Hotărârea nr. 367/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 136 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 310C, PIAȚA TOMIS 3, ZONA PUNCT TERMIC 117, ÎN FAVOAREA NUMITEI ANDRONACHE MARIANA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață^ de 136 mp situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 310 C, Piața Tomis 3, zona Punct Termic 117 în favoarea numitei Andronache Mariana

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                  .     2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat isub nr.176588/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, jijridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr. 178834/17.09.2019.

Luând în considerare adresa numitei Andronache Mariana înregistrată la. Primăria municipiului Constanța sub nr. 214155/10.12.2018.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 19/2018 privind aprobarea regulamentului de "constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor, aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.6 la H.C.L. iir.481/2009 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civH, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 136 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța’ situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 310 C, Piața Tomis 3, zona Punct Termic 117, având numărul cadastral 226047 (nr. cadastral vechi 16790), înscris în cartea funciară nr.226047 în favoarea numitei Andronache Mariana.

4rt.2. Conform certificatului de urbanism nr.216/18.01.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de construcție Cl-bar de zi.

Art.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 226047-Cl(număr cadastral vechi 16790-Cl) și prin certificatul de urbanism nr.216/18.01.2019.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea1 și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul si la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 10,28 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.121675/25.06.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care faceparte integrantă din prezenta hotărâre.

/yrt.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism nr.216/18.01.2019.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Ai‘t.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numitei Andronache Mariana și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        £ pentru,

— împotrivă, -- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSp-iNTj

NR....„MJ

PLAN DE SITUAȚIE


Scara 1:200


-----A1\TR,XA ȚA____

HCLM NR.          7

Nr.cadastral |

Suprafața masurata

| Adresa imobilului:

136 mp

Piața Tomis 3, zona Punct Termic 117, Constanta

Cartea funciara nr.PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONȘTANȚA SERVICIUL CADASTRU


ESCHIMBARE


V ,               A.DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozilare(lei)

Mențiuni:

1

(pc

136

platforma betonata neimprejmuita

Total       |

136

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.

Supriconstruita la sol i (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

:   64

BAR DE ZI-PARTER

( I

Total

|    64

. ■

I

■-

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


TEREN


CONSTRUCȚIE


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


790175,989 790168.065 790165,611 790159,317 790164,441 790164,053 790166.140 790169.567 790169,874


306532.016 306538.438 306535.407 306527,862 306523.542 306523,048 306521,431 306525,601 306525.344


1

2

 • 3

 • 4


790170,581

790165,611

790159.317

790164,281


306531,217

306535,407

306527,862

306523,677Dala: august 20q9;


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date.


Suprafața totala măsurată = 136 mp Suprafața din acte = mp


A

/ z e


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI §cara

numele proprietarilor prop. construcție provizorie(intravilan) , Județul Constanta Terit.adm.Mun. Constanta Cod SIRUTA:\60428 Cod intravilan! 2

i

Adresa imobilului:

Complex Comercial Tomis lll, Constanta, jud.ConstantaAdresa: Aleea Hortensiei, nr.8, bloc F, apt.3,Constanta -PRIMĂRIA CONSTANTA - prop.pe teren


Acte de proprietate:

Adresa nr.32931/09.12.1997 de la Direcția Patrimoniu a Primăriei Mun.ConstantaPct.

Dist.

Materializare

28-14

14-09

09-10

10-11

11-12

 • 12- 13

 • 13- 28

10.47

3.76

10.25

5.61\

0.95

8.95

8.71

limita construcție menaterializat nematerializat nematerializat nematerializat nematerializat nematerializat


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA SERVICIULCADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr     O *


BAR DE ZI

S=63.83 mp


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

oamcHPgM gQQ0D^4 ano* jyiKXlgS

ȘjjqEJ

tiia


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii defezabilitate, Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor


_ __

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

_ . . ...    ------.     --------------- |D C121571

ISO, 9001


Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos4pate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R15489305jManagement consulta ■ ( SOLUTIONS S.R.L CONSTANTA LwmARE w 32H Anul .tî^iuna 3.L. aus ;

RAPORT—

T ANEXA LA
j HCLM

stanic
EVALUARE


Teren intravilan

Piața Tomis III, zona Punct Termic 117, oraș Constanta

I

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:


P RIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIUCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA la hclm NR.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Piața Tomis III, zona Punct Termic 1J17, j udețul Constanța, care aparține municipiului Constanța

; i

j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          • ■                                                                                 ■

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 136 mp;

 • -  Regim de înălțime maxim aprobat: conform zonei;

 • -  POT aprobat: 85%;

 • -  CUȚ aprobat: 3;

 • -  Acces: alee de acces;

- Utilități: în zonă.

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  •

Terenul este; situat în localitatea Constanța, piața Tomis III, zona Punct Termic 117,

oraș Constanta, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de „construcții administrative și social culturale - bar de zi” conform extrasului de carte funciară și a certificatului (le urbanism nr. 216/18.01.2019 emis pentru ”constituire drept de superfîcie cu titlu oneros conform HCL 19/30.01.2018, teren în suprafață de 136 mp”

Scopul [evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superfîcie a .1 • •

terenului intravilan cu reglementare urbanistică de construcții administrative și social culturarale -bar de zi, în suprafață de 136 mp, situat în piața Tomis III, zona Punct Termic 117, oraș Constanța,

jud. Constanța.

Data ev


aluării: 25 Iunie 2019.


In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

’ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de !

proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte corrjiparabile.

* Meto'da extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al miei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă

valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu

-4-

construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai

puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică . pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

I

Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO.

EURO ' /mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, zona Punct Termic 117, Piața Tomis III, oraș Constanta, jud. Constanta

136,00

401,79

258.042,72

54.643,44

450,00

289.004,76

61.200,00

F


ANEXA LA.

HCLM NR.


Concluzie-,

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta,

Piața Tomis III, zona


Punct Termic .117, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt ci? o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

I

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

Piața Tomis III, zona Punct Termic 117, jud. Constanța este:

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

Teren intravilan, zona Punct Termic 117, Piața Tomis III, oraș Constanta, jud. Constanta

136,00

401,79

258.042,72

54.643,44

54.643,44 EURO echivalentul 258.042,72 RON

fără TVA

1 EURO 4,7223 RON 25.06.2019

-5 -

Observații:

Prin


rezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în

orașul Constanta, Piața Tomis III, zona Punct Termic 117, în vederea stabilirii nivelului chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului-intravilan pentru reglementarea și funcțiunea urbanistică edificate conform cu extrasul de carte funciară: „construcții administrative și social culturale - bar de zi”.

Nr. ort.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

I teren

1

I mp

EURO /mp

RON

EURO

%

;■ 1

Teren intravilan, zona Punct Termic 117, Piața Tomis III, oraș Constanta, jud. Constanta

136,00

i

401,79

258.042,72

54.643,44

6,5%


Valoare chirie conform cu constituirea dreptului de superficie

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron/mp /luna

Euro/mp /luna

16.772,78

3.551,82

10,28

2,18


Valoarea chiriei terenului intravilan situat în Constanța, Piața Tomis III, zona Punct Termic 117, jud. Constanța este:

2,18 EURO/mp/lună echivalentul a 10,28 RON/mp/lună

i                          fără TVA

!                 1 EURO 4,7223 RON 25.06.2019


ANEXA LA

HCLM NR. I
Raportul de evaluare a fost

NAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.ailPATElfr*-6-