Hotărârea nr. 359/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 146/2018 PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 146/2018 privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Ipcal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 175166/11.09.2019, raportul nr. 15146/17.09.2019 al R.A.E.D.P.P., Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996 privind înființarea R.A.E.D.P.R. și H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile în subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța, precum și prevederile H.C.L. nr. 323/2015 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 208/2016, ale H.C.L. nr. 146/2018 privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință și cererea nr. 143J0/02.09.2019 a Fundației "Ave Maria";

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică anexa la H.C.L nr. 146/2018, în sensul că spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Arhiepiscopiei nr. 6, a devenit liber, urmare cererii nr. 14310/02.09.2019, depusă de Fundația "Ave Maria", care a refuzat repartiția.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 146/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat"Con:;tanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru ,        împotrivă , " abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^r^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.j

P                       CONTRASEMNEAZĂ,

|/                                    SECRETAR

K                                 MARCELA ENACH-E

A