Hotărârea nr. 366/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 1, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR TALPEȘ GEORGE-GIULIANO ȘI TALPEȘ MARIA CRISTINA


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 30 mp situat în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.l, în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_____J/7-          2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat Isub nr.176583/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii cetățeanului și raportul Direcției nr.178816h7.09.2019.

publice, respectarea drepturilor și libertăților patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu


Luând în considerare adresa

numitei Talpeș Maria Cristina înregistrată la


Primăria municipiului Constanța sub nr. 1308/04.01.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.3 la H.C.L. nr.346/2016 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 spublicată, cu modificările și completările ulterioarei

Cod civH, r în I lit.a) din O


:emeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului jle-superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 30 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,; situat în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.l, având numărul cadastral 247737, înscris în cartea funciară nr. 247737 în favoarea numiților Talpeș George-Gihliano și Talpeș Maria Cristina.

^irt.2. Conform certificatului de urbanism nr.411/04.02.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de Cl-locuință, P+1E.

i-krt.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prjin extrasul de carte funciară nr. 247737-C1 și prin certificatul de urbanism nr.411/04.j02.2019.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 8,31 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.136539/16.07.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită pijin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism nr.411/04.02.2019.

Ajrt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Alrt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinire;^ condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica orezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                pentru,

__împotrivă,          abțineri. La data adoptării sunt în funcție
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA E


CONȘȚANȚA

N R..       .. ./..£<<       .2019


PLAN DE SITUAȚIE pentru emiterea HCL Constanta Scara 1:100Adresa imobiluluiINVENTAR DE COORDONATE Sistem de Proiecție Stereografic 1970


Nr. Pcl

X im]

Y Im]

1

303859.569

792551.740

2

303860.978

792554.545

3

303862.880

792558.383

4

303863.096

■ 792558.251

5

303863.751

792559.468

6

303860.501

792561.515

7

303857.355

792555.666

8

303855.996

792553.140

9

303858.048

792554.437

S.teren=30mp


CONTRASEMNEAZĂ RETAR, ENACHE


MARCE


mu«- Constanta, sir. Mircea cei Botron nr. 1 jud.


| uat"’i constanta


ConstantoA. Date referitoare Io teren

parcela

Categorie de folosința

Suprofota (mp)

Mențiuni

1

CC

30

imobil delimitat de construcții

Total

30

B. Date referitoare la construcții

Cod constr

Destinația

Suprafața construita la so (mp)

Mențiuni

. C1

CL

29

C1—Locuinto, P+1E, in supr. constr. desf. S=48mp, an construire 1935.

Total

29

Suprafața totala mosurata =30mp Suprafața din oct =—mp


Executant, -ing. Boicu Cosțel>'C " Data: august/Ș^i^,^,...^.

t

\ V

Confirm executarea.SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBATE:

Nr. i2 ?>460________S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, ^organizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, (planuri de afaceri, finanțarea afacerilor România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@.gmail.com RC: .1 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305

/" ■■■■ ® "CertRfemz!

SISTEHDEMAHĂGEMENȚCERTIFICAT

ID C1Z15T1 IS09001
ANEXA LA

hclmnr,5Z^Z^Teren intravilan

zona Piața Ovidiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 1 oraș Constanta


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU I     SERVICIUL PATRIMONIU

PREȘEi:)iNTE^^)INȚĂ,

Iulie 2019


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN:;. ANEXA LAz 1 HCEM NR.

SINTEZĂ RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării:.: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Piața Ovidiu, str. !

Mircea cei Bătrân, nr. 1., județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ -Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 30 mp;

- Regim dc înălțime maxim aprobat:

POT aprobat: 80%;

CUr aprobat: 3;

  • -  Acces: str. Mircea cel Bătrân;

  • -   Utilități: pe amplasament.                          / Țc J.,

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Piața Ovidiu, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "construcții locuințe - CI - locuință, P+l E, în suprafață construită la sol = 29 mp, suprafață construită desfășurată = 48 mp, an construcție 1935” conform extrasului de Cafte Funciară nr. 247737-Cl/21.12.2018.

' Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 30 mp, situat în zona Piața Ovidiu, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 11 Iulie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei metode:

  • ■  Metoda comparației de piață - • se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de

  • ■  proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

. ■ Metoda capitalizării veniturilor - im venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente

din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în tiihpl precum, și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea Uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yielcl method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația

. în care, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

■, Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor două tipuri de capital investit

- clădiri și teren - la obținerea și deci la dcfalcarca profitului net ăl întregii afaceri, rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus

i                                                                                                                                                                                                                                                                              -■ ■ ■■'

evaluării.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată metoda pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

Centralizator cu valori evaluate: [lACLNl NR,.

.Nr.-crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

.'•mp

Euro/tnp/ luna

Euro/rnp/an

Euro

. /luna :

Euro . /an

Euro/' mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

■ Teren intravilan, stradă •'Mircea'cel Batrarr, nr. 1,.

zona Piața Ovidiu, or așConstanta.j i'd. Constanta        ‘      ..

' 30,00 - ț

■ ■    1,94

, . ' 23.26

.58,15

. 275,25

1,76

21,07

52,67

632,00

i Nr. crt.

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

Denumire .

teren

. Valoare unitară (mp)

Valoare totală

rhp

Euro/ mp/luna;

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

• 1

Tereri'jintravilan, stradă Mircea cel Batran, nr. 1, zona P|iața Ovidiu, oraș Constanța, jud. Constanta

30,00

1,76

21,07

52,67

632,00

Concluzie'. ■ i '

evaluarea terenului intravilan, situat în zona Piața Ovidiu, oraș Constanța, jud.

Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilăj. relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsitepe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt maipuțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață

:    -Uc' Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft

Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentatăîn tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanță, zona Piața Ovidiu, str. Mircea cel Bătrân, nr. 1, jud. Constanța este:

Nr. crt.

■ Den

imire

Suprafață

Valoarea de piață a chiriei.

> teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

El.'RO/ mp/lună

j. Ron/ mp/lună

Euro/ mp/ăn

Ron/ IE mp/an '

Euro /luna

Ron /luna

Euro /an

Ron/an

S 1

. Teren intravilan, strada Mircea. cel Batran, rir. li, zona Piața -" Ovidiu,voras Constantă, -jud. Constanta

30,00

1,76

8,31

: 21,07 '

99,72

52,67

249,31

632,00

2.991,70

1,76 EURO/mp/lunti echivalentul a 8,31 RON/mp/lună

J'ără 7VA

I EURO 4,7337 RON 11.07.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, zona Piața Ovidiu, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: "construcții locuințe - CI - locuință, P+1E, în suprafață construită la sol = 29 mp, suprafață construitădesfășurată = 48 mp, an construcție 1935” conform extrasului de Carte Funciară nr.

247737-C1/21.12.2018. > E ’ '

HCLMNR^

Raportul de evaluare afost realizat S.C. MANAGEMENT CONSULTING SC ' ’ Administrator

dr. ing. Dragoș Mihai IPAT^,
//&

țf$

\;Ac<    9 AI

-6