Hotărârea nr. 368/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 648 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. OLTENIEI NR. 25, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII DIA AUTO SRL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafciță de 648 mp situat în municipiul Constanța, str. Olteniei nr. 25 în favoarea societății Dia Auto S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de____2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.176592/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație libertăților patrimoniu

publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul nr.178776/17.09.2019.


Luârd în considerare adresa societății Dia Auto S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 101788/20.06.2018.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.3 la H.C.L. nr.20/2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OJG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafață de 648 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Olteniei nr. 25, având numărul cadastral 237760, înscris în cartea funciară nr. 237760 în favoarea societății Dia Auto S.R.L..

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.4275/15.11.2018, terenul descris la cirt.l are folosința actuală de: Clf C2, C4 construcții parter administrative și social culturale și C3, C5, C6 construcții anexe.

Art.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 237760-C1, 237760-C2, 237760-C3, 237760-C4,   2377060-C5,   237760-C6 si prin certificatul de urbanism

nr.4275/15.11.2018.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 5,50 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.142283/24.07.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism nr.4275/15.11.2018.

Airt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Airt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat diri cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Ai-t.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinire?: condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Dia Auto S.R.L. și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: .   &     _ pentru,

•—   înnpotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție x / consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE .ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

648

Jud.Constanta.Str. Olteniei Nr. 25

Cartea Funciara rir.

UAT: Constanta
primăria munÎcÎpilmu '

SERVICIULCA&


e referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

~Văloafe*de impozitare (lei)

Mențiuni

' 1

Cc

648

Imobilul este împrejmuit cu gard din beton punctele:(1-2-3-4)

Imobilul este imprejmuit cu construcții punctele: (4-5-6-7-S-9 -10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1)

Total

648

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Categorie de folosința

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Construcție parter, suprafața construita desfasurata = 250 mp Fara lift si nu deține certificat de performanta energetica

C1

250

C2

33

Construcție parter, suprafața construita desfasurata=33mp

■ C3

17

Construcție anexa suprafața construita =17 mp

|C4

48

Construcție parter.suprafata construita desfasurata=48mp

C5

44 ■

Construcție anexa suprafața construita =44 mp

C6

8

Constructie.anexa suprafataconstruita =8 mp

Total

400Inventar de coordonate Sistem de proiecție Stereo 70


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y [in]

X[m]

Y[m]

1

304077.658

79107&.745

12.004

11

304062.920

791045.580

5.481

2

304068.919

791086.974

3.623

12

304066.774

791049.477

1.610

3

304066.350

791089.490

20.782

13

304067.906

791050.622

2.628

4

304052.187

791074.275

6.648

14

304069.754

791052.491

3.255

5

304Q47.666

791069.418

1.606

15

304067.341

791054.675

2.495

6

304046.567

791068.238

5.166

16

304065.491

791056.349

2.869

7

304042.993

791064.399

2.937

17

304063.297

791058.197

3.659

8

304045.163

791062.452

6.550

18

304060.784

791060.857

6.055

9

304049.912

791057.940

9.882

19

304064.991

791065.212

7.497

10

304057.005

791051.062

8.064

20

304070.144

791070.658

11.039

S=648 MPiOf ICIUL DE CADASTRU SI PlMlTAIE lUOBUJA&NSTAif]  Nume și Prenume: STOIAN MIF^ELA

Funcția: CONSILIER GR IA


b

Suprafața din acte 3=, 648 mp Suprafața din măsurători S=648 mp

E ANEXA LA

:lm nr.


EVALUARE

Teren intravilan

Zona Centru, Str. Olteniei, nr. 25

oraș Constanța contrasemnează

SECRETAR,

PROPRIETAR:MUNICIPIUL CONSTANTA

. ,                                                                                                                                                                                       r

l                                                                                                                                                                                                                       ’                                    '

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU \ A

Iulie 2019

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Centru, Str. Olteniei nr. 25, județul; Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • -  Suprafață teren din măsurători: 648 mp;

Regim de înălțime maxim aprobat:-;

  • -  POT aprobat: max. 50%; .

  • -  CUT aprobat: max. 2,5;

  • -   Acces: Str. Olteniei;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Centru, strada Olteniei, nr. 25, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de

” 23760-C.L - construcții administrative și social Culturale - suprafața construită la sol 250 mp; construcție parter , suprafață construită desfășurată 250 mp;

23760-C2 - construcții administrative și social culturale - suprafața construită la sol 33 mp; construcție parter , suprafață construită desfășurată 33 mp;

23760-0 - construcții anexă - suprafața construită Ia sol 17 mp; construcție anexă , suprafață construită desfășurată 17 mp;

23760-C4 - construcții administrative și social culturale - suprafața construită la sol 48 mp; construcție parter , suprafață construită desfășurată 48 mp;

23760-C5 - construcții anexă - suprafața construită la sol 44 mp; construcție anexă , suprafață construită desfășurată 44 mp;

23760-C6 - construcții anexă - suprafața construită la sol 8 mp; construcție anexă, suprafață construită desfășurată 8 mp”

potrivit HOL nr. 20/2013, anexa nr. 3, și conform extraselor de Carte Funciară.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 648 mp, situat în strada Olteniei nr. 25, zona j b

Centru, oraș Constanța, jud. Constanța.

I                                                                                                                                                                  '                                     ■

Data evaluării: 22 Iulie 2019 .

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

I

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți

-4-

, imbbiliâre comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disț ©nibite' despto^L^^acțn/o'ferte comparabile.                         HCLMNR^X^a

: ■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împart/la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății

■ subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. ăll r.'.sks yield method)/ este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația


: . îri. c.ire, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare :;.:decâ.t\se-^eaptă;pe^iâță\sau-îti.:cazul.în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.                                            / >         .

Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren-la obținer ea și deci la defalcarca profitului net al întregii afaceri, o rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, corisiiderându-se ea valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru Caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

- o                                Cen/ra/zzc/or cz/vc/or/era/zzc/c:

Nr..' ort.

Denumire

- , .1 ..

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren     ,

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/mp/. luna

Euro/mp/an

Euro /luna

.Euro /an

Euro/ mp/Iuna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

... 1

Teren .intravilan,'Str.

. Olteniei nr. 25, zona Centru, oraș Constanta, jud. Constanta

648,00

1,35 .

16,22

876,12

4.145,35

1,16

13,96

753,70

9.044,35

Nr. ' cri’'

! b            Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Euro/ mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

Teren intravilan. Str. Olteniei nr. 25, zona -.. . Centrii, oraș Constanta, jud. Constanta .

648,00

1,16

13,96

753,70

9.044,35

. :                                            -5 - ■

Concluzie'. -J.

în evaluarea terenului intravilan, situat în strada Olteniei, nr. 25, zona Centru, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației

■ ■ i|                           ‘                                                                                                                                               ;                       c

de piață este cea maicredibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-aținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prut trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață si prezentată în tabelul de mai                    11—"

’.     -    ■                   . ’                      ■          ■              ■■ anexata. ?      ■

. hclm nr.


- :

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța,
zona Centru, Str. Olteniei, nr. 25, jud. Constanța este:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață â chiriei

teren

Valoare unitară (ntp)

Valoare totală

mp ■

EURO/

. mp/lună :

Ron/ ; mp/Iună

. Euro/ : mp/an

■5'' ■        ' o •

... § -

Euro

. /luna .

Ron /luna

Euro /an

Ron/an ■.

1

Teren intravilan; Str.

Olteniei nr. 25,.1'ona Centru, oraș Constanta, jud. Constanta ,

648,00

1,16

5,50

13,96

66,04

753,70

3.566,11

9.044,35

42.793,36 ■

1,16 EURO/mp/lună echivalentul a 5,50 RON/mp/lună

■                            fără TVA

1 EURO 4,7315 RON 22.07.2019

Observații'.

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în

I f

orașul Conștiința, zona Centru, str. Olteniei, nr. 25, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală:

”23760-01 - construcții administrative și social culturale - suprafața construită la sol 250 mp; construcție parter , suprafață construită desfășurată 250 mp;

23760-C2 - construcții administrative și social culturale - suprafața construită la sol 33 mp; construcție parter , suprafață construită desfășurată 33 mp;

23760-01 - construcții anexă - suprafața construită la sol 17 mp; construcție anexă , suprafață construită desfășurată 17 mp;

23760-01 - construcții administrative si social culturale - suprafața construită la sol 48 mp; construcție parter , suprafață construită desfășurată 48 mp;

• ■ ■ ■ ’ . '

•    23760-C5, - construcții anexă - suprafața construită la sol 44 mp; construcție anexă ,

suprafață construită desfășurată 44 mp;

23760-C6: - construcții anexă - suprafața construită la sol 8 mp; construcție anexă, suprafață construită desfășurată 8 mp”

potrivit H:CL nr. 20/2013, anexa nr. 3, și conform extraselor de Carte Funciară.