Hotărârea nr. 358/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2019:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 175148/11.09.2019, procesul-verbal al Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 12882/06.08.2019, prin care se propune repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 15151/17.09.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație,publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu dispozițiile art. 1828 și Capitolul V privind locațiunea din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/199';:», privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind repartizarea spațiilor de locuii:, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâri’.

Art. 2 Se îndreaptă eroarea materială pentru poziția nr. 3 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 151/2019, în sensul că se rectifică adresa B-dul Aurel Vlaicu nr. 96, bl. AV7T, sc. A, et. IV, ap. 20, cum a fost scris în mod eronat, în B-dul Aurel Vlaicu nr. 96, bl. AV7, sc. A, et. IV, ap. 20, cum este corect.

Art. 3 Se îndreaptă eroarea materială pentru poziția nr. 5 din anexa nr. 1 la H.C.L. hr. 151/2019, în sensul că se rectifică adresa Aleea Topolog nr. 12, bl. E5, sc.H, et. II, ap. 146, cum a fost scris în mod eronat, în Aleea Topolog nr. 12, bl. E5, sc.H, et. I, ap. 146, cum este corect.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezența hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Xo pentru , împotrivă ,_____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAC^E


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA

LA H.C.L.

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Str. General Mânu nr. 56, parter compus din 2 camere și

■ dependințe = 34,80 mp

i și teren-curte = 18,40 mp

Ghezolu Ghiulgian

4 persoane

2.

i Str. Olteniei nr. 16, parter compus din 2 camere și dependințe = 38,40 mp magazie de zid în suprafață de = 14,80 mp teren-curte = 61,80 mp

Rapan Maria

1 persoană

3.

Str. Sarmisegetuza nr. 10, parter, ap. 3 compus din 1 cameră și dependințe = 34,25 mp teren-curte = 12,00 mp

Hasan Samet

4 persoane

4.

Str. Sarmisegetuza nr. 26, parter compus din 2 camere și dependințe = 48,70 mp boxă = 12,87 mp teren-curte = 3,30 mp

Encică Ghiulhan

3 persoane

5.

Str. Alexandru cel Bun nr. 62, parter, ap. 3 compus din 2 camere și dependințe = 31,96 mp beci = 8,38 mp, teren-curte = 17,72

Ismail Ghiulver

3 persoane

6.

Str. Griviței nr. 56, parter compus din 1 cameră și dependințe = 24,80 mp teren-curte = 235,00 mp

Asan Tamer

4 persoane

7.

Ștr. Bravilor nr. 6, Bl. TI, parter, ,               ap. 7

compus din 1 cameră și dependințe = 11,50 mp

Tair Sevghilim

4 persoane

8.

■Str. Someș nr. 28, Bl. CS28,

parter, ap. 8

;; compus din 1 cameră și p dependințe = 40,94 mp

Sipică Florin

2 persoane

9.

StrL Someș nr. 28, bl. CS28, et. II, ap. 21

compus din 1 cameră și [, dependințe = 40,94 mp

Săli Osman

5 persoane

10.

Str! Someș nr. 28, bl. CS28, et. II, i            ap. 25

compus din 1 cameră și

i; dependințe = 40,94 mp

Dulce Maria

2 persoane

11.

Str! Someș nr. 28, bl. CS28, et. II,

:        ' ap. 24

l’ compus din 1 cameră și i dependințe = 40,94 mp

Țepeligă Ionel

4 persoane

12.

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et. IV, ;            ap. 39

compus din 1 cameră și dependințe = 40,94 mp

Cristea Marin

5 persoane

13.

StrJ Someș nr. 28, Bl. CS28, et. IV, j           ap. 42

compus din 1 cameră și dependințe = 40,94 mp

Matac Florin

4 persoane

14.

Str. Someș nr. 28, Bl. CS28, et. IV,

i            ap. 45

compus din 2 camere și

| dependințe = 60,57 mp

Rașit Mirem

3 persoane

15.

Str. Decebal nr. 76

■ compus din 3 camere și dependințe = 49,10 mp, din care 48,40 mp în folosință exclusivă și

f),70 mp în folosință comună

i teren-curte = 21,05 mp

Spiță Mirela

3 persoane

16.

Str. I.L. Caragiale nr. 59, Bl. