Hotărârea nr. 371/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 887 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO CASTEL, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII LORD UNIC SRL

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel în favoarea societății Lord Unic S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ?>0.Q9.         2019.

Luârjd în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.176635/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.181005/19.09.2019.

Luând în considerare adresa societății Lord Unic S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 43728/01.03.2019.

Avâiid în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.252/2011, anexa nr.23 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 887 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civH, republicată, cu modificările și completările ulterioare.,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, isituat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, având numărul cadastral 230585, înscris în cartea funciară nr. 230585 în favoarea societății Lord Unic S.R.L..

A'rt.2. Conform certificatului de urbanism nr.3385/19-09.2019, terenul descris la cirt.l are folosința actuală de curți construcții (tobogan apă).

Art.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în formă autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 230585-C1 și prin certificatul de urbanism nr.3385/19.09.2019.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța,;în cuantumul și la scadențele contractuale convenite,

Airt.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 10,22 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.59437/22.03.2019 actualizat prin raportul de evaluare nir. 179743/18.09.2019, întocmite de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Airt.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatulU'i de urbanism nr.3385/19.09.2019.

Aît.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă do<:,ir cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din: cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Ar t.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea^ condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.10. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Lord Unic S.R.L. și Instituției prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         ______pentru,

-r împotrivă, * abțineri.

La data adoptării sunt în funcție qQ-- consilieri din 27 membri.CONSTANȚA

n r ...       ; 1... /.9. . .5.. 2 o 19

■ >- 887 ’ .

.    . Constanta, Mamaia, Zona Cazino Castel

——~~ Carte funciara'nr.

UAT

1    -          CONSTANTA

’                            I1. ■'

I


ANEXA'LA -


INTE


SERVICIUL CADASTRU


673.01


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELĂ ENAOHE

4^

i

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

,1

Nr. • parcela .

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de .impozitare (lei)

Mențiuni                        7

1 ..

C.c

887

Materializat cu-gard din plasa

r— total

887’

x-/ • •

B. DATE REFERITOARE LA CONSWCTII


511 .511Y

[m]


IMZLD'TO ®U.8.6 310699.24
3J®B7W7 ’3 9651.51 IMZlITWj 7 3 9665.09 7.89676.30 789.678.74 789685.45 789689.60 789669.55 7896.7.0.00 . BȘâMJLȘJ

(®itt®râi și micim ÎS


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

goma".! □mal | 3j


Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, <Pfanuri de afaceri,‘Finanțarea afacerilor_________

SISTEMDE MANAGEMENT CERTIFICAT ID £121571 ISO 9001


ir


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13 Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.netj e-maii: dragOs.ipate@gmaiI.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305

ANEXA LA ■-

IHCLM


. CONSTA"'1. A ,            . L.'

ACTUALIZARE

RAPORT

DE

EVALUARE

Teren intravilan

Stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, oraș Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ PROPRIETAR: secretar

marcelae^ch^unicipiul CONSTANTA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA \ / DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU V SERVICIUL PATRIMONIU      A

SEPTEMBRIE 2019

Raport de evaluare teren intravilan, zona Cazino Castel, Stațiunea Mamaia, oraș Constanța, jud. Constanța

' J:                                .F- ANEXALA '

■:                                    . -|hclmnr. . /AS

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, stațiunea Mamaia, zona . ■ < ■          ■ H. .                                                                            .            .                                          ’              :

Cazino Castelțijudețul Constanța, care aparține municipiului Constanța '

■ JJTerenjil intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 887 mp;

  • -  Rejțim de înălțime maxim aprobat: P;

POT aprobat: 40-70%;

  • -  COT aprobat: 4;

  • -  Acces: alee promenada;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, stațiunea . Mamaia, zona Cazino Castel, oraș Constanța, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de ” curți construcții (tobogan apă), conform Anexa nr. 1 Ia Partea I a extrasului de carte funciară nr. 230585-C1 eliberat sub nr. cerere 151105/21.11.2018 și folosința actuală conform certificatului de urbanism nr. 4759/18.12.2018”.

Scopui evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 887 mp, situat în zona Cazino Castel, Stațiunea Mamaia, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 16 Septembrie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mâi adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

;      '             -4- ■

li                           ■■■■/'.        ‘

'l

Raport de evaluare teren intravilan, zona Cazino Castel, Stațiunea Mamaia, oraș Constanța, jud. Constanța

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective^ă-.4impiiejățilQX^i_a-_existenței informațiilor adecvate.                                            L

îi           „          ,       JHCLMNR.£Î1_^D

c                   Centralizatorcuvalorievaluatei ~~

Nr. crt.

| Denumire

Suprafa|ă

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

.‘teren,..

mp

EURO „ /mp

RON. '.

EURO

EURO

/mp ‘

• RON

EURO

1

Teren intravilan,' zona Cazino Castel, sta(i unea Mamaia, jud.

' Constanta

887,00

398,54

1.673.988,84

353.505,27

450,00

1.890.134,91

399.150,00

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin 'l                  *                                       *                                                                 ’

metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valoril e rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile afost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

teren

mp

, EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, zona Cazino Castel, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

887,00

398,54

1.673.988,84

353.505,27

353.505,00 EURO echivalentul 1.673.988,84 RON

fârăTVA

1 EURO 4,7354 RON 16.09.2019

Raport de ^evaluare teren intravilan, zona Cazino Castel, Stațiunea Mamaia, oraș Constanța, jud. Constanța ZZZ 'î ..

Observații:

Prin [irezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel,: în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea iinui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru !                                              î* ; .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .....

destinația - folosința actuală cuprinsă în certificatul de urbanism nr. 4759/18.12.2018 : ”curți construcții (tobogan apă), conform Anexa nr. 1 la Partea I a extrasului de carte funciară nr. 230585-Cl eliberat sub nr. cerere 151105/21.11.2018”.

. ĂNEXALÂ ■

I HCWM-Sfef M-


Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare. teren*

teren

'.mp

EURO /mp

RON

EURO

%

Teren intravilan, zona Cazino

Castel, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

1

;887,00

398,54

1.673.988,84

353.505,27

6,5%

----------------' ' • . ■<


Valoare chirie în vederea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron// mp/luna

Euro/ mp/luna

108.809,27

22.977,84

10,22

2,16


; Valoarea chiriei terenului intravilan situat în Stațiunea Mamaia, Zona Cazino Castel, jud. Constanța este:
2,16 EURO/mp/lună echivalentul a 10,22 RON/mp/lună

fârăTVA

!                   I EURO 4,7354 RON 16.09.2019

* Această valoare de chirie a terenului, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros, rămâne în vigoare atâta timp cât nu se schimbă destinația admisă pentru teren, respectiv curți construcții (tobogan apă) conform Anexa 1 la partea I a extrasului de carte funciară nr. 230585-Cl eliberat sub nr. cerere. 151105/21.11.2018.

In caz contrar va fi necesară realizarea unui nou raport de evaluare.

Raportul de evaluare a fost realizat

S. C. MANA GEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.Administrator

/V         <5^\dr. ing. Dragoș Mihai I.