Hotărârea nr. 37/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

coMSTAN?x} românia

€        JUDEȚUL CONSTANȚAMUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

lonșiliuLlocal al municipiului Constanța întrunit în ședința de îndată la data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebăl Făgădău înregistrată sub nr.30316/14.02.2019 și referatul Direcției administrație publică locală nr.30317/14.02.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 375/27.09.2018 prin care s-a aprobat aplicarea procedurii prevăzută de O.U.G. nr.109/2011, în vederea desemnării unor noi membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și adresa înregistrată sub nr.30270/14.02.2019, transmisă de către Direcția Județeană de Statistică Constanța;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.3 lit.c), art.37, art.39 alin.4, art.44 alin.1 și art.115 alin.l lit.b), din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă desemnarea unui număr de 3 administratori provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Municipiul Constanța și persoanele prevăzute în anexa nr.l din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3 Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, în cuantum de 2500 lei/lună/brut, în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011, modificată și completată.

Art.4 Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebaî Făgădău, să semneze contractele de mandat.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Serviciului juridic, Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

,_____pentru,________ împotrivă,_________abțineri.

La data adoptării sunt în functiecArrconsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanța

Nr.gOHSTAA/^

® © ROMANIA JUDEȚUL CONSTANȚA


[4 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la HCL nr.

Componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Nr. Crt.

Nume, prenume

1,

GHEORGHE FLORIN

2.

IONESCU SORIN-LUCIAN

3.

SOLOM CRISTIAN

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

q_
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENA0HE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 2 la HCL nr.

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE ART.l

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, _______, în calitate de mandant, reprezentată prin

domnul primar Decebal Făgădău,

Și ______________________________________r domiciliat în ________________f Str. ___________________________ nr.__________, identificat cu ______. seria ______, nr..______________, eliberata de SCLEP Constanța, la data de____________, în

calitate de membru în Consiliul de Administrație al R.A.E.D.P.P. Constanța.-in calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3

Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV

TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4

Durata prezentului contract este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, până la maximum 6 luni.

Contractul intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți și înregistrării acestuia la sediul mandantului.

La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de             lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredințat.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directori;

 • f)  negociează indicatorii de performanță fianciarî și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de adminsitrare și conducere;

 • i) superviează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

ART.6

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se soliciță, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.8

Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevîzute la art.5.

CAP. VI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.9

Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul in Consiliul de Administrație răspunde si potrivit legii penale.

ART. 10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) împosibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu.dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi,_______in 2 (două) exemplare,

câte unul pentru fiecare parte,

MANDANT MUNICIPIUL CONSTANȚA


MEMBRU

ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Anexa la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚA

I. OBIECTIVE

 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

 • 1. Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE