

Hol = 1,01 mp Bucătărie = 0,67 mp Baie = 0,38 mp Wc = 0,13 mp Boxa = 0,65 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (cota indiviză de 1/10) Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.7259/16.03.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.96295/16.05.2019

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemen te identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str.Tudcr Vladimirescu ii r.30bis

teren = 80 mp construită (CI) = 67 mp utilă totală = 55,23 mp din care: cameră = 14,12 mp cameră = 14,69 mp hol = 8,34 mp hol = 3,85 mp bucătărie = 7,13 mp baie = 2,82 mp beci = 4,28 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HCL nr.109/2005, pag.21 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.5509/16.04.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.78708/16.04.2019


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHERELEVEU APARTAMENT Scara 1:100


ANEXĂ la


NR. CADASTRAL. AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

nvuivi i' i'                ~^7

ADRESĂ IMOBILULUI

1

Constanta, B-dul. 1. Ghe. Duca, Nr. 83, Bl. L51, Ap. 4, Parter

CARTEA FUNCIA'I-tĂ COLECTIVĂ NR.

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (UI)

CF INDIVIDUALĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHENr. incspere

.                       Denumire incapere

/ Suprafața utila (mp)

1

Hol

10.12

2

Camera

16.78

3

Bucătărie

6.68

4

W.C.

1.33

5

.Camera

1&.41

6 '

Camera

12.58

7

Bale

3.81

Suprafața Utila = 61.71 mp


8 :

Balcon

5.06

9

Boxa

.    . 6.45     ---------


Executant

PFA Biziru Cristian 26.02.201 t/'/ir
anexa la hclm Nr.
scara 1:200

L        Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

-’j.                      * ■- t "'

... ' 80-

Constanta, Str. TudorVIadimirescu nr.30bis

Carte ftinciaranr.

UAT |            CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA^REȘEDINȚE ȘEDINȚA,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


Nr. parcela î


Categoria de folosința

"Ce


Suprafața (mp) 80


80


Mențiuni


Imobilul este delimitat de construcție (1-2-3-4) si gard beton (4-1)B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


,CL


Suprafața construita la sol _________(mp)_________ 67


67


Suprafața masurata a imobilului3 80 mp


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y[mj

X[m]

1

791449.59

304652.18

10.460

2

791442.84

304660.17

7.518

3

791448.55

304665.06

6.119

4

791452'75

304660.61

2.895

5

791454'71

304658.48

0.436

6

791454.97

304658.13

0.434

7

791455.18

304657.75

0.320

8

791455.17

304657.43

0.331

9

791455.03

304657.13

7.355

S =80 mp


Mențiuni


Locuința Parter
Semnătură si siROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

fa®


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.Ferdinand nr.32, , etaj 1

totală construită=

286,90 mp din care: balcon = 5,34 mp balcon = 2,94 mp terasă = 103,98 mp balcon = 3,75 mp beci = 22,43. mp utilă totală= 148,46 mp din care:

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HCL nr.109/2005, pag.6 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.ll909(7113)/14.05.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.94360/14.05.2019

ap.l + ap. 2

camera = 12,95 mp camera = 16,01 mp camera = 19,53 mp camera = 18,13 mp hol = 21,27 mp bucătărie = 15,20 mp baie = 5,58 mp debara = 4,41 mp oficiu = 2,59 mp

ap.3

Camera = 15,42 mp

Camera = 10,76 mp

Hol = 4,79 mp Baie = 1,09 mp Oficiu = 0,73 mp


SECRETAR,RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100

NR. CADASTRAL AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

Constanta, Str. Ferdinand, Nr. 32, Etaj 1

CARTEA FUNCIARĂ COLECTIVĂ NR.

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (UI)

CF INDIVIDUALĂReleveu Beci


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafețe utila (mp]

Folosința comuna

Ap. 1+2

Ap. 3

Chiriaș

1

Oficiu

3.32

2.59

0.73

Comun

2

Camera

12.95

. Văduvă Maria

3

Camera

i ti.Ul

Văduvă Maria

4

Bale

1.74

Văduvă Maria

5

Hol

4.39

Văduvă Maria

6

Bucătărie

1520

Văduvă Maria

7

Debara

4.41

Văduvă Maria

8

Baie

4.93

3.84

1.09

Comun

9

Hol comun

2.90

2.26

0.64

Comun

10

Camera

19.53

Văduvă Maria

11

Camera

18.13

Văduvă Maria

12

Camera

15.42

Selmeneanu Elena

13

Camera

10.76

Selmeneanu Elena

•14

Hol

18.77

14.62

4.15

Comun

Suprafața Utila = 148.46 mp
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Nota: pa langa suprafețele comune de mal sus, se mal adauga suprafețele comune ale blocului, conform foii de avere ----a¥tea^GCm-ta.dG6ar45456Z2009--22JDJ0p ptAp. 1+2 I MĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANT ptAp3

= 50.31

Nr.                __~7


âtura


l_ io

□aiGun

5.24

16

Balcon

2.94

Văduve Marfa

17

Terasa

103.98

23.60

7.80

Comun pentru tot blocul

18

Balcon

3.75

Selmeneanu Elena

19

Beci

22.43 -

Văduvă Maria

Suprafața Totala = 286.90 mp ...


JJJ > Suprafețe preluata din foaia de avere, avizata OCR In dosar.55^5â^f-^'-1^\ Executant, 7<:,/ >;K5T|giiAr /T^Biziru cristlaiIru Cristian .2019


Data,
RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100

NR. CADASTRAL AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

Constanta, Str. Ferdlnand, Nr. 32, Etaj 1

CARTEA FUNCIARA COLECTIVĂ NR.

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (UI)

CF INDIVIDUALĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACI- E.


T  T

I

I

? ■ ®

-

I

i

-i
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafețe utila (mp'

Folosința comuna

Ap. 1+2

Ap. 3

Chiriaș

1

Oficiu

3.32

2.59

0.73

Comun

2

Camera

12.95

. Văduvă Maria

3

Camera

1 i>.i?1

Văduvă Marfa

4

Baie

1.74

Văduvă Maria

5

Hol

4.39

Văduvă Maria

6

Bucătărie

15.20

Văduvă Maria

7

Debara

4.41

Văduvă Maria

8

Bale

4.93

3.84

1.09

Comun

9

Hol comun

2.90

2.26

0.64

Comun

10

Camera

19.53

Văduvă Maria

11

Camera

18.13

Văduvă Maria

12

Camera

16.42

Seimeneanu Elena

13

Camera

10.76

Seimeneanu Elena

.14

Hol

18.77

14.62

4.15

Comun

Suprafața Utila = 148.46 mp


15

Ralfnn

yOwMVU "«"□l'lă

16

Balcon

2.94

Văduvă Maria

17

Terasa

103.98

23.60

7.B0

Comun pentru tot blocul

10

Balcon

3.75

Seimeneanu Elena

19

Beci

22.43

Văduvă Marfa

Suprafața Totala = 266.90 mp .


SuK»t-Vdm“Xria :mp > SuPrafâte P-* d,n foa,a da      OCPI In d»0^gWK|


Executant,

f)iz                  Cristian

Jlg.04.2019

r

Data,


CONSTAU^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL3W&)l9


ANEXA.NR. 6 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Bd.Tomis nr.69

Teren - 1/6 din 266,33mp Utilă astfel:

Ap.l - 1/6 din 106,41mp, Ap.3 - 1/6 din 104,53 mp, Ap.4 - 1/6 din 112,72,

Ap. 8 - 1/6 din 112,15 mp, Mansardă:

Ap. 11 - 1/6 din 67,64 mp Ap. 12 - 1/6 din 43,64 mp Ap. 13 - 1/6 din 19,78 mp Ap. 14 - 1/6 din 55,18 mp Ap. 15 - 1/6 din 40,58 mp Mansardă nelocuită - 1/6 din 46,44 mp Terasă - 1/6 din 98 mp Subsol - 1/6 din 100 mp

Art. 357 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Certificat de moștenire vacantă

nr.61/02.04.2018PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, âete; /

ROMANIA JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, mar^a^TcheANEXA NR. 7 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în zona Piața Ovidiu

teren = 94 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.177794/16.09.2019CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,2.9®


,țjiie lucră//anexă la

Județul Constanța >

■ j^^nuletdnuiv^ira!. iv, ■■:: Cod/S^l^ 166428; ■           Ă . ■•' f

Adresa corpululdemoprietate 5

~S^uîî^^^m^8H£hÂp/i ■ /

<? e s. i              i

< I                                        ■■      .

■               Afi.-.'.D ’•« i.'iîzV                    • ■•. .; . •                          •. 1 > ' •

NIL CÂDASTRAL:

"primăria municBuluiwnSSS

SERVICIUL CADASTRU

VBZAT S^RBNESCiWkSARE


^umdleAiroprietarilor:


î, b6hDJELIA^ELISABETAALISE ,Z BOIJDJELIAN ANDREI BERDJ f k VARTOLHIALLAHVERDI

Adresa proprietarilor:


țȘ^țe de proprietate:

Dispovtia nr. 3847/23.11.2005privind restituirea in natura a imobilului compus teren si construcție situat in Constanta, b-dulTomisNR. 69Suprafața utila din acte: - mp

Suprafața utila din măsurători: S= 104.97 mp

Suprafața balcon: S= 1.44 mp

Suprafața teren indiviza: S= 24.13 mp


Camera        o   o

< S-Î7.16mp     ? ?


FI


3.83-


Camera

S=I7.13 mp


L,


*n


Camera

S-18.44 mpCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAj^MACI-L

E

- 1.20 -fr

1

o

r

0 «M ,©S •

u

A

>

n

y

L=

■*Baie

ZS=2.24mp

4---208---

MlZZZZ


Debara

S=4.87 mp 8Nr înrea /! ^3- ••••-       —■----

Z/erîficat si   eptionat


inspector,


6ffl/ft>ARĂSCHIV


ANEXĂ LA

HCLM NR. 2$$

ANEXA NR.1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara: 1:100

I Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

! Adresa imobilului:

Mun. Constanta, B-dul. Tomis, Nr. 69, Et. 2, Ap. 3

! Carte Funciara colectiva nr.

UAT: CONSTANTA

i

ț Cod unitate individuala (UI)

CF individuala:


____LBaie__i____4.41


 • 12.    ’ Balcon____

 • 13.    ; Balcon____

 • 14.    j Balcon    ;

  ' CERT!!fe£ecutai^,PEi Datat?

KIZARB rn

n-U-J.Nr- 1428£

C SSâ 1      , n?

to S'^’f^^Aimei'a S.

'■ T^hn. fy?ț!ache Ionuf'

4 Râceptionat, ___RELEVEU APARTAMENT

Scara: 1:100


ANEXA NR.1.37 la regulament

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, B-dul. Tomis, Nr. 69, Et. 2, Ap. 4

Carte Funciara colectiva nr.

UAT: CONSTANTA

Cod unitate individuala (Iii)

-

CF individuala:


X)

O O Z

Ui

—1

m

73

O

>

71

Ui

m

m

—i > 73

2 z m


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața Utila (mp)

1.

Camera

18.68

2.

Camera

23.93

3.

Camera

20.07

4.

Camera

10.00

5.

Bucătărie

9.53

6.

Baie

4.12

7.

Grup Sanitar

1.47

8.

Hol

7.45

9.

Hol

12.86

10.

Debara

0.63

Suprafața Utila = 1

D8.74 mp

11.

Balcon

1.00

12.

Balcon

1.19

13.

Balcon

1.73

14.

Balcon

0.79

15.

Balcon

0.75

:-46.

Balcon

0.78

^T/^uprafata Totala = 114.98 mp

■ExecdiXnt,      w *, c.

Data:

2xAR£ mi

'•    1428 X!/ '   " T-' fiîgfc

«■JA

S.C.Jțdp'o Mînie^aS^R\L.

F TehijsIordacheJmii^.^ c

Uf £7

.^7.2019

Recepționat,

Data:


X r> t—

2

ZȚ.


(>)>'

.£S—


ANEXĂ LA

HCLM NR. •&]

16 M

ANEXA NR.1.37 la regulament

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului;

1

Mun. Constanta, B-dul. Tomis, Nr. 69, Et. 4, Ap. 8

Carte Funciara colectiva nr.

UAT: CONSTANTA

Cod unitate individuala (UI)

CF individuala:

RELEVEU APARTAMENT

Scara: 1:100
certifica T , DE

AU ro#i2D\R Scria RO-B-j

. i        CJasa 1

' r      S-R.L.

"■ .^NCP' *•

Nr.

Denumire incapere

Suprafața Utila

incapere

(mp)

1.

Camera 1

23.86

2.

Camera 2

19.39

3.

Camera 3

20.32

4.

Camera 4

10.40

5.

Bucătărie

9.38

6.

Baie

3.76

7.

Grup Sanitar

1.35

8.

Hol 1

12.67

9.

Hol 2

7.67

10.

Debara

0.78

Suprafața Utila

= 109.58 mp

11.

Balcon 1

1.04

12.

Balcon 2

1.53

Suprafața Totala = 112.15 mp

Executai

îi,

-A            ‘ >

Data:

r^\-

Z />V,_

—• Â | ț • yV 1

VA \

E SĂ

C I

428 '?■/

T> <

Ș.^Topo,MirFie^^^&

/

11.06.2019

..Recepționați

c vr./

Data:


PLAN RELEVEU APARTAMENT


SCARA 1:100


Județul Constanta

Teritoriul administrativ: CONSTANTA

Cod SIRUTA : 60428

Cod intravilan: 2


Adresa corpului de proprietate:

B-dul Tomis nr. 69, Sc. B, Mansarda, Ap. 11


Numele proprietarilor:

1. BOHDJELIAN ELISABETA ALISE

2. BOHDJELIAN ANDREI BERDJ

3. VARTOUHIALLAHVERDI


Adresa proprietarilor:

SALA.


NR. CADASTRAL :


Acte de proprietate:

Dispoziția nr. 3847/23.11.2005privind restituirea in natura a imobilului compus teren si construcție situat in Constanta, b-dul Tomis Nr. 69


Numele chiriașilor:

COMAN FAN/CAVIZAT SP);CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,■ I

'l

Jrtricbv11'

Trroa^f'i

CMSlW\ Cailei uJragSSli

i

A& C^Tf ASTRAL• <ol&i*1^2-

<1


planreleveuapartament HC lm.W

SCARA1:100


!««•«

t


.4


"T7TT

.fel

7.M —


CAMERĂ

5 S=lQ.0]nt?


Sț    CAMERĂ

■* *->>.32 mp


I

i

î'RIM/)itx i m r-vCtNÎ^I Rl UoJ< O , SERVICiUi/SADA^T


,riaet


ViZJȘ

i


1, BO&DMMANEUSABJBȚâ 4M" '*

& noiibJiiLiAN^DR£rB^mR

3. vAkTom^UAirvz^t

AăCMiM^igJaxUtAi.

S.UA. ■


t

■i

>


MWMa w. '^rnS.llAoOSprbhdwtl^ in natura a t»w/l^ul;cumpuf

In. Con f tonta; b-<M Tpatlt NU. 69            tiaet

Numtlt ckfflaill'off

>» atu.»'—i »i"i« »'■'iki■" mi *

CenrractdelnchbtcnipMfasupraftttlacaaneu tesliiMtie <Ji tocuirUeJlr, 207X06. JlR/4

Suprafața utila diimcte

SUpMfaat                                7.<t} lv.

SuprafîitaUriti Millilut fW" MHnîț>            ~

»


feT


ti ButMcirin •< S-7A3 trip


J.


3 A

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ^NACHE


ASSJreJedinte ședință, •J^iZCD^ ’...

I ")■ ■ ■., .

f,,lt,.... AC -,vrPLAN RELE VEV APARTAMENT


ANEXĂ LA |

HCLM NR..


Județul Constanta

Teritoriul administrativ: CONSTANTA

CodSIRUTA : 60428    .

Cod intravilan: 2

Adresa corpului de proprietate:

B-dul Tomis nr. 69, Sc. B, Mansarda, Ap. 13


NR. CADASTRAL :■   2-3 A o

/A5


SCARA 1:100

Numele proprietarilor:

1. BOHDJELIAN ELISABETA ALISE

2. BOHDJELIAN ANDREI BERDJ

3. VARTOUHIALLAHVERDI

Adresa proprietarilor:

S.U.A.

Acte de proprietate:

°   Dispoziția nr. 3847/23.11.2005privind restituirea in

natura a imobilului compus teren si construcție situat in Constanta, b-dul Tomis NR. 69


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

Suprafața utila din acte: - mp_______

Suprafața utila din măsurători: S= 19.78 mp

Suprafața teren indiviza : S= 4.55 mp
CAMERA

S= 19.78 mp


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE AtT


A?

I ^2 fi- O o* t

\\ Int^^ - '

Tteoembrie 2N& ° '

Wzsin^--: i;


\4L. <w

O!'A <$■/ '


AU

-?•ANEXĂ LA I i        ■ ■                 .                                                    HCLM NR.

j!~       _   PLAN RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1:100

Județul Constanta

Teritoriul administrativ: CONSTANTA

Cod SI RUTA : 60428

Cod intravilan: 2

Adresa corpului de proprietate:

B-dul Tomis nr. 69, Sc. B, Mansarda, Ap. 14


Numele proprietarilor:

1. BOHDJELIAN ELISABETA ALISE

2. BOHDJELIAN ANDREI BERDJ

3. VARTOUHIALLAHVERDI

Adresa proprietarilor;

S.U.A.

NR. CADASTRAL ;Acte de proprietate:

Dispoziția nr. 3847/23.11.2005privind restituirea in natura a imobilului compus teren si construcție situat in Constanta, b-dul Tomis nr. 69

Suprafața utila din acte: - mp

Suprafața utila din măsurători: S= 55.18 mp

Suprafața teren indiviza : S= 12.68 mp

.1,70


BUCĂTĂRIE

S=9.25 mp


CAMERA

S= 12.06 mp


CAMERA

S=5.40 mp

--- 4.16----CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MA^^P^CHE


---- 1.90------

st

ty v-,

1CAMERA

S=5.92 mp


CAMERA

S= 8.22 mpANEXĂ LA

HCLM NR. 3%


PLAN RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1:100

Județul Constanta

Teritoriul administrativ: CONSTANTA

CodSIRUTA : 60428 i

Cod intravilan: 2

Adresa corpului de proprietate:

B-dul Tonus nr. 69, Sc. B, Mansarda, Ap. 15

NR. CADASTRAL :      „

■. Ttb

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

ViZAT

Numele proprietarilor;

1. BOHDJELIAN ELISABETA ALISE

2. BOHDJELIAN ANDREI BERDJ

3. VARTOUHIALLAHVERDI

Adresa proprietarilor;

S.U.A.

Acte de proprietate:

Dispoziția tir. 3847/23.11.2005privind restituirea in natura a imobilului compus teren si construcție situat in Constanta, b-dul Tomis Nr. 69

Numele chiriașilor:

ANDRIES ILEANA

Contract de inchirierepentru suprafețe locative cu destinație de locuințe nr. 292/16.08.2004

Suprafața utila din acte : S=40.58 mp

Suprafața utila din măsurători: S=24.13 mp

Suprafața teren indiviza : S= 5.55 mp

1.77-----


1.72-----g Camera >6 S=6.86 mp


□ Bucătărie n S=7.13 mp


£ > £

S-ț 3 <s> ’

£


2.60,


--3 A WÎE5EDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ                  P&iMn)

SECRETAR,

MarCE;.a ena6hE


ANEXĂ LA. ' HCLM NR.


Nr. Cadastral al terenului:

Suprafața

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, b-dul. Tomis, nr. 6i

UAT: ConstantaCONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACKE

4^


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața Utila (mp)

Descrierea Imobilului (mp)

1.

Spațiu comercial

71.11

Suprafața utila

SPAȚIU COMERCIAL 1 Su=109.31mp

2.

Bucătărie

20.80

3.

Bucătărie

8.04

4.

Hol

2.63

5.

Hol

3.46

6.

Grup sanitar

1:61

7.

Grup sanitar

1.66

8.

Hol+Casa scării

27.62

Suprafața utila SPATII COMUNE Su=33 37mD

9.

Casa scării

5.75

10.

Spatiu.comercial

70.26

Suprafața utila SPAȚIU COMERCIAL 2 Su=87.29mp

11.

Hol

1.74

12.

Spațiu depozitare

9.94

13.

Hol

2.97

14.

Grup sanitar

2.38

Suprafața Utila = 229.97 mp

Suprafața Totala = 229.97 mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSUiV., I

SERVICIUL CADASTRU ' iExecutanta           ..--

Data:

SJȘ^opo Wini^a S.R,L<>’^'“"

y >,.R;p <în S6    ®\ .

Recepționat, :

Data:


ANEXA NI

RELEVEU C1 - MANSARDA

Scara: 1:100


ANEXA LA

HCLM NR.


Nn Cadastral al terenului:

Suprafața | Adresa imobilului:

| Mun. Constanta, str. Tomis, nr. 69

| UAT: Constanta|       Nr.

Denumire

Suprafața Utila

Descrierea imobilului !’    ‘ (mp)

muapcic

<mpj

1.

Casa scării

3.71

Spatii comune

2.

Hol

8.14

3.

Hol

25.24

4.

Grup sanitar

2.08

5.

Baie

4.94

6.

Bucătărie

12.13

7.

Camera

7.01

8.

Hol

8.73

Suprafața Utila = 71.98 mp

9.

Terasa

50.43

Balcon

7.32


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,Executant,


-ȘJ3.rTop,b;Miniera S.R-.țtf Nehn. Idrda'^ejonut


ANEXA NR.1.37 la regulamentANEXĂ LA

HCLM NR.


Nr. Cadastral al terenului:

Suprafața

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, b-dul. Tomis, nr. 69

UAT: Constanta


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața Utila (mp)

Descrierea imobilului (mp)

1.

Casa scării.

5.61

Spatii comune

2.

Hol

2.85

Spatii proprietate

Su=9.86mp

3.

Debara

7.01

Suprafața Utila = 15.47 mp

I Terasa             |       50.09        | Spațiu proprietate

Suprafața Totala = 65.56 mp


Executant,


Oih

dl w

''WlZARt ®:ssȘ*

y-,p^'rM2S-5 ......Data:


Ianuarie 2018 Data:ANEXA NR.1.37 la regulamen


Nr. Cadastral al terenului:

Suprafața

Adresa imobilului:

Mun. Constanta, b-dul. Tomis, nr. 69

UAT: ConstantaNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața Utila (mp)

1.

Spațiu depozitare

49.21

Suprafața utila SPAȚIU COMERCIAL 1

Su=105.03mp

2.

Spațiu depozitare

49.30

3.

Spațiu depozitare

6.52

4.

Hol

6.29

Suprafața utila SPATII COMUNE Su=72.20mp

5.

Spațiu tehnic

32.74

6.

Spațiu tehnic

33.17

7.

Hol

14.54

Suprafața utila

SPAȚIU COMERCIAL 2 Su=32.05mo

8;

Spațiu depozitare

17.51

Suprafața Utila = 209.28 mp

Suprafața Totala = 209.28 mp


Executant,             .

Data:

zp< MOTICAT

? ALrOPJZARfc rgl T'Ufe !l:

„Y      'Clasa I.      riji, irtSîlAPlr       v /

A*. S.G.Iorrr.iiihlTIfZ rvZfjâ—

Recepționat,

Data:ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în

Bd.Mamaia nr.459B, mal l.'ac Siutghiol

teren = 149 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Adresa DASOE nr.92594/15.05.2019PREȘEDINTE


rONSTANT>

c     £ ROMANIA

>3» JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

AH CONSILIUL LOCAL CONSTANTACONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE EVALUARE

NR /

DATA

A

1.

79/2019

1

Teren situat în str. Grănicerului nr.19 .

170

169.500

148280/

01.08.2019

2.

153/2019

17

Teren situat la intersecția

Al.Brândușelor și Al.Magnoliei

505

503.900

148282/

01.08.2019

3.

350/2018

14

Teren situat în str.Constantin Hurmuzache nr.48

52,40

31.000

148284/

01.08.2019


4.

109/2005

122/2019

pag.3

art.l

Teren situat în

Poligon 3 și

Poligon 4, lot

1/3/2

18.824

7.208.000

148287/

01.08.2019

5.

109/2005

289/2012

pag.3

2

Teren situat în

Poligon 3 și

Poligon 4, lot 1/1

52.889

20.252.000

148290/

01.08.2019

6.

109/2005

350/2018

pag.3

7

Teren situat în

Poligon 3 și

Poligon 4, lot 1/2

4.658

1.784.000

148292/

01.08.2019

7.

16/2018

20

Teren situat în str. Decebal nr.32A

296,76

335.000

148294/

01.08.2019

8.

16/2018

13

Teren situat în

Bd.Tomis nr.56

717

898.000

148295/

01.08.2019

9.

, t

16/2018

18

Teren situat în str.Dimitrie Bolintineanu nr.38

168

190.000

148296/

01.08.2019

10

79/2019

11

Construcție situată în zona restaurant Zorile - acces plaja modern

1.054

59.000

148306/

01.08.2019

11

598/2008

38

Construcție situată în str.Nicolae Bălcescu nr. 14

114

93.700

169465/

03.09.2019

12

206/2019

3

Teren situat în str.Locomotivei nr.l8bis

69

32.000

169468/

03.09.2019

13

346/2016

11

Teren situat în str.Arhiepiscopiei nr.14-16

681

927.000

169472/

03.09.2019

14

206/2019

1

Teren situat în

str.Cpt. Ion

Șercăianu nr.8

14,74

6.500

169478/

03.09.2019

15

236/2018

8

Teren situat în str.Poporului FN în vecinătatea str.Poporului nr,143A

33

41.000

169482/

03.09.2019

16

206/2019

6

Teren situat în str.Mugurului nr.45, lot III

85

40.000

169486/

03.09.2019

17

482/2018

1

Teren situat în str.Lirei -Curcubeului în vecinătatea bl.FZ26

84

44.000

169487/

03.09.2019

18

482/2018

2

Teren situat în str.Gheorghe Lazăr nr.2

50

63.000

169489/

03.09.2019

19

482/2018

4

Teren situat în str.Sălciilor FN

171

80.000

169491/

03.09.2019

20

16/2019

18

Teren situat în str.Dimitrie Bolintineanu nr.38

168

190.000

169494/

03.09.2019

PLAN DE SITUAȚIE - CUMPĂRARE TEREN

Scara 1:500(Adresa imobilului:

zona bd. Mamaia nr.-459B, Stațiunea Mamaia U.A.T. Constanta, jud. Constanta

Suprafața teren conform rnasuratori= J49inp-

INVENTAR DE COORDONATE SR " TEREN :           .            ’

Sistem de coordonate: STEREO 70

789037.24 312201.06

. 789030.20 1312200.22

789027.72 312221.08

789034.76 312221.92

copTRASEMNEAZĂ secretar, RCELA ENACHE

J-E. 210278


Teren fara construcții proprietate privataîntocmit

S.C. TANASE-CADASTRU S.R: PFin'RiF.A^Janase

C?R


1 . ;MâSg . ÂȚ


PRIMĂRIA MUNJCIPIî SERVICIUL CAOAsX


■•VA


emnatura


ANEXĂ LA . -

HCLM

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmuse unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 41/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren, situat în Constanța, str. Grănicerului, nr. 19, în suprafață de 170 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^CHE

Data: 29.07.2019Evaluator, membru titular Al specializ: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. le
Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru ,

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019 Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, str. Grănicerului, nr. 19, în suprafață de 170 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Grănicerului, nr. 19, în suprafață de 170 mp., teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanta

169.500

Data

29.07.2019


Dr. ec. Tanasă

Evaluator autorizat, specialista Evaluarea


Proprietăților Imobiliare (EPI), nțcjrțb      âj/g^NEVAR

târ —

ț


Nr. 42/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, în intersecția dintre Al. Brândușelor și Al. Magnoliei, în suprafață de 505 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solici tant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evalu^g^jrgq^aJlEtȘEDlNȚ A,


Data: 29.07.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializare^ EPL, Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. legi

anexă la

HCLM NR.J^ 4^

Către:.

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,,

PREZIiNTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de eyaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, în intersecția dintre Al. Brândușelor și Al. Magnoliei, în, suprafață de 505 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.


Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCfflMBBNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, în intersecția dintre Al. Brândușelor și Al. Magnoliei, în suprafață de 505 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

503.900

Data ,

29.07.2019'Dr. ec. Tanasă Florenti

Evaluator autorizat, specializarea/pvajuarea

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru ti

Nr. 43/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Constantin Hurmuzache, nr. 48, în suprafață de 52,4V mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


.CONTRASEMNEAZĂ ? Secretar, marcela enaghe-5 specializarea 1£PI: Dr. ec.TanasăFlorentin-Emil, nr. ldgyl»223

RMIBK legi imzfe îfc 3.S223Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu si cadastru

i

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit peniru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, str. Constantin Hurmuzache, nr. 48, în suprafață de 52,40 mp, reren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Constantin Hurmuzache, nr. 48, în suprafață de 52,40 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța

31.000

Data

29.07.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specia^zăr®1^Șlu^ea

Proprietăților Imobiliare (EPI), meiș^ni


Nr. 45/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUAREDreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justăData: 29.07.2.019


Evaluator, membru tii


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache


Dr. ec.Tanasă Florentin-ECătre:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/3/2, în suprafață de 18.824 mp, de meniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/3/2, în suprafață, de 18.824 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

7.208.000

Data

29.07.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat^^eg^^^eajgvaluarea Proprietăților Imobiliare (EI®£meitibîwti(hîl

f^NEVAR

LX.

fât F-’f -ras

...


