Hotărârea nr. 364/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 515/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN, CONSTANȚA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr.515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța"

i

,q _ Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de âv.’.09|2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr 177640/16.09.2019,raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 180434/18.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultur'ă, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv'în clădirile publice și în sectorul locuințelor;

Ținând cont de prevederile HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru iobiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța";

Luând în considerare prevederile art.71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; .

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice îlocale, cu modificările și completările ulterioare;

în [temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. j a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța", astfel:

Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 16.331.633,34 lei fără TVA, respectiv 19.398.470,14 lei TVA inclus, din care C+M: 11.923.353,62 lei fără TVA, din care 14.188.790,81 lei TVA inclus.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Naționa Mircea cel Bătrân, Constanța", rămân neschimbate.

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri jeuropene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru,     <■— împotrivă,.

abțineri.


consilieri din 27 membri.


La data adoptării sunt în funcție .COIW^NȚA

NR.          /

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA Nr.

ANEXA nr. 1

IaH.C.L.


j                   Descrierea investiției si

i       prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL

NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN" - Constanta (DALI, altele - elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, elaborare studiu istoric)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Corpuiile vechi ale Colegiului au fost construite in perioada 1923-^-1927.

Corpul nou (sala de sport) a fost construit in anul 1974.

Număr de niveluri: S+P+lE+pod (liceul), respectiv S+P+1E (corpul administrativ).

Sistem structural: fundațiile corpurilor sunt continui din b.a. Structura de rezistenta la corpurile vechi este din zidărie de cpp, insa din termoviziuni a rezultat posibilitatea existentei unui schelet din b.a. Planseele sunt realizate din placi de beton armat de aproximativ 15 cm grosime. La corpul nou structura de rezistenta este din cadre b.a. si elemente de planseu prefabricate de tip “T”. Acoperișurile celor doua construcții sunt tip șarpanta pe scaune de lemn cu invelitoare din țigla ceramica;

Capacitate, funcțiune: 1180 de elevi, 80 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția arp destinația de colegiu național.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni:

Scenariul I: compus din Soluția I propusa de către expertul tehnic si Soluția I propusa de către auditorul, energetic.

i I

Soluția I propusa de către expertul tehnic presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • -   consolidarea fundațiilor existente la toate corpurile vechi prin latiri/subbetonari;

 • -  reparații complete la acoperișuri cu înlocuirea elementelor degradate ale acestora si refacerea instalațiilor pluviale astfel incat sistemul de colectare si dirijare a apei sa se faca către canalizare si nu langa fundații;

consolidarea pereților din zidărie de CPP cu mortar fluid de marca Ml 00, cel puțin.

Soluția I propusa de către auditorul energetic presupune următoarele lucrări:

CI - înlocuirea ușilor si ferestrelor vechi din tamplarie din lemn si 2 foi de sticla obișnuita, cuplați;, cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolator tratat antiemisiv si grile hidroreglabile;

C2 - termoizolarea tavanului si a pereților de la mansarda cu saltele din vata minerala bazaltica, in grosime de 15 cm, protejate cu scânduri din lemn;

 • -  C3 - t ermoizolarea planseului de la pod cu saltele din vata minerala, in grosime de 15 cm, protejate cu scânduri din lemn; închiderea rostului dintre liceu si teatrul de balet;

 • -    II: !

o| termoizolarea conductelor de distribuție instalații de încălzire si a.c.m., din subsol j + înlocuire robineti de golire + schimbarea conductelor de distribuție agent termic;

o' realizarea lucrărilor de racordare/bransare/rebransare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;

 • -   12:

o înlocuirea actualului sistem de încălzire (rețea de distribuție + calorifere din fontă, , cu calorifere noi cu eficiente performante + montarea de corpuri termostatate, pe | fiecare corp de încălzire);

o montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare;

o refacerea sistemului de iluminat electric al clădirii; înlocuirea becurilor cu , incandescenta cu becuri economice; montare senzori prezenta pe coridoare;

o pentru asigurarea condițiilor sanitar-igienice si de improspatare cu aer, in sălile de clasa, birouri (spatiile cu personal), se va prevede un sistem de ventilare al încăperilor compus din grile higroreglabile si centrale de ventilație cu recuperare ; de căldură (cu baterie incalzire) + trasee auxiliare;

o : introducerea unui System Building Management.

Pe langa lucrările propuse in cadrul celor doua soluții de reabilitare, Auditorul energetic a propus realizairea unei serii de lucrări complementare:

efectuarea de tratamente antimucegai + refacerea finisajelor interioare;

 • -  demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • -   repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul clădirii pana la căminul de branșament;

 • -  realizarea unui sistem de ventilare mecanica generalizat, a obiectivului;

 • -  refacerea branșamentelor electrice, sanitare si termice de la punctele de bransare la racordul interior;

înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • -   refacerea sistemului de iluminat electric al clădirii;

 • -   refacerea rețelelor electrice, de joasa tensiune;

 • -  masuri de reparatii/consolidare a clădirii, unde este cazul;

 • -  refacerea sistemului de jgheaburi si burlane;

 • -  închiderea rosturilor dintre Colegiu si Teatru;

 • -  curatara si hidrofobizarea ornamentelor de pe fațade;

 • -   refacerea etanseitatii invelitorii din țigla ceramica;

 • -   refacerea lucrărilor de hidroizolatii la pereții subsolului;

 • -   refacerea trotuarului perimetral clădirii, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU si avizului Sanatatea Populației.

Scenariul II: compus din Soluția I propusa de către expertul tehnic si Soluția II propusa de către auditorul energetic.

Soluția I propusa de către expertul tehnic presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • -   consolidarea fundațiilor existente la toate corpurile vechi prin latiri/subbetonari;

 • -  reparații complete la acoperișuri cu înlocuirea elementelor degradate ale acestora si refacerea instalațiilor pluviale astfel incat sistemul de colectare si dirijare a apei sa se fac a către canalizare si nu langa fundații;

 • -  consolidarea pereților din zidărie de CPP cu mortar fluid de marca Ml 00, cel puțin.

i

Soluția II propusa de către auditorul energetic presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • -  Ol - termoizolarea pereților exteriori de la toate fațadele, pe fata interioara, utilizând saltele din vata minerala bazaltica caserata de 10 cm, mascate cu placi din gips-carton, zona S+P+1E;

 • -  C5 - înlocuirea tuturor ușilor exterioare si al ferestrelor existente, cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolator tratat antiemisiv si grile hidroreglabile;

 • -  C6, - termoizolarea tavanului si a pereților de la mansarda cu saltele din vata minerala bazaltica, in grosime de 25 cm, protejate cu scânduri din lemn;

- C7 - termoizolarea planseului de la pod cu saltele din vata minerala in grosime de 25

2 din 5

ANBXĂLA

HCLM NR.cJfel

cm, protejate cu scânduri din lemn; închiderea rostului dintre Colegiu si Teatru; II:"

o


termoizolarea conductelor de distribuție instalații de încălzire si a.c.m., din subsol + inlocuire robineti de golire + schimbarea conductelor de distribuție agent termic; realizarea lucrărilor de racordare/branșare/rebranșare a clădirii la sistemul centralizat de producere și/sau furnizare a energiei termice;

12:

O’


înlocuirea actualului sistem de încălzire (rețea de distribuție + calorifere din fontă, cu calorifere noi cu eficiente performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de încălzire);

montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare; refacerea sistemului de iluminat electric al clădirii; înlocuirea becurilor cu incandescenta cu becuri economice; montare senzori prezenta pe coridoare; pentru asigurarea condițiilor sanitar-igienice si de împrospătare cu aer, in sălile de clasa, birouri (spatiile cu personal), se va prevede un sistem de ventilare al încăperilor compus din grile higroreglabile si centrale de ventilație cu recuperare de căldură (cu baterie încălzire) + trasee auxiliare; introducerea unui System Building Management;


o'

 • -  13 j- montarea unui sistem de generare energie electrica folosind panouri fotovoltaice;

 • -  14 i- montarea unui sistem solar de producere a energiei termice cu tuburi vidate.

i

Pe langa lucrările propuse in cadrul celor doua soluții de reabilitare, Auditorul energetic a propus realizarea unei serii de lucrări complementare:

 • -  efectuarea de tratamente antimucegai + refacerea finisajelor interioare;

demontarea instalațiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • -   repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul clădirii pana la căminul de branșament;

 • -  realizarea unui sistem de ventilare mecanica generalizat, a obiectivului;

 • -  refacerea branșamentelor electrice, sanitare si termice de la punctele de bransare la racordul interior;

 • -   inliocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • -   refacerea sistemului de iluminat electric al clădirii;

 • -   refacerea rețelelor electrice, de joasa tensiune;

 • -  masuri de reparatii/consolidare a clădirii, unde este cazul;

 • -  refiăcerea sistemului de jgheaburi si burlane;

 • -  închiderea rosturilor dintre Colegiu si Teatru;

 • -  curatara si hidrofobizarea ornamentelor de pe fațade;

 • -   refacerea etanseitatii invelitorii din țigla ceramica;

 • -   refacerea lucrărilor de hidroizolatii la pereții subsolului;

 • -   refacerea trotuarului perimetral clădirii, in scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU si avizului Sanatatea Populației.

I

Analizând cele doua variante de investiție fezabile, se considera cel mai eficient din punct de vedere tehnico-economic Scenariul II, intrucat prin injectarea fisurilor din pereți si eficientizarea lenergetica a Colegiului, respectiv prin montarea sistemului cu panouri folovoltaice si a celui cu panouri solare se vor obține următoarele rezultate:

 • -   consolidarea fundațiilor si a zidăriei Colegiului;

inliocuirea tuturor instalațiilor sanitare, termice si electrice, fapt care va eficientiza consumurile de resurse, evitandu-se astfel pierderile de pe rețele;

 • -  clădirea va dispune de instalație de paratrăsnet;

firea va dispune de sistem de ventilare;

firea va dispune de un sistem de management energetic integrat;

ucerea facturii energetice fata de situația existenta sau cea in care ar fi aplicat


cla

 • -   cla

 • -   rec

pachetul de masuri PM1;

folosirea surselor regenerabile de energie, prin montarea sistemelor de panouri fotovoltaice si solare;

 • -  clasa energetica a imobilului unitatii de invatamant va fi “A”, fata de clasa energetica “C'b cat este in prezent;

durata de recuperare a investiției va fi sub 10 ani;

 • -  rezultatele obținute in cazul aplicării pachetului de masuri PM2 sunt evident superioare fata de cazul in care s-ar aplica pachetul de masuri PM1, soluția aplicării PM2 fiind recomandata si de către Auditorul energetic.

i

I

Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) Ind catori valorici:

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

19.398.470,14 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

16.331.633,34 lei

: 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

; Anul I (INV/C+M): 405,500.00 lei fara TVA, respectiv 472.424,00 lei cu TVA /

0.00 lei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 8.770.108,76 lei fara TVA, respectiv 10.420.508,43 lei cu TVA / 6.589.171,57 lei fara TVA, respectiv 7.841.114,17 lei cu TVA;

iAnul III (INV/C+M): 7.156.024,58 lei fara TVA, respectiv 8.505.537,71 lei cu TVA / 5.334.182,05 lei fara TVA, respectiv 6.347.676,64 lei cu TVA.

 • b) Indicatori fizici:

I Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

I

 • c) Cap'acitati:

I Situația existenta:

suprafața teren:         4443.00 mp;

 • -  suprafața construita:     2913.00 mp. La calculul acestei suprafețe au fost

considerate toate suprafețele construite ale construcțiilor de pe amplasamentul Colegiului, respectiv Liceul (CI - 2514 mp), Arhiva (C2 - 72 mp), Magazinul (C3 - 50 mp) si Liceul (C4 corp adminsitrativ - 277 mp). Sc a corpurilor vizate de proiect este de 2841 mp, conform planului de amplasament si delimitare a

! imobilului;

i - suprafața desfasurata: 5704.00 mp. La calculul acestei suprafețe au fost considerate toate suprafețele desfășurate ale construcțiilor de pe amplasamentul Colegiului, respectiv Liceul (CI - 5028 mp), Arhiva (C2 - 72 mp), Magazinul (C3 - 50 mp) si Liceul (C4 corp adminsitrativ - 554 mp). Sd a corpurilor vizate de proiect este de 5632 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului;

 • -  P.O.T.:                 65.56 %;

 • -   C.U.T.:                   1.28.

Situația propusa:

- suprafața teren:

4443.00 mp;


suprafața construita:     2913.00 mp. La calculul acestei suprafețe au fost

considerate toate suprafețele construite ale construcțiilor de pe amplasamentul Colegiului, respectiv Liceul (CI - 2514 mp), Arhiva (C2 - 72 mp), Magazinul (C3 - 50 mp) si Liceul (C4 corp adminsitrativ - 277 mp). Sc a corpurilor vizate de proiect este de 2841 mp, conform planului de amplasament si delimitare a ! imobilului;

i

- suprafața desfasurata: 5704.00 mp. La calculul acestei suprafețe au fost considerate toate suprafețele desfășurate ale construcțiilor de pe amplasamentul Colegiului, respectiv Liceul (CI - 5028 mp), Arhiva (C2 - 72 mp), Magazinul I (C3 - 50 mp) si Liceul (C4 corp adminsitrativ - 554 mp). Sd a corpurilor vizate de proiect este de 5632 mp, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului;

P.O.T.:

C.U.T.:


65.56 %;

1.28.

Proiectant,

iS.C. HI


PREȘEDINTE ȘEDIN


6^ '’ROJECT S.R.L.


CONT RAS t IVl i C-MZ-r. SECRETAR, MARCELA ENACHE

• <

ANEXĂ LA

HCLM NR.


PROIECTANT: SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, J13/1290/2010, RO27195079

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA" (DALI, altele, elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor, elaborare studiu istoric)”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

ELIGIBILE

NEELIGIBILE

CHELTUIELI TOTALE

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1                                                     '                                                   ----- --  -              -                                                  . - . -                   , ,

Cheltuieli pentru obținere» și amenajarea terenului

1.1

Ob(inere teren

-

-

-

-

-

-

1.2

Amenajare teren

-

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pt. protecția mediului

-

-

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL I

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. [Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

38,100.00

8,119.00

46.219.00

38,100.00

8,119.00

46,219.00

3.1.1

Studii de teren

17,600.00

4,224.00

21,824.00

17,600.00

4,224.00

21,824.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

20,500.00

3,895.00

24.395.00

20,500.00

3,895.00

24,395.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

1,000.00

190.00

1,190.00

33

Expertizare tehnică

24.900.00

-

24.900.00

24,900.00

-

24,900.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

36,300.00

627.00

36,927.00

36,300.00

627.00

36,927.00

3.5

Proiectare

269,500.00

51,205.00

320.705.00

269.500.00

51,205.00

320.705.00

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.53

Studiu de Jezahilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

74.500.00

14,155.00

88,655.00

74,500.00

14,155.00

88,655.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

• 10,000.00

1,900.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10;000.00

1,900.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

175.000.00

33,250.00

208,250.00

175.000.00

33,250.00

208,250.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

-

-

3.7

Consultanță

95,700.00

18,183.00

113,883.00

95,700.00

18,183.00

113,883.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

49,500.00

9,405.00

58,905.00

49,500.00

9,405.00

58,905.00

3.7.2

Auditul financiar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistență tehnică

163,000.00

30.970.00

193,970.00

163,000.00

30,970.00

193,970.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

55,000.00

10.450.00

65,450.00

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

40,000.00

7,600.00

47,600.00

40.000.00

7,600.00

47,600.00

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stal în Construcții

15.000.00

2,850.00

17,850.00

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

108,000.00

20,520.00

128.520.00

108,000.00

20,520.00

128,520.00

TOTAL CAPITOL 3

628,500.00

109,294.00

737,794.00

628,500,00

109,294.00

737,794.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

7,624,183.50

1,448,594.87

9,072,778.37

3,910,978.20

743,085.86

4,654,064.06

11,535,161.70

2,191,680.72

13,726,842.42

4.1.1

OBIECT 1 - Clădire Liceu - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

5,676,463.95

1,078,528.15

6.754,992.10

-

-

5,676,463.95

1,078.528.15

6.754,992.10
4.1.2

OBIECT 2 - Clădire Liceu - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

1,203,110.62

228,591.02

1.431,701.64

-

-

1,203,110.62

228.591.02

1.431,701.64

4.1.3

OBIECT 3 - Clădire Liceu - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare • NEELIGIBIL

-

-

3.427.183.42

651,164.85

4,078,348.27

3.427,183.42

651.164.85

4,078,348.27

4.1.4

OBIECT 4 - Clădire Administrativa - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

459,988.08

87,397.74

547.385.82

-

459,988.08

87,397.74

547.385.82

4.1.5

OBIECT 5 - Clădire Administrativa - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

284,620.85

54,077.96

338,698.81

-

-

284,620.85

54.077,96

338,698.81

4.1.6

OBIECT 6 - Clădire Administrativa - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBTL

-

-

483,794.78

91,921.01

575,715.79

483,794.78

91.921.01

575,715.79

4.2

Montaj utilaj tehnologic

371,315.81

70,550,00

441,865.81

-

-

-

371315.81

70,550.00

441,865.81

4.2.1

OBIECT 1 - Clădire Liceu - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

368,635.43

70,040.73

438,676.16

-

-

368,635.43

70,040.73

438,676.16

UD1CL 1 H - viauitc nuniilliâUdiiva - iviâ^ui i uc Cfcsicie ă ciiviciiîci ctici^ctiud ui uiaumiC puvuvv

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

2,029300.00

385,567.00

2,414,867.00

-

-

-

2,029300.00

385,567.00

2,414,867.00

4.3.1

OBIECT 1 - Clădire Liceu * Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

2,027,050.00

385,139.50

2,412,189.50

-

-

2,027.050.00

385,139.50

2,412,189.50

4.3.4

OBIECT 4 - Clădire Administrativa - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

2,250.00

427.50

2,677.50

-

2,250.00

427.50

2,677.50

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

4.5.

Dotări

-

15,525.00

2,949.75

18,474.75

15,525.00

2,949.75

18,474.75

4.5.3

OBIECT 3 - Clădire Liceu - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare - NEELIGIBIL

-

-

15,525.00

2,949.75

18,474.75

15,525.00

2,949.75

18,474.75

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

10,024,799.31

1304,711.87

11,929,511.18

3,926,503.20

746,035.61

4,672,538.81

13,951302.51

2,650,747.48

16,602,049.99

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

160,449.51

30,485.41

190,934.92

160,449.51

30,485.41

190,934.92

5.1.1

Lucrări de construcții

16,876.11

3,206.46

20,082.57

16,876.11

3,206.46

20,082.57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

143,573.40

27,278.95

170,852.35

143,573.40

27,278.95

170,852.35

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

137,118.57

-

137,118.57

137,118.57

-

137,118.57

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă JSC pentru controlul calității lucrării or de construcții 0.5% C+M -cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5,l.l)

59,616.77

-

59.616.77

59,616.77

-

59,616.77

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor dc construcții 0,1% C+M - cap,(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1,1)

11,923.35

-

11,923.35

11,923.35

-

11,923.35

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitectilor (0,05% din C+M)

5,961.68

-

5,961.68

5,961.68

-

5,961.68

5.2.5

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% C+M - cap.(l.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

59,616.77

-

59,616.77

59,616.77

59.616.77

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

-

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1395,130.25

265,074.75

1,660,205.00

1395,130.25

265,074.75

1,660,205.00

5.3.1

Cheltuieli diverse șt neprevăzute -1=10% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

1,395,130.25

265,074.75

1,660,205.00

1,395,130.25

265,074.75

1,660,205.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

1,701,098.33

297,156.15

1,998,254.48

1,701,098.33

297,156.15

1,998,254.48

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

50,732.50

9,639.18

60,371.68

50,732.50

9,639.18

60.371.68

TOTAL CAPITOL 6

-

50,732.50

9,639.18

60371.68

50,732.50

9,639.18

60,371.68

TOTAL GENERAL

12354397.64

2,311,162.02

14,665,559.66

3,977,235.70

755,674.78

4,732310.48

16,331,633.34

3,066,836.81

19,398,470.14

Din 'care

C + M (1.2+1.3+1.4 + 2+ 4.1+ 4.2 +5.1.1)

'     8,012,375.42

1,522,351.33

9,534,726.75

3,910,978.20

743,085.86

4,654,064.06

11,923353.62

2,265,437.19

14,188,790.81

Tn preturi la data de:

10,09.2019


TVA:CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE 4^