Hotărârea nr. 374/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SOCIETATEA IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Societatea Impact Developer & Contractor SA


i ConsiliuL LocaLal municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de '5 0,00         

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 170312/04.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeriului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 180982/19.09.2019;

Văzând solicitările formulate de Societatea Impact Developer & Contractor SA, nr. 16296/13.06.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 116555/14.06.2019 și nr. 16873/04.09.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 171162/05.09.2019, adresa Direcției urbanism nr. 154725/28.08.2019 și rapoartele de evaluare întocmite de Societatea Management Consulting Solutions SRL., înregistrate prin Procesul verbal de recepție nr. 179493 /17.09.2019;

Analizând HCL nr. 294/2019 privind aprobarea PUZ pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator Societatea Impact Developer & Contractor SA

Văzând dispozițiile art. 1763 și art. 1764 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit c, art. 354, art. 355, art. 361 alin (2j și art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța pentru terenurile menționate în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se însușesc rapoartele de evaluare întocmite de Societatea Management Consulting Solutions SRL, înregistrate la Primăria municipiului Constanța prin Procesul verbal de recepție nr. 179493 / 2019, astfel:

- valoarea de circulație a terenului proprietatea Societății Impact Devejoper & Contractor SA, în suprafață de 302 mp, parcela VN267/1/2 cu număr cadastral 250058, rezultat din dezmembrarea parcelei VN267/1, situat limitrof cu DE266 (str. Praga), este de 49.265,26 € (163,13€/mp)

 • - valoarea de circulație a terenului proprietatea Societății Impact Developer & Contractor SA, în suprafață de 135 mp, parcela VN264/3 rezultată din dezmembrarea parcelei VN264, situată limitrof cu DE266 (str. Praga) este de 22.022,50 € (163,13 €/mp)

!

I - valoarea de circulație a terenului DE268 tronson 1, ce constituie domerjiiu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 316 mp, este de 51.548,32 € ( 163,13€/mp)

!   - valoarea de circulație a terenului ce constituie domeniu privat al

municipiului Constanța, în suprafață de 95 mp parte din DE266, este de 15.497,35 € (163,13€/mp)

Cele 4 rapoarte de evaluare sunt anexe la prezenta hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art. 3 - Se aprobă efectuarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Societatea Impact Developer & Contractor SA., astfel :

j" • Societatea Impact Developer & Contractor SA urmează să cedeze către Primăr’ia Municipiului Constanța următoarele terenuri :

 • - teren în suprafață de 302 mp, parcela VN267/1/2 cu număr cadastral 250058, rezultat din dezmembrarea parcelei VN267/1, situat limitrof cu DE266 (str. Praga) .

 • - teren în suprafață de 135 mp, parcela VN264/3 rezultat din dezmembrarea parcelei VN264, situat limitrof cu DE266 (str. Praga).

, Valoarea totală a terenurilor cedate de Societatea Impact Developer & Contractor SA către Municipiul Constanța, este de 71.287,76 €.

,   • Primăria Municipiului Constanța urmează să cedeze către Societatea

Impact Developer & Contractor SA următoarele terenuri :

 • - suprafața de 316 mp, tronson 1 din DE268 (cuprins în DN2A și DE266) ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, inventariat prin HCL nr. 524/2018, anexa 1, nr. crt. 3348 - tronson desființat prin HCL nr. 294/2019.

 • - suprafața de 95 mp, parte din DE266 (str. Praga) ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, inventariat prin HCL nr. 524/2018, anexa 2, nr. crt. 3349 - ca urmare a translatării DE266 conform HCL nr. 294/2019.

Valoarea totală a terenurilor cedate de Municipiul Constanța către Societatea Impact Developer & Contractor SA, este de 67.045,67€. Planurile anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Societatea Impact Developer & Contractor SA renunță la diferența de valoare dintre cele două terenuri, în sumă de 4.242,09 €, stabilită conform rapoartelor de evaluare, în favoarea municipiului Constanța, anterior semnării actului notarial de schimb .

Art. 5 - Obținerea unui certificat de urbanism, în vederea construirii, pentru terenul atribuit către Societatea Impact Developer & Contractor SA, cu alte reglementări și funcțiuni urbanistice față de cele reglementate prin HCL nr. 294/2019, se va putea realiza exclusiv în baza unei noi evaluări și a plății unei eventuale diferențe de preț în favoare municipiului Constanța.

Art. 6 - Terenurile cedate de Societatea Impact Developer & Contractor SA cățre Municipiul Constanța, vor fi inventariate în domeniului public al municipiului Constanța și alipite la DE266.

Art. 7 - Contravaloarea rapoartelor de evaluare, a documentațiilor cadastrale, a actului notarial de schimb și a oricăror alte cheltuieli ocazionate de perfectarea prezentului schimb de terenuri, vor fi suportate de Societatea Impact Developer & Contractor SA.

I

I Art. 8 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție, un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de schimb^,

i Art. 9 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. și către Societatea Impact Developer & Contractor SA prin Direcția patrimoniu și cadastru, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :    »

pentru,     ’—_______ împotrivă,       --L

La data adoptării sunt în funcție


zy-

consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


MARCELA ENACHE

‘far


l CONSTANȚA

NR.


ANEXA 1 LA HCL NR.

NR. CRT.

1 ÎN INVENTARUL DOM PUBLIC

DENUMIRE BUN

SUPRAFAȚĂ mp

SUPRAFAȚĂ CE SE TRECE DIN DOM. PUBLIC ÎN DOM. PRIVAT mp

SUPRAFAȚĂ CE

RĂMÂNE ÎN DOMENIUL PUBLIC mp

: 3348

DE268

1243

316

927

3349

DE266 (str.

Praga)

459

95

364

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ i

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENA0HE
Inventar de coordonate Sistem de proiecție "Stereografic 1970"

Nr.pct.

E(m)

N(m)

1

787049.973

309086.846

2

787135.009

309010.266

3

787133.199

309008.342

4

787048.475

309084.641

Suprafață teren = 302 mp


Inventar de coordonate Sistem de proiecție "Stereografic 1970"

Nr.pct.

E(m)

N(m)

1

787189.285

309067.942

2

787192.200

309065.200

3

787138.055

309007.663

4

787135.250

309010.522

5

787137.751

309013.179

Suprafață De 268 Tronsaon 1 = 316 mpI Inventar de coordonate Sistem de proieeție "Stereografie 1970"

Nr.pct

E(m)

N(m)

1

787099.221

309047.878

2 !

787137.751

309013.179

3 |

787135.250

309010.522

I

Suprafață teren

= 95 mp


Inventar de coordonate Sistem de proiecție "Stereografie 1970"

Nr.pct.

E(m)

N(m)

i

787054.665

309088.003

2

787060.067

309096.382

3

787059.140

309094.190

4

787058.981

309091.815

5

787059,608

3Q9OȘ9.519

6

787060.953

309087.555

7

787099.221

309047.878

Suprafață teren = 135 mp
'Inyențar de cpprdonațe Sistem 'de proiecție "Stereografic 1970"

Nr.pct.

■ E (m)

N(m)

1

ji'87049.973

309086.846

2

787135.009

309010.266

3

,787133.199

309008.342

4

787048.475

309084.641

S uprafață teren = 302 mp


Inventar de coordonate Sistem de proiecție "Stereografic 1970"

Nr.pct.

E(m)

N(m)

1

787189.285

3,09067,942

2

787192.200

309065.200

3

, 787138.055

309007.663

4

.787135.250

309010.522

5

787137.751

309013.179

Suprafață De 268 Tronsaon 1 = 316 mp


S.CÎ! MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L


BBQMHpk □nnon'W


IC


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, - ______ Elanuri de afaceri, Finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța, str. C.D. Ghereâ, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal:RO1S89305-


- - •- - (?!

,J_____,

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFIC J ID C121571 ISO 9001


f ANEXA LAl         <-

RAPORT

•<EVALUARE


Teren intravilan

L DE268 (Strada Florența), zona Impact oraș Constanta (316 mp)


■'J h j

CONTRASEMNEAZĂ

(SECRETAR, MARCELA EN HEPROPRIETAR:


MUNICPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA |! DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTF” SERVICIUL PATRIMONK»EȘBDiN^E/feDlNȚĂSEPTEMBRIE 2019p SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Impact, județul Constanța, cai e aparține Municipiului Constanța

■ j' Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren: 316 mp;

i

 • -   Coeficient utilizare teren existent: 0;

 • -   Coeficient utilizare teren propus: 0;

Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 0,00%;

 • -  Procent ocupare teren propus: 0

 • -  Regim de înălțime: pe teren nu există construcții;

 • -  Abces: DE268 (str. Florența).

 • -   Utilități: in zona.

 • -  Terenul este situat în localitatea Constanța, DE268 (str. Florența), zona Impact.

Destinația terenului conform adresei Direcției de Urbanism nr. R154725/2019 este

I

stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. Terenul face parte din zoția de reglementare - U05 - aferent HCL. nr. 294/31.07.2019, drumul DE 268.

î,

Scopul evaluării: . stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Data cfvaluării: 11 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți iniobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului P

este extrasă din prețul fie vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valoni construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă va.parea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

i -                                                                 - 4 -

h

i'

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

h                   Centralizator cu valori evaluate:

i                                                                                                      .................... .................................

Nr. cri.

i                                                                                                                                                -■

f       Denumire

r;                                 . -..        .

Suprafață

'■ Valoarea teren comparație

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, DE268 (str. Florența), zona Impact, oraș Constanta, jud. Constanta

316,00

163,13

73.329,29

15.497,12

Nr. crt.

1

Denumire

i

Suprafață

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

. .1

Teren intravilan, DE268 (str. Florența), zona Impact, oraș Constanta, jud. Constanta

316,00

189,87

283.908,00

60.000,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, DE 268 (str. Florența), zona Tomis \l.mpact, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este ceh. mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate suni de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

I

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

j         Valoarea de piață a terenului intravilan situat in

i localitatea Constanta, DE268 (strada Florența), zona Impact

I

j;' ;      •                                          este:

l’’.

■Nr. ort.

1 î

1:

i.              Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

' Teren intravilan, str. DE 268 (str. Florența), zona Impact, oraș Constanta, jud. Constanta

316,00

163,13

73.329,29

15.497,12

15.497,12 EURO echivalentul a 73.329,29 RON

fără TVA

1 EURO 4,7318 RON 11.09.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

i    S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

i


Sxj MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

(I

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor ______

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFIC IT IDG121571 ISD90D1


rf


ANEXA LA.

HCLMNR.iiU


RAPORT
EVALUARE


ii

CONTRASEMNEAZĂ

/ SECRETAR,

Marcela ena^he


Teren intravilan parcela VN264/3, zona Impact oraș Constanta (135 mp)


PROPRIETAR


SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CĂDASTR^^-SERVICIUL PATRIMONIU PRb*


Ă,


SEPTEMBRIE 2019SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Impact, județul Constanța, caire aparține Municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are Următoarele caracteristici tehnice:

 • -   Suprafață teren:, 135 mp;

Coeficient utilizare teren existent: 0;

 • -   Coeficient utilizare teren propus: 0;

Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inăltime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 0,00%;

 • -  Procent ocupare teren propus: 0

 • -  Regim de înălțime: pe teren nu există construcții;

 • -  Acces: DE266 (str. Praga).

 • -   Utilități: in zona.

 • -  Terenul este situat în localitatea Constanța, acces DE266 (str. Praga), zona Impact.

Destinația terenului conform adresei Direcției de Urbanism nr. R154725/2019 este stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. Terenul face parte dnrzona de reglementare — U05 - aferent HCL. nr. 294/31.07.2019, drumul DE 266.

Scopul evaluării: . stabilirea valorii de piață a terenului, intravilan în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Data evaluării: 11 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mâi adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului I

este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

-4-

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică ---4“«—.....

informațiilor adecvate.

p                  Centralizator cu valori evaluate:

b                                                                                                                                                                                                                                              .. • ■ . .

Nr,. ort.

..

1       Denumire

Suprafață

■ teren

Valoarea teren comparație

mp .

EURO

■ /mp . : <

,    RON.

EURO

1

Teren intrav zona Impact

i,

lan, VN264/3, ștr. Dl-266 (str. Praga), ,oras Constanta, jud. Constanta1 \

135,00    -,1.

' 163,13

104.314,90

. 22.045,50

T'

i p

Nr. crt.

• i                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ■■

i,      : Denumire

Suprafață

6 Valoarea prin extracție

O . - teren 2

-• mp

:: euro , /mp

RON

EURO

1

1 /

Teren intravițân, VN264/3, str. 01:266 (str. Praga), zona Impact! oraș Constanta, jud. Constanta

135,00 '

240,00

153.310,32

32,400,00

Concluzie’.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, DE 266 (str. Praga), zonă Impact, L<;-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevanta și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din câlculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

N'r. crt.

ț            Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

■. teren

• mp

EURO/mp

-RON <

EURO

1

■ t - ..        :                                                                        ■-            -■

:■ N ■ ' '■                                        N-

Teren intravilan, VN264/3, str. 01:266 (str. I’raga), .'. zona^ Impact, oraș Constanta, jud. Constanta .

/ :   135.00 W

163,13

:< 104.314,90

22.045,50

l:

I

I-

22.045,50 EUROechivalentula,104.314,90RON

? fărăTVA

1 EURO 4,7318 RON 11.09.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

S. C. MANAGEMENT CONSULTING SOL UTIONS S.R.L.

Administrator

■ - Conf. univ, dr. irig. Dragoș Mihai IPA1E
S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, ^organizare fi restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilorRomânia, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305,,

■!**&** -fote* '

RAPORT wANEXA LA

HCLK' NR.DE EVALUARE


Teren intravilan


DE266 (Strada Praga), zona Tomis Plus oraș Constanta (95 mp)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Jrz...


PROPRIETAR:


MUNICPIUL CONSTANTA

■f


IT


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU


■ SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Tomis Plus, județul Constanța, care aparține Municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren: 95 mp;

 • -   Cc eficient utilizare teren existent: 0;


Coeficient utilizare teren propus: 0;

Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

Procent ocupare teren existent: 0,00%;

 • -  Procent ocupare teren propus: 0

 • -  Regim de înălțime: pe teren nu există construcții;

 • -  Acces: DE268 (str. Praga). .

 • -   Utilități: in zona.

Terenul este situat în localitatea Constanța, DE268 (str. Praga), zona Tomis Plus.

Destinația terenului conform adresei Direcției de Urbanism nr. 154725/2019 este stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. Terenul face parte din :zona de reglementare - U05 - aferent HCL nr. 294/31.07.2019, drumul DE 266.

Scopul evaluării: . stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Data evaluării: 11 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

I

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică I

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

:                      Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

1            Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. DE266 (str. Praga), zona Impact, oraș Constanta, jud. Constanta

95,00

163,13

73.330,36

15.497,35


Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. DE266 (str. Praga), zona Impact, oraș Constanta, jud. Constanta

95,00

176,84

79.494,24

16.800,00


Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, DE 266 (str. Praga), zona Impact, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valo rile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

1        Valoarea de piață a terenului intravilan situat in

! localitatea Constanta, DE266 (strada Praga), zona Impact

este (rotunjit):

Nn ort.

i r'“  ..... Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

-.EURO

I

■ Teri n-intravilan,-str. DE266 (str. Praga), zona -Impact; oraș Constanta, jud. Constanta ■ .

95,00

163,13

73.330,36

15.497,35

15.497,35 EURO echivalentul a 73.330,36 RON

fără TVA

1 EURO 4,7318 RON 11.09.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator

Conf. univ. dr. ing. Dragoș Mihai IPATE

B0BIIIFÎ

BBiBinj

iSQOoft


S.C MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

i


IBS


Constanța

'Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță. în management, (^organizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, ______ (Planuri de afaceri, finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


■ ..........

SISTEM DE MANAGEMENT: CERTIFICAT IDG121571 ISO 9001


ANEXALA ~~i f |HCLMN^^d /

RAPORT^


elEVALUARE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE


Teren intravilan parcela VN267/1/2, zona Impact oraș Constanta (302 mp)


PROPRIETAR


SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

SERVICIUL PATRIMONIU prWdjnte sedintIâ,SEPTEMBRIE 2019■ r

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Impact, județul Constanța, care aparține Municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren: 302 mp;

Coeficient utilizare teren existent: 0;

Cojeficient utilizare teren propus: 0;

 • -   Cojeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de înălțime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 0,00%;

Procent ocupare teren propus: 0

 • -  Regim de înălțime: pe teren nu există construcții;

 • -  Acces: DE266 (str. Praga).

 • -   Utilități: in zona.

' I

Terenul este situat în localitatea Constanța, acces DE266 (str. Praga), zona Impact.

Destinația terenului conform adresei Direcției de Urbanism nr. 154725/2019 este stabilită prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate. Terenul face parte din zona de reglementare - U05 drumul DE 266.

Scopul-evaluării: . stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Data e valuării: 11Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai. adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este Jextrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu cons trucții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai

. (L ..                                                     -                   ’

puțin relevantă.

i                                      .4.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, conjiderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică . ' ■ ■ ■ . pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor a dec vate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

fl 1                                                          - ;                 / '

Denumire ..

-Suprafață

Valoarea teren comparație

. teren .

■ mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan,VN 267/1/2, str. DE266 (str. Praga), zona Impact oraș Constanta, jud. Constanta

f;                ......■        ■              .■

302,00 ;

163,13

.233.113,36

49.265,26

I

Nr. crt.

i        Denumire

-1: ■ ' ■■■.:

Suprafață

Valoarea prin extracție.

■ teren

mp

EURO :   /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan,VN 267/1/2, str. DE266 (str. Praga), zona Impact; oraș Constanta, jud,:Constanta

302,00   .

240,00

342.960,86

72.480,00

I i;

i

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, DE 266 (str. Praga),

zona Impact,


s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este

cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piațăa bunurilor imobile a fost calculată cit ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

’                                             i1                                                                                                     ' ■

-5-

localitatea Constanta, DE266 (strada Praga), zona Impact

este (rotunjit):

Nr.. cri.

,              Denumire

Suprafață .

Valoarea de piața

. teren

' ' mp           .

EURO/mp

RON

; EURO

1

Teren intravilan,VN 267/1/2; ștr. DE266 (str. Praga), zona Impact, oraș Constanta, jud. Constanta

302,00

163,13

233.113,36

49.265,26

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator

Conf. uhiv. dr. ing. Drăgoș Mihai IPATE

I                                     ■■ ' : -6- -