UW\ h/ "■ ■'

WX

A'îl’S'Nr. 46/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUAREDreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă
Data: 29.07.2019


CONTRASEMNEAZĂ

S E C R E TA R           Evaluator, membru titular ANEVAR,

MARCELA ENApHE                     specializacdaKPI:

Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr.Je^^Sf^

wKăCătre:;

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit penlru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data lîvaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/1, în suprafață de 52.889 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primir ea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia .aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.


Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB’BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

29.07.2019


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/1, în suprafață de 52.889 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

20.252.000

Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specializare^ Proprietăților Imobiliare (EPI), memb


ANEXĂ LA

HCLM

Nr. 47/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/2, în suprafață de 4.658 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului ConstanțaEvaluator, membru titular       / n v,

special      EPI:

Dr. ec.TanasăFlorentin-Emil, nr/leg./8223

Către: ,

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client.

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019

I >

Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit peniTU transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/2, în suprafață de 4.658 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia, aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și. OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raport.irea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB’BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)


1.784.000


1. Teren situat în Constanța, Poligon 3 și Poligon 4, lot 1/2, în suprafață, de 4.658 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

2.------Nr. 48/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Decebal, nr. 32 A, în suprafață de 296,76 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solici tant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MAR        HE


anexă la

HCLM NR._Șfe/SD/9

Rezumatul concluziilor importante                    ~~-------J

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluEitor autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019

Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit penrru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Str. Decebal, nr. 32 A, în suprafață de 296,76 mp, domeniu privEit al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 șipOMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.


Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB* BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Decebal, nr. 32A, în suprafață de

296,76 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

335.000


Dr. ec. Tanasă Florentin-Elfii Evaluator autorizat, specializarea Eva/uaijea Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titular


’ftț1           ’ib ‘■•iț ?<


Wabil ?fi ftfearsî!


Nr. 49/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, Bd Tomis, nr. 56, în suprafață de 717 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justăData: 29.07.2019


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENAPHERezumatul concluziilor importante
Către:

Primări a Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluEi'tor autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Bd Tomis, nr. 56, în suprafață de 717 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investi garea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO - 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren sitdat în Constanța, Str. Decebal, nr. 32A, în suprafață de

717 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

898.000

Data

29.07.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

Evaluator autorizat, specializarșă Evaluarea

Proprietăților Imobiliare (EPI), membru tjtularr anex |hclm NR-Nr. 50/RF/29.07.2019


RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 38, în suprafață de 168 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚ^,
Data: 29.07.2019


CONTRASEMNEAZĂ ' SECRETAR, MARCELA ENACHE


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. le
Rezumatul concluziilor importante

Către:,

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZiENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019

Data raportului de evaluare: 29.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Itjtemațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de Evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 38, în suprafață de 168 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia j aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și; OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCfflMBBNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

l               Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren sittiat în Constanța, Str. Decebal, nr. 32A, în suprafață de

168 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

190.000

Data î

29.07.201'9


Dr. ec. Tanasă Flof§ntin-Emil Evaluator autorizat, speciaHzarâĂEy.aluarea Proprietăților Imobiliare (EPI),

te, V

Nr. 37/RF/29.07.2019

RAPORT DE EVALUAREConstrucție - scări, amplasată în Constanța, zona restaurant Zorile - acces plaja

Modern, în suprafață de de 1.054 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreplul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solici tant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă
Rezumatul concluziilor importante

Către:,

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu si cadastru

3

Stimate client.

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019 Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “Construcție - scări” situată în Constanța, zona restaurant Zorile - acces plaja Modem,: în suprafață de 1.054 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia ;aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și. OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.


Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB’BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data.

29.07.2019Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție - scări situată în Constanța, zona restaurant Zorile -acces plaja Modem, în suprafață de 1.054 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

59.000


RAPORT DE EVALUARE

Cons trucție amplasată în Constanța, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, în suprafață de

114 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Data: 03.09.2019Rezumatul concluziilor importante

I

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PRE2ENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant eveluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru construcție amplasată în Constanța, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, în suprafață de îl 14 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.


Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

ă Florentin-Emil


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție amplasată în Constanța, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, în suprafață de 114 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

93.700

Dr. ec.


Evaluator autorizat, specializarea Evaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI)j_ mbrutitular ANEVAR


HCLM NR.

^,__Nr_L2/RF/03.09.2019

:                 X"E ~ X

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Locomotivei, nr. 18 bis, în suprafață de 69 mp, în cotă indiviză, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitfint evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

UTRezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, str. Locomotivei, nr. 18 bis, în suprafață de 69 mp, în cotă indiviză, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecjția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Locomotivei, nr. 18 bis, în suprafață, de 69 mp, în cotă indiviză, domeniu privat al municipiului Constanța

32.000

HCLM


Nr. 13/RF/03.09.2019
Dreptiil de proprietate: domeniu privat al municipiului Coip^agț^EDINTE ȘEDINȚĂ, i Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța                                   'V

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela en eEvaluator, membru titular ANEXAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin^EStflgm^feg, 182^3

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria, Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-

Emil, evaluator autorizat, membru titular ANE VAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019


■|

Data raportului, de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.


Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 14-16, în suprafață de 681 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

1. Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

I

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și ,OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost i vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei, nr. 14-16, în suprafață de 681 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

927.000Data

03.09.2019Nr. 14ZRF/03.09.2019


RAPORT DETeren situat în Constanța, Str. Cpt. Rang II Ion Șercăianu, nr. 8, în suprafață de

14,74 mp, în cotă indiviză, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptj.l de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Data: 03.09.2019Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, str. Cpt. Rang II Ion Șercăianu, nr. 8, în suprafață de 14,74 mp, în cotă indiviză, domeniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspecția proprietății;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fînanciar-contabil.

CURS DE SCiHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

03.09.2019


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Cpt. Rang II Ion Șercăianu, nr. 8, în suprafață de 14,74 mp, în cotă indiviză, domeniu privat al municipiului Constanța

6.500

Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specialjzarda Proprietăților Imobiliare (EPI), ........


ANEXĂL^ Q

HCLM NR. W__fDatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmisie unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 15/RF/03.09.2019

RAPORT DE EV ATeren situat îit Constanța, str. Poporului F.N. în vecinătatea str. Poporului nr. 143 A, în suprafață de 33 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

președinte ședință,

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța.


Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Data: 03.09.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI: Xanasă Florentin-Emil, nr./leg. 18223 . /__—

Dr.jț v'oMERc^X z/ ■ A4.<>0     \


’!t ^ssr

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client.

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evalu are: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data (evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Poporului F.N. în vecinătatea str. Poporului nr. 143 A, în suprafață de 33 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

1. Etape parcurse:

 • -  primii,-ea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fînanciar-contabil.


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

1. Teren situat în Constanța, str. Poporului F.N. în vecinătatea str. Poporului nr. 143 A, în suprafață de 33 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Valoare (lei)


41.000


Data

03.09.2019


ANEXĂ LA

HCLM NR.q^fc/goff


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Mugurului, nr. 45, lot III, în cotă indiviză, în suprafață de 85 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDOTĂ,^^


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Data: 03.09.2019


ANEXĂ LA .

HCLM

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client,

PRE2iENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referință a evaluării: 03.09.2019


Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Mugurului, nr. 45, lot III, în cotă indiviza, în suprafață de 85 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.


1. Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au

vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

03.09.2019Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Mugurului, nr. 45, lot III, în cotă indiviză, în suprafață de 85 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

40.000


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmlise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE


Tereți situat în Constanța, str. Lirei - Curcubeului în vecinătatea blocului FC 26, în suprafață de 84 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Bazajde evaluare: valoarea justă


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

Data: 03.09.2019


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Lirei - Curcubeului în vecinătatea blocului FC 26, în suprafață de 84 mp, domeniu privat al municipiului Constanța. 1. Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 șijOMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fvânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.


CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI


VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ


Denumire bun imobil


Valoare (lei)


1. Teren situat în Constanța, str. Lirei - Curcubeului în vecinătatea blocului FC 26, în suprafață de 84 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.


Data


03.09.2019


44.000


Dr. ec. TanasăFlorentin-Emil


Evaluator autorizat, spec:

Proprietăților Imobiliare (EPI), men

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmuise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996-—


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, în suprafață de 50 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHEANEXĂ HCLM NR.am


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu

și cadastru

Stimate client.,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților' imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de : evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, în suprafață de>'50 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

1. Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori 'desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -

I

Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fmanciar-contabil.


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.


CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI


VALOAREA ESTIMATA JUSTA


Denumire bun imobil


Valoare (lei)


1. Teren situat în Constanța, str. Gheorghe Lazăr, nr. 2, în suprafață de 50 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.


Data


03.09.2019


63.000


Dr. ec. Tanasă Florentin-EmilEvaluator autoriz;

Proprietăților Imobiliare (EP                            tRAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Sălciilor, fn., în suprafață de 171 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, p .


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 03.09.2019

ANEX

hclm NR-

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primă.'ia Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019 Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Sălciilor, fin., în suprafață de 171 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

1. Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar: obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str. Lirei - Curcubeului în vecinătatea blocului FC 26, în suprafață de 171 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

80.000

Data

03.09.2019


Dr. ec. TanasăFlor in-Emil


Evaluator autorizat, specializarea Șvaluarea Proprietăților Imobiliare (EPI) <î^mb^u


r

te


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmjise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra !,       raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

i'


RAPORT DE EVALUATeren situat în Constanța, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 38, în suprafață de 168 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, A m


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza, de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ


Data: 03.09.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-EmU^ih>l^g


ANEXA LA

HCLM NR.


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate clien t,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 03.09.2019

Data raportului de evaluare: 03.09.2019

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru teren, situat în Constanța, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 38, în suprafață de 168 mp, dom'.eniu privat al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -   inspecția proprietății;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadril lui de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul gene:t;al, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (03.09.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 38, în cotă indiviză, în suprafață de 168 mp, domeniu privat al municipiului Constanța

190.000

Data;

03.09.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil Evaluator autorizat, specializarea Ey Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titulffr ANEVAR