Hotărârea nr. 363/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ”;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE


pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-

I    • •      ■           ■■   Via      .....Ol        . .          i _  i            A

econ:


Dmici pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu-Casa de Cultură"


n. Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de ..□O.vJ.....09.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 177645/16.09.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.179521/18.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv reconvc'rsie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului);

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în 'temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin.- (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit.; a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


orașelor, regenerării și a zonelor de


HOTĂRĂȘTE


f f

Art.l Se aprobă studiul de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economlci pentru obiectivul de investiții „îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu-Casa de Cultură", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

Total general: 6.207,699,46 lei fără TVA, adică 7.378,596,45 lei cu TVA, din care C+M: 4.098.515,39 lei fără TVA, adică 4.877.233,32 lei cu TVA.

Ărt.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

o: o(?J,___pentru,____


abțineri.


La data^adoptării sunt în funcție
PREȘEDINTE ȘElpI^ȚĂ

CONSTANȚA NR.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACtfEAnexa nr.

IaHCL nr.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI SI PREZENTAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI !                  INVESTIȚIEI

„ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU- CASA DE l          CULTURĂ”- CONSTANTA

Obiectivul general al proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN îlî ZONA COICIU - CASA DE CULTURA ” o reprezintă rezolvarea problemelor pe care le creează din punct de vedere urbanistic și estetic la ora actuală. Investiția va însemna crearea unui spațiu verde, care să ofere oportunități de distracții^ și confort, odihnă si relaxare pentru toți locuitorii orașului, precum și turiștilor. I

9

I

i I

Obiectvele specifice ale proiectului

Implementarea unui proiect de peisagistică (prin plantarea cu plante perene/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantarea de arbori și arbuști) pentru punerea în valoare a imaginii urbane la nivelul pietonului.

Desființarea platformelor betonate existente și salubrizarea terenului, inclusiv modelarea/ resistematizarea pe verticală și orizontală a acestuia. Realizarea unui sistem de alei pietonale, ce asigura accesul atât către casa de cultura cât si către Monumentul Eroilor

9

Crearea de facilități pentru recreerea pe terenul amenajat (zone pentru sport urban, locuri de joacă pentru copii)

Montarea de mobilier urban (bănci, locuri de ședere tip pebble, coșuri de gunoi, împrejmuire cu gard fier forjat, rastel bicielete biciclete, etc) Realizarea sistemului de iluminat cu telegestiune și de irigații comandate prin internet pe terenul supus intervenției

Realizare sistem supraveghere video și Wi-Fi

Racordarea la utilități publice (rețele tehnico-edilitare) a terenului

I

Situația existenta a obiectivului de investiții

BILANȚ SUPRAFEȚE

îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură f        ?

Situație existentă

Suprafața

mp

%

Casa de Cultură

4,790.00

28.89%

Parcari Casa de Cultura

976.00

5.89%

Monumente

10.40

0.06%

Fântână arteziană

762.00

4.60%

Platforme betonate deteriorate existente

6,035.07

36.40%

Spațiu degradat

4,005.00

24.16%

TOTAL GENERAL SUPRAFAȚA STUDIATA

16,578.47

100%

Terenul care urmează a fi supus investiției face parte din categoria terenurilor neutilizate, aflate în paragină, deci nefuncțional, cu profund aspect inestetic la. nivelul imaginii urbane. Prin investiția care se propune asupra terenului sa urmărește creșterea suprafeței de spații verzi în zonă, îmbunătățirea accesibilității la elementele de cadru natural, îmbunătățirea calității spațiului public urban, adecvat promenadei și interfață cu piațeta Casei de Cultură și ansamblurile de locuințe colective din imediata proximitate.

Această zonă este rezultatul unui proiect de sistematizare urbanistică aparținând perioadei dintre anii 1980 - 1989, odată cu dezvoltarea pe orizontală a orașului, reconversia funcțională a zonei, o zonă preponderent cu funcțiuni de locuire colectivă și. dotări de proximitate, respectiv cu funcții publice specifice zonei centrale (la N de zona studiată este Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și Universitatea „Andrei Șaguna”). Această suprafață de teren are ca funcție permisivitațea și relaționarea/ socializare colectivă, o zonă de promenadă; însă, în timp, aceste premise nu și-au atins scopul, în prezent imaginea fiind una deplorabilă;, degradată și fără nici un interes din partea populației rezidentă din zonă.

Situația propusa a obiectivului de investiții

BILANȚ SUPRAFEȚE

A

îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură

Situația Propusă - Varianta Selectată

Construcții existente

mp

%

Casa de Cultură

4,790.00

73.26%

Parcări existente Casa Cultura (nu se intervine)

976.00

14.93%

Monumente (nu se intervine)

10.40

0.16%

Fântână arteziană (nu se intervine)

762.00

11.65%

TOTAL

6,538.40

100.00%

iSuprafața propusa spre amenajare

mp

%

Alee perimetrală

140.00

9.99%

Accese, pava'je monument si alee parc

728.29

Tartan turnat

89.29

împrejmuire gard fier forjat

20.88

Suprafața mobilier urban amplasat pe gazon

24.96

Spațiu verde amenajat

9,036.65

90.01%

TOTAL

10,040.07

100.00%

Total construcții existente

6,538.40

39.44%

Total suprafața propusa spre amenajare

10,040.07

60.56%

TOTAL GENERAL SUPRAFAȚA STUDIATA

16,578.47

100.00%

Din punct de vedere funcțional

Se vor creea unele locuri de relaxare și petrecere pentru toate grupele de vârste, jocuri pentru copii și zonă de exerciții calestenice în aer liber. Mobilierul urban va ayea forme inovative, realizate din materiale rezistente, se vor instala stâlpi de iliuminat aduși la o scară umană și integrate în peisaj. Ca și limbaj arhitectural, soluția propusă este minimalistă, înconjurând utilizarea spațiului pe o perioadă extinsă, crescând sentimentul de siguranță la lăsarea întunericului. Se va include elementul smart în cadrul proiectului prin implementarea sistemului de supraveghere video, Wi-Fi, sistem de iluminat cu corpuri dimm-abile, controlabile de la distanță prin internet pentru realizarea efectului de pulsare aleoatorie a intensității corpurilor și crearea unei atmosfere călduroase și dinamice în același tiimp pe timpul nopții și sistem de irigare automatizat, cu controlul și reglarea zonelor de udare de la distanță, prin internet. Spațiile verzi vor fi amenajate |cu specii aclimatizate, care să necesite o mentenanță facilă, să fie rezistentă la condițiile orașului și la pericolul social. Proiectul va răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Obiectivul de investiții este abordat în mod complex și integrat astfel încât să răspundă comenzii sociale, privind comunicarea și socializarea populației indiferent de vârstă. Astfel că proiectul propune o amenajare a spațiului public, folosind un limbaj urbanistic, arhitectural și peisager minimalist și unitar, durabil și sustenabil, eficient, operațional și optimizat. Se va realiza o poiană gazonată în centrul căreia se vor afla Monumentul Eroilor si fântâna arteziană. Relieful va fi ,                                                                                                                                                                9

ondulat, cu permisivitatea trecerii pietonilor peste spațiul verde gândit special în acest scop. ■


Prin cipalii indicatori tehnico-economici

a. INDICATORI MAXIMALI’

Valoarea totală a obiectivului de investiții,

cu TVA

7,378,596.45 lei

fără TVA

6,207,699.46 lei

din care construcții montaj (C+M)

cu TVA

4,877,233.32 lei

fără TVA

4,098,515.39 lei

bJ INDICATORI MINIMALI, INDICATORI DE PERFORMANTA “

Suprafața propusa spre amenajare

Din care

10,040.07 mp

- Alee perimetrală

140.00

- Accese, pavaje monument si alee parc

728.29

- Tart'an turnat

89.29

- împrejmuire soclu gard fier forjat

20.88

- Suprafață mobilier urban și utilități

24.96

- Spațiu verde amenajat

9,036.65

Construcții existente

6,538.40 mp

TOTAL GENERAL SU PRAFAȚA STUDIATĂ

16,578.47 mp

c. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Număr luni:

. 23 (C+M)

Proiectant, asociere ^'&.R.L.-D


Proiectant,


ANEXI LA

HCLM NR. JggAsocierea dintre: Benei


:ic Dinamic Business S.R.L.-D. si Kronstadt Landscape Architects S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURA

i

I

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA '

lei

lei

lei

1

2

3

4

5        ;

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pi- ntru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

678,639.77

128,941.56

807,581.33

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

678,639.77

128,941.56

807,581.33

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu energie electrica

21,500.00

4,085.00

25,585.00

2.2

Alimentare cu apa si Racord la canalizare

44,700.00

8,493.00

53,193.00

2.3 .

Instalații de irigare

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2            ,

66,200.00

12,578.00

78,778.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii                    ,

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.1. Studii de teren

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,038.20

197.26

1,235.46

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performsnței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

227,500.00

43,225.00

270,725.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

o.oo

3.5.2. Studiu de preffiabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

52,000.00

9,880.00

61,880.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.5. Verificarea teh detaliilor de execuție

nică de calitate a proiectului tehnic și a

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

155,000.00

29,450.00

184,450.00

3.6

Organizarea procedul'ilor de achiziție

0.00

0.00

0.0.0

3.7

Consultanță

95,000.00

18,050.00

113,050.00

3.7.1. Managementu de proiect

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.7.1.1. Consultanță la elaborarea cererii de finanțare

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7.I.2. Consultanță în domeniul managementului proiectului

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.2. Auditul financiar

35,000.00

6,650.00

41,650.00

—____MEZgl

ANEXĂ LA! HCLM

3.8

AșișTență tehnică

80,000.00

15,200.00

95;20dî00

3:.8;1. Asistență tehnică din partea proiectantului

55,000.00

10,450.00

65,450^5

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

40,000.00

7,600.00

3 s 47,600T00.

3.8:1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control, al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

15,000.00

2,850.00

17,850:00

3.8.2. Dirigenție de șa|ntier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

Total capitol 3            |

409,538.20

77,812.26

487,350.46

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pehtru investiția de bază                                                                  ț ;

4.1

Construcții și instalații

3,307,646.53

628,452.84

3,936,09937

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2,856.44

542.72

3,399<16

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

42,583.70

8,090.90

50,674:60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipament^ de transport

0.00

0.00

o.:oo

4.5

Dotări                 |

952,303.50

180,937.67

1,133,241117

4.6

Active necorporale j

11,875.00

2,256.25

14,131.25

Total capitol 4           J

4,317,265.17

820,280.38

5,137,545.55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier1

174,762.15

33,204.81

207,966.96

5.1.1; Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                 |

43,172.65

8,202.80

51,375.46

5;1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

131,589.50

25,002.01

156,591.51

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

45,083.67

0.00

45,083.67

5.2.1. Comisioanele și Idobânzile aferente creditului băncii finanțatoare         |

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,098.52

0.00

4,098.52

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20,492.58

0.00

20,492.58

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,492.58

0.00

20,492.58

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare|

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

506,210.49

96,179.99

602,390.49

5.4

Cheltuieli pentru infoijnare și publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total capitol 5           j

736,056.32

131,284.80

867,341.12

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6,207,699.46

1,170,897.00

7,378,596.45

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,098,515.39

778,717.92

4,877,233.32

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,/^*întocmit, Arh.Radu Nica

...rAh’*'- *               \


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

DEVIZ GENERAL SELECTMAW&ISQIE'NAG^B DE CULTURĂ


STUDIU DE

l

FEZABILITATE

Studiu elaborat de:

ASOCIEREA:

S.C. BENEFIC DINAMIC BUSINESS S.R.L.-D.

Teh. devize. Boboc Bogdan 0733 008 109

S.C. KRONSTADT LANDSCAPE ARCHITECTS S.R.L.

Ing. Dologa Marcel George 0732 008 260

„ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ”

Beneficiar:

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, fete fcătây 'CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHEANEXĂ LA

HCLM

STUDIU DE FEZABILITATE

FOAIE DE CAPĂT

Titlu proiect:

Amplasament:

Beneficiar:

Faza:

Elaborat:

Nr. Contract: , Nr. Proiect: ,

ASOCIEREA:


ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU -CASA DE CULTURĂ

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

B-dul Alexandru Lăpușneanu intersecția Str. I. L. Caragiale, Zona

Coiciu - Casa de Cultură

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

CUI: 4785631, Primăria Mun. Constanța,

B-dul Tomis Nr. 51 Constanța, Tel/Fax: 0241/488151

STUDIU DE FEZABILITATE

martie-aprilie 2019

43908 din 01.03.2019

47/2019

S.C. BENEFIC DINAMIC BUSINESS S.R.L.-D.

CV, Sf. Gheorghe, Str. Mica nr. 2

CUI 35615092, J14/57/2016, Tel: 0733008 Teh. devize. Boboc Bogdan 0733 008 109


S.C. KRONSTADT LANDSCAPE ARCHITECTS S.R.L.

BV, Brașov, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr. 25 CUI: RO 32218314, J08/1338/2013, Tel: 0732008260 Ing. Dologa Marcel George 0732 008 260


Hkronstadt LANDSCAPE ARCHITECTSLISTA DE SEMNĂTURI


ANEXĂ la

HCLM NR.ffip^g.

Titlu proiect:

ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU -CASA DE CULTURĂ

Amplasament:

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA


B-dul Alexandru Lăpușneanu intersecția Str. I. L. Caragiale, Zona Coiciu - Casa de Cultură

Beneficiar:

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

CUI: 4785631, Primăria Mun. Constanța,

B-dul Tomis Nr. 51 Constanța, Tel/Fax: 0241/488151

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

Elaborat:

03-04.2019

43908/01/03/2019

Nr. Contract:

Nr. Proiect:

47/2019


COLECTIV DE ELABORAREResponsabilitate

Numele si prenumele

Semnătură

Șef proiect:

Arh. Radu Nica

Concept amenajare:

Ing. Marcel-George Dologa

Proiectant arhitectură:

Arh. Radu Nica

C       £              /

Proiectan peisagistică:

1

Ing. Marcel-George Dologa

A             /

Proiectant IE, CCTV, Wi-Fi, IS, IR:

Ing. Ortansa Bara

întocmit documentație

1 ’

economică) și ACB:

Teh. devize. Bogdan Boboc
CUPRINS/BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Lista de semnături

Ciprins/Boii'derou

Studiu de fezabilitate Anexe la St îidiu de fezabilitate

Pg2

Pg3

Pg 4-6

pg 7-74 pg 75-82


1. Info

'mâții generale privind obiectivul de investiții

1.1.

Denumirea obiectivului de investiții

1.2.

Ordonator principal de credite/investitor

1.3.

Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4.  Beneficiarul investiției

 • 1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de ii vestiții

2.1.

Concluziile studiului de prefezabilitate

2.2.

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.3.

Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.4. j Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen

2.5.

mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice


ODevizOfefta.ro

Ktii siîm secrete surcesulu

ANEXĂ LA

HCLM NR.


3. Scenariile tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

  3.2.


  • 3.3.

  • 3.4.


  3.5.


Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic (pentru scenariul 1 si 2):

Costurile estimative ale investiției (pentru scenariul 1 si 2):

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz :

Grafice orientative de realizare a investiției

4. Analliza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

 • 4.1. ' Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de

referință și prezentarea scenariului de referință

 • 4.2. : Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și I naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3.  Situația utilităților și analiza de consum:

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5.  Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6. i Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. ' Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță i economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și ' raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8.  Analiza de senzitivitate

 • 4.9.  Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul tehnico - economic, recomandat

 • 5.1. i Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, I economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2.  Selectarea și justificarea scenariului recomandat

 • 5.3.  Descrierea scenariului recomandat privind:

 • 5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

5.5.


Prezentarea


modului în


care seasigură conformarea cu~


reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6.


Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, ; alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate ; sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri și avize conforme


Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția i mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4. ! Avize conforme privind asigurarea utilităților


Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

7. Implementarea investiției

 • 7.1. | Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea ! investiției

 • 7.2. ; Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a i obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, ; graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani,

resurse necesare

7.3.


Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale


anexă la

HCLM NR.

Număr planșă

Nume planșa S.F.

GENERAL

OBOI ARH 01 SF

1

Plan de încadrare în zonă

OBOI ARH 02 SF

i

Plan de situație existentă

OBOI ARH' 03 SF

i

Plan de situație propusă - Varianta selectată

OBOI ARH 04 SF

[

Plan de situație propusă - Varianta alternativă

OBOI ARH 05 SF

Secțiune A-A’ și vederi

OBOI SPV'01 SF

Plan sistematizări relief

OBOI SPV 02 SF

i

Vedere de ansamblu

OBOI IE 02 SF

1

Plan amplasare stâlpi de iluminat, CCTV și Wi-Fi

OBOI IR 01 SF

Plan tehnic irigații și amplasare aspersoare

8. Concluzii și recomandăriB. PIESE DESENATE


La elaborarea Studiului de Fezabilitate s-au utilizat datele din Studiul Geotehnic, Studiul Topografic și Studiul Peisagistic. La momentul predării documentației conform contract, s-a ținut cont de toate informațiile puse la dispoziție de Beneficiar. S-au respectat prevederile Certificatului de Urbanism Nr. 3261 din 03.09.2018, Contractul de prestări servicii 43908/01/03/2019 și anexele acestuia, Tema de Proiectare și Caietul de Sarcini. Se vor respecta prevederile prezentului Studiu de Fezabilitate și datele din CU, RLU, avize și acorduri și legislația în vigoare pentru fazele DTAC+PT+DE și Execuție. !

»


1. Informații generale privind obiectivul de investiții

anexă la

HCLM N R. J3Ș-


 • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții:

„ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ”

 • 1.2.  Ordonator principal de credite:

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

CUI: 4785631, Primăria Mun. Constanța,

B-d.ul Tomis Nr. 51 Constanța, Tel/Fax: 0241/488151

 • 1.3.

 • 1.4.


Ordonator de credite (secundar/ terțiar):

U.Ă.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

Beneficiarul investiției:

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

ASOCIEREA:

S.C. BENEFIC DINAMIC BUSINESS S.R.L.-D.

CV, Sf. Gheorghe, Str. Mica nr. 2

CUI 35615092, J14/57/2016, Tel: 0733008109

Teii, devize. Boboc Bogdan 0733 008 109

S.C. KRONSTADT LANDSCAPE ARCHITECTS S.R.L.

BV, Brașov, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr. 25 CUI: RO 32218314, J08/1338/2013, Tel: 0732008260 Ing. Dologa Marcel George 0732 008 260

ODevizOfetta.ro

■și sin sw-eTese 5or«5.uk)

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiri                                               _______________

ANEXĂȘd <U|I

HCLM NR. jtoSfoO111?


2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate:

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare:

I

Exista mai multe strategii și politici la nivelul Uniunii Europene și la nivelul țării, de carej aparține zona studiată. La nivelul UE amintim Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile, în care unul din obiectivele majore stabilite constă în i

consolidarea politicilor integrate de dezvoltare urbană sub auspiciile protecției mediului înconjurător prin crearea și garantarea unor spații publice de înaltă calitate, modernizarea rețelelor de infrastructură și creșterea eficienței energetice, promovarea activă a inovației și a educației, consolidarea economiei locale, consolidarea infrastructurilor culturale și educaționale în acord cu realitățile urbane specifice fiecărui oraș în parte. Cele stabilite în Carta amintită mai sus, au fost preluate de țările membre, astfel, și de România, promovând politicile dezvoltării durabile. în ceea ce privește legislația țării, amintim Legea Spațiilor Verzi 24/ 2007, actualizată și republicată,!privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, Legea 350/ 2001, privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, în care se pronunță: Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților,

prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, and din 1997 România este una dintre țările semnatare a Convenției privind Deșertificarii, adoptată la Paris în 1994. Guvernul a hotărât în ședința din


încept Combaterea

I

25.07.2007 'elaborarea Strategiei Naționale și a Planului național de acțiune pentru combaterea jfenomenelor de degradare a terenurilor, de secetă și deșertifîcare pe termen mediu și scurt. Fenomenul de deșertifîcare în România s-a declanșat cu mai bine de 100 de ani în urmă, una dintre cele mai afectate zone fiind Dobrogea.

Conform normelor Uniunii Europene, autoritățile publice locale au obligația de a asigura o Suprafață cu spațiu verde de minim 26 mp/locuitor până la 31.12.2013, în condițiile în care OMS recomandă o suprafață medie de 50 mp/locuitor, statistica indicând o pondere de 15 mp/locuitor la nivelul Municipiului Constanța.

în Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța se regăsește ca obiectiv strategic „Dezvoltarea durabilă și protecția mediului” și „Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea Zonei Metropolitane Constanța”, obiective, care parțial se împlinesc și prin amenajarea peisagistică a zonei Casei de Cultură Coiciu, iar

în cadrul programelor prioritare se regăsesc „Conservarea și protecția mediului” și „Dezvoltarea infrastructurii de turism și agrement a Zonei Metropolitane Constanța”, în cadrul programului de modernizare și extindere a spațiilor verzi din Municipiul Constanța, la obiective specific se regăsește: „ ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN IZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ”.

Obiectivul specific atins prin proiect este reconversia și refuncționalizarea prin lucrări specifice, a unei suprafețe de 10,040.07 mp, situat în Mun. Constanța și transformarea ei în zonă de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Pentru valorificarea potențialului turistic și pentru comunitatea locală a zonei adiacente Casei de Cultură - Coiciu sunt necesare investiții în infrastructura peisagistică a acestei zone.

I

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor:

Terenul care urmează a fi supus investiției face parte din categoria terenurilor neutilizate, aflate în paragină, deci nefuncțional, cu profund aspect inestetic la nivelul imaginii urbane. Prin investiția care se propune asupra terenului se urmărește creșterea suprafeței de spații verzi în zonă, îmbunătățirea accesibilității la elementele de cadru natural, îmbunătățirea calității spațiului public urban, adecvat promenadei și interfață cu piațeta Casei de Cultură și ansamblurile de locuințe colective din imediata proximitate.:

Această zonă este rezultatul unui proiect de sistematizare urbanistică aparținând perioadei dintre anii 1980 - 1989, odată cu dezvoltarea pe orizontală a orașului, reconversia funcțională a zonei, o zonă preponderent cu funcțiuni de locuire colectivă și dotări de proximitate, respectiv cu funcții publice specifice zonei centrale (la N de zona studiatii este Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și Universitatea „Andrei Page 9 | 82

Relațiile cu zonele învecinate, accese existente si/ sau căi de acces:

>i                                             “                                  9

I


 • -  La N de zona studiată este Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și Universitatea „Andrei Șaguna”

 • -  La E este B-dul Alexandru Lăpușneanu

 • -  La S este Casa de Cultură, respectiv Str. I. L. Caragiale

 • -  La V este ansamblul rezidențial și locuințe colective, respectiv Aleea DalieiLimita de intervenție măsurată la treptele de acces către platforma betonată aferent Cască de Cultură se situează la cota 40,7 m. Limita exterioară, către Str. I. L. Caragiale este situată la cota 40,2 m (acces parcare Casa de Cultură) și 40,1 m (Intersecție Str. I. L. Caragiale cu B-dul Alexandru Lăpușneanu). Cota spre N a sitului, pe aliniamentul Bulevardului Alexandru Lăpușneanu este de 37,4 m, iar spre V (complex de locuințe colective) limita de intervenție este situată la cota 38,4 m. Cota terenului măsurată în vecinătatea Monumentului Eroilor este de 39,6 m, iar cota terenului la marginea fântânii arteziene este de 39,35 m. Astfel, zona studiată este plată, cu pantă ușoară de la S la N și din dreptul Casei de Cultură, al fântânii arteziene și al Monumentului Eroilor cu pantă spre șosea (E și S) diferența de nivel între punctul cel mai înal și cel minim este de 3,3 m.

-ț fOevizOfetta.ro

P'.WLJI ’•n' s^ra secreîek surcesulu

I   ANEXĂ!

1          BILANȚ SUPRAFEȚE     IhCLM nr.^

A

îmbunătățirea mediului urban in zona Coiciu - Casa de Cultură

9

Situație existentă

Suprafața

mp

%

Casa de Cultură

4,790.00

28.89%

Parcari Casa de Cultura

976.00

5.89%

Monumente

10.40

0.06%

Fântânii arteziană

762.00

4.60%

Platforme betonate deteriorate existente

6,035.07

36.40%

Spațiu degradat

4,005.00

24.16%

TOTAL GENERAL SUPRAFAȚA STUDIATA

16,578.47

100%


Situată într-o zonă puternic aerată și ventilată, Zona Metropolitană Constanța nu se confruntă cu probleme majore de poluare a aerului.

Vegetația regăsită în zona Coiciu sunt: arțar, frasin, ulm, tei, platan, salcâm glădiță, salcie, oțetar, pin negru, tuia, molid și dud.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și (lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiiectivului de investiții:

Cererea și nevoia locuitorilor pentru existența în vecinătate a spațiilor verzi de calitate este clar specificată și reglementată prin normele Uniunii Europene, care prevăd o suprafață de spații verzi de minim 26 mp/locuitor și de către Organizația Mondială a Sănătății, care recomandă o suprafață medie de 50 mp/locuitor. Având în vedere statistica de 15 mp/ de spațiu verde pe cap de locuitor la nivelul Municipiului Constanța și starea deplorabilă a celor existente, considerăm realizarea acestui proiect imperios necesar.

în ceea ce privește prognozele pe termen lung, putem doar bănui că în viitor cererea va fi mai mare, odată cu creșterea populației și a migrației în mediul urban, până în putictul atingerii proporțiilor aferente Uniunii Europene, cu o majoritate covârșitoare: situată în mediul urban. România, la momentul de față are o populație relativ echilibrat distribuită între mediul urban și rural. Totodată, se presupune că cererea pe cap de locuitor a fiecărui locuitor, odată cu creșterea nivelului de trai și a conștientizării nevoii de spațiu verde pentru recreere și sănătate, se va amplifica.

Nu în ultimul rând, trebuie ținut cont de faptul că Municipiul Constanța este al doilea cel mai mare oraș din România atât din punct de vedere a populației, cât și a economiei și se situează pe primul loc la capitolul turism, pe timpul verii numărul de turiști ajungând să dubleze numărul de locuitori. Astfel trebuie luată în considerare o suprafață mai mare de spațiu verde pe cap de locuitor care trebuie atinsă, nu doar cea


•-TnTOALA

i                                             hcl_m NR. Jfcg


el urban și având în vedere necesitatea stringentă a combaterii migrației


minimă de 26 mp/ cap de locuitor. Astfel, având în vedere caracterul turistic sezonier în creștere la an la an și populația nativă în creștere ca urmare a migrației din mediul rural spre cs românilor psste granițe în căutarea unui trai mai bun, fapt care conduce în timp la slăbirea dramatică a puterii economice a țării, se impune, pe lângă învestitii, programe și politici inteligente pe latura economică și investiții substanțiale și la fel de serioase pe latura de recreere și petrecere a timpului liber, care contribuie în mod covârșitor la ridicarea nivelului de trai și la dezvoltarea unui simțământ de tipul „Constanța este orașul în care vrei să locuiești”.

9                           I                                                   9

Deasemenea, la nivelul municipiului se constată o distribuire inegală a spațiilor verzi existente, acestea fiind aproape inexistente în zonele Coiciu, Medeea și Brătianu.

i

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea insvestiției publice:

Oportunitatea investiției este justificată de beneficiile care se vor răsfrânge asupra tuturor membrilor comunității și care se vor manifesta sub multiple forme:

i

 • > Reintroducerea în circuitul urban a unui spațiu în prezent neutilizat și degradat;

 • > îmbunătățirea indicatorilor de calitate a mediului la nivelul solului, apei și

1

aerului, ceea ce va influența direct starea de sănătate a publicului și în special a copiilor;


 • > Reduderea amprentei de carbon;

 • > Susținerea și dezvoltarea relațiilor sociale prin crearea de spații publice de calitate crescujtă;

 • > Creștea biodiversității prin crearea de condiții pentru nașterea de asocieri de plante în habitatele create care atrag la rândul lor fauna specifică;

 • > Crearea facilităților de agrement și petrecere a timpului liber, de la o simplă

f

plimbare până la activități fizice de genul jocurilor formale și informale și a sporturilor;

Generarea bjeneficiilor menționate mai sus este condiționată de atingerea următoarelor obiective vizate prin prezenta investiție:

 • > creșterea procentului de spațiu verde pe cap de locuitor;

 • > amenajarea unui spațiu verde urban de înaltă calitate;

I

 • > crearea unor zone de interes cu specific distinct;

 • > crearea unor compoziții focalizate pe accente vizuale;

 • > asigurarea unității compoziționale a spațiului verde;


»DevlzOfefta.ro

____Wgi sîinc î?cr«T'B''e surcsstîlu

anexă la HCLM NR. i(jS M


 • > încurajarea interacțiunii sociale în spațiile verzi;

 • > facilitarea activităților de promenadă și sport în spațiul urban;

 • > păstrarea și amplificarea biodiversității;

  >

  >

  >

  >


îmbunătățirea calității aerului;

|           9                                 9                              "

diminuarea curenților de aer;

încorporarea sistemului de irigat automatizat pentru asigurarea unei mentenanțe ,i

eficiente;

i ’

i

amplasarea de coșuri de gunoi ce permit buna păstrare a suprafeței de parc nou înființate;

 • > amplasarea de corpuri de iluminat cu telegestiune.

 • > folosirea unor soluții constructive care să permită accesul facil al persoanelor

I

cu handicap la diversele servicii oferite de parc

Alegerea speciilor de plante arboricole, arbustive, floricole perene, etc, pentru a fi amplasate în spațiile verzi urbane se face pe baza anumitor factori:

 • > factori urbanistici;

 • > factorii dendrologici, pedo-climatici, ecologici și estetici;

 • > factorii tehnici;

 • > factori ce țin de mentenanța spațiului verde;

 • > factor i economici.

i

I

I

1

i

3. SCENARIILE TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI:

9

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) D escrierea amplasamentului;

Informații privind regimul juridic al terenului existent:DevizOfefta.ro

,,a|i.s;âpus.?.egej».g             ------------

HCLM NR._3G3-/^1^


 • - Terenul este situat în intravilanul Mun. Constanta, conform înscriselor din adresa Nr. 118886/24.07.2018, întocmită de Direcția Patrimoniu si Cadastru, din cadrul

|                                                  "                                                       5                                          9                              7

Primăriei Mun. Constanta.

!l

 • - Imobilul este domeniu privat al Mun. Constanța, conform HCL Nr. 63/2013 (Administrare SC Confort Urban SRL), Anexa 4, parcări, poziția 125, S = 250 mp

 • - Imobilul este parte a domeniului privat am Mun. Constanța (Administrare SC Raja SA), cctnf. HCLM Nr. 20/2013, Anexa 16, Fântână arteziană (bazin de apă), S = 762 mp. j

Imobilul este parte a domeniului privat al Mun. Constanța, conform HCLM Nr. 420/2001.

 • - Imo nilul este parte a domeniului public al Mun. Constanța, conform HCLM Nr. 451/200-7, Statui și monumente, monumentul eroilor, poziția 946 - reglementări extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate, care instituie un regim special asupra imobilului: zonă protejată conform Listei Monumentelor istorice, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii Nr.

I

2828/24.12.2015, pentru modificarea Anexei Nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor Nr. 12314/2004, privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice actualizată și a Listei Monumentelor istorice Dispărute: Necropola Orașului Antic Tomis, Cod CT-L-S-A-0255.5, Nr. Crt. 15, perimetrul delimitat de Str. Iederii, B-dul Aurel Vlaicu, de la intersecția, cu B-dul 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, B-dul Aurel Vlaicu, până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării și portul comercial.

 • - Monument, ansamblu

i

Informații privind regimul tehnic al terenului existent:

 • - Suprafața terenului este de 16,578.47 mp.

 • - Zona dispune de toate utilitățile.

 • - Folosința actuală a terenului este: platformă, căi de acces auto și pietonale, parcări, fântjână frteziană (bazin apă), statuie - Monumentul Eroilor.

 • - Circulația autovehiculelor se face pe B-dul. Alexandru Lăpușneanu și Str. I. L. Caragiale, iair cea pietonală pe trotuarele/ aleile aferente.

 • - Terenul se încadrează, conform PUG aprobat prin HCL Nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL Nr. 327/18.12.2015, în două zone regulamentare:

 • - ZRV la-Parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri și fâșii planta te publice.

 • - ZRE 1 - Subzona echipamentelor publice dispersante, la nivel de cartier și complex rezidențial existente

Informații privind regimul economic al terenului existent:

Terenul face parte din zona de impozitare A.

Terenul care urmează a fi supus investiției face parte din categoria terenurilor neutilizate, aflate în paragină, deci nefuncțional, cu profund aspect inestetic la nivelul imaginii urbane. Prin investiția care se propune asupra terenului se urmărește creșterea suprafeței de spații verzi în zonă, îmbunătățirea accesibilității la elementele de cadru natural, îmbunătățirea calității spațiului public urban, adecvat promenadei și interfață

I

cu piațeta Casei de Cultură și ansamblurile de locuințe colective din imediata proximitate.

i         BILANȚ SUPRAFEȚE

l                                                                    9                                       9

îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură

9

i                      Situație existentă

Suprafața

mp

%

Casa de Cultură

4,790.00

28.89%

Parcari (Casa de Cultura

976.00

5.89%

Monumente

10.40

0.06%

Fântânii arteziana

762.00

4.60%

Platforme betonate deteriorate existente

6,035.07

36.40%

Spațiu degradat

4,005.00

24.16%

TOTAL GENERAL SUPRAFAȚA STUDIATA

16,578.47

100%

a) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile;

Relațiile cu zonele învecinate, accese existente și/ sau căi de acces:

- La N de zona studiată este Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și Universitatea „Andrei Șaguna”

, - La E este B-dul Alexandru Lăpușneanu

: - La S este Casa de Cultură, respectiv Str. I. L. Caragiale

! - La V este ansamblul rezidențial și locuințe colective, respectiv Aleea ! Daliei

 • b) Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de in teres naturale sau construite;

Amplasamentul este caracterizat printr-o desfășurare pe direcția S-N, în lungul B-dului Al. l ăpușneanu. Limita de intervenție măsurată la treptele de acces către platforma Ijetonată aferent Casei de Cultură se situează la cota 40,7 m. Limita exterioară, către Str. I. L. Caragiale este situată la cota 40,2 m (acces parcare Casa de Cultură) și '40,1 m (Intersecție Str. I. L. Caragiale cu B-dul Alexandru Lăpușneanu). Cota spre N a sitului, pe aliniamentul Bulevardului Alexandru Lăpușneanu este de 37,4 m, iar spre V (complex de locuințe colective) limita de intervenție este situată la cota 38,4 m. Cota terenului măsurată în vecinătatea Monumentului Eroilor este de 39,6 m, iar cota terenului la marginea fântânii arteziene este de 39,35 m. Astfel, zona studiată este plată, cu pantă ușoară de la S la N și din dreptul Casei de Cultură, al fântâniiii Monumentului Eroilor cu pantă spre șosea (E și S) diferența de nivel

între punctu


cel mai înal și cel minim este de 3,3 m.

 • c) surse de poluare existente în zonă;

Nu există surse de poluare în zonă, afară de traficul auto intens de pe B-dul Al. Lăpușneanu [și Str. I. L. Caragiale.

 • d) date climatice și particularități de relief;

Conform Studiului Geotehnic elaborat de ANA PROIECT DESIGN SRL -CONSTAN TA, CUI - RO 18611090, pentru amplasamentul analizat, factorul climă se evidențiază prin următoarele aspecte:

- caracter continental cu influențe marine;

 • - ariditate accentuată;

 • - caracterul torențial al precipitațiilor;

- direcții vântului N - NE, caracterizându-se printr-o umiditate redusă vara,

în timp ce iama aduce viscole și geruri.

Activitatea de modelare a reliefului județului Constanța este condiționată de fregvența mare a ploilor torențiale ( 3 a 4 mm/ min ) care dețin cca. 75 % din totalul precipitațiilor căzute. Ele detemină amploarea procesului de eroziune. Din punct de vedere geoniorfologic, terenul cercetat, este denivelat și urmărește linia reliefului din zonă. Pe amplasament nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care să pericliteze stabilitatea construcțiilor.

 • e) existența unor:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

La momentul realizării Studiului de Fezabilitate nu au fost semnalate rețele i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9

edilitare în amplasament care necesită relocare. Se vor proteja atât rețelele edilitare care deservesc Casa de Cultură și Fântâna Arteziană, cât și pe cele semnalate în avizele și acordurile de principiu conform legii:

- Imobilul este parte a domeniului privat am Mun. Constanța (Administrare SC Raja SA), conf. HCLM Nr. 20/2013, Anexa 16, Fântână arteziană (bazin de apă), S = 762 mp

- posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;


R

Pe amplasament este situat ansamblu Monumentul Eroi                   =£

Independență și zona se află în perimetrul de protecție al Necropolei Orașului Antic Tomis:

bilul este parte a domeniului public al Mun. Constanța, conform HCLM

7, Statui și monumente, monumentul eroilor, poziția 946 - reglementări


amplasament - extras din normativelor în vigoare,


 • - Imo

Nr. 451/200

extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate, cdre instituie un regim special asupra imobilului: zonă protejată conform Listei Monumentelor istorice, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii Nr. 2828/24.12.2015, pentru modificarea Anexei Nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor Nr.. 2314/2004, privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice actualizată și a Listei Monumentelor istorice Dispărute: Necropola Orașului Antic Tomis, Cod CT-L-S-A-02555, Nr. Crt. 15, perimetrul delimitat de Str. Iederii, B-dul Aurel Vlaicu, de

I

la intersecția cu B-dul 1 Mai, Str. Cumpenei, Str. Nicolae Filimon, B-dul Aurel Vlaicu, până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării și portul comercial.

 • - Monument, ansamblu

f

-i terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ondine publică și siguranță națională;

Suprafața nu aparține unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

 • f) caracteristici geofizice ale terenului din studiul geotehnic elaborat conform

I

cuprinzând:

Conferiți Studiului Geotehnic elaborat de ANA

CONSTANTA, CUI - RO 18611090, pentru amplasamentul analizat, din punct de vedere al zpnării teritoriului României , zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare la cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani si 210 % probabilitate de depășire în 50 de ani, localitatea Constanța, conform P100/1 - 2013, se încadrează în zona seismică cu ag = 0,20 g și perioada de control Tc=0,7 sec.

Adâncimea de îngheț conform NP 112-2014 privind proiectarea fundațiilor de suprafață și conform STAS 6054/77 - zonarea teritoriului României după adâncimea maximă de îngheț, în zona analizată, se situează la - 0,90 m.

în „Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, pentru localitatea Constanța, se precizează o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 1,5 KN/m2, construcțiile având încadrare în clasa de importanță - expunere I.

în Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului la un interval mediu de recurență 50 ani (IMR = 50 ani), Page 18 | 82

PROIECT DESIGN SRL -pentru locali de importări


tatea Constanța, este de qb = 0,5 kPa, construcțiilctaiân^îndadi ă - expunere I.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic (pentru scenariul 1 si 2):

I

Scenariul 1 - selectat:

i

Obiectivul de investiții este organizat într-un singur lot și într-un singur Obiect: OBOI Parc Urban, care se va realiza într-o singură etapă:

Lucrarea va cuprinde amenajări circulații pietonale și amenajări peisagistice, sistem de irigații, iluminat urban cu telegestiune, Wi-Fi și monitorizare video, mobilier urban, locuri de joacă pentru copii și zonă de fitness urban. Suprafața terenului propus spre amenajare este de 10,040.07 mp.

; Categoria și clasa de importanță a construcției:

 • - în conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanță a lucrării: importanta redusa "D".

 • - Clasă de importanță sesmică a construcției după normativul P 100-1/2013 este VI.

- Conform „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”

I

(indicativ NjP 074/2007), lucrarea se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic reldus.

Obiectivul de investiții va fi organizat pe un singur obiect astfel: OBOI Parc

Urban și va fi caracterizat de următorii indici:

M|


ANEXA LA

BILANȚ SUPRAFEȚE

îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură

Situația Propusă - Varianta Selectată

Construcții existente

mp

%

Casa dej Cultură

4,790.00

73.26%

Parcări existente Casa Cultura (nu se intervine)

976.00

14.93%

Monumente (nu se intervine)

10.40

0.16%

Fântâna.'arteziană (nu se intervine)

762.00

11.65%

TOTAL

6,538.40

100.00%

,1

1

1

\    Suprafața propusa spre amenajare

mp

%

Alee pei.imetrală

140.00

9.99%

Accese,; pavaje monument si alee parc

728.29

Tartan turnat

89.29

împrejmuire gard fier forjat

20.88

Suprafața mobilier urban amplasat pe gazon

24.64

Spațiu verde amenajat

9,036.97

90.01%

TOTAL

10,040.07

100.00%

1

Total construcții existente

6,538.40

39.44%

Total suprafața propusa spre amenajare

10,040.07

60.56%

TOTAL GENERAL SUPRAFAȚA STUDIATA

16,578.47

100.00%


'                  OBOI Parc Urban:

în conformitate cu prevederile Ghidurilor specifice, inclusiv Axa Prioritară 4 , Prioritatea de investiții 4.2, proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific aferent acesteia, respectiv refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau: neutilizate prin creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor la nivelul Mun. Constanța. Obiectivul specific atins prin proiect este reconversia și refuncționalizarea prin lucrări specifice, a unei suprafețe de 10,040.07 mp, situat în Mun. Constanța și transformarea ei în zonă de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Prin proiect se propun următoarele tipuri de activități:

Implementarea unui proiect de peisagistică (prin plantarea cu plante perene/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantarea de arbori și arbuști) pentru punerea în valoare a imaginii urbane la nivelul pietonului.


Desființarea platformelor betonate existente și salubri modelarea/ resistematizarea pe verticală și orizontală a acestuia.

i                                                                                                                                      ’

Realizarea unui sistem de alei pietonale, ce asigura accesul atât către casa de cultura cât st către Monumentul Eroilor

Crearea de facilități pentru recreerea pe terenul amenajat (zone pentru sport urban, locuri dejoacă pentru copii)

Montarea de mobilier urban (bănci, locuri de ședere tip pebble, coșuri de gunoi, împrejmuire cu gard fier forjat, rastel bicielete biciclete, etc)

Realizarea sistemului de iluminat cu telegestiune și de irigații comandate prin internet pe terenul supus intervenției

Realizare sistem supraveghere video și Wi-Fi

Racordarea la utilități publice (rețele tehnico-edilitare) a terenului

Se vot creea unele locuri de relaxare și petrecere pentru toate grupele de vârste, jocuri pentru copii și zonă de exerciții calestenice în aer liber. Mobilierul urban va avea forme inova tive, realizate din materiale rezistente, se vor instala stâlpi de iluminat aduși la o scară umană și integrate în peisaj. Ca și limbaj arhitectural, soluția propusă este minimalistă., înconjurând utilizarea spațiului pe o perioadă extinsă, crescând sentimentul de siguranță la lăsarea întunericului. Se va include elementul smart în cadrul proiectului prin implementarea sistemului de supraveghere video, Wi-Fi, sistem de iluminat cu corpuri dimm-abile, controlabile de la distanță prin internet pentru realizarea efectului de pulsare aleoatorie a intensității corpurilor și crearea unei atmosfere călduroase și dinamice în același timp pe timpul nopții și sistem de irigare automatizat, cu controlul și reglarea zonelor de udare de la distanță, prin internet. Spațiile verzi vor fi amenajate cu specii aclimatizate, care să necesite o mentenanță facilă, să fie rezistentă la condițiile orașului și la pericolul social. Proiectul va răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități.anex^la

HCI M NR


răspundă comenzii sociale, privind comunicarea și socializarea populației indiferent de vârstă. Astfel că proiectul propune o amenajare a spațiului public, folosind un limbaj urbanistic, ârhitectural și peisager minimalist și unitar, durabil și sustenabil, eficient, operațional și optimizat. Se va realiza o poiană gazonată în centrul căreia se vor afla Monumentul Eroilor și fântâna arteziană. Relieful va fi ondulat, cu permisivitatea trecerii pietonilor peste spațiul verde gândit special în acest scop.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER:

i


Lucrările în șantier vor respecta toate cerințele privind sănătatea și sănătatea în muncă conform legislației în vigoare. Se va realiza împrejmuirea întregului șantier pentru a nu fi posibil accesul nepermis și pentru a nu permite prafului generat de lucrări să fie purtat de vânt în afara zonei de intervenție. Se va avea în vedere păstrarea carosabilului curat la părăsirea șantierului. Nu se va lucra cu pământul pe timp ploios pentru a nuj genera mizerie și a deteriora structura solului. Nu se va permite accesul utilajelor în |zonele de protecție a rădăcinilor arborilor care se păstrează.


ANEXĂ LA J

:lm nr.


ORGANIZARE ȘANTIER

împrejmuire opacă OS

Containere birou, vestiar

Toalete eco

Racord temporar apă

Racord temporar curent electric

Platformă spălare utilaje la ieșirea din șantier cu soluție Desfăcut borduri sosea si turnat beton la acces utilaje

împrejmuire temporară parc

Porți de acces în șantier

Bandă avertizoare temporară de protecție a vegetației ce se păstrează

înlocuire borduri șosea în OS la închidere

Turnare strat nou asfalticîn OS la închidere

Marcaje rutiere în OS la închidere


i

i

DEMOLĂRI SI SISTEMATIZĂRI PE VERTICALĂ:

Se vor îndepărta platformele betonate existente, zidurile de sprijin, treptele, fundațiile izolate și panourile publicitare din zona Casei de Cultură pe suprafața cărora se va realiza spațiu verde

ARHITECTURĂ:

I

Se va realiza o alee perimetrală de minim 1,8 m lățime, din piatră naturala, cu finisaj, semnalizări tactile și rosturi adecvate pentru persoane cu dizabilități. Spre parc se va realiza un gard de fier forjat, dublat de un gard viu.DevizOfefta.ro

Cai sfra ju?c*-eTe‘? sarcjiaL

HCLM NR.


Se vo parcului se \ si urmăresc, 9


r realiza aleile parcului, care vor urmări relieful creat peisagistic. Aleile or realiza din lespezi de piatra naturală tăiată, pozată la nivelul gazonului curbele de nivel.


Se vor realiza accesele în parc din lespezi de piatra naturală tăiată, pozate la nivelul gazonului.

Se vor realiza accesele spre Casa de Cultură în dreptul treptelor din lespezi de piatra naturală tăiată, pozate la nivelul gazonului.

Se va. realiza acceul spre Monumentul Eroilor din lespezi de piatra naturală tăiată, pozate la nivelul gazonului.

Se vor realiza două suprafețe cu tartan turnat antitraumă, după formele de relief realizate conform curbe de nivel. Una din suprafețe va acomoda un complex de exerciții calestenice, iar cel de-al doilea un complex dejoacă pentru copii cu leagăne și tobogane pe înălțimi diferite.

PEISAGITICĂ:

Se va. realiza relieful conform curbe de nivel la cota -30 cm față de CTA cu pământ agricol disponibil local.


Se va realiza substratul/ mediul de cultură al gazonului și plantelor perene“șr arbuști cu material vegetal de umplutură, amestec special astfel încât suprafața de gazon să fie rezistentă la trafic, bine drenată și să amortizeze șocurile cauzate de vizitatorii angajați în diferitele jocuri libere pe suprafața verde. Amestecul se va realiza din nisip în proporție de 70% și amestec de turbă, perlit, granule de plută, zeolit și pământ fertil în proporție de 30%. Astfel substratul pe care se va monta gazonul covor va fi unul direnant, care nu se va înnoroia, va fi rezistent la trafic si la tasare dar va reține apă suficientă pentru dezvoltarea pe adâncime a rădăcinilor de gazon și plante și va absorbi (șocurile exercitate asupra încheieturilor persoanelor implicate în acte sportive și de agrement pe peluză.

i

Se vor planta arborii în aliniament, cu tutorarea acestora cu trei tutori metalici. Tutorii se vor îndepărta după expirarea a 5 ani de la primul ciclu vegetal, astfel se va asigura stabilitatea și siguranța fixării arborilor în arealul Constanța, caracterizat de vânturi puteimice.


Se vor planta arborii și ancora cu ancore metalice în așa fel încât să nu obstrucționeze circulația pietonală pe gazon, să nu prezinte pericol de accidentare și cu un aspect estetic neutru și nerepetitiv pentru arborii plantați în grup.

Aleea, perimetrală se va realiza pe sistem care permite transferarea forțelor spre fundația amplasată la 0,7-1,5 m sub paviment, spațiu care va fi umplut cu pământ vegetal astfpl încât arborii din aliniamentul stradal să se dezvolte în același ritm cu arborii din [parc, având acces la substanțele nutritive necesare, evitându-se astfel [                                                         Page 26 | 82

Se vor pune în operă arborii plantați în aliniament, arborii plantați în grup, în funcție de specie și varietate, fără a se planta arbori de aceeași dimensiune pentru a reda tui aspect natural peisajului antropic creat, împreună cu relieful organic, ondulat, ușor-colinar, stâlpi de iluminat cu puncte de lumină situate la diferite înălțimi și mobilier inovativ, inspirat din natură, astfel, împreună cu celelalte specii dendro-floricole să compună un aranjament unitar.

Se vor planta plantele perene și arbuștii în zonele delimitate de bordurile separatoare de gazon astfel încât să se păsteze în bune condiții, cu ușurință și cu costuri reduse aspectul amenajării.

Se va monta un gazon covor rezistent la condițiile climatice și specifice zonei și utilizării previzionate a spațiului. Se recomandă plantarea unui gazon covor care are în compoziție ca specie dominantă Poa pratensis „Professor”, astfel încât să se păstreze pe perioade îndelungate aspectul de covor viu des, scurt și cu creșteri lente, pentru o mentenanță și cosire mai rară.

Se va supra-însămânța cu flori de gazon și se vor planta bulbii, realizându-se pete de culoare la nivelul peluzei atât pe timp de primăvară, cât și pe timp de vară, pe 30% din gazon, respective pe 15% din suprafața verde.

Se va planta gardul viu perimetral, pe partea interioară, spre parc de la limita gardului real izat din fier forjat.

I

I

Specia                        ^3-

Gard viu 425 ml

Hibiscus syriacus 10 buc/m

Ajuga reptans 5 buc/m de ambele parti ale gardului viu = 10 buc/ml

Arbori aliniament 49 buc

Quercus robur>4,5 m, >22 cm diametru, inserție coroana >4m

Arbori grup 123 buc

Pinus strobus >5,5 m, 36-46 cm diametru, inserție coroana >4m, min 3inaltimi diferite

Pinus silvestris >5,5 m, 36-46 cm diametru, inserție coroana >4 m, min 3 inaltimi diferite

Pinus nigra >5,5 m, 36-46 cm diametru, inserie coroana >4m, min 3 inaltimi diferite

Albizzia julibrissin, >3m, >8 cm diametru, min 3 inaltimi diferite

Koelreuteria paniculata,>4m, >8cm diametru, min 3 inaltimi diferite

Laburnum anagiroides, >2,5m, >5 cm diametru, min 3 inaltimi diferite

Magnolia grandiflora "Grandiflora", >5m, >12 cm, inserție coroana >2m, min 3 inaltimi diferite

Magnolia grandiflora "Grandiflora", >4m, >8cm, inserție coroana >2m, min 3 inaltimi diferite

Magnolia kobus, >4m, >8cm, inserție coroana >2m, min 3 inaltimi diferite

Magnolia grandilfora/ kobus/ macrophylla /sie boldi i/ soulangeana/ stellata/, >2,5m, >5 cm diametru, inserție coroana >2m, minim 7 inaltimi diferite, nu se vor utiliza mai mult de 3 exemplare ale aceleiași varietati si se vor planta minim 23 de varietati

Arbuști si plante perene in masiv 4020 buc

Lavandula angustifolia

Spiraea bumalda

Liatris spicata

Paeonia 5 varietati a minim 10% fiecare

Potentila fruticosa "Abbotswood"

Bulbi pe 15% din peluza

Crocus bulbi, minim 7 varietati a minim 8% fiecare pe 15% din peluza

Semănate pe 30% din peluza

Bellis perennis semanat pe 30% din peluzaSPEC


ILE DENDRO-FLORICOLE:Hibiscus syr:


lacus:Ajuga reptaiis:Quercus robur:


Pinus strobiis:


Pinus silvestris:
Pinus nigra:'

Albizzia julbrissin:
ANEXA LA

HCLM NR.3Q5 /o/P^


Koelreuteria paniculata:


Labumum a!nagyroides:


I ANEXĂ LA ^-.LM NR.Magnolia grandiflora:
Magnolia m icrophylla:Magnolia sicboldii:
Magnolia stellata:DevizOFefta.ro

Mi STirr țfCESXSKWlrLiatris spicata:


I

I

Paeonia suffruticosa:

i

I

Crocus:DevizOfefta.ro

foi s*«


Bellis perennis:


SISTEME ELECTRICE EXTERIOARE:

I

ODevizOfefta.ro

iCai svra s?crre.? iiKresukj


Iluminatul se va realiza cu sistem de management de lu

corpuri cu; LED-uri dimm-abile, controlabile de la distanță prin internet pentru realizarea efectului de pulsare aleatorie a intensității corpurilor și crearea unei atmosfere călduroase și dinamice în același timp pe timpul nopții. Se va instala un device-dimiker controlat de un automat, programabil pe grupuri de 2-3 lămpi, care va varia lumina pe lampă.


Propunem instalarea a 71 sisteme de iluminat urban ambiental, în grupuri de câte 2-5 sau solitare, echipate cu lămpi cu LED de 39W. Distanța între 2 sisteme de iluminat este variabilă. înălțimea punctului luminos variază între 3 și 5 m.

Se vor monta camere de filmat CCTV performante în colțurile suprafeței studiate

Se va’ monta 3 sisteme Wi-Fi cu semnal maxim în zona Monumentului Eroilor si al fântânii arteziene

’ !

INSTALAȚIA DE IRIGARE ȘI CIȘMEA:

Se vâ iriga întreaga suprafață de spațiu verde utilizându-se apa potabilă a Mun. Constanța. Sistemul va fi prevăzt cu supapă de sens pentru a nu permite resorbirea apoi din instalațispre rețeaua orașului.

Suprafața irigată prin aspersie sau picurare este de 9,036.97 mp, iar la o normă de udare calculată pentru o suprafață bine drenantă în Municipiul Constanța, de 5 1/mp/zi și o perioadă de udare de 180 de zile pe an în proporție de 85% (zile fără precipitații), se estimează un consum total anual de apă de 6,913.28mc de apă.

ANEXĂ LA HCLM^NR.
Cișmeaua va fi racordată la rețeaua de apă potabilă a orașului, iar evacuarea apei se va realiza spre spațiile plantate

ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI:


Se vor monta:


Dotări

Bucăți

Cantitate

Mobilier șezut: - pebble

buc

64

Stâlpi Ilumina^:

buc

71

stâlpi CCTV cu cate 3 camere

buc

3

wifi

buc

3

Complex tobogane pe 3 inaltimi incrustate in relief

buc

1

Complex exer

□iții calestenice

buc

1

Coșuri de guri

oi

buc

14

Cișmea

buc

1

Banei cu mes-

buc

13

Banei beton ovale

buc

2

Banei beton p'atrate

buc

2

Banei beton dreptunghi

buc

1

Banei modulalre lungi

buc

7

Parcari biciclete

buc

10


Stație autobuz:


Cișmea:

9


ANEXA LA

HCLM NR. 2^3
ANEXĂ LA _

HCLM NR.JOl/2Q[3Bănci beton


ovale:


Scenariul 2 - alternativ:

Scenariul alternativ prevede o abordare similară din punct de vedere al conceptului de amenajare, dar implementat cu soluții mai economice.

Astfel, pentru realizarea parcului cu un buget redus se vă semăna gazon în loc de montaj gazon covor. Substratul deasemenea se va prevede din pământ agricol îl loc de mediu de cultură îmbunătățit. Irigarea se va realiza manual.

Se vor planta arbori de dimensiuni mai reduse și se vor realiza tutorări clasice.

Dotările prevăzute vor fi clasice, bănci cu spătar, sprijinite pe picior de fontă prins în fundație de beton, coșuri de gunoi metalice pe picior și așa mai departe.

Iluminatul va fi clasic, fără sistem de telegestiune, iar sistemul de supraveghere video CCTY împreuna sistemul WI-FI vor lipsi

Astfel scenariul alternativ realizează în parte viziunea unui parc modem dar la un buget redus, cu compromisul de a nu dispune de elementul smart și inovativ.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției (pentru scenariul 1 si 2):

 • - cos turile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Devizul general (anexat) pentru cele două variante a fost întocmit în conformitate cu HOTARAREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

I»                           9                                                                                                                     9

obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

La stabilirea valorilor, proiectantul a ținut cont de prevederile Hotărârii Guvernului ;nr. 363/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice.

 • - coș urile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice;

Analiza incrementala presupune cunatificarea costurilor operaționale generate de implemenetarea proiectului. In prezent terenul este unul neutilizat și degradat. Costurile dp exploatare sunt acele costuri generate in cursul activității curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt următoarele:

Costuri de întreținere si reparații curente - reprezintă costurile necesare menținerii in condițiile tehnice corespunzătoare a infrastructurii create, avand un caracter continuu care se executa anual sau ocazional (imediat după constatare). Costul anual al întreținerii si reparațiilor curente este estimat la 1% din valoarea inițială a investiției, aplicandu-se o creștere anuala de 3% a acestor costuri, in corelare cu valorile estimate la nivelul național pe următorii ani pentru prețuri/tarife (Comisia

Naționala de Prognoza). In evoluția prezumată a costurilor s-a ținut cont de tendința generala de creștere a preturilor si tarifelor, si nu s-a luat in calcul valoarea amortizării investiției.

6,207,699.46 x 1% = 62.076.99 lei

Costuri operaționale anuale:

> Costuri cu energia electrica - in urma realizării investiției se vor monta următorii consumatori : Iluminat public pietonal cu un număr de 71 corpuri de iluminat cu surse de lumina LED de 39W ne rezultă un consum mediu anual de 7,983.36 kWh/an.

 • •  Sistemul de supraveghere video si WiFi se compune din 3 stâlpi echipați cu câte 3 camere de supraveghere performante si routere WiFi de exterior. Consumul de energie electrica pentru sistemul de supraveghere video si WiFi fiind de 880 kWh anual

 • •  Si.stemul de irigații - Consumul de energie electrica pentru sistemul de irigații fiind de 365 kwh anual

  VL ^Consumator

  kwh/an consumați

  P.U. kwh

  Valoare cost / an

  Iluminatul public pietonal

  7,983.36

  0.474

  3,784.11

  Sistem supraveghere video si Wifi

  880.00

  0.474

  417.12

  Sistemul de irigații

  365.00

  0.474

  173.01

  Total

  9,228.36

  4,374.24

Costuri cu apa potabilă și pentru irigații - in urma realizării lucrărilor de intervenție se vor monta următorii consumatori de apa incrementali:

i

• Apa Potabila - considerând ca avem un număr de 1 buc cișmea, consumul/cismea estimat anual este de 18 mc


istemul de irigații - Consumul de apa solicitat pentru activitate de irigații

de determina astfel: suprafața irigată prin aspersie sau picurare este de 9,036.65 mp, iar la o normă de udare calculată pentru o suprafață bine drenantăîn Municipiul Constanța, de 5 1/mp/zi și o perioadă de udare de 180

foi siii% secfgtak ANEX

hclm NR-de zile pe an în proporție de 85% (zile fără precipitații),- se estimează un consum total anual de apă de 6,913.04 mc de apă.

mc/an consumați

P.U. mc

Valoare cost/an

Cișmele apa potabila

18.00

4.20

75.60

Sisteme de irigații

6913.04

4.20

29,034.75

Total

6931.04

29,110.35

> Costuri de întreținere a spații verzi:

- cost intretinere arbori (toaletare, deparazitare, vopsire cu var etc.) - 172 buc noi plus 66 buc existenti la un cost anual de 20 ron/buc rezulta un cost total de 4760 RON/an.

- cost intretinere plante arbusti/perene diverse specii (toaletare, deparazitare etc.) -4020 buc la un cost anual de 2 ron/buc rezulta un cost total de 8040 RON/an - cost intretinere gazon (tundere etc.) - 8232 mp la un cost anual de 0.30 ron/mp/tundere. Gazonul trebuie tuns pe timp vara 3 luni x 3tunderi/luna = 22,226.40 ron si 4 luni x 2 tunderi/luna la un cost de 0.2 ron/mp/tundere = 13,171.20 ron si de asemenea se mai aplica un cost de tratare si suplimentare cu semințe de 0.2 ron/mp/an. = 1,646.00 ron. Astfel rezulta un cost total de 49,844.00 ron/an

> Costuri! cu servicii de salubritate - costul de intretinere este asigurat de o firma de specialitate. Având in vedere ca si in prezent se strânge gunoiul in zona respectiva nu vor exista costuri suplimentare după realizarea lucrărilor de intervenție.

»

Centralizator costuri de exploatare (recurente)

Valoare RON

Costuri de intretinere si reparații curente

62,076.99

Costuri cu energia electrica

4,374.24

Costuri cu apa potabila si pentru irigații

29,110.35

Spatii verzi, intretinere arbori, intretinere arbuști, intretinere gazon

49,844.00

Total costuri operaționale anuale de intretinere si reparații curente

145,405.59

Total costuri operaționale anuale de intretinere si reparații curente = 145,405.59 RON/an

> Costuri cu personalul - In urma realizării acestui proiect se va realiza un loc de munca pentru o peroana care sa asigure administrarea obiectivului. Estimam un salariu de 4162 RON/luna cost care include si taxele salariale

Total costuri cu personalul 4.162 x 12 luni = 49,944 RON/an

> Costuri

nivelul c


diverse si neprevăzute - Costurile diverse si neprevăzute le estimam la e 3% din media tuturor costurilor recurente anuale.

Total


costuri recurente 187,570.25 RON/an x 3% = 5,860.49 RON/an

I

operare = 201,210.07 RON/an


TOTAL GENERAL costurile estimative de

3.4. Studiii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

Studiu topografic este anexat studiului.

Studiu geotehnic este anexat studiului.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

I

A se consulta graficul de realizare a investiției anexat.

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO - ECONOMIC PROPUS:

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință:

I

Având în vedere imposibilitatea finanțării investiției din bugetul U.A.T. Mun.Constanța, se propune realizarea obiectivului ” ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ” printr-un proiect cu finanțare prin intermediu Programului Operațional Regional 2014-2020 sau din Bugetul National

Motivul îl reprezintă impactul pe termen lung al unei investiții durabile și inteligente ce produce efecte mult superioare unei soluții cu investiție inițială mai mică, pe plan social, cultural si economic.

7 .1 9

Conceptul primului scenariu (cel selectat) este acela de a crea un landmark din Parcul Coiciu la nivelul Municipiului Constanța. Prin împlinirea acestui concept se poate atinge scopul investiției și anume ridicarea valorii locale din punct de vedere social-cultuiral-economic. Firește că proiectul trebuie să fie complementat de investiții similare în celelalte domenii. Casa de Cultură este deja un landmark la nivelul orașului,

1

dar momentan este cunoscut mai mult ca reper de orientare, nefiind exploatat la maxim. Crearea unui spațiu de relaxare, cu acces liber, pe peluze de calitate, fără noroi sau zone uscate datărită implementării tehnologiei de substrat de gazon drenant, rezistent la

HCLM NR.ffi3/j30^ mAc-Pafa infima Har '


trafic și a cărei suprafețe nu este dură, compactabilă, gazon des, atmosferă intimă dar totuși sigură' prin peluzele sale deschise, cu zone la umbră, pe mobilier durabil dar în același timp (atractive vizual și bine integrate în peisaj, odihnitoare chiar și seara, o parte din ele fiind ! realizate din beton care acumulează căldura din timpul zilei și o păstrează și pe timpul! nopții, zone diferite de socializare, fie direct pe peluze sau pe mobilier modular sau piese de ședere aranjate în grupuri pentru tineri sau pe bănci clasice dar durabile, cu șezut și mese pentru vârstnici, punând în valoare Casa de Cultură, fântâna și Monumentul Eroilor, cu zone de joacă pentru copii și de exerciții calestenice, pe suprafețe de tartan, care preiau formele de relief ale peluzei, fiind astfel integrate în peisaj și atmosferă, cu iluminat interactiv, relizat prin sistem de telegestiune, cu punctul de lumină situat la înălțimi diferite și cu realizarea unei pulsații aleatorii a corpurilor dimm-abile și încununată amenajarea de o poiană înconjurată de peste 20 de varietăți de specii de magnolii și alte specii ornamentale complementare, și acestea plantate pe înălțimi diferite, totul pentru a reda un aspect de natural și ne-antropic - în mijlocului celui mai aiitropic loc de pe litoral are potențialul de a deveni foarte dezirabil pentru populație. Nu în ultimul rând, conceptul de amenajare include și soluții durabile pentru arbori în primul rând prin implementarea sistemului tip-treeparker, care permite arborilor din aliniamentul stradal a se dezvolta echilibrat și a-și ancora rădăcinile până în solul din parc (pentru arborii din spre stradă) și previne regresul biologic, care intervine la majoritatea arborilor de aliniament după 10 ani de la plantare în alveole cu sol limitat, înconjurat de pavimente. Astfel se realizează un parc într-adevăr durabil, a căror arbori expuși nu intră în regres sau sunt doborâți de vânt sau cresc la nivelul unor arbori de tal ia I, necesitând tăieri de obicei prost executate care periclitează sănătatea arborilor și compromit estetica amenajării. Nu în ultimul rând, mentenanța unui spațiu bine gândit iși executat este mult mai redusă ca timp și cheltuială, iar valoarea parcului per ansamblu crește odată cu timpul și odată cu ea crește în egală măsură valoarea zonelor învecinate.

Pe de altă parte, prin implementarea conceptului cu soluții de compromis realizează scopul propus într-o mică măsură. Lipsa implementării soluției de substrat de gazon va genera un spațiu care este susceptibil la înnoroire, degradarea covorului verde, bătătorire, tasare, formare de poteci. Lipsa mobilierului urban modem, ales special pentru a se complementa și susține compozițional cu peisajul în integralitatea sa, lipsa sistemului de iluminat dinamic, împreună cu lipsa sistemelor de preîntâmpinare al regresului arboricol prematur în aliniamente va genera în final un spațiu care cu timpul va cere cos uri substanțiale de întreținere si reparații si oricum nu va crea din Parcul Coiciu un landmark care să nu fie numai pe post de reper ci pe post de loc de întâlnire cu caracter șocial-cultural.

Astfel, concluzionăm că impactul pe termen lung al unei investiții durabile și inteligente produce efecte mult superioare unei soluții cu investiție inițială mai mică, pe plan social, cultural și economic și recomandăm implementarea Scenariului 1.

i

Prin perioada de referința se intelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in' cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 20 ani, din care primul an reprezintă perioada de implementare a investiției iar intervalul de 19 ani reprezintă perioada de operare.

4.2.  Analiiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția:

Nu există factori de risc antropici ce pot afecta investiția. Conform Legii privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National- Secțiunea Zone de risc natural, se încadrează in zona de intensitate seismică, perioada medie de revenire 50 de ani. Din punct de vedere al inundabilitații nu există risc ridicat pe cursuri de apă sau din torenți. Din punct de vedere al alunecărilor de teren, riscul este scăzut. Nu există de asemenea risc de accident chimic, nu există in zona industrii poluatoare. Riscul de radiații este jexclus. Există risc de inzăpezire a drumurilor publice (scăzut). Există risc de incendii (ie pădure (scăzut).

4.3.  Situația utilităților și analiza de consum:

Amplasamentul dispune de toate rețelele tehnico-edilitare necesare intervențiilor propuse - iluminat public și supraveghere video, pavaje, plantații, sistem de irigație, cișmele și anume: rețea electrică, apă potabilă, apă necesara sistemului de irigație, canalizare .

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a)! impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social cultural se referă in primul rând la dezvoltarea zonală și anume încercarea de a preintâmpina migrarea populațiilor tinere din zonele rurale lipsite la momentul actual de un viitor exigibil. Prin dezvoltarea zonală, prin crearea unor oportunități I de muncă, impactul social devine o componentă importantă a vieții de zi Page 54 | 82

, Infuzia de populație tânără cu potențial ridicat de muncăTeflectă in mod re a potențialului local, lucru dorit de orice UAT. Impactul cultural este un dezvoltării rurale , impact care deriva din reluarea tradițiilor nepreluate de


cu zi zonale

cert o crește: accesoriu al o populație j tânăra dornica de migratie in zone urbane. Odata stabilita o zona de stabilitate socială, tradițiile si cultura locala pot prinde din nou avânt dând zonei o identitate prbprie.

I

i

 • b) ’ estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in I faza de realizare, in faza de operare;

i • număr de locuri create in faza de execuție: 16 locuri;

• număr de locuri create in faze de operare: 1 loc; peroana care va

/

i asigura administrarea obiectivului

 • c) i impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra . biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

i

| Impactul asupra apei

In timpul execuției posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburanții care se pot scurge accidental de la autovehiculele si utilajele implicate in execuția construcției.

Se apreciaza ca emisiile de substanțe poluante spalate de pe suprafața de lucru, nu vor fi ini cantitati importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

i

Printre masurile de protejare a factorului de mediu apa, menționam:

 • •  gestionarea corespunzătoare a deșeurilor pe amplasament, colectare selectiva, transport si eliminare in conformitate cu reglementările in vigoare si prin operatori economici specializați si acreditați In domeniu;

 • •  manipularea combustibililor astfel incat sa se evite scăpările accidentale pe sol sau in apa;

 • •  manipularea materialelor sau a altor substanțe utilizate in faza de construcție se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea si antrenarea lor de către apele dfc precipitării;

 • •  reviziile si reparațiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificațiilor tehnice la service-uri autorizate.

In timpul exploatării impactul asupra apelor este nesemnificativ deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se producă.

, Impactul asupra aerului

In perioada de execuție a lucrărilor activitatea din șantier are un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii atmosferei. Emisiile de praf care apar in timpul execuției !                                                                         P a g e 55 I 82

WE'XÂ.....LA


HCLM NR. sgjgij


lucrărilor proiectate, sunt asociate lucrărilor de vehiculare si punere in opera a materialelor de construcție, precum si a altor lucrări specifice.

Sursele de poluare a aerului In timpul realizării obiectivului sunt:

 • •  ujtilajele folosite;

 • •  iiicarcarea si descărcarea materialelor;

 • •  gazele de eșapament din funcționarea utilajelor si a mijloacelor de transport, prin intensificarea traficului;

In perioada de operare a investiției singura sursa posibila de poluare o constituie centrala termica, insa nivelul noxelor si dispersia lor in atmosfera se incadreaza in prevederile normativelor in vigoare.

Printre masurile de protejare a factorilor de mediu - aer, menționam:

 • •  materialele de construcții pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici (materialele se vor aproviziona treptat, pe măsură utilizării , acestora);

 • • ; utilizarea vehiculelor si utilajelor performante;

 • •  respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentrația pulberilor de aer;

 • • , utilizarea unor carburanți cu conținut scăzut de sulf;

 • •  se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de construcții in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.

Impactul asupra solului:

Principalele surse de poluare ale solului In timpul execuției lucrărilor sunt:

 • •  poluări accidentale prin deversarea unor produse poluatoare direct pe sol;

 • •  depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a a deșeurilor sau a diverselor materiale;

 • 1 scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcție;

 • •  spalarea agregatelor, utilajelor de construcții sau a altor substanțe de către . apele din precipitații;

 • •  pulberile rezultate la manevrarea utilajelor de construcții si depuse pe sol, care pot fi spalate de apele pluviale, urmate de infiltrarea In subteran.

In timpul exploatării poluarea solului poate fi consecința nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Prinție masurile de protejare a factorilor de mediu - sol, menționam:

•! limitarea pe cat posibil a timpului de execuție si managementul adecvat I cu aprovizionarea cu material/ utilaje;


 • •  gestionarea corespunzătoare a deșeurilor pe amplasament: selectiva, etc;

 • • j manipularea materialelor se va realiza astfel incat sa se evite dizolvarea

si antrenarea lor către apele de precipitării;

 • •  în cazul unor deversări accidentale de substanțe poluante se vor lua ; imediat masuri de intervenție prin Imprastierea de nisip, decopertarea ■ stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de ! deșeuri periculoase.

Impactul asupra biodiversitatii

In perioada de construcție posibilul impact asupra biodiversitati se manifesta prin:

 • •  generarea deșeurilor de tip menajer, care trebuie eliminate pe măsură ; generării;

: generarea pulberilor datorate activităților din fronturile de lucru;

•; poluarea sonora prin funcționarea utilajelor de construcții;

In perioada de construcție impactul este pe termen scurt. Vegetația din aproprierea zonelor in care se executa lucrările poate fi afectata de pulberile ridicate de mijloacele mecanice din timpul lucrării.

In aceasta faza masurile cu efect important pentru reducerea impactului In zona sunt:

•, alimentarea cu apa se asigura In sistem îmbuteliat;

•; punctul de lucru va fi dotat cu toalete ecologice ale antreprenorului;

 • • i utilizarea utilajelor - platforma mai silențioase si cu gabarit mai redus;

' Impactul asupra așezărilor umane si a altor obiective de interes j

public

Prin specificul obiectivului propus nu se poate preciza un impact negativ asupra așezărilor umane sau a unor obiective de interes major. Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora, ele fiind generate de circulația autovehiculelor din zona. Surse de zgomot si vibrații

In timpul execuției principalele surse de zgomot si vibrații sunt reprezentate de instalațiile bi utilajele cu funcții adecvate, precum si de circulația mijloacelor de transport. I maxime adi:

Itilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in liniile nisibile. In timpul explotarii nu s-au identificat surse de zgomot.


' Surse de radiații - nu este cazul.

’ Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

i

I

aDevizOfefta.ro

Kaî stins semețe- sdccesule

I

ANEXĂ LA

HCLM NR.ffȘj e deșeuri generate in


In etapa de execuție se identifica următoarele categorii c zona de lucra:

pamant de excavatie;

®! deșeuri menajere generate de personalul muncitor;

Desci .rilc specificate mai sus vor fi depozitate in spatii special amenajate, si vor fi ridicate de către o unitate prestatoare de servicii de salubrizare. După terminarea lucrărilor, constructorul va asigura curățenia spatiilor de desfășurare a activitatilor.

Pentru desfasurarea activitatilor in condiții normale de eficienta economica si siguranța privind protecția muncii se va realiza organizarea de șantier care va cuprinde:

• drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu semen de circulație;


• asigurarea tuturor uneltelor si sculelor precum si a dispozitivelor, utilajelor si mijloacelor necesare derulării proiectului de investiție, cu respectarea normelor de protecția muncii, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si ; antropic in care acesta se integrează, după caz;

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

In ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant lucrările ce fac obiectul prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situația actuala.


4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții:

Posibilitatea de a crea un pol de interes turistic, care să atragă zeci de mii de turiști din toată țara, dar mai ales din cartierele Mun.Constanța, cu toate implicațiile benefice asupra turismului local și al comunității locale, fără distrugeri și influențe negative asupra mediului este atu-ul principal al acestui proiect.

A

In analiza cererii de bunuri și servicii s-au inclus întreaga populație a Mun.Constanța, ca beneficiar al proiectului, luând în considerare distanțele mici între acestea. Deasemenea, la nivelul municipiului se constată o distribuire inegală a spațiilor verzi existente, acestea fiind aproape inexistente în zonele Coiciu, Medeea și Brătianu.

La niyelul României există numeroase orașe cu o populație mult mai redusă, care dispun de astfel de facilități.

ANEXĂ LA

HCLM NR.


 • 4.6. Analiiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară:

Investiția de capital - Valorarea investiției de capital este de 6,207,699.46 RON din care valoarea construții-montaj va fi de 4,098,515.39 RON. Bugetul Total al proiectului eu alocarea cheltuielilor este prezentat in detaliu in cadrul documentației tehnico-economice, anexă la prezentul studiu.

Costurile de exploatare (recurente) - Acestea au fost calculate în cadrul subcapitolului 3.3. Costurile estimative ale investiției, însumând o valoare de 201,210.07 RON/an

1

Venituri din exploatare (recurente) - Proiectul isi propune îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin reamenajarea circulațiilor pietonale, amenajarea spațiilor verzi, si amplasarea dotărilor specifice amenajărilor peisagistice. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei, de situația infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice, de îndeplinirea problemelor de mediu.

In acest, context, implementarea acestui proiect va răspunde problemelor de

I

coeziune sociala si interacțiune umana si a problemelor de mediu identificate m acest areal. Având in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme sociale nu se obțin venituri din realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri.

Valoarea reziduală - Un venit ce trebuie luat in considerare este valoarea reziduala, doar daca ai corespunde unui flux real de intrare la sfârșitul perioadei de analiza. In literatura de specialite exista metode diverse de estimare a valorii reziduale - valoare . i ramasa, si anume:

• calcularea valorii tuturor activelor si pasivelor;

• cadcularea valorii finale ca fiind zero.

 • •  calcularea valorii finale prin extrapolare simpla ;

 • •  calcularea valorii finale sau de lichidare ;

Specificul investiției indica o valoare reziduala ce poate fi luata in calcul la sfârșitul perioadei de analiza, adica pentru anul n+19 = 4,493,496.19 de lei. Valoarea reziduala a fost calculata pentru valoarea de investiție, la o perioada de amortizare de 20 de ani, ținând cont Ide durata de viata a principalelor obiective investionale.

Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect, actualizate la o rata de actualizare si de a identifica daca un proiect esteviabil din punct de vedere financiar. In cazul in care rata de rentabilitate lmancianfc? mai mare decât 5%, proiectul se poate realiza fara intervenția fondurilor structurale.

Valoarea actualizată netă reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare, intrări și ieșiri, actualizate cu o rată de actualizare astfel încât să obținem valoarea lor curentă. Valoarea actualizată netă se calculează conform următoarei formule:

n

VNA (S) = X St / (1+ RIR) = O

t=o

Rata Interna de Rentabilitate Financiară este acea rata de actualizare care egalizează costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiară este acea rata de actualizare la care se obține VAN = O

Durabiliitatea Financiară se determină prin analiza tuturor fluxurilor de numerar anuale. Proiectul este considerat fezabil si se justifică intervenția fondurilor structurale dacă generează fluxuri de numerar cumulate mai mari sau egale cu zero pe toată perioada următoare implementării.

Raportul Beneficiu - Cost se calculează ca raport între totalul încasărilor si totalul plăților efeqtuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie să fie mai mare sau

I

egal cu O pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor si mai mic ca 1 pentru a considera intervenția necesară.

In urma calculelor efectuate si prezentate ca Anexe la prezentul studiu, au rezultat următorii indicatori de analiză financiară:

'^7      . ! '           Rata Interna de rentabilitate financiara

Indicator

Valoare obtinuta

Explicații si propuneri

Rata Interna de rentabilitate financiara

-1.69%

Rata este mai mica de 5%, deci nu se poate susține singur. Necesita finanțare din fonduri structurale / Buget național

Valoarea Actualizata Neta

-4,218,543.26

Valoarea este negativa aratand ca proiectul nu este fezabil din punct de vedere financiar. Necesita finanțare din fonduri structurale / Buget național

Raportul (Beneficiu/Cost)

0.91

Raportul Beneficiu cost este subunitar deci necesita intervenia fondurilor structurale/ Buget național

Concluziile generate prin valorile indicatorilor de pedemonstrează că investiția nu poate fi realizata din surse proprii, deci este relevantă necesitatea finanțării.

i

I

I

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economiilcă: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate:

Analiza financiară luată ca și element singular nu este suficienta pentru a identifica dacă un proiect este eficient din toate punctele de vedere ale finanțării. Având in vedere că majoritatea proiectelor cu caracter de utilitate publică, nu au ca scop generarea de venituri trebuiesc identificate toate aspectele financiare sau cele cuantificabile din punct de vedere financiar, legate de implementarea lor. Pentru a identifica aceste aspecte trebuie realizată o analiza economica a proiectului. Aceasta analiza economică identifica toate elemenetele care duc la bunăstarea sociala si economică a regiunii ce i

poate fi măsurată cu ajutorul indicatorilor de performanță din analiza socio-economică.

I

1

Analiza socio - economică a fost realizată în conformitate cu indicațiile din Ghidul Pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții, si are la baza următorul raționament^:

ANALIZA SOCiO-ECONOMICA

S          VNAE>0

, Proiectul este dezirabil din punct de vedere economic si social duce ia o alocare judicioasa a resurselor

VNAE<0

Proiectul este respins deoarece nu produce beneficii pozitive

Principal ii indicatori ai analizei economice se referă la calcularea Ratei Interne a Rentabilității Economice (RIRE) si a Valorii Actuale Nete Economice (VNAE). Prin acești i ndicatori putem determina profitabilitatea proiectului.

Beneficiile economice și sociale sunt reprezentate de veniturile indirecte deduse. Identificarea si definirea veniturilor indirecte generate de acest proiect precum și modul în care acestea afectează mediul social din Județul Constanța, pot fi cuantificate sub forma beneficiilor economice și sociale.

ODevizOfefta.ro

<;' nr ț-»crp^'n Tiirr-><(>h•

xSSW


HCLM NR. ăpB/M^

Analiza economică are la bază analiza financiară aplicată asupra fluxurilor de numerar si presupune aplicarea unor corecții și calcularea indicatorilor de performanță pentru identificarea tuturor aspectelor.

i

Aceste corecții și calcule sunt de patru tipuri:

a) Corecții} fiscale - având în vedere că instituțiile publice obțin bani din taxe, corecțiile fiscale sunt absolut necesare deoarece reprezintă mutarea unor sume în cadrul aceluiași buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul si alte taxe care generează fluxuri de ieșiri de bani pe de o parte dar si de intrări pe de alta parte.

Valoa rea investiției după aplicarea corecției fiscale este următoarea:

Indicator

Valoare

Valoare corecție

Valoarea investiției

7,378,596.45

Eliminare TVA

-1170897.00

Eliminarea taxelor

-45083.67

Suma porectii

-1215980.67

Valoarea Corectata

6,162,615.79

I

b) Corecții; ale externalităților - presupune identificarea beneficiilor și costurilor externe recepționate de ceilalți participanți din viata socială, alții decât autoritatea solicitantă. Acestea pot avea influențe negative sau pozitive, ce se includ în analiză ca și costuri economice. Putem avea astfel de costuri atât in perioada construcției cât si in perioada de viață a proiectului.

Toate aceste influențe se vor imparți după natura lor in influențe de mediu, sociale și economice.

Costuri si beneficii de mediu: Impactului asupra mediului este unul pozitiv. Prin acest proiect nu numai că nu se distruge spațiul existent, dar se și îmbogățește și menține la un nivel de curățenie și îngrijire deosebită. In perioada de execuție, nu se vor înregistra poluări ale mediului, nivel important al zgomotului.

Beneficii sociale: Un impact pozitiv ce este înregistrat în perioada de implementare a investiției, sunt locurile de muncă temporare (sezoniere) create de antreprenor.’ Conform estimărilor pe durata construcției vor fi create 16 noi locuri de muncă. Aceste persoane vor castiga un salariu brut mediu lunar de 3000 RON, rezultând un beneficiu total de 480,000.00 RON, pentru 10 luni de realizare a proiectului. Imediat după implementare se va creea 1 loc de muncă. Acesta persoana va castiga un salariu brut mediu lunar de 4162 RON, rezultând in beneficiu anual de 49,944.00 RON

Beneficii de mediu: Se preconizează în medie 8.500 de vizitatori pe lună, respectiv 1(12.000 de vizitatori pe an. Conform studiilor de specialitate, care arată faptul ca o parte din populație va merge in timpul liber la noul obiectiv amenajat reducând astfel consumurile cu energia electrica si gazele, se realizează un beneficiu de reducere


a consumul de energie electrica si reducerea poluării


EUR/luna/locuitor.

Ne rezulta astfel un beneficiu anual de :

8500 locuitori x 2.37 (0.5 euro) x 12 luni = 241,740 RON/an

Benelicii economice: Cel mai relevant beneficiu economic estimat în urma implementării proiectului este creșterea valorii proprietăților imobiliare (terenuri si case) situate} in vecinătatea parcului. Zonele de locuințe direct deservite de Parcul Casei de Cultură Coiciu este cuprinsă între străzile: Str Soveja la V, DN3 spre S, B-dul Ferdinand, Ștr. Gheorghe Duca, B-dul Mamaia spre E, B-dul Tomis spre N. Suprafața deservită direct de Parcul Casei de Cultură cuprinde aproximativ 4500 de case și 14 000 de apartamente de bloc P+4-P+10, rezultând o populație deservită de aproximativ 70 000 de oameni. Cunatificarea beneficiului se face cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazează pe prețurile de piață a terenurilor si caselor. Metoda identifică contribuția netă a proiectului în modificarea prețului proprietăților imobiliare în vederea estimării disponibilității de plată marginale. Terenurile/Casele amplasate în apropierea unor lacuri si parcuri sunt mai scumpe cu cel puțin 5-10 %/mp fata de altele construite iii zone mai puțin verzi. Astfel, la 4500 de case ale căror preț va creste datorită imbunatarii zonei cu circa 150 eur /casa si 14000 de apartamente al căror valoare va creste cu aprox circa 120 euro/ apartament impartite pe o perioada de 20 ani ne rezulita un beneficu anual de 559,312.50 RON/an. Deși impactul va fi imediat după implementarea proiectului pentru o modelare mai corecta a situației actuale aceste beneficii au fost impartite in mod egal pe intervalul de 20 de ani.

c) Conversia prețurilor de piață în prețuri contabile

In afara distorsiunilor fiscale și a influenței extemalităților, există și alți factori care plasează prețurile în afara unei piețe competitive: existentă unui regim de monopol, reglementările legale pe piața muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protecționiste sau de subvenționare. Aceste elemente de distorsionare a pieței se pot corecta cu ajutorul preturilor umbră. Preturile umbră trebuie sa reflecte costul de oportunitate și disponibilitatea de plată a consumatorilor pentru bunurile și serviciile oferite de infrastructura respectivă. Se considera că prețul economic se stabilește astfel:

 • - Pentru bunurile tangibile valorea lor economică este dată de prețul de paritate internațională (prețul de import);

 • - Pentru factorii de producție (pământ, salarii) valoarea lor economică este data de costul lor de oportunitate.

Prețurile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra prețurilor utilizate in analiza financiară. Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa 0.8. Cercetătoriistandard pentru evaluarea coeficientul de 0,80.

Factorul de Conversie pentru forța de muncă se determina ținând cont de rata de șomaj


Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distincte din 13 tari în curs de dezvoltare că factorul de conversie variază între 0.59 si 0.96 cu o valoare medie de circa 0.80. Pentru cheltuielile recurente s-a folosit ca valoare a factorului de conversie regionala si nivelul taxelor salariale. Pentru o rata de șomaj de 6% si un nivel al taxelor salariale plătite de angajator de 32% factorul de conversie este de 0.64. Investița inițială presupune utilizarea în proporție de 99% a mărfurilor din Uniunea Europeana nefiind aplicabilă o: conversie bazată pe prețurile de import. Pornind de la aceste valori se

calculează următoarele rate pentru costuri investiționale:

Faeton de conversie

TVA

19%

Asigurări sociale

32%

Prețul umbra taxe, impozite = Si

0.810

Prețul umbra al schimbului... .=Sf

1.000

Factorul standard de conversie = Scf

0.800

In urma calculelor efectuate si prezentate in Anexă au rezultat următorii indicatori de analiza economica:

Rata Interna de rentabilitate economica

Indicator

Valoare obtinuta

Explicații si propuneri

Rata Interna de rentabilitate economica ' RIRE

i

17.27%

Rata este mai mare de 5.5%, deci proiectul este viabil din punct de vedere economico-social

Valoarea Act

ualizata Neta Economica

VNAE

4,695,925.71

Valoarea este pozitiva aratand ca proiectul este fezabil punct de vedere economic.

I

îl (Beneficiu/Cost)

2.26

Raportul Beneficiu cost este supraunitar aratand ca proiectul trebuie finanțat deoarece are beneficii mai mari decât costurile


Având în vedere rezultatele prezentate in anexă, proiectul produce fluxuri de numerar pozitive pe toată perioada următoare implementării, considerăm că acesta merită finanțat.

d) Calcularea indicatorilor de performanță pentru analiza economică privind investiția'; pentru o rata de actualizare de 5% sunt următoarele : Valoarea Actuala Neta Economica (VNAE) este pozitiva 4,695,925.71 RON si Rata Interna a

Rentabilității Economice (RIRE) este de 17,27% >5.5% conform Anexa B Tabel 1.(5

Concluziile generate de rezultatele obținute indica prin Valoarea Actuala Neta Economica (VNAE) și prin Rata Internă a Rentabilității Economice (RIRE) capacitatea proiectului de a genera valoare adaugată pentru comunitatea locală și județeană, și eficiența acestuia din punct de vedere socio-economic.

I

4.8. Analiza cost-efîcacitate:

Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiției propuse este critică pentru succesul investiției și, în final, pentru garantarea atingerii obiectivelor! stabilite. U.A.T Constanța poate să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va pune in pericol capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară este susținută de existența unui flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al proiecțiilor. Beneficiile proiectului pot avea forma beneficiilor pentru societate care nu sunt considerate in mod corespunzător in analiza financiară, chiar daca sunt un rezultat așteptat al proiectului, deoarece nu sunt integral cuprinse in valorile financiare datorita lipsei unei valori de piață. Un exemplu este îmbunătățirea calității vieții persoanelor care locuiesc în zona care beneficiază astfel de un proiect de mediu. Calitatea vieții poate fi îmbunătățită ca rezultat al schimbărilor așteptate în starea de sănătate a populației din zonă ca urmare a reduceri poluării, sau creșterea at'ractivității zonei care face subiectul intervenției datorita îmbunătățirii condițiilor dje mediu prin spațiile verzi mai curate. In general analiza este o tehnică prin care se investighează impactul modificării unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In cazul prezentului proiect, neexistând un obiectiv de profitabilitate se urmărește îndeplinirea cu prioritate a unor obiective sociale.

Analiza cost-eficacitate urmărește identificarea variabilelor critice si impactul lor potențial asupra modificărilor indicatorilor de performanță, aceasta fiind o măsură a modificărilor VAN determinată de modificarea cu 1% a unuia dintre factori ei.

Variabilele


critice sunt acelea ale căror variații, pozitive sau negative comparate cuvaloarea uti a rentabilită


ANEXĂ LA iHCLM NR.

izată ca cea mai buna estimare, au cel mai mare efect asupra ratei înterne ii sau asupra valorii actuale nete.

In cazul

>roiectului de fata s-au ales următorii factori, a căror variație poate avea un


impact important asupra investiției, pentru analiza cost-eficacitate:

 • - Cheltuieli de regie

 • - Cheltuieli de exploatare

Mai jos sunt prezentate două tabele care inregistrează variația unuia din elementele critice ale investiției. Pentru ambele variabile critice se observa plasarea valorii de comutare sub 1%, care reprezintă variația (in procente) a variabiliei critice care face ca indicatorul de performantă (VNAF) sa treacă prin zero.

Rezultatele analizei influentei separate a parametrilor indica următoarele valori ale ratei interne de rentabilitate financiare a investiției:

Costuri c luale

RIRF/C

Variația aplicata

Variația costurilor anuale

Variația RIRF/c

Variația VNAF

-2%

5,377,881

-1.69%

-90,695.60

-1%

5,431,128

-1.69%

-91,593.57

5/485,439.13

-1.69%

BASE

5,485,439

-1.69%

-92,509.51

1

1%

5,540,294

-1.69%

-93,434.61

1

2%

5,595,148

-1.69%

-94,359.70

Costul investiției

RIRF/C

Variația aplicata

Variația costurilor anuaie

Variația RIRF/c

Variația VNAF

[

-2%

6,085,980

-1.69%

-102,637.36

-1%

6,146,237

-1.69%

-103,653.58

6,207,699.46

-1.69%

BASE

6,207,699

-1.69%

-104,690.11

1%

6,269,776

-1.69%

-105,737.01

i

2%

6,331,853

-1.69%

-106,783.91

Din dauza influenței separate a paramentrilor s-au identificat variabile cheie ce constituie elemente de baza pentru analiza variației simultane a variabilelor cheie. Aceste variabile se referă la costul investiției și costurile anuale. Pentru variațiile acestuia.

indicate,


pr


oiectul prezintă o sensibilitate scăzută ce nu afectează rentabilitatea


Concluziile rezultatelor analizei cost-eficacitate indică faptul că proiectul propus spre finanțare prezintă o sensibilitate scăzută, din punct de vedere al

I

rentabilității financiare.

Hkronstadt


LANDSCAPE

ARCHITECTS

hclm


4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor:

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • -  Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

 • -  An aliza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

 • -  Reacția la Risc - cuprinde masuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului

Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influență, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

 • -  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur;

 • -  efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este j

[nesigură;

 • -  atât evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte;

Identificarea riscului

Pcntr i identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și' finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate./ Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în functțe de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la Risc

Tehnicile de control ale riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart in următoarele! categorii:

I

 • - Evitarea riscului - implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina, apariția riscului;

 • - Transferul riscului - impărtirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții);

 • - Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului;

 • - Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare in momentul apariției riscului.

•ț />■ DevizOfefta.ro

ANEX

Tip de risc!

El emerite te riscului

Tip Acțiune Corectiva

Metoda. Eliminare

Riscul     j

construcției.!

i

I

1

ffiscul de apariție a uniri eveniment care conduce la imporibilitetea      finalizării

acesteia la timp si la costul esfmmfr

Wiiiihmwb! risc.

Semnarea uniri contact cu teHQSi. de finalizai-a fix

Riscul dri wtpetîosrc

Riscul de apariție a uniri ca® generează costuri upltaenfare    de

întreținere datorite, execuției lucrărilor

Hanrinarerisc

Semanarea unui contact cu clauze de garanții extinse astfel încât aceste costai sa fie susținute de executata

Obținerea ; finanțării i 1

1

Riscul ca beneficiarul sa na obțină finanatarea din fonduri structurale

RBimnaTB risc

Beneficiarul impamma cu consultantul    var    studia

MTOHwmtit dnrawnmtefa astfel incat sa nu apara o astfel de situatie

Sotatifle 1 tehnice

1

'Riscul, ca soluțiile tehnice sa nu- fie csrapunstoare dm punct de vedere tehnologic

Efiwiinfli»riae

Beneficiarul impteima cu proiectantul    vor    stadia

amammtit do-cumentetia astfel incat sa fie aleasa soluția tehnica cea nari buna.

■ Grad      citi

'                                r

atactivitate

■ . ■' scazxsfca .ia parcului

i

Riscul ca oamenii sa nu aprecieze spațiul nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel, sa nu se realizeze beneficiile privind colectarea deșeurilor si reducerea poluării

IQmmwrerâc

Realizarea unei promovări intense a investiției in zona.

Noeaiizaiea

■ oesterii i preturilor la pcprietetile

Riscul de implgMimtare a proiectului faia un ajutor din partea populației locale privind importanta zonei

Eliminare risc

Promovarea intensa rasa si sprijinirea tinerilor de a se mute in zona respectiva.

I

După cum se poate observa riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse iar gradul lor de impact nu afecetază eficacitatea si utilitatea investiției.

5. SC ENARIUL TEHNICO - ECONOMIC, RECOMANDAT:

5.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor:

în realizarea analizei multicriteriu s-au dat punctaje între 1-5 puncte în funcție de criteriul aleș: Valoarea 1 (minim) se dă pentru situații defavorabile iar 5 (maxim) pentru situația cea mai avantajoasă:

ODevizOferta.ro

sura s?czra-'E- sbcksuIu

ANEXĂ^A^ q

Nr. crt.

Crit

srii de analiza si selecții alternative

Scenariul 1

1

Durata de exploatare mare/mica

3

2

2

Valoare investiție inițiala mica /mare

1

3

3

Utilizarea surselelor de energie electrica atemative da/nu

0

0

4

Riscuri de execuție

1

5

5

5

Corecțiile in execuție se fac usor/greu

5

1

6

Poluarea in execuție

f

0

0

7

Cheltuieli de intretinere pe perioada de funcționare

5

2

8

Asigurarea siguranței preventive a cetățenilor spre spațiul public

I

5

1

TOTAL

24

14Comparativ cu punctajul minim- maxim, respectiv 8-40 puncte, Scenariul 1 obține 24 pi ncte, iar Scenariul 2 obține 14 puncte. Diferența nu este mare numeric, dar este seminificativă.

în cursul analizei multicriteriale a fost luat în considerare lucrarea raportată la investiția de bază. De exemplu: cheltuielile cu personalul (salarile), în Scenariul 2 ar fi foarte mari,; fiind necesară angajarea a minim 3 persoane care ar ridica costurile cu exploatarea I la aprox. 149,832.00 ron/an față de 49,944.00 ron/an în scenariul 1 selectat

Un alt exemplu defavorabil Scenariului 2 îl reprezintă costurile de întreținere I

anuale pentru locurile dejoacă - vopsit, necesitatea supraînsamantarii anuale si cosirii mai dese, irigatul manual ce ar conduce la pierderi inutile de apa s.a.m.d.

5.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat:

în concluzie scenariul cel mai avantajos, rezultat în urma analizei multicriteriale, este Scenariul 11

Avantajele scenariului recomandat:

- Investiția inițială mai mare dar cu costuri scăzute de operare și întreținere;

Dura


ta de exploatare mare;


ANEXĂ LA

HCLM NR. Oyj- Creearea un mediu propice pentru stimularea imaginației, sociabilității, dezvoltării fizice și a abilităților de coordonare motrice;

 • -  Dezvoltarea durabilă al economiei locale și al regiunii prin turism;

 • -  Asigurarea îmbunătățirii condițiilor naturale existente pe teren, ameliorarea calității mediului și reducerea gradului de poluare

 • -  Asigurarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător prin utilizarea de materiale ecologice

 • -  Ameliorarea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonă;

5.3. Descrierea scenariului recomandat privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

Se vor realiza operațiuni de desființare a platformelor betonate existente și salubrizarea si erbicidarea terenului

i

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

I

I

Alimentarea la energia electrica se va realiza prin branșare la rețeaua existentă.

Alimentarea cu apă se va realiza prin branșare la rețeaua existentă.

Canalizarea se va realiza prin branșare la rețeaua existentă.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, consjtructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Acest punct a fost detaliat la capitolul 3 punctul 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic (a se vedea de la pagina 19)

d) probe tehnologice și teste.

Acestea vor rezulta în urma întocmirii documentației tehnice fază proiect tehnic unde se vor stabili programele de control pe specialități si fazele determinante.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-mon'taj (C+M), în conformitate cu devizul general;
ANEX"

HCLM NR. /<WÎ

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente—’ fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) duru tă estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni;

  a. INDICATORI MAXIMALI'

  Valoarea totală a obiectivului de investiții,

  cu TVA

  7,378,596.45 lei

  fără TVA

  6,207,699.46 lei

  din care construcții montaj (C+M)

  cu TVA

  4,877,233.32 lei

  fără TVA

  4,098,515.39 lei

  b. INDICATORI MINIMALI, INDICATORI DE PERFO

  RMANTA K

  Suprafața propusa spre amenajare Din care

  10,040.07 mp

  > Alee perimetrală

  140.00

  > Accese, pavaje monument si alee parc

  728.29

  > Tartan turnat

  89.29

  > împrejmuire soclu gard fier forjat

  20.88

  > Suprafață mobilier urban și utilități

  24.96

  > Spațiu verde amenajat

  9,036.65

  Construcții existente

  6,538.40 mp

  TOTAL GENERAL SUPRAFAȚA STUlJlATĂ

  16,578.47 mp

  c. INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE

  Proiectul nu,este generator de venituri.

  Asigurarea uinor condiții conforme cu standardele actuale, rezolvându-se astfel problemele estetice și funcționale ale amenajărilor peisagistice existente

  Creerea unei legărui coerente între poli de interes din Mun.Constanța Categoria infrastructurii subiect al proiectului: Amenajări peisagistice Ameliorarea Calității mediului și reducerea gradului de poluare Ameliorarea condițiilor de viață ale locuitorilor din zonă;

  Asigurarea ajccesului persoanelor cu dizabilități la infrastructură

  j

  d. DURATA ESTIMATĂ DE EXECU’

  UE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  Număr luni::

  10 (C+M)

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice:

  Conforma.


rea cu reglementările specifice funcțiunii se realizează pentru;

amenajarea spațiului de recreere prin:

• Standarde europene aplicabile: EN335, EN350, EN351, EN636, EN13411, EN15567, EN ISO/IEC17020:2004;

't


KRONSTADT


LANDSCAPE

ARCHITECTS

în execuție trebuie respectate standardele europene în domeniu, respectiv EN 15567 partea a l-a și a 2-a (2008);

Standarde europene aplicabile: EN335, EN350, EN351, EN636, EN13411, EN15567, EN ISO/IEC17020:2004;

ins:alația de irigație prin : standarde ale căror prevederi ghidează, atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor de rețele de apă

instalația de iluminat pietonal prin : standarde ale căror prevederi ghidează, ațâț proiectarea, cât și execuția lucrărilor de rețele de electricitate

I

5.6.


Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a ana lizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de :1a bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite:

J

Sursele de finanțare identificate pentru investiția publică propusă sunt:

 • > Programului Operațional Regional 2014-2020

 • > Bugetul de Stat al României

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME:

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire:

i

Certificatul ide urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire Nr. 3261

din 03.09.2018

I

6.2.


Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de llege:

Nu este cazul

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică:

i

Nu este cazul. Proiectul nu are impact negativ, dimpotrivă, prin implementarea ct de peisagistică (prin plantarea cu plante perene/ gazonarea suprafețelor, antarea de arbori și arbuști) se îmunătățeste susbtanțial calitatea aerului și

unui proiei inclusiv p a solului.


De vîzOfetta. ro

hhw stta mutata ««sui»

.........................

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților:


ANEX$

HCLM NR.2Avizele de principiu sunt anexate documentației

I

I

1

Cadastru și Publicitate


6.5. Stuiliu topografic, vizat de către Oficiul de Imo'biliară:

Studitil topografic este anexat documentației.

i

i

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice:

Avizele de principiu sunt anexate documentației

Studiul peisagistic si planul de reutilizare sunt anexate documentației

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI:

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției:

Obiedtivul de investiții propus aparține domeniului public al Municipiului Constanța, conform HCL Nr. 63/2013, fiind în administrarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Constanța, B-dul Tomis Nr. 51 Constanța, Tel/Fax: 0241/488151

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare:

Durata de întocmire a procedurilor de achiziție pentru serviciile de proiectare 4 luni

Durata de întocmire a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție este de 3 luni

Durata de organizare a procedurilor de achiziție al lucrărilor 6 luni

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de 10 luni

Durata de implementare al obiectivului de investiție este de 23 luni.

Resursele necesare sunt prevăzute in Devizul General anexat.


ANEXA LA

HCLM NR.ȘpA) /<


7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode^și resurse necesare:

Se va[ urmări respectare prevederilor programelor de urmărire și control și a masurilor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor ce se vor elabora la faza proiect tehnic

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale:

Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană care să asigure poziția de management sau sa extemalizeze serviciul. De asemenea se consulta “GHID DE BUNE PRACTICI ÎN MANAGEMENT DE PROIECTE”

http://www.mdrap.ro/userfiles/ghid_MP .pdf

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI:

Posibilitatea de a crea un pol de interes turistic care să atragă mii de turiști din toată țara și zeci de mii de vizitatori în plan zonal, cu toate implicațiile benefice asupra turismului local și a comunității locale, fără distrugeri și influențe negative asupra mediului este atu-ul principal al acestui proiect.

Membrii comunității locale vor avea o nouă locație de petrecre a timpului liber la aer curat, în mijlocul naturii.

Parcul va fi atât o ocazie unde unii pot scăpa de stress-ul cotidian cât și un spațiu în care în special copiii își pot dezvolta aptitudinile fizice și psihice în mod armonios si sănătos.

9

9. ANEXE

 • > Tabele de calcul pentru Analiza Financiară și Analiza Economică

 • > Graficul de execuție

 • > Devize generale

Devizul General - Scenariul 1 (Selectat) însotit de devizele pe obiect și pe categorii de lucrări (devize martor)

Devizul General - Scenariul 2 (Alternativ)

• Notă privind încadrarea în standardele de cost

 • > Oferte de preț de la furnizori/producători pentru echipamente și dotări

 • > Studiilil Topografic vizat de către O.C.P.I


  • > Studiul Geotehnic verificat A(f)

  • > Studiu 1 Peisagistic


  anexă la ~ hclm NR^W/j^


> Planul' de reutilizare elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului specific pentru' Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2, anexa Model C

Anexa A Tabel 1.2

1

I

i                                                                  i                                          .........................

ANALIZA FINANCIARA

-..................................-..........................................................ț................................................ Ș                                                                  f

l                                                                                                   l

i.................. .      L_____ ...                 „ ... .. .J . . .                    ~                   ~ •

Total costuri de operare pentru orizontul de timp previzionat in varianta maxima

•     An

Costuri de întreținere si operaționale anuale

('osturi de personal si contribuții salariate

('osturi diverse si neprevăzute

1 «tal costuri de

operare

n '

-

-

-

-

n+l

145,405.59

49,944.00

5,860.49

201310.07

n+2

149,767.75

r

52,940.64

6,036.30

208,744.70

n+3

154,260.79

r

56,117.08

6,217.39

216,595.26

n+4

158,888.61

r

59,484.10

6,403.91

224,776.63

n+5

163,655.27

r

63,053.15

6396.03

233,304.45

n+6

168564.93

r

66,836.34

6,793.91

242,195.18

n+7

173,621.88

r

70,846.52

6,997.73

251,466.12

n+8

178,830.53

r

75,097.31

7307.66

261,135.50

n+9

184,195.45

p

79,603.15

7,423.89

271,222.49

n+10

189,721.31

84379.34

7,646.61

281,747.26

n+11

195,412.95

89,442.10

7,876.01

292,731.05

n+12

201,275.34

'            94,808.62

8,112.29

304,196.25

n+13

207313.60

p-

100,497.14

8355.65

316,166.39

n+14

213333.01

7

106326.97

8,606.32

328,666.30

n+15 ,

219,939.00

112,918.59

8,864.51

341,722.10

n+16 !

226337.17

119,693.70

9,130.45

355,361.32

n+17 1

233333.28

126,875.32

9,404.36

369,612.97

n+18 i

240,333.28

134,487.84

9,686.49

384,507.62

n+19 ;

247343.28

r

142357.11

9,977.09

400,077.48

TOTAL RON

3,652,133.00 |

1,686,109.03

147,197.10

5,485,439.13

1 ;

Costuri de întreținere si operaționale anuale

Costuri de personal si contri jutii i i salariate

Costuri diverse si neprevăzute

Total

TOTAL RON

3,652,133.00

1,686,109.03

147,197.10

5,485,439.13

% |

67%

31%

3%

100%

Anexa A Tabel 1.3

ANALIZA FINANCIARA

Rata interna a rentabilității financiare a investiției

An

II <r

Costul investiției

Costuri anuale

'iotal costuri

Resurse financiare

'Iotal resurse financiare

Flux tle niuiwrarnet

Flux de ininu-nir actualirat pentru r= 5%

n

0.9524

6,207,699.46

-

6,207,699.46

0.00

0.00

-6,207,699.46

-5,912,094.72

n+1

0.9070

0.00

201,210.07

201,210.07

201,210.07

201,210.07

0.00

0.00

n+2

0.8638

0.00

208,744.70

208,744.70

208,744.70

208,744.70

0.00

0.00

n+3

0.8227

0.00

216,595.26

216395.26

216395.26

216395.26

0.00

0.00

n+4

0.7835 i

0.00

224,776.63

224,776.63

224,776.63

224,776.63

0.00

0.00

n+5

0.7462

0.00

233304.45

233304.45

233304.45

233304.45

0.00

0.00

n+6

0.7107

0.00

242,195.18

242,195.18

242,195.18

242,195.18

0.00

0.00

n+7

0.6768

0.00

251,466.12

251,466.12

251,466.12

251,466.12

0.00

0.00

n+8

0.6446

0.00

261,135.50

261,135.50

261,135.50

261,135.50

0.00

0.00

n+9

0.6139

0.00

271,222.49

271,222.49

271,222.49

271,222.49

0.00

0.00

n+10

0.5847

0.00

281,747.26

281,747.26

281,747.26

281,747.26

0.00

0.00

n+11

0.5568

0.00

292,731.05

292,731.05

292,731.05

292,731.05

0.00

0.00

n+12

0.5303

0.00

304,196.25

304,196.25

304,196.25

304,196.25

0.00

0.00

n+13

0.5051

0.00

316,166.39

316,166.39

316,166.39

316,166.39

0.00

0.00

n+14

0.4810

0.00

328,666.30

328,666.30

328,666.30

328,666.30

0.00

0.00

n+15

0.4581

0.00

341,722.10

341,722.10

341,722.10

341,722.10

0.00

0.00

n+16

0.4363

0.00

355361.32

355361.32

35536132

355361.32

0.00

0.00

n+17

0.4155

0.00

369,612.97

369,612.97

369,612.97

369,612.97

0.00

0.00

n+18

0.3957 ‘

0.00

384307.62

384307.62

384307.62

384307.62

0.00

0.00

n+19

0.3769 <

0.00

400,077.48

400,077.48

4,893373.67

4,893373.67

4,493,496.19

1,693351.45

TOTAL RON i

6,207,699.46

r5,485,439.13

11,693,138.58

9,978,935.31

9,978,935.31

-1,714,203.27

-4,218,543.26

1

Rata Interna a Rentabilității Financiare a Investiției (RIRF)

-1.69%

Valoarea Actuala Neta Financiara (VNAF)

-4,218,543.26

Raport Cost Beneficiu

0.91


Anexa B Tabel :l..4

1                                                                                                               ?                                                                                                               i

...................... J.______________________________________J....      ........................ ..

ANALIZA ECONOMICA

i

1

Total lieneficii socio-economice pentru orizontul de timp previzionat in varianta maxima

|

Beneficii socio - economice

Corecții pentru transformarea din preturi de piața in preturi contabile

''z 1             ’ ’ z,' ~ '             ‘•t

Total beneficii socio -economice

n         ,

480,000.00

-

480,000.00

n+1     i

850,996.50

850,996.50

n+2    j

859,506.47

859,506.47

n+3    !

868,101.53

868,101.53

n+4    !

876,782.54

876,782.54

n+5    !

885,550.37

885,550.37

n+6

894,405.87

894,405.87

n+7

903,349.93

903,349.93

n+8

912,383.43

912,383.43

n+9

921,507.27

921,507.27

n+10   .

930,722.34

930,722.34

n+11

940,029.56

940,029.56

n+12 i

949,429.86

949,429.86

n+13    !

958,924.16

958,924.16

n+14

968,513.40

968,513.40

n+15   ;

978,198.53

978,198.53

n+16

987,980.52

987,980.52

n+17

997,860.32

997,860.32

n+18

1,007,838.93

1,007,838.93

n+19    |

1,017,917.32

1,017,917.32

TOTAL ROJN

18,189,998.84

-

18,189,998.84

J

An

Beneficii socio - e ce ne mice

Corecții pentru transformarea din preturi

Total beneficii socio -economice

de piața in preturi contabile

TOTAL RON

18,189,998.84

-

18,189,998.84

% I

100%

0%

100%


AnexaBTabel


ANALIZA ECONOMICA


ANEXĂ LA

TottiI costuri de operare pentru orizontul de timp previzional in varianta maxima

Costuri de operare

Corecții fiscale

Corecții pentm transformarea din preturi de piața in preturi contabile

Total costuri economice

n

0.00

-

n+1

201,210.07

-32,193.61

-40,242.01

128,774.45

n+2

208,744.70

-33,399.15

-41,748.94

133,596.61

n+3

216,595.26

-34,655.24

-43,319.05

138,620.96

n+4

224,776.63

-35,964.26

-44,955.33

143,857.04

n+5

233,304.45

-37,328.71

-46,660.89

149,314.85

n+6

242,195.18

-38,751.23

-48,439.04

155,004.91

n+7 i

251,466.12

-40,234.58

-50,293.22

160,938.32

n+8

261,135.50

-41,781.68

-52,227.10

167,126.72

n+9

271,222.49

-43,395.60

-54,244.50

173,582.39

n+10

281,747.26

-45,079.56

-56,349.45

180,318.24

n+11   ;

292,731.05

-46,836.97

-58,546.21

187,347.87

n+12

304,196.25

-48,671.40

-60,839.25

194,685.60

n+13

316,166.39

-50,586.62

-63,233.28

202,346.49

n+14 i

328,666.30

-52,586.61

-65,733.26

210,346.43

n+15   !

341,722.10

-54,675.54

-68,344.42

218,702.14

n+16

355,361.32

-56,857.81

-71,072.26

227,431.24

n+17

369,612.97

-59,138.08

-73,922.59

236,552.30

n+18

384,507.62

-61,521.22

-76,901.52

246,084.88

n+19

400,077.48

-64,012.40

-80,015.50

256,049.59

TOTAL RON

5,485,439.13

-877,670.26

-1,097,087.83

3,510,681.04

1

1

||j|

Costuri de operat

Corect ti fiscale

Corecții pentm tra as ionra re a din preturi de piața in preferi cantabile

Total costuri economice

TOTAL RON

5,485,439.13

-877,670.26

-1,097,087.83

3,510,681.04

% ;

156%

-25%

-31%

100%


4 .  > DevizOfefta.ro

IJM1 I Wși sita secretate sscceaifa

ANEXĂ.LA ~

HCLM NR.O^?)/Ș£L

Anexa B Tabel 1

.6

ANALIZA FINANCIARA

...

Rata interna a rentabilității economice varianta maxima

...................................................

...............................

Irei ,W< * “          <     ** c

V...

fe? 'nu .

If • I

Costul economic al investiției

Costali economice

rotai costuri economice

Beneficii sociu-e comunice

Total beneficii socio economice

Flux de numerar net

Flux de numerar

* actualizat' pentru r = 5%

n

0.9524

4,540341.07

0.00

4,540,541.07

480,000.00

480,000.00

-4,060,541.07

-3,867,181.97

n+1

0.9070

0.00

128,774.45

128,774.45

850,996.50

850,996.50

722,222.05

655,076.69

n+2

0.8638

0.00

133,596.61

133,596.61

859,506.47

859,506.47

725,909.86

627,068.23

n+3

0.8227

0.00

138,620.96

138,620.96

868,101.53

868,101.53

729,480.57

600,145.47

n+4

0.7835

0.00

143,857.04

143,857.04

876,782.54

876,782.54

732,925.50

574,266.31

n+5

0.7462

0.00

149,314.85

149,314.85

885,550.37

885,550.37

736,235.52

549390.28

n+6

0.7107

0.00

155,004.91

155,004.91

894,405.87

894,405.87

739,400.96

525,478.46

n+7

0.6768

0.00

160,938.32

160,938.32

903,349.93

903.349.93

742,411.61

502,493.40

n+8

0.6446

0.00

167,126.72

167,126.72

912,383.43

912383.43

745,256.71

480,399.12

n+9

0.6139

0.00

173,582.39

173,582.39

921,507.27

921307.27

747,924.88

459,160.99

n+10

0.5847

0.00

180,318.24

180,318.24

930,722.34

930,722.34

750,404.10

438,745.73

n+11

0.5568

0.00

187,347.87

187,347.87

940,029.56

940,029.56

752,681.69

419,121.33

n+12

0.5303

0.00

194,685.60

194,685.60

949,429.86

949,429.86

754,744.26

400,257.00

n+13

0.5051

0.00

202,346.49

202,346.49

958,924.16

958,924.16

756377.66

382,123.13

n+14

0.4810

0.00

210,346.43

210,346.43

968,513.40

968313.40

758,166.97

364,691.27

n+15

0.4581

0.00

218,702.14

218,702.14

978,198.53

978,198.53

759,496.39

347,934.05

n+16

0.4363

0.00

227,431.24

227,431.24

987,980.52

987,980.52

760349.27

331,825.13

n+17

0.4155

0.00

236,552.30

236,552.30

997,860.32

997,860.32

761308.02

316339.21

n+18

0.3957

0.00

246,084.88

246,084.88

1,007,838.93

1,007,838.93

761,754.05

301,451.94

n+19

0.3769

0.00

256,049.59

256,049.59

1,017,917.32

1,017,917.32

761,867.73

287,139.93

TOTAL RON

4,540,541.07

r3,510,681.04

8,051,222.11

18,189,998.84| 18,189,998.84

10,138,776.74

4,695,925.71

Rata Interna a Rentabilității Economice a Investiției (RIRE)

17.27%

Valoarea' Actuala Neta Economica fVNAE)

4,695,925.71

Raport Cost Beneficiu

2.26


krOnstadt LANDSCAPE ARCHITECTSDevizOfefta.ro

\ai stirr seee-g.s
Graficul de implementare a obiectivului de investiții "ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ" Mun.Constanta, Jud. Constanta


Durata de Implementare 23 luni


Capitol de cheltilell


;inerea și


Tip cheltuieli


Organizarea procedurilor de achiziție -Proiectare


Proiectare

D.T.A.C. +

P.T. + D.D.E.


Organizarea procedurilor de achiziție - Lucrări


Execuție


LCheltuieli pentru ob ______amenajarea terenului 2.Cheltuieli asigurarea utilităților


3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnica


4.Cheltuieli pentru investiția de ______________bază '____


5.Alte cheltuieli


Ll.Obținerea terenului___________________

 • 1.2. Amenajarea terenului__

  • 2.1. Alimentare cu apa si canalizare______

3.1.Studii de teren__________________________

 • 3.3. Proiectare și inginerie____________

3.4.Organizarea procedurilor de achiziție 3.6.Asistență tehnică______________________

 • 4.1. Construcții și instalații_____________

4.5.Dotări___________________________________

Ș.l.Organizare de șantier__________________

 • 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul credituluiB. PIESE DESENATE

_____________________________________________________________________________________________________________I___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DevizOfefta.ro

i ătira secr-Etefe. succasuta


7*19


1

Număr pla nșă

Nume planșa S.F.

GENERAL

OBOI ARH 01 SF

Plan de încadrare în zonă

OBOI ARH 02 SF

Plan de situație existentă

OBOI ARH 03 SF

Plan de situație propusă - Varianta selectată

OBOI ARH 04 SF

Plan de situație propusă - Varianta alternativă

OBOI ARH 05 SF

Secțiune A-A’ si vederi

>                                 9

OBOI SPVjOl SF

Plan sistematizări relief

OBOI SPV 02 SF

Vedere de ansamblu

OBOI IE 02 SF

Plan amplasare stâlpi de iluminat, CCTV și Wi-Fi

OBOI IR 01 SF

Plan tehnic irigații și amplasare aspersoare


ANEX'^A>DEVIZE GENERALE

Deviize pe obiect și pe categorii de lucrări (deviz martor) ! Notă privind încadrarea în standardele de cost

Titlu proiect: J

I

Amplasament::!

i

i

Beneficiar:

I

I

I Faza:          j

Elaborat:      ;

Nr. Contract:

Nr. Proiect:

i

1

I i ASOCIEREA:^


ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU -CASA DE CULTURĂ

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

B-dul Alexandru Lăpușneanu intersecția Str. I. L. Caragiale, Zona

Coiciu - Casa de Cultură

U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANȚA

CUI: 4785631, Primăria Mun. Constanța,

B-dul Tomis Nr. 51 Constanța, Tel/Fax: 0241/488151

STUDIU DE FEZABILITATE

martie-aprilie 2019

43908 din 01.03.2019

47/2019


S.C. BENEFIC DINAMIC BUSINESS S.R.L.-D.

CV, Sf. Gheorghe, Str. Mica nr. 2

CUI 35615092, J14/57/2016, Tel: 0733008109

Teh. devize. Boboc Bogdan 0733 008 109

S.C. KRONSTADT LANDSCAPE ARCHITECTS S.R.L.

BV, Brașov, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr. 25 CUI: RO 32218314, J08/1338/2013, Tel: 0732008260

Ing. Dologa Marcel George 0732 008 260


ANEXĂ LA

Proiectant,


Asocierea dintre: Benef


HCLM NR.

c Dinamic Business S.R.L.-D. si Kronstadt Landscape Architects S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ

■/

Nr. crt.

I

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

, 2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului >

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului!

678,639.77

128,941.56

807,581.33

1.3

f

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

9

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1             '

678,639.77

128,941.56

807,581.33

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu energie.electrica

21,500.00

4,085.00

25,585.00

2.2

Alimentare cu apa si Racord la canalizare

44,700.00

8,493.00

53,193.00

2.3

Instalații de irigare i

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2             

66,200.00

12,578.00

78,778.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii                     |

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.1. Studii de teren |

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații !

1,038.20

197.26

1,235.46

3.3

Expertizare tehnică !

0.00

0.00

0.00

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

'Proiectare             [

227,500.00

43,225.00

270,725.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefez'abilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabijitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

52,000.00

9,880.00

61,880.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție i

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.5.6. Proiect tehnic și jdetalii de execuție

155,000.00

29,450.00

184,450.00

3.6

Organizarea procedurillor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

95,000.00

18,050.00

113,050.00

3.7.1. Managementul (ie proiect

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.7.1.1. Consultanță la elaborarea cererii de finanțare

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.7.1.2. Consultanță în'domeniul managementului proiectului

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.7.2. Auditul financiar

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8

Asistență tehnică

80,000.00

15,200.00

95,200.00

3.8.1. Asistență tehnica din partea proiectantului

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control <il lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

Total capitol 3

409,538.20

77,812.26

487,350.46

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații î

3,307,646.53

628,452.84

3,936,099.37

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2,856.44

542.72

3,399.16

4.3

Utilaje, echipamente 1:

îhnologice și funcționale care necesită montaj

42,583.70

8,090.90

50,674.60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

952,303.50

180,937.67

1,133,241.17

4.6

Active necorporale

11,875.00

2,256.25

14,131.25

Total capitol 4

4,317,265.17

820,280.38

5,137,545.55

G&PITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

174,762.15

33,204.81

207,966.96

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

43,172.65

8,202.80

51,375.46

5.1.2. Cheltuieli conex

; organizării șantierului

131,589.50

25,002.01

156,591.51

5.2

Comisioane, cote, taxe

, costul creditului

45,083.67

0.00

45,083.67

5.2.1. Comisioanele și Idobânzile aferente creditului băncii finanțatoare          i

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă IS construcții

2 pentru controlul calității lucrărilor de

4,098.52

0.00

4,098.52

5.2.3. Cota aferentă IS teritoriului, urbanism <

2 pentru controlul statului în amenajarea

i pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20,492.58

0.00

20,492.58

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

20,492.58

0.00

20,492.58

5.2.5. Taxe pentru aco construire/desființare

rduri, avize conforme și autorizația de

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

506,210.49

96,179.99

602,390.49

1

Cheltuieli pentru informare și publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

1 capitol 5

736,056.32

131,284.80

867,341.12

CAPITOLUL 6 Cheltuieli peî’itru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6,207,699.46

1,170,897.00

7,378,596.45

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4,098,515.39

778,717.92

4,877,233.32

i ORDINUL ARHITECJILOt

întocmit, | &ih românia

Arh.Radu
n
Formular FI

PROIECTANT: ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


OBIECTIV: 01 IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA

ron

din care C + IUI

ron

0

1

2

3

4

5

1

1.2

Amenajarea terenului

î.i

01 AMENAJAREA TERENULUI

678.639,77

678.639,77

678.639,77

678.639,77

TOTAL grupa 1

678.639,77

678.639,77

678.639,77

678.639,77

6

4

Investiția (lucrarea) de baza

6.1

02 CHELT.PT.ASIG.UTILITĂȚILOR

66.200,00

66.200,00

66.200,00

66.200,00

6.2

04 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3.307.646,53

3.307.646,53

3.307.646,53

3.307.646,53

6.3

4.5 ECHIPAMENTE SI DOTĂRI

997.743,64

997.743,64

2.856,44

2.856,44

TOTAL grupa 6

4.371.590,17

4.371.590,17

3.376.702,97

3.376.702,97

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

5.050.229,94

5.050.229,94

4.055.342,74

4.055.342,74

Taxa pe valoarea adaugata

959.543,69

770.515,12

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

6.009.773,63

4.825.857,86

BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA


Formular F2

OBIECTIV: 01 IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T

PROIECTANT: ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


CENTRALIZATORUL cheltuielilor De categorii de lucrări. Dtobiectul.01 - Al

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) ron

0

1

2

3

1

I. Lucrări de construcții

2

1 01

AMENAJAREA TERENULUI

678.639,77

678.639,77

TOTAL cap. I

678.639,77

678.639,77

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

678.639,77

678.639,77

Taxa pe valoarea adaugata

128.941,56

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

807.581,33

PROIECTANT

BENEFICIAR

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A

U.A.T. MUN.CONSTANTA
Formular F3

OBIECTIV: 01-IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T                                                 PROIECTANT: ASOCIEREA B.D.B & K.L.A

LISTA

__. ... __________________ cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-AMENAJAREA TERENULUI

Categoria de lucrări: 01-AMENAJAREA TERENULUI_____________________________________________________________________________________________[ron]

Nr.

Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

cri.

Simbol Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe

ab

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

1

RCSB28F       02      m CUB

2207,88000

0,00

0,00

94,00

207.540,72

DEMOLAREA/SPARGEREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE

MEC

13,41

29.602,00

ANICE -

- PLATFORME BETONATE DETERIORATE EXISTENTE

0,00

0,00

IN MEDIE 30 CM GROSIME

107,41

237.142,72

2

RCSB28F       02      M CUB

91,00000

0,14

12,74

94,00

8.554,00

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE,

BET

13,41

1.220,08

ON SIMPLU - LA TREPTE CONTRATREPTE

0,00

0,00

107,55

9.786,82

3

RCSB28G      02      M CUB

982,80000

0,14

137,59

151,25

148.648,50

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE,

BET

16,18

15.903,06

ON ARMAT - ZIDURI DE SRIJIN

0,00

0,00

167,57

164.689,15

4

TSC35A31      82    SUTE MC

32,82000

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎNCARC

AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI A BETOANELOR

REZ

302,40

9.924,77

ULTATE

IN URMA DEMOLĂRII/SPARGERII

0,00

0,00

302,40

9.924,77 |

ANEXĂ L

HCLM NR.ftă

Formular F3

Executant0055     ObiectivOl

ObiectOl

Categ 01

[ron]

0 1

2         3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3X4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

5     TRA01A20P

82         tone      7876,03000

0,00

0,00

0,00

1,97

TRANSPORTUL RUTIER AL MOLOZULUI REZULTAT DIN DEMOL

0,00

0,00

ARI CU AUTOBASCULANTA

D±ST.=2U KM

1 U)UU

■       a \yj~rv

16,00

126.018,45

7      TSG18D1

82 100 BUCĂȚI

0,45000

0,00

0,00

0,00

0,00

SCOATEREA CU DEFRISATOR

A ARBORILOR EXISTENTI CE N

3861,00

1.737,45

U SE POT RECUPERA

0,00

0,00

AS IM

3861,00

1.737,45

8      TSG18B1

82 100 BUCĂȚI

1,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

SCOATEREA CU DEFRISATOR

A ARBUȘTILOR EXISTENTI CE

2203,50

2.225,54

NU SE POT RECUPERA

0,00

0,00

ASIM

2203,50

2.225,54

9      TSG03B1

82     SUTE MP

1,51000

0,00

0,00

319,25

482,07

DEFRIȘAREA MANUALA A GARDULUI VIU EXISTENT DEGRADA

0,00

0,00

T

0,00

0,00

319,25

482,07

10     TSG14A1

82     SUTE MP        40,05000

0,00

0,00

15,50

620,78

ERBICIDAREA VEGETAȚIEI

IERBOASE EXISTENTE     ~

0,00

0,00

0,00

0,00

15,50                                                                          620,78

Formular F3 O


3__________

TOTALA:


~~4~


PROIECTANT


ASOCIEREA B.D.B & K.L.A
5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3X4d 9 = 3X4 150,33

365.848,03

60.612,89

126.016,48

552.627,73

BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA

Executant 0055

Obiectiv 01

Obiect 01


Categorie 01


AMENAJAREA TERENULUI


IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T AMENAJAREA TERENULUI


Recapitulatie

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M-      - -

■ 111

Q

V.   '

_ —----

Cheltuieli directe

150.33

365848.03

60612.89

126016.48

552627.73

Alte cheltuieli directe

Contrib.asig.munca

2.250%

8231.58

8231.58

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

150.33

374079.61

60612.89

126016.48

560859.31

Cheltuieli indirecte

Io =  10.000% x To

56085.93

Profit

Po =  10.000% x (To+Io)

61694.52

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

678639.77


Formular F2

OBIECTIV: 01 IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


U.A.T.


MUN.CONSTANTA
ANEX HCLM nr.CENTRALIZATORUL

. cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.ohiectul 02 - CHELT.PT.ASIG.UTILITATILOR

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA) ron

0

1

2

3

1

I. Lucrări de construcții

2

1 01

ALIMENT.CU APA SI RACORD CANAL

44.700,00

44.700,00

3

2 02

ALIMENT.CU ENERGIE ELECTRICA

21.500,00

21.500,00

TOTAL cap. I

66.200,00

66.200,00

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

66.200,00

66.200,00

BENEFICIAR

12.578,00

78.778,00

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT


Formular F2


CENTRALIZATORUL

628.452,84

3.936.099,37


__      _______ _______cheltuielilor pe categorii de lucrări. pt.obiectul 04 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII Nr.cap./

Nr. crt.

subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

obiect

ron

0

1

2

3

1

I. Lucrări de construcții

2

1 01

ARH.PEISAGISTICA

2.478.463,74

2.478.463,74

3

2 02

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

829.182,79

829.182,79

TOTAL cap. I

3.307.646,53

3.307.646,53

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

3.307.646,53

3.307.646,53

Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA

BENEFICIAR


U.A.T. MUN.CONSTANTA


Formular F3

OBIECTIV: 01-IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T


LISTA cu cantitatile de lucrări oe cateaorii de lucrări


Obiectul: 04-CONSTRUCTH SI INSTALAȚII

Categoria de lucrări: 01-ARH.PEISAGISTICA_____________________________

Nr. Capitolul de lucrări U. M. Cantitatea Prețul unitar crt. Simbol                                        a’

b manopera c utilaj d transport


Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe


materiale


Materiale Manopera


Utilaj


Transport


TOTAL


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5 = 3 X 4a    6 = 3 X4b   7 = 3X4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

1

TSC03A1

82

SUTE MC

0,18000

SĂPĂTURI MECANIZATE IN VEDEREA REALIZĂRII SISTEMUL

UI TREEPARKER

367,50

0,00

367,50


TSC35A31


82


SUTE MC


0,18000


INCARCAT AUTO CU ÎNCĂRCĂTOR PE PNEURI CU CUPA, LA

DISTANTA DE11-20 M


TRA01A40P


82


TONE


32,40000


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI CU AUTOBASCULANT

A DIST.=40 KM                        $


01007A


02


MP


32,18000


STRAT DE SEPARAȚIE DIN GEOTEXTIL LA PARTEA INFERIO

ARA SI PARTEA SUPERIOARA A SISTEMULUI TREEPARKER as im


L:LA010A7-0001: 7801291302,40

0,00

302,40


20,00

20,00


ANEX

CLM NR..


-GEOTEXTILE NETE SUTE 110 GR/MP (1,5 X 50 M)


DAO6B12          3


5 = 3 X 4a


6 = 3 X 4b


7 = 3 X 4c


8 = 3 X 4d


[ron]

9 = 3X4


82


1,61000


153,02


95,04

12,08

35,44

0,00 142,56

 • 6837.51 225,00 546,00

0,00

 • 7608.51

-SISTEM TREEPARKER 70 CM — 4 BUC/ARBORE


M CUB


19,45


UMPLUTURI COMPACTATE REALIZATE CU AMESTEC OPTIMAL LA PARTEA INFERIOARĂ--Â SISTEMULUI "TREEPARKER


57,06


AS IM


CP11A


02


BUCATA


16,00000


109.400,11


3.600,00


MONTAREA SISTEM TREEPARKER DE 70 CM - 4 BUC /ARBOR


8.736,00


AS IM


L-.LC45 -M 19901037


SVA09B3


82


M CUB


11,26000


UMPLUTURI DE PAMANT 70 CM IN VEDEREA UMPLERII SIST


EMULUI TREEPARKER


AS IM


TSA03B1


82


M CUB


56,26000


SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM LĂȚIME,FARA SPRIJ

CU TALUZ INCL.TER.SLAB COEZIVC0.75M ADINC . , T . MI JL . IN VEDEREA REALIZĂRII SIST. ROOTBLOCKER 70CM


IZF07B1


82


250,00000


SISTEM DE PROTECȚIE AL ALEILOR ÎMPOTRIVA RADACINIL


OR ARBORILOR ROOTBLOCKER 70 CM


AS IM


0,00

7,00

 • 10.50

0,00

 • 17.50

0,00 82,00

0,00

0,00

82,00

 • 38.78

10,00

0,00

0,00

 • 48.78


0,00


0,00


9.693,75


L-.11231 -M -.9901038


-SISTEM DE PROTECȚIE ALEI ROOTBLOCKER 70CM


10


SVA09B3


82


M CUB


4224,55000


UMPLUTURI DE PAMANT 70 CM IN VEDEREA REALIZĂRII SI


MODELĂRII RELIEFULUI LA SUPRAF CE SE VOR SPARGE


ASIMILAT


0,00

7,00

 • 10.50

0,00

 • 17.50


0,00


78,82


118,23


0,00


0,00


4.613,32


2.500,00


0,00


29.571,85


44.357,78


0,00


0,00


0,00


229,53


121.736,11


197,05


4.613,32


12.193,75
0 1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

11     720455C

M CUB

4235,81000

36,00

152.489,16

0,00

0,00

PAMANT DE UMPLUTURA PENTRU NIVELARE SI MODELARE RE

0,00

0,00

LIEF

0,00“ ”

Vj w

SI PENTRU UMPLEREA SISTEMULUI TREEPARKER

36,00

152.489,16

12     TRA01A40P    82

TONE

7624,46000

0,00

0,00

0,00

1,91

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI

DE UMPLUTURA CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=40 KM

$

20,00

152.489,20

20,00

152.491,11

13     SVA1B04A      82

M CUB

1234,90000

243,60

300.821,64

7,25

8.952,90

UMPLUT.IN STRAT DE 15CM COMPUS DIN AMESTEC SPECIAL

10,50

12.966,45

IN PROP.DE NISIP 70% TURBA,PAMANT,2EOLIT

0,00

0,00

si granule de pluta in proporție

de 30%

261,35

322.740,99

14     TRA01A40P    82

TONE

2222,81000

0,00

0,00

0,00

0,56

TRANSPORTUL RUTIER AL NISIPULUI DIN AMESTEC !

SPECIA

0,00

0,00

L CU AUTOBASCULANTA DIST.=40 KM

20,00

44.456,20

ASIMILAT

20,00

44.456,76

15     SVB2A03E1     82

BUCATA

172,00000

0,00

0,00

14,00

2.408,00

SAPARE GROPI CIRCULARE MANUAL, DIAMETRUL MAX

10.0 c

0,00

0,00

M SI ADÂNCIME A MAX 80 CM - ARBORI

ALINIAM.SI

GRUP

0,00

0,00

14,00

2.408,00

16     SVB2A22B1D1 82

BUCATA

49,00000

0,00

0,00

118,41

5.801,99

PLANTARE ARBORI IN ALINIAMENT CU

BALOT AMBALAT

0,00

0,00

0,00

0,00

AS IM

118,41

5.801,99

17     9901047

BUCATA

49,00000

1680,00

82.320,00

0,00

0,00

QUERCUS ROBUR >4,5 M, >22 CM DIAMETRU, INSER

■COROA

0,00

0,00

NA>4M

0,00

0,00

1680,00

82.320,00


0

1 2

3

4

5 = 3X4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

18

SVB2A22B1D1 82     BUCATA

123,00000

0,00

0,00

118,41

14.564,18

PLANTARE ARBORI IN ALINIAMENT CU BALOT AMBALAT

0,00

0,00

_ ________n nq

-

— -------

--- ---------

118,41

14.564,18

19

9901048             BUCATA

19,00000

3250,00

61.750,00

0,00

0,00

PINUS

STROBUS >5,5 M, 36-46 CM DIAM.INSERȚIE

COROA

0,00

0,00

NA>4M

0,00

0,00

3250,00

61.750,00

20

9901049             BUCATA

7,00000

3250,00

22.750,00

0,00

0,00

PINUS

SILVESTRIS >5,5 M, 36-46 CM DIAM.INSER.

,COR>4

0,00

0,00

M

0,00

0,00

3250,00

22.750,00

21

9901050             BUCATA

13,00000

3250,00

42.250,00

0,00

0,00

PINUS

NIGRA >5,5 M, 36-46 CM DIAM.INSERIE COROANA

0,00

0,00

>4M

0,00

0,00

3250,00

42.250,00

22

9901051             BUCATA

7,00000

1179,90

8.259,30

0,00

0,00

ALBIZZIA JULIBRISSIN, >3M, >8 CM DIAMETRU

0,00

0,00

0,00

0,00

1179,90

8.259,30

23

9901052             BUCATA

5,00000

1229,06

6.145,30

0,00

0,00

KOELREUTERIA PANICULATA,>4M, >8 CM DIAMETRU

0,00

0,00

0,00

0,00

1229,06

6.145,30

24

9901053             BUCATA

3,00000

456,12

1.368,36

0,00

0,00

LABURNUM ANAGIROIDES, >2,5M, >5 CM DIAMETRU

0,00

0,00

0,00

0,00

456,12

1.368,360

1 2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3X4

25     9901054

BUCATA

5,00000

7374,38

36.871,90

0,00

0,00

MAGNOLIA GRANDIFLORA

''GRANDIFLORA", >5M, >12

CM

0,00

0,00

0,00

U,UV

7374,38

36.871,90

26     9901055

BUCATA

7,00000

4916,25

34.413,75

0,00

0,00

MAGNOLIA GRANDIFLORA

■’GRANDIFLORA", >4M, >8

CM

0,00

0,00

0,00

0,00

4916,25

34.413,75

27     9901056

BUCATA

3,00000

2294,25

6.882,75

0,00

0,00

MAGNOLIA KOBUS, >4M,

>8 CM, INSERȚIE COROANA

>2M

0,00

0,00

0,00

0,00

2294,25

6.882,75

28     9901057

BUCATA

54,00000

1911,87

103.240,98

0,00

0,00

MAGNOLIA GRANDILFORA

>2,5M, >5 CM DIAM.INSERȚIE CO

0,00

0,00

R.>2M

0,00

0,00

kobus/ macrophylla

Zsieboldii/ soulangeana/

stell

1911,87

103.240,98

29     SVB2A23A

82     BUCATA

126,00000

120,00

15.120,00

59,75

7.528,50

TUTORI METALICI DE ANCORARE SI FIXARE ARBORI

ALINI

0,00

0,00

AMENT SI IN GRUP

0,00

0,00

179,75

22.648,50

30     SVB2A03A1

82     BUCATA

4020,00000

0,00

0,00

2,25

9.045,00

SAPARE GROPI CIRCULARE MANUAL, DIAMETRUL 40 CM SI

0,00

0,00

ADANCIMEA 30 CM - ARBUȘTI SI PERENE

0,00

0,00

2,25

9.045,00

31     SVB2A07A

82     BUCATA

4020,00000

0,00

0,00

5,00

20.100,00

PLANTARE ARBUȘTI SI PLANTE PERENE IN MASIV IN

GROP

0,00

0,00

I GATA FĂCUTE

0,00

0,00Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tei:323.78.370

1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3X4b

7 = 3X4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

32

9901040

BUCATA

1608,00000

24,20

38.913,60

0,00

0,00

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

0,00

0,00

0,00

24,20

38.913,60

33

9901041

BUCATA

804,00000

25,55

20.542,20

0,00

0,00

SPIRAEA

BUMALDA

0,00

0,00

0,00

0,00

25,55

20.542,20

34

9901042

BUCATA

402,00000

22,18

8.916,36

0,00

0,00

LIATRIS

SPICATA

0,00

0,00

0,00

0,00

22,18

8.916,36

35

9901043

BUCATA

804,00000

22,40

18.009,60

0,00

0,00

PAEONIA

5 VARIETATI A MINIM

10% FIECARE

0,00

0,00

0,00

0,00

22,40

18.009,60

36

9901044

BUCATA

402,00000

25,80

10.371,60

0,00

0,00

POTENTILA FRUTICOSA '’ABBOTSWOOD’’

0,00

0,00

0,00

0,00

25,80

10.371,60

37

SVB2A13A     82

100 BUCĂȚI

617,44000

0,00

0,00

38,00

23.462,72

PLANTARE CROCUS BULBI, MINIM

7 VARIETATI A

MINIM 8

0,00

0,00

r

% FIECARE PE 15% DIN PELUZA

0,00

0,00

ASIM

38,00

23.462,72

38

9901045

BUCATA

61744,00000

0,71

43.838,24

0,00

0,00

CROCUS BULBI, MINIM 7 VARIETATI A MINIM 8%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

43.838,24
[ron]

Obiect 04

CategOl

0 1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

39    SVB2A13A

82 100 BUCĂȚI

24,69000

0,00

0,00

38,00

938,22

SEMANAT BELLIS PERENNIS

SEMANAT

PE 30% DIN

PELUZA

0,00

0,00

u,uu

VjUU

AS IM

38,00

938,22

40     9901046

BUCATA

2469,00000

1,75

4.320,75

0,00

0,00

BELLIS PERENNIS

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

4.320,75

41    SVB2A10C

82

M

425,00000

0,00

0,00

9,50

4.037,50

PLANTARE GARD VIU COMPUS

DIN 10

BUC ARBUST/ML IMPR

0,00

0,00

EUNA CU 10 BUC PLANTE PERENE

0,00

0,00

AS IM

9,50

4.037,50

42     9901058

BUCATA

4250,00000

9,50

40.375,00

0,00

0,00

HIBISCUS SYRIACUS 10 BUC/M

0,00

0,00

0,00

0,00

9,50

40.375,00

43     9901059

BUCATA

4250,00000

7,00

29.750,00

0,00

0,00

AJUGA REPTANS 5 BUC/M DE

AMBELE

PARTI ALE

GARDULUI

0,00

0,00

VIU

0,00

0,00

7,00

29.750,00

44    CG08A

99

MP

8232,65000

16,85

138.716,12

12,50

102.908,13

PARDOSELI EXTERIOARE, -

COVOR GAZON NATURAL POA PR

0,00

0,00

ATENSIS ,,PROFESSOR"

0,00

0,00

ASIMILAT

29,35

241.624,24

45    CO03A

02

M

552,00000

12,85

7.092,10

17,50

9.660,00

BORDURA SEPARARE ARBUȘTI

COMPUS

DIN PIATRA

CUBICA

0,00

0,00

NATURALA

0,00

0,00

ASIM

30,35

16.752,10

L:LC43C -M   :9900991

-PIATRA CUBICA

GRANIT GRIO              1               2         3

 • 46     O1OO7A        02          MP       804,00000

1,06

GEOTEXTILE PT. STRAT DE SEPARAȚIE, DRENAJ, FILTRU,

'PROTECȚIE SI ARMARE-LA-CONSTR.DRUMURI",' DKENajI;,ETC                      „ g-gg-

2,71

L:LA010A7-M   17801291     -GEOTEXTILE NETESUTE 110 GR/MP (1,5 X 50 M)

 • 47     DA26A         99           mp       804,00000

3,25

ASTERNEREA IN STRAT.UNIFORM DE 5CM MULCI/SCOARTA D

E COPACPT.SPATII VERZI

 • 48     TSH28A1       82      BUCATA        66,00000

169,75

TOALETARE ARBORI EXISTENTI AVAND DIFERITE DIMENSIU

ni                                                           

169,75

 • 49     NL15A         02          MP 9036,65000

4,69

SISTEM DE IRIGAȚIE AUTOMATIZAT COMPLET ECHIPAT COM

PUS DIN ASPERSOARE SI FURTUNE DE PICURARE                 

INCLUSIV CONTROLERE, ELECTROV.SI LUCRĂRILE AUX.

5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3X4c 8 = 3X4d 9 = 3X4

1.326,60

854,25

0,00

2.180,85

12.789,63

2.613,00

0,00

0,00 ________________________________________15.402,63

0,00

11.203,51

0,00

0,00

__________________________________________________________________11.203,51

101.662,31

42.358,17

0,00

0,00

144.020,48

O         1         2      3         ~

TOTALA:

PROIECTANT

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


jcronstadt ANDSCAPE RCHITECTS


[ron]

5 = 3X4a

6 = 3X4b 7 = 3X4c     8 = 3X4d   9 = 3X4

1.470.607,22

306.856,17

66.356,09

197.593,40

2.041.412,88

BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA

Executant 0055

Obiectiv 01 Obiect 04


Categorie 01


ARH.PEISAGISTICA


IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII


Recapitulatie

Material

Manopera

îîi-

Utilaj

TT

Transport

TOTAL

Cheltuieli directe

1470607.22

306856.17

66356.09

197593.40

2041412.88

Alte cheltuieli directe Contrib.asig.munca

2.250

O, "o

6904.26

6904.26

TOTAL CHELT. DIRECTE

Mo

1470607.22

mo

313760.43

Uo

66356.09

to

197593.40

To

2048317.14

Cheltuieli indirecte

Io =

10.000% x To

204831.71

Profit

Po =

10.000% x (To+Io)

225314.89

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

2478463.74

PROIECTANT

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A

BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA


ANEXĂ LA

«sytNR.Siăi/,


Formular F3

OBIECTIV: 01-IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T

LISTA


PROIECTANT: ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


cu cantitatile de lucrări De cateaorii de lucrări


[ron]

Obiectul: 04-CONSTRUCTII SI INSTALAȚII Categoria de lucrări: 02-CONSTRUCTII SI INSTALAȚII

Nr.     Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Materiale

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

crt.    Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Liste anexe

TotaUa+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3X4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

1      TSC03A1       82

SUTE MC

0,49000

0,00

0,00

0,00

0,00

SĂPĂTURI MECANIZATE DE 0.4 CM

5ROSIME IN VEDEREA R

367,50

180,08

EALIZARII ALEII PERIMETRALE

0,00

0,00

367,50

180,08

2      TSC35A31      82

SUTE MC

0,49000

0,00

0,00

0,00

0,00

INCARCAT AUTO CU ÎNCĂRCĂTOR PE

PNEURI CU CUPA, LA

302,40

148,18

DISTANTA DE11-20 M

0,00

0,00

302,40

148,18

3      DA06B1         82

M CUB

22,00000

95,04

2.090,92

12,08

265,83

UMPLUTURI COMPACTATE LA ALEILE

PERIMETRALE

REALIZA

35,44

779,64

TE CU AMESTEC OPTIMAL DIN PIATRA SPARTA 25

CM

0,00

0,00

ASIM

142,56

3.136,38

4      TRA01A40P     82

TONE

128,81000

0,00

0,00

0,00

0,03

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SI UMPLUTURII CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=40 KM

20,00

2.576,20

20,00

2.576,23
0 1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

5     CG34A

02           MP

140,00000

162,41

22.737,71

98,13

13.737,68

ALEI PERIMETRALE DIN PIATRA NATURALA DE TIP "BASCH

0,00

0,00

IOX" SAU ECHIVALENT CU FORME REGULATE

“ 'u;u0__

....

VjUU

260,54

36.475,38

L:LC43D -0001:2800329

-PAVELE PIATRA NATURALA

6      CG34A

02           MP

728,29000

162,41

118.283,18

98,13

71.464,37

ALEI INT.ACCESE SI PAVAJE DIN PIATRA NATURALA

IN

0,00

0,00

PROPORȚIE DE 60% FORME

REGULATE /NEREGULATE

0,00

0,00

cu rosturi de gazon in

proporție de 40% - ASIM

260,54

189.747,55

L:LC43D -M   :2800329

-PAVELE PIATRA NATURALA

7      CG33B

02           MP

78,00000

44,11

3.440,74

10,00

780,00

PAVAJE TACTILE PENTRU PERS DIZABILITATI

0,00

0,00

0,00

0,00

54,11

4.220,74

L-.LC52   -M   :9901060

-PAVAJE TACTILE PENTRU PERS DIZABILITATI

8      TSC03A1

82     SUTE MC

0,35700

0,00

0,00

0,00

0,00

SĂPĂTURI MECANIZATE DE

0.4 CM GROSIME IN VEDEREA R

367,50

131,20

EALIZARII SUPRAFEȚELOR

DE TARTAN

0,00

0,00

367,50

131,20

9     TSC35A31

82     SUTE MC

0,35700

0,00

0,00

0,00

0,00

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC.

PE PNEURI CUPA 2,6-3,9

MC

302,40

107,96

TEREN CATEG 1 LA DIST.

11-20 M

0,00

0,00

302,40

107,96

10    TRA01A40P

82        TONE

64,29000

0,00

0,00

0,00

0,02

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI

CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=40

l KM

$

20,00

1.285,80

20,00

1.285,8211


DA06B1


82


M CUB~~4~


22,32000


UMPLUTURI COMPACT. LA SUPRAFEȚELE DE TARTAN REALIZ


ATE CU AMESTEC OPTIMAL DIN PIATRA'SPARTA LA 25 CM'


12


DB14B1


82


TONE


21,43000


STRAT


DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU A


STERN


MECANICA - BAD20 - 10 CM


L:10803 -M


9900935


-MIXTURI ASFALTICE BAD20


13


DB23C1


82


TONE


10,71000


ASTERNERE CU AUTOGREDER BETON ASFALTIC BA8 - 5 CM


L:10803 -M -.2100909


-BETON ASFALTIC BA8


14


TRA01A40P


82


TONE


72,32000


TRANSPORTUL RUTIER AL AMESTECULUI OPTIMAL, MIXTURI


ASFALT SI BETON ASFALTIC DIST.=40 KM


15


CG03A1


82


MP


89,29000


PARDOSELI DIN TARTAN


CAUCIUCAT MONTAT LA LOCURILE


DE JOACA, SI FITNESS


URBAN


ASIMILAT


L: 10103 -M


9900934


-PARDOSEALA DIN TARTAN CAUCIUCAT


16


CO03A


02


63,0000095,04

9,22

35,44


u,uu

139,70


182,18


76,96

21,19

32,34


130,49


20,00

20,00


150,66

53,75


204,41


117,38

17,50


ANEXĂLAO              1               2          3

 • 17     RCSS17B       02           m      464,00000         272,66

65,00 împrejmuire realizata din FIER FORJAT 1.00-1.20 IN

ALTIME IN PAHARE DE BETON DIN’ 2 TÎT 2"M             "                     0;0u~~

_________________________________________________________________340,70

 • 18     EE13XB        9 3      BUCATA        71,00000        2941,48

564,00 SISTEM COMPLET DE ILUMINAT PIETONAL COMPUS DIN STA

LPI 3-5 H, CORP ILUMINAT LED 39W                            

INCLUSIV TABLOU, CABLAJ AFERENT SI LUCRĂRILE AUX.                   3505,48

L:12309  -0001:6500923     -STÂLP GALVANIZAT ILUMINAT STRADAL 4.5 M

TOTALĂ:

PROIECTANT

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


//o BENEHC


[ron]

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

126.516,07

30.160,00

1.407,22

A

158.083,29

208.845,37

40.044,00

0,00

0,00

248.889,37

507.787,55

163.422,40

5.079,68

5.308,40

681.598,03

BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA

Executant 0055

Obiectiv 01 Obiect 04

IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII


Categorie 02


CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII


Recapitulatie

Material

Manopera

Utilaj

- ------ u      -----

Transport

-----t-

TOTAL

'                  fi----

Cheltuieli directe

507787.55

163422.40

5079.68

5308.40

681598.03

Alte cheltuieli directe

Contrib.as ig.munca

2.

250%

3677.00

3677.00

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

507787.55

167099.41

5079.68

5308.40

685275.03

Cheltuieli indirecte

Io

=  10.000% x To

68527.50

Profit

Po

=  10.000% x (To+Io)

75380.25

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo

= To+Io+Po

829182.79

PROIECTANT

BENEFICIAR

ASOCIEREA B.D

.B &

K.L.A

U.A.

T. MUN.CONSTANTA

Formular F3

OBIECTIV: 01-IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T


PROIECTANT: ASOCIEREA B.D.B & K.L.A


Obiectul: 4.5-ECHIPAMENTE SI DOTĂRI Categoria de lucrări: 01-ECHIPAMENTE SI DOTĂRI


Nr. cri.


Capitolul de lucrări Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții Liste anexe


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


U. M. Cantitatea Prețul unitar

a'___________

b manopera c utilaj

d) transport


materiale


Materiale Manopera


Utilaj


Transport


[ron]


TOTAL


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3X4d

9 = 3X4

1

OO8O3CO2D1   02

BUCATA

9,00000

0,00

0,00

193,75

1.743,75

MONTAJ

CAMERE VIDEO (FIXE / MOBILE), ANS.DE

EXTERI

0,00

0,00

OR - SPOR MANOPERA PT LUCRU LA H

= 3 - 5,95

M

0,00

0,00

193,75

1.743,75

2

00803C12A1   02

BUCATA

3,00000

0,00

0,00

155,00

465,00

MONTAJ

WIRELESS DATA ACCES POINT

PE STÂLPI

EXTERIO

0,00

0,00

R

0,00

0,00

155,00

465,00

3

00803C13A1   02

BUCATA

1,00000

0,00

0,00

72,50

72,50

MONTAJ

ECHIPAMENT DVR-HD (DIGITAL

VIDEO RECORDER)

0,00

0,00

0,00

0,00

72,50

72,50

4

00803C13C2   02

BUCATA

1,00000

0,00

0,00

27,50

27,50

MONTAJ

ECHIPAMENTE VIZUALIZARE: MONITOR LED34",4K

0,00

0,00

0,00

0,00

27,50

27,50Executant0055 ObiectivOl Obiect4.5 CategOl

T          2~.     3          ~


5 = 3X4a "6 = 3X4b 7 = 3X4c 8 = 3X4d 9 = 3 xT^

TOTALA:


0,00

2.308,75

0,00

2.308,75

PROIECTANT

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A

BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA


KKONSl’Anr

-AWDSCabp


senehc


X

O r*

2 > z S
Executant 0055

Obiectiv 01 Obiect 4.5


IMBUNATAT. MED. URBAN COICIU C.T ECHIPAMENTE SI DOTĂRI


Categorie 01


ECHIPAMENTE SI DOTĂRI


[ron]

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

î*Â

iu

V

Cheltuieli directe

0.00

2308.75

0.00

0.00

2308.75

Alte cheltuieli directe

Contrib.as ig.munca

2.250

O, ”6

51.95

51.95

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

2360.70

0.00

0.00

2360.70

Cheltuieli indirecte

Io =

10.000%

x To

236.07

Profit

Po =

10.000%

x (To+Io)

259.68

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

2856.44


BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTA


Formular F4

OBIECTIV: 01 IMBUNATAT.MED.URBAN COICIU C.T                                               PROIECTANT: ASOCIEREA B.D.B & K.L.A

LISTA

. .___cu cantitățile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Obiectul: 4.5 ECHIPAMENTE SI DOTĂRI

[ron]

Nr. crt.

Cod Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoarea (exclusiv TVA)

Furnizorul

(denumire, adresa, telefon, fax)

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3X4

6

7

a) Utilaje si

echipamente tehnologice, cu montaj

160413

BUCATA

3,00000

268,90

806,70

WIRELESS DATA

ACCES POINT PENTRU

MONTARE IN EXTERIOR

160414

BUCATA

3,00000

11.566,00

34.698,00

ANSAMBLU CCTV

COMPUS DIN 3 CAMERE

IP/STÂLP

160415

BUCATA

1,00000

7.079,00         7.079,00

DVR-HD (DIGITAL VIDEO RECORDER)+MONITOR LED34",4K

c) Dotări, inclusiv utilaje si echipamente indep

160401

BUCATA

64,00000

7.560,00

483.840,00

MOBILIER ȘEZUT - PEBBLE

160402

BUCATA

1,00000

5.190,00

5.190,00

COMPLEX

TOBOGANE PE 3 ÎNĂLȚIMI

INCRUSTATE IN RELIEF

160403

BUCATA

1,00000

20.450,00

20.450,00

COMPLEX

EXERCIȚII CALESTENICE

160404

BUCATA

14,00000

2.394,00

33.516,00

COȘURI DE GUNOI

160406

BUCATA

1,00000

8.037,00

8.037,00

CIȘMEA

160407

BUCATA

13,00000

22.538,75

293.003,75

BĂNCI CU MESE

160408

BUCATA

2,00000

7.557,25

15.114,50

BĂNCI BETON

OVALE

160410

BUCATA

1,00000

25.445,75

25.445,75

BĂNCI BETON

DREPTUNGHI

160411

BUCATA

7,00000

5.092,00

35.644,00

BĂNCI MODULARE LUNGI

160412

BUCATA

10,00000

679,25

6.792,50

PARCARI BICICLETE


X n r-


ANEX


Formular F4

ExecutantOO55    ObiectivOl

Obiect4.5

0 1

2

3               4

16049

BUCATA

2,00000        12.635,00

BĂNCI BETON

PATRATE

_ . _ — - -

Total P:

PROIECTANT

ASOCIEREA B.D.B & K.L.A

5 = 3X4


25.270,00


994.887,20


BENEFICIAR

U.A.T. MUN.CONSTANTAProiectant,

Asocierea dintre: Benefic


: Dinamic Business S.R.L.-D. si Kronstadt Landscape Architects S.R.L.

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 2 (ALTERNATIV)

al obiectivului de investiții

ÎMBUNA


TĂȚIREA MEDIULUI URBAN ÎN ZONA COICIU - CASA DE CULTURĂ

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

I

lei

lei

lei

1

! 2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului [

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

i

678,639.77

128,941.56

807,581.33

1.3

1

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru relocărea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

678,639.77

128,941.56

807,581.33

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu energie [electrica

21,500.00

4,085.00

25,585.00

2.2

Alimentare cu apa si Racord la canalizare

44,700.00

8,493.00

53,193.00

2.3

Instalații de irigare

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

66,200.00

12,578.00

78,778.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli peifitru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.1. Studii de teren

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specilice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport ș acorduri și autorizații

cheltuieli pentru obținerea de avize,

1,038.20

197.26

1,235.46

3.3

Expertiza re tehnică

0.00

0.00

0.00

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

Proiectare

190,500.00

36,195.00

226,695.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

52,000.00

9,880.00

61,880.00

3.5.4. Documentațiile țehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,500.00

1,045.00

6,545.00

3.5.6. Proiect tehnic și,detalii de execuție

133,000.00

25,270.00

158,270.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

95,000.00

18,050.00

113,050.00

3.7.1. Managementul tie proiect pentru obiectivul de investii, întocmire Cerere de finanțare cu anexele aferente

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.7.2. Auditul financiar

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8

Asistență tehnică

56,000.00

10,640.00

66,640.00

3.8.1. Asistență tehnic

ă din partea proiectantului

8,170.00

51,170.00

3.8.1.1. pe perioada de|execuție a lucrărilor

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.8.2. Dirigenție de șan tier

13,000.00

2,470.00

15,470.00

Total capitol 3              '

348,538.20

66,222.26

414,760.46

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,798,095.68

341,638.18

2,139,733.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamentele transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

258,500.00

49,115.00

307,615.00

4.6

Active necorporale ;

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4             ;|

2,056,595.68

390,753.18

2,447,348.86

CAPITOLUL 5 Alte cheltuielii

5.1

Organizare de șantier ;|

152,155.46

28,909.54

181,064.99

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                   |

20,565.96

3,907.53

24,473.49

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

131,589.50

25,002.01

156,591.51

5.2

Comisioane, cote, taxe; costul creditului

28,198.52

0.00

28,198.52

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2,563.50

0.00

2,563.50

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12,817.51

0.00

12,817.51

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12,817.51

0.00

12,817.51

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare 1

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

280,143.55

53,227.27

333,370.82

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

10,000.00

1,900.00

11,900.00

Total capitol 5

470,497.52

84,036.81

554,534.33

ITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

w

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6             '

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,620,471.17

682,531.80

4,303,002.97

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,563,501.41

487,065.27

3,050,566.67

ANEXĂ LA

HCLM NR. JXqC
Întocmit,

Arh.Radu-Niea

■■■UL ARHI ff CH LOR £[n_șomAjzT

T'Z.a a’ u I

JȘ1CA_^

■ .L£li2LLZ'--'-.J


arh I L',',, ^■°?’J?WDINTE ședință, ! ZZ;


I

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHE