Hotărârea nr. 361/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 324/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A SPAȚIILOR DE LOCUIT, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 207/2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat: sub nr. 176791/13.09.2019, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 324/2015, raportul nr. 15150/17.09.2019 al Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitatp nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța, H.C.L. nr. 324/2015,, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Ari:. 1 Se aprobă modificarea art. 6 din H.C.L. 324/2015, privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit, asitfel că acesta va avea următorul conținut: "Secretariatul comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit va fi asigurat de directorul Direcției Administrare Imobile din cadrul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța".

Ari:. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 324/2015 rămân neschimbate.

Art.; 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica; prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat"Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

rjPțezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,    împotriva ,   s— abțineri.

La|data adoptării sunt in funcție       consilieri, din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAGHE