Hotărârea nr. 370/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, GRUP SANITAR ALBATROS, ZONA CLUB CASTEL, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII D&D MIXT COM SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 53 mp situat în Stațiunea Mamaia, grup sanitar Albatros, Zona Club Castel în favoarea societății D&D Mixt Corn S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de       ■  0™ •      2019.

Luâțid în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat^sub nr. 176627/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipi'ului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.178738/17.09.2019.

Luând în considerare adresa societății D&D Mixt Corn S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 218696/14.12.2018.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor: aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.4 la H.C.L. rir.252/2011 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin doțneniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civ'd, rpepublicată, cu modificările și completările ulterioare/

în [tcemeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

/krt.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului [în suprafață de 53 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța:,’ situat în Stațiunea Mamaia, grup sanitar Albatros, Zona Club Castel având nurjnărul cadastral 234609, înscris în cartea funciară nr. 234609, în favoarea societății D&D Mixt Corn S.R.L.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.1087/10.04.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de anexă - grup sanitar.

Art.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu onercis de către părți în forma autentică, cu respectarea destinației actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 234609-C1 și prin certificatul de urbanism nr.1087/10.04.2019.

/^rt.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări; derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea'1 și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța,, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 10,04 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.134182/12.07.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism nr.1087/10.04.2019.

Airt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Airt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinire;:, condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății D&D Mixt Corn S.R.L. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,


__împotrivă,_________abțineri. La data adoptării sunt în funcție


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

K


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHEPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

53 mp

Stațiunea Mamaia, Grup Sanitar Albatros Plaja


Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta


t itclral ANEXA LA00

o O\

4^

O^\a. Pate referitoare ia teren

UlSla

Categoria de folosința

\ Suprafața l (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

g

Cc

53

l^r    Total

53

_

teren fara imprejijnuir-e-------------

B. Date referitoare la construcții


Mentiun


CI


Valoare de impozitare (lei)310750PRIMĂRIA MUNIC’&IULUI CONSTAN IA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SP

Nr.Senamtofa"


/•


Mențiuni


Grup sanitar; Suprafața construita desfasurata = 31 mp; nu deține certificat de performanta energetica;


Total

Suprafața construita la sol

( mp) ;_______

31 i

31      '

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de oroiectie Stereo 70'

Pct.

Efm)

Nfm)

1

789659.720

310751.850

2

789660.930

310745.160

3

789653.805

310743.598

4

789653.430

310745.311

5

789653.089

310747.129

6

789652.367

310750.966

Suprafața Suprafața

totala masurata = din acte = 53 rrip

53 mp

22.10.2012S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.


Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, (^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __________(Planuri de afaceri, Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


L C°^S^’V'rA J                                                     Nr..

RAPORT


ANEXATA

HCLM NR.


EVALUARE

Teren intravilan

Stațiunea Mamaia, zona Plaja Albatros, oraș Constanta

’           ’        CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

PROPRIETAR:       MARCELA ENApHE

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Iulie 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, stațiunea Mamaia, zona Plaja Albatros, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 53 mp;

- Regim de înălțime maxim aprobat:

POT aprobat: 100%;

CUT aprobat: 4;

HCLM NR.


  • -  Acces: alee;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, stațiunea Mamaia, zona Plaja Albatros, oraș Constanța, jud.,,Constanța.

Destinația {funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "construcții anexă -grup sanitar, în suprafață construită la sol de 31 mp" conform cu Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară nr. 234609/2019.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 53 mp, situat în zona Plaja Albatros, Stațiunea Mamaia, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 11 Iulie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valo.irea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

-4-

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, con.siderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO.

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, zona , Plaja Albatros, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

53,00

391,67

98.257,27

20.758,29

400,00

100.348

21.200

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanța, Stațiunea Mamaia, zona

Plaja Albatros, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt, de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

ANEXA LA .

hclm


reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.\

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța,
Stațiunea Mamaia, zona Plaja Albatros, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, zona Plaja Albatros, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

53,00

391,67

98.257,27

20.758,29

20.758,29 EURO echivalentul 98.257,27RON

fără TVA

1 EURO 4,7337 RON 11.07.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Plaja Albatros, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea uiiui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală : "construcții anexă - grup sanitar, în suprafață construită la sol de 31 mp” conform cu Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară nr. 234609/2019.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

%

1

Teren intravilan, zona Plaja Albatros, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

53,00

391,67

98.257,27

20.758,29

6,5%


Valoare chirie în vederea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron// mp/luna

Euro/ mp/luna

6.386,72

1.349,29

10,04

2,12


Valoarea chiriei terenului intravilan situat în

Stațiunea Mamaia, Zona Plaja Albatros, jud. Constanța este:

2,12 EURO/mp/lună echivalentul a 10,04 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,7337 RON 11.07.2019

anexa HCLM NR.Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.