Hotărârea nr. 375/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SOCIETATEA CT VMA CONSTRUCȚII SRLROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Societatea CT & VMA Construcții SRL

Consiliul local al, municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1)0 Or) AXOfA .

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.170315/04.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.180576/18.09.2019;

Văzând solicitarea formulată de Societatea CT & VMA Construcții SRL, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.129048/04.07.2019 și adresa nr. 173455/2019, adresa Direcției urbanism nr. 90368/2019 și rapoartele de evaluare întocmite de Societatea Management Consulting Solutions SRL., înregistrate prin procesul verbal de recepție nr. 179495/17.09.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin 3 și art. 8, alin 1 lit c din OG nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor;

Văzând dispozițiile art. 1763 și art. 1764 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit c, art. 354, art. 355 și art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se însușesc rapoartele de evaluare întocmite de Societatea Management Consulting Solutions SRL, înregistrate la Primăria municipiului Constanța prin procesul verbal de recepție nr. 179495/2019, astfel:

 • - valoarea de circulație a terenului proprietatea societății CT & VMA Construcții SRL, în suprafață de 69 mp, situat în str. Maior Șofran nr. 18, lot 2/2 cu număr cadastral 250483, este de 20.648,25 € (299,25 €/mp)

 • - valoarea de circulație a terenului ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 157 mp, situat în str. Maior Șofran, este de 70.650 € (450 €/mp)

Rapoartele de evaluare sunt anexe la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2 - Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Societatea CT & VMA Construcții SRL, astfel :

• Societatea CT & VMA Construcții SRL va ceda către Primăria Municipiului Constanța terenul în suprafață de 69 mp, situat în str. Maior Șofran nr. 18, lot 2/2 cu număr cadastral 250483, în valoare de 20.648,25 €.

• Municipiul Constanța va ceda către Societatea CT &. VMA Construcții SRL terenul în suprafață de 157 mp, situat în str. Maior Șofran, în valoare de 70.650 €.

Planurile anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Societatea CT & VMA Construcții SRL se obligă să achite suma de 50.001,75 €, reprezentând diferența de valoare dintre cele două terenuri, stabilită conform rapoartelor de evaluare, în favoarea municipiului Constanța, anterior semnării actului notarial de schimb .

Art. 4 - Obținerea unui certificat de urbanism, în vederea construirii, pentru terenul atribuit către Societatea CT & VMA Construcții SRL, cu alte reglementări și funcțiuni urbanistice față de cele reglementate prin HCL nr. 36/2015 modificată prin HCL nr. 92/2019, se va putea realiza exclusiv în baza unei noi evaluări și a plății unei eventuale diferențe de preț în favoarea municipiului Constanța.

Art. 5 - Terenul cedat de Societatea CT & VMA Construcții SRL către Municipiul Constanța, va fi inventariat în domeniului public al municipiului Constanța.

Art. 6 - Contravaloarea rapoartelor de evaluare, a documentațiilor cadastrale, a actului notarial de schimb și a oricăror alte cheltuieli ocazionate de perfectarea prezentului schimb de terenuri, vor fi suportate de Societatea CT & VMA Construcții SRL.

Art. 7 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de schimb.

Art. 8 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. și către Societatea CT & VMA Construcții SRL prin Direcția patrimoniu și cadastru, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :    ,

abțineri.


-AA       pentru, _____—______ împotrivă,       L-_________


La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

0t*          aJ


CONSTANȚA,

NR.______CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACH-E

Anexa 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

69 mp

Mun. Constanta, Str. Maior Sofran, nr. 18, Lot 2/2 , Jud. Constanta

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

N-308002

Tir parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

69

Imobilul este neimprejmuit intre pct.7-18-11 si cu gard de fier si plasa in rest.

Total

69

B. Date referitoare la construcții'

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 69 mp Suprafața din act =- mp

Executant Ing. Naprilescu Valentina Carmen Confirm execytareO^syratorilor la teren, corectitudinea jrtfoprniril aocdffrpplatiei cadastrale si corespondența ap^^i^_-yu ^qallîațemfin teren zy u de// yțy   AUTOH^AR/

J)

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

SenMW^F?^^ \ru"i<Zjj2mnume: VÎLCF.ANU LLliVilM! Stampila BCPI Data^.,(l]([..1,.!..e0Ne(1j!jR     îA

h fLl-fV 1B -w- 7019

Anexa 1

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOI

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

157 mp

Mun. Constanta,Str. Maior Sofran , Jud. Constanta

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

I anexa l.


A. Date referitoare

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

A

157

Total

157

B. Date referitoare la

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Total

Suprafața totala masurat Suprafața din act


[HCLnrNR...âJ

Inventar de coordonate imobil

Sistem Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de c

Y [m]

X [i

1

791470.601

307980

9

791465.780

307983

8

791462.660

307977

7

791460.360

307973

6

791458.590

307971

5

791458.820

307970

10

791454.159

307969

11

791452.180

307969

12

791443.690

307967

13

791442.470

307966

14

791440.530

307965

15

791440.994

307963

16

791443.545

307964

17

791448.230

307966

18

791452.614

307967

4

791460.011

307968

3

791468.491

307969

2

791471.236

307970

S=157mp


N-307964

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, / 'Ț’B'Oq /'V r

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACWE


Executant Ing. Naprilescu Valentina Carmen ""."Confirm executarea măsurătorilor la teren, forefetitudinea 'întocmirii documentației cadastrale si ’ RȚ1pj>^e,spdne|enta acesteia cu realitatea din teren ~ ‘ '-2- \

V

2 eL Sdffifiatura si stampila S/


DE

autoriz-

1 Seria RO-B-F ty,

% NÂPRILE

VALENTINA CAR


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, __________(Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305
LlGertltomș

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFIC IT ID C121571 ISO 9001


RAPORT^’


DE


EVALUARE


Teren intravilan

Str. Maior Șofran, nr. 18, lot 2/2 oraș Constanta (69 mp)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEL,A ENACHE


PROPRIETAR:


CT&VMA CONSTRUCȚII SRL


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚ DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONlti<E5EDlNTE


SEPTEMBRIE 2019INTĂ,

An


SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Delfinariu, județul Constanța, care aparține Municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren: 69 mp;

 • -   Coeficient utilizare teren existent: 0;

 • -   Coeficient utilizare teren propus: 0;

 • -   Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 0,00%;

 • -  Procent ocupare teren propus: 0

 • -   Regim de înălțime: pe teren nu există construcții;

 • -  Acces: Str. Maior Șofran.

 • -   Utilități: in zona.

 • -  Terenul este situat în localitatea Constanța, acces Str. Maior Șofran, zona Delfinariu.

Destinația terenului conform adresei Direcției de Urbanism nr. 90368/29.05.2019 este stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. Terenul intravilan cu nr. cadastral 250483 se încadrează în zona de reglementări urbanistice -circulații auto și pietonale cu următoarele utilizări funcționale: circulații auto și pietonale.

Scopul evaluării: . stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Data evaluării: 11 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.


Nr. crt.

Denumire

Suprafața

Valoarea teren comparație

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Maior Șofran nr. 18, lot 2/2, oraș Constanta, jud. Constanta

69,00

299,25

97.703,39

20.648,25

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Maior Șofran nr. 18, lot 2/2, oraș Constanta, jud. Constanta

69,00

-

-

-

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Maior Șofran, nr. 18, zona Delfinariu, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului intravilan situat in

localitatea Constanta, str. Maior Șofran, nr. 18, lot 2/2, zona Delfinariu

este (rotunjit):

Nr. crt.

..                Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON ..

„EURO

1

Teren intravilan, str. Maior Șofran nr. 18, lot 2/2, oraș Constanta, jud. Constanta

69,00

299,25

97.703,39

20.648,25

20.648,25 EURO echivalentul a 97.703,39 RON

fără TVA

1 EURO 4,7318 RON 11.09.2019

Obs. Localizarea terenului s-a făcut pe baza numărului cadastral, prin intermediul aplicației ANCPI Geoportal și nu se află la adresa indicată: Maior Șofran, nr. 18.

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, Imnuri, Consultanță în management, (Reorganizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, __________Elanuri de afaceri, Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


■mai


R)


:.? * ‘ W&&L V*’ ‘

PCertRbin

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFIC IT IDC121571 ISO 9001
EVALUARE

Teren intravilan

Str. Maior Șofran, oraș Constanta (157 mp)

PROPRIETAR:

MUNICPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMQMJji^

SEPTEMBRIE 2019SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Delfinariu, județul Constanța, care aparține Municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren: 157 mp;

 • -   Coeficient utilizare teren existent: 0;

 • -   Coeficient utilizare teren propus: 0;

 • -   Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 0,00%;

 • -  Procent ocupare teren propus: 0

 • -  Regim de înălțime: pe teren nu există construcții;

 • -  Acces: Str. Maior Șofran.

 • -   Utilități: in zona.

 • -  Terenul este situat în localitatea Constanța, acces Str. Maior Șofran, zona Delfinariu.

Destinația terenului conform adresei Direcției de Urbanism nr. 90368/29.05.2019 este stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. Terenul intravilan se încadrează în zona de reglementări urbanistice - zona de Ansambluri de locuințe semicolective cu regim de înălțime P+3-4 cu următoarele utilizări funcționale: locuințe individuale și semicolective, construcții și amenajări aferente echipării tehnico -edilitare, construcții și amenajări aferente locuințelor.

Obs. Localizarea terenului s-a făcut pe baza numărului cadastral, prin intermediul aplicației ANCPI Geoportal și nu se află la adresa indicată: str. Maior Șofran.

Scopul evaluării: . stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Data evaluării: 11 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

...... ..Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți

-....... imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea

mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu

construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt ve"K; puțin relevantă.

ANEXA LA    .

—   Lzi /-XA

_: ...

~----


Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

teren intravilan, str. Maior Șofran, oraș Constanta, jud. Constanta

157,00

450,00

334.301,67

70.650,00

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

teren intravilan, str. Maior Șofran, oraș Constanta, jud. Constanta

157,00

515,92

383.275,80

81.000,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, str. Maior Șofran, zona Delfinariu, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

ANEXA LA   ,

[hclmnr. /^q


Valoarea de piață a terenului intravilan situat in


localitatea Constanta, str. Maior Șofran, zona Delfinariu

este (rotunjit):

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

teren intravilan, str. Maior Șofran, oraș Constanta, jud. Constanta

157,00

450,00

334.301,67

70.650,00

70.650,00 EURO echivalentul a 334.301,67RON

fâră TVA

1 EURO 4,7318 RON 11.09.2019

Obs. Localizarea terenului s-a făcut pe baza numărului cadastral, prin intermediul aplicației ANCPI Geoportal și nu se află la adresa indicată: str. Maior Șofran.

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.