Hotărârea nr. 373/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN BD. TOMIS NR. 425, LOT 112, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ;i

HOTĂRÂRE                        |

privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Constanța, situat în bdul. Tomis nr. 425, lot 112,1: în vederea înscrierii în cartea funciară

Consiliul local al municipiului din data de î) Q , 0^ ______2019;


Constanța întrunit în ședința ordinară


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 176658/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură]] avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea]] ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 179744/18.09.2019;                i]

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.132 alin.l și art.135 alin.l lit. a) ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a] art. 6 punctul 6 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Văz’.ând Referatul de admitere nr. 81531/2019 emis de ANCPI,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin 4 lit e, art. 108 lit. e), art. 287 lit b) și art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă dezmembrarea imobilului aflat în domeniul public al municipiului Constanța cu nr. crt. 3172, situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 425, lot 112 - alee de acces, în suprafață de 5.844 mp, având număr cadastral 238274, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • - lot 1, format din teren în suprafață de 5.809 mp cu număr cadastral 250752

  • - lot 2, format din teren în suprafață de 35 mp cu număr cadastral 250753.

Art.]. 2- Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de dezmembrare.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic din cadrul Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,   «— împotrivă. -y abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACWE

CONSTANȚA, NR._ 2,4-5   / âo-CA.  _2019

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral


Suprafața masurata a imobilului(mp)


Adresa imobilului


35


Mun. Constanta, B-dul Tomis Nr. 425, Lot 112- Alee de acces, Lot 2


Nr. Cartea Funciara


Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Constanta308523.76bQ

00

K) O in

oo


A. Date referitoare la teren


K)

00

O

LO

00

308496.82


Nr. parcela


1 Total


Categorie de folosința


Dr


Suprafata(mp)


35

35


Mențiuni


Imobilul nu este împrejmuit.


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.


Destinația


Suprafața construita la sol (mp)


Mențiuni


Total


Suprafața totala masurata a imobilului = 35 mp


Seria RC-glQMai

Nr 1490 I 20?§P10 ^expert cad proiect S.R.L.


v clas>5


PÂUN LUCIAN V1R®L.

Funcția: CONSlUERȘRJA____