Hotărârea nr. 365/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 86 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 2, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR TALPEȘ GEORGE-GIULIANO ȘI TALPEȘ MARIA CRISTINA


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 86 mp situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 2, în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina

Consilkil local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de__2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.176571/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu si cadastru, Serviciul patrimoniu nr.178470/17.09.2019.

Luând în considerare adresa numitei Talpeș Maria Cristina înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr, 1312/04.01.2019,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.2 la H.C.L. nr.346/2016 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civțl, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUJG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

i

j                    HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului îh suprafață de 86 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, ^situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 2, având numărul cadastral 246856, înscris în cartea funciară nr. 246856 în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și Țalpeș Maria Cristina.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.410/04.02.2019, terenul descris la airt.l are folosința actuală de spațiu comercial+locuință, S+P+IE+Pod.

Aft.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită priln extrasul de carte funciară nr. 246856-C1 și prin certificatul de urbanism nr.410/04.02.2019.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 9,93 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.136534/16.07.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatuluii de urbanism nr.410/04.02.2019.

A|rt.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Airt.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.


Ai't.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


pentru,


________împotrivă,     <— abțineri. La data adoptării sunt în funcție

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EIWZHE

CONSTANȚA

NR.ifâ.'.....

2019

Nr. cadastrol

Suprafața masurato(mp)

Adresa imobilului

mun. Constanto, b-dul Tomis nr. 2,

86

jud. Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT | CONSTANTA

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:100


ANEXĂ LA- „ ,

HCLM NR.^J
INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereogrofic 1970


Nr. Pct.

Tml

Y rml

1

303855.996

792553.140

2

303857.355

792555.666

3

303860.501

792561.515

4

303854.133

792565.445

5

303849.262

792557.856

6

303849.570

792557.400

7

303849.610

792557.420

8

303852.945

792551.211

S.teren=86mp


contrasemnează SECRETAR, marcela enacheA. Date referitoare la teren


Nr. parcele

Categorie de folosințe

Suprofoto (mp)

Mențiuni

1

CC

86

imobil delimitat de construcții

Total

86

B. Date referitoare la construcții

Cod constr

Destinotio

Suprafața construite) la so (mp)

Mențiuni

C1

CAS+CL

86

C1—Spațiu comercial+Locuinta, S+P+1E+Pod, in supr. constr. desf. S=344mp, . on construire 1924

Totol

86
Constanta

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, Qțișorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, ________ (Planuri de afaceri, Finanțarea afacerilor România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305 HCLM NR.-


. .

(■■'GertROmB

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT -----—tD-cizisrr------ ANEgg^ofiÂ- n g

~ >r /°^n


J’

? '^'stanța
Teren intravilan

zona Piața Ovidiu, Bd.Tomis nr. 2 oraș Constanta

9                             -9

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA

BENEFICIAR:

,t«wlM^o.^ERVICIUL patrimoniu. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Iulie 2019

...^

ANEXĂ LA

HCLM NR. WJ/JJO# ------———==zzrt

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiceiul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Piața Ovidiu, Bd. . -Tomis nr. 2, j udcțul Constanța, care aparține municipiului Constanța .

■ j Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • -  Suprafață teren din măsurători: 86 mp:

  • -  Rugim de înălțime maxim aprobat:       ■'

POT aprobat: 80%;

  • -  C UT aprobat: 3;

' -  Acces: Bd. Tomis;                                 T-

■   -   Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Piața Ovidiu, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "construcții locuințe

  • - CI Spațiu Comercial + locuință, S+P+IE+Pod, în suprafață construită la sol = 86 mp, suprafață construită desfășurată = 344 mp, ari construcție 1924” conform extrasului de Carte Funciară nr.'246856-C1/26.03.2019.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie cu . . titlu oneros a terenului intravilan în suprafață de 86 rrip, situat în zona Piața Ovidiu, oraș Constanța, jud. Constanța.

  • -    < Data evaluării: 11 Iulie 2019.                                      /

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei.metode;

■ Metoda comparației de- piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda capitalizării veniturilor - un venit anual reprezentativ se împarte la o rată de capitalizare pentru a se obține fie valoarea de piață, fie valoarea de investiție a proprietății subiect. Rata de capitalizare reprezintă câștigul sau „randamentul”, exprimat în procente din prețul de vânzare, pe care un investitor tipic îl așteptă, care reflectă valoarea banilor în timp, precum și remunerarea pentru riscul asumat de către proprietar. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. risks yield method), este relativ simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația

all


Raport de evaluare teren intravilan, zona Piața Ovidiu, Bd Tcimis, iir. 2, oraș Constanța, jud. Constanța în dare, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare A d--'^

decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a anex"

,.H.CLM NR._riscului.

.  ■ Metoda reziduală se bazează pe principiul contribuției celor

- clădiri și teren — la obținerea și deci la dcfalcarca profitului net al întregii afaceri,

. rezultat după finalizarea unei proprietăți deținute ca investiție și plasată pe terenul supus evaluării.

Valoarea finala, a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei metode de . evaluare, corsiderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvata metoda pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiectiveba proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.             ț

-                    Centralizator cu valori evaluate:

■Nr. crt.

Denum

re .' ' < '

Suprafață'

• Valoarea chirie teren-intravilan prin metoda comparației

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda capitalizării

teren.

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

Etiro/mp/. luna

Euro/mp/an

Euro /luna

. Euro ’ /an

■: Euro/

■ nip/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

ț 1

. Teren intravilan, Bd. Tomis nr. 2, zona Piața Ovidiu; oraș Constanta, jud. Constanta f

86,00 ■

.1,94

23,26

166,69

: 793,46

2,10

25,18

180,48

2.165,72

Nr.. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea chirie teren intravilan prin metoda reziduala

teren

Valoare unitară (mp)

Valoare totală

mp

-   . Euro/

mp/luna

Euro/ mp/an

Euro /luna

Euro /an

1

Teren intravilan, Bd. Tomis nr. 2, zonă . Piața Ovidiu, oraș Constanta, jud. Constanta

86,00..

2,10

...   25,18

180,48

2.165,72

Concluzie’.

evaluarea terenului intravilan, situat în zona Piața Ovidiu, oraș Constanță, jud.

Constanță, s a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibili, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a A terenului, câț și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultăte prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunî de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii : reieșită din calculul valorii depiață și prezentată în tabelul de mai jos.

ANEX

I 'aloarea de piață a chiriei terenului situat in localitatea Constanța, zona Piața Ovidiu, Bd. Tomis, nr. 2, jud. Constanța este:

■Nr.-' crt.

Derii.mire

■' ;■■■... : E : ;

Suprafață .

Valoarea de piață a chiriei

teren

Valoare unitară (mp);

Valoare totală

;■ mp

EURO/ mp/lună

.■ Ron/ • mp/lună

Euro/ mp/an ;

'.. Ron/ . mp/an l

Euro /luna .■

Ron /lună

Euro /an

Ron/an

1

Teren intravilan, Bd; Tonus -. nr. 2. zona Pista Ovidiii, oraș

Constanta; jud.’ Constantă ■

■ 86,00 ,? /

. .. 2,10

9,93;

25,18

119,21

.1.80,48

854,32

2.165,72

10.251,87

2,10 EURO/mp/lună echivalentul a 9,93 RON/mp/lună

fără TVA

|                    1 EURO 4,7337 RON 11.07.2019

. Observații: ; -

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanța, zona Piața Ovidiu, în vederea stabilirii chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru destinația - folosința actuală: ”co:astrucții locuințe - CI - Spațiu Comercial + locuință, S+P+IE+Pod, în suprafață construită ta sol = 86 mp, suprafață construită desfășurată = 344 mp, an construcție 1924” conform exti.'asului de Carte Funciară nr. 246856-C 1/26.03.2019.