Hotărârea nr. 369/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 555 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. HATMAN ARBORE NR. 45E, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII DINU-Z-PRESTCOM SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

I

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 555 mp situat în municipiul Constanța, str. Hatman Arbore nr.45E în favoarea societății Dinu-Z-Prestcom S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de______^9. f9?) ■       2019.

publică, juridică, apărarea ordinii cetățeanului și raportul Direcției nr.l78752,(17.09.2019.

Luând în considerare adresa


Serviciul patrimoniu


____f_ ... __________________societății Dinu-Z-Prestcom

Primăria municipiului Constanța sub nr. 168572/05.10.2018.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018


S.R.L. înregistrată la


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.176610/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publice, respectarea drepturilor și libertăților patrimoniu și cadastru, privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor) aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr. 109/20CI5, pagina 53 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civH, republicată, cu modificările și completările ulterioare.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

I

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 555 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,] situat în municipiul Constanța, str. Hatman Arbore nr. 45E, având numărul cadastral 248500, înscris în cartea funciară nr. 248500 în favoarea societății Dinu-Z-Prestcom Ș.R.L..

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr. 1967/04.06.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de depozit prestări servicii - bobinaj și anexe.

J^rt.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani oe la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 248500-C1 si prin certificatul de urbanism nr.1967/04.06.2019.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 5,75 RON/mp/lună stabilită pri.n raportul de evaluare nr.151193/06.08.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A^rt.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită pr,in planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatuliJii de urbanism nr.1967/04.06.2019.

Airt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea! condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul, dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Dinu-Z-Prestcom S.R.L. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,


împotrivă.          abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI         NK.l.db

Scara 1:200


•' MNr. cadoSlral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

555 mp

Intravilan, mun. Constanta, str. Hatman Luca Arbore, nr. 45E,jud. Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT j CONSTANTACONTRASEMN

SECRETA MARCELA EN


ANEXA LA
HCLMNR._&£2z


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU^


VUaT spre neschimsare

Nr.__fOQ/^_______


i

1

I        Ni

î    parcela

Calelgoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni                                         >

1

555

Teren împrejmuit astfel: 1. 2,3,4.5,6.63 yard de placi prelabricsle.

1

6a,7,8.9,10,11,12 1 zid construcție

T otal

1

555


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Ci

CIE •

217

depozit prestări servicii- bobinaj. suprafața construita destasutala =21? mp

C2

CA |

16

construcție anexa, suprafața construita desfasurata = 16 mp

C3

CA |

s’j..'.C'.l!t :!i,'?

construcție anexa, suprafața construita desfasurata = 2 mrj

rotai

I

..••'TP-          ‘"236>..

f

/ t’b


: Cili l.iviu Madahr. ț.«» .!

>;• ..jînrCu t.as .jltloi-’!


• Tt ...   .               \

ri 1 !i^6pfnfsta fȘța'lp măsurată a imobilului - 555 mp DE Suprâțjțtț din act = 555 mp 77TUiTyT(TF

KO-C'î.Z' K’-i- iîrtjC'- Ir ilbi'rța ttr«in',lhQjțațf)liiclEip,es iijțpfmirii sSQSjtoenta ârjțsfeia cu ix-i-itele." din teren

v '•*     ......!      -Ț’/Inspector.

CZGfV^ilWr’-iriterSAl'âcesrtet^.itiă'Qb’Uiltjiiî;

și Aribbiri^tU&rnanutui.r.tnl.-lsiTfll/'-rt r          <-i    !

! ■ ...............

Sdmnatura Sppănjfa.'                    ''' '


Dala:S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L


ID C121571 ISO 9001


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, _________Elanuri de afaceri, Finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305

/a / /w Nr... i

____                                ~       ^a

RAPORT

DEANEXA LA

EVALUARE

Teren intravilan

Zona KM 5, Str. Hatman Arbore, nr. 45E I            oraș Constanța

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EN^CHE      PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SERVICIUL PATRIMg^JU^^

Iulie 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Zona KM 5, Str. Hatman Arbore, nr. 45E, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 555 mp;

i

  • -  Regjm de înălțime maxim aprobat:

  • -  POȚ aprobat: max. 85%, cu excepția funcțiunilor publice și a celor în care locuințele depășesc 50% din ADC;

  • -  cur aprobat: max. 3.0;                       I ANEXATA I

Acces: Str. Hatman Arbore;


- Utilități: pe amplasament.

Terenul esțe situat în localitatea Constanța, Zona KM 5, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

"construcții industriale și edilitare - depozit prestări servicii — bobinaj, suprafața construită desfășurată = 217 mp;

Construcții anexă - construcție anexă, suprafață construită desfășurată = 16 mp

Construcții anexă - construcție anexă, suprafață construită desfășurată = 2 mp”

’i

potrivit HCL nr. 109/2005, pagina nr. 53 și conform extrasului de carte funciară nr. 248500/16.05.2019.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 555 mp, situat în str. Hatman Arbore, nr. 45E , Zona KM 5, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 31 Iulie 2019 .

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte cojmp arabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente

-4-din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl.

all f


isks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația

în c;


ire, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare

decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

• Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren - la obținerea și deci la defalcarea profitului net al întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

I

Valoar'ea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de

evaluare, con


siderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, Str. Hatman Arbore, nr. 45E, zona Km 5, oraș Constanta, jud. Constanta

555,00

1,22

14,59

U-A,----------

674,79

8.097,45Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

(

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/ luna

Euro/mp/an

Euro /luna

Euro /an

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, Slr. Hatman Arbore, nr;|45E, zona Km 5, oraș Co'nstanta, jud. Constanta     1

555,00

1,28

15,37

710,88

3.362,56

1,22

14,59

674,79

8.097,45

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în str. Hatman Arbore, nr. 45E, Zona KM 5, oraș Constanța, jld. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

utilizate sunt


-5-

Valoarea, de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

/aloarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,

Zona KM 5, Str. Hatman Arbore, nr. 45E, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Denur

lire

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

EURO/ mp/lună

Ron/ mp/lună

Euro/ mp/an

Ron/ mp/an

Euro /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, Str. Hatman Arboiy, nr. 45E, zona Km 5, oraș

, Constanta, jud.’ Constanta

555,00

1,22

5,75

14,59

69,01

674,79

3.191,81

8.097,45

38.301,75

1,22 EURO/mpAună echivalentul a 5,75 RON/mpAună

fără TVA

1 EURO 4,7301 RON 31.07.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în

orașul Const


anta, Zona KM 5, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: construcții industriale și edilitare - depozit prestări servicii - bobinaj, suprafața construită desfășurată = 217 mp;

superficie cu


Construcții anexă - construcție anexă, suprafață construită desfășurată = 16 mp

Construcții anexă - construcție anexă, suprafață construită desfășurată = 2 mp”

potrivit HCL nr. 109/2005, pagina nr. 53 și conform extrasului de carte funciară nr.

248500/16.05.2019.


ANEXALA

HCLM NR,3<^Z

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C.