Hotărârea nr. 372/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța


local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 176638/13.09.2019, avizele Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 179728/18.09.2019 și adresele SC Confort Urban nr. 10136/2019 și nr. 10841/2019, înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr. 161336/2019 și respectiv nr. 172400/2019;

Având în vedere art. 5 al H.C.L. nr. 231/2019 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. a și art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje din H.C.L. nr. 63/2013, în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor imobile, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: <9-o pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție <^4^ consilieri din 27 membri.

Constanța NR............;CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,


MARCELA ENA£HEi;

i,

i.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 4 - Inventar drumuri publice - retragere din gestiunea delegată


NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Curte

Școala gimnazială nr. 24 —Ion Jalea

S’tr. Griviței nr. 70

4.633

Domeniu   pubic al   municipiului

Constanța inventariat prin HCL 451/2017, nr. crt. 1520

Transmis în gestiune delegată prin HCL nr. 231/2019

2

Curte

Liceul cu program sportiv - Nicolae Rotaru

Str. Ion Corvin nr. 2

14.442

Domeniu    pubic al    municipiului

Constanța inventariat prin HCL 451/2017, nr. crt. 1556

Transmis în gestiune delegată prin HCL nr. 283/2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHE