Hotărârea nr. 362/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE B-DUL TOMIS, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE B-DUL MAMAIA ȘI STR. ION RAȚIU, MUNICIPIUL CONSTANȚA”


HOTARARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice , faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții

" Lucrări de intervenții și modernizare B-dul, Tomis, pe sectorul cuprins între B-dul Mamaia și str. Ion Rațiu, municipiul Constanța"

ConsiliuLIocal al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.172742/09.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 12559/18.09,2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 179652/18.09.2019 ;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art.5, lit.b (i) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „b", alin.(4) lit. „d" și art,196, alin.(l) lit:, „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru lucrările de construire aferente obiectivului de investiții "Lucrări de intervenții și modernizare B-dul Tomis, pe sectorul cuprins între B-dul Mamaia și str. Ion Rațiu, municipiul Constanța" conform anexei, care face parte intecrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

B-dul Tomis pe sectorul strada Ion Rațiu- B-dul Mamaia

TOTAL GENERAL

5.333.578,82

1.381.704,37

6.715.283,19

C+M

4.653.106,41

884.090,22

5.537.196,62

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hoțărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, fyy împotrivă.        abțineri.


La diîta adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE


D.A.L.l. - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

„Lucrări de intervenții si modernizare Bd. TOMIS, pe sectorul B-dul Mamaia - str. Ion Ratiu”


Documentație de autorizare a lucrărilor de intervenții - D.A.L.l.

Proiect nr. 96/2/2018

«Lucrări de intervenții si modernizare Bd. Tomis, pe sectorul cuprins intre Bd. Mamaia si str. Ion Ratiu, Municipiul Constanta »

INVIÎ-STITOR: MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CONSTANȚA

prin administrator S.C. CONFORT URBAN SRL Constanta

PROIECTANT: S.C. CO. PROIECT S.R.L. CONSTANȚAi

Proiectanti: ing. Erden Gafar....                      |

ing. Crîngașu Râul .

ing. Iulian Radulescu...............

președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE aprlie 2019


Investitor : MUNIC IPIUL CONSTANTA

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator străzi Confort Urban SRL Proiectant general: CO. PROIECT S.R.L. Constanta

DEVIZ GENERAL conform HG 907/29.11.2016

Privind cheltuielile C+M necesare realizării obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții si modernizare Bd. Tomis, pe sectorul cuprins intre Bd. Mamaia si str. Ion Ratiu, Municipiul Constanta"

Faza: D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții Opțiunea C (optima) - Pista pentru biciclete pentru fiecare sens dispuse pe trotuare, benzi dedicate Bus si Taxi pentru ficare sens de circulație si circulație cu sens unic

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenuliii

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

hi

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Racord alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord canalizate ■

0,00

0,00

0,00

2.3.

Rețele electrice exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

8070,00

1533,30

9603,30

3.1.1. Studii de teren (topo, geotehnic )

8070,00

1533,30

9603,30

3.1.2. Raport privinc. impactul mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii spetifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2397,82

315,93

2713,75

3.3.

Expertizare tehnica (inclusiv studiu de trafic)

36200,00

6878,00

43078,00

3.4.

Certificarea perfot mantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

42320,00

8040,80

50360,80

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

13150,00

2498,50

15648,50

3.5..4 Documentarii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

18935,00

3597,65

22532,65

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2015,00

382,85

2397,85

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

8220,00

1561,56

9781,56

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

11615,34

2206,92

13822,26

3.7.1. Managementul, de proiect pentru obiectivul de investirii

11615,34

2206,92

13822,26

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

37855,10

7192,47

45047,57

3.8.1. Asistenta, tehnica din partea proiectantului

686,00

130,34

816,34

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

386,00

73,34

459,34

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

300,00

57,00

357,00

3.8.2. Dirigentie de șantier

37169,10

7062,13

44231,23

3.8.2.1.Diriginte de șantier lucrări construcții drumuri

37169,10

7062,13

26307,07

44231,23

164765,34

TOTAL CAPITOLUL 3

138458,26

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si inst alații

4646137,20

882766,07

5528903,27

4.1.1. Lucrări de reparații si modernizare pe bd. Tomis pe sectorul de la intersecția cu bd. Mamaia pana la str. Ion Radu

4646137,20

882766,07

5528903,27

4.1.1.1 Lucrări de reparații carosabil si trotuare si pista pentru biciclete pe bd. Tomis pe sectorul de la intersecția bd. Mamaia pana la str. Ion Ratiu

4484891,19

852129,33

5337020,52

4.1.1.2 Ridicare la nivelul carosabilului si inlocuire capace metalice la utilitățile subterane

76172,68

14472,81

90645,49

4.1.1.3 Amenajare parcare autoturisme la intersecția cu aleea Mălinului

85073,33

16163,93

101237,26

4.2.

Montaj utilaje, ecldpamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamaiite tehnologice si funcționale cate necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporah

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4646137,20

882766,07

5528903,27

CAPITOLUL 15: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier (0,3% din cap. 4)

13938,41

2648,30

16586,71

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

6969,21

1324,15

8293,35

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6969,21

1324,15

8293,35

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

60413,72

0,00

60413,72

r

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% cap 4)

23230,69

0,00

23230,69

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% cap 4)

4646,14

0,00

4646,14

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% cap 4)

23230,69

0,00

23230,69

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

9306,21

0,00

9306,21

5.3.

Cheltuieli diverse s.i neprevăzute (cap 3.5+cap 3.8+cap 4)*10%

472631,23

89799,93

562431,16

5.4.

Cheltuieli pentru informate si publicitate

2000,00

380,00

2380,00

TOTAL CAPITOL 5

548983,36

472631,23

1021614,59

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5333578,82

1381704,37

6715283,19

Din care C+M (Capl.2+Capl.3+Capl.4+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5.1.1)

4653106,41

884090,22

5537196,62

«Preturi conform Act adit. nr. 13, anexele 10 si 12 la contract delegare gestiune Confort Urban, contracte furnizare si achiziții servicii si lucrări Confott Urban, alte preturi de piața si diverse taxe si cote

Investitor/Beneiiiciar: MUNICIPIUL CONSTANTA

Beneficiar/Administrator străzi: Confort Urban SRL


Proiectant gener al: CO PROIECT SRL CONSTANTA: sef proiect.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE