Hotărârea nr. 360/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 323/2015 PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI REPARTIZAREA SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 208/2016


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 208/2016

Consiliul locaL al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 175172/11.09.2019, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 323/18.12.2015, raportul nr. 15149/17.09.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/12.12.2003, privind transferarea atribuțiilor, Biroului «administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța, H.C.L. nr. 323/2015, privind repartizarea și administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 208/2016;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 10 din H.C.L. nr. 323/2015, privind repartizarea și administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, astfel că acesta va avea următorul conținut: "Secretariatul comisiei de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, va fi asigurat de directorul Direcției Administrare Imobile din cadrul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța";

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 323/2015 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat"Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

q „Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,        împotriva ,______abțineri.

La data adoptării sunt in funcție       consilieri, din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

MARCELA ENApHE

PREȘEDINTE ȘEE?

(nța,

CONSTANȚA NR S'pP/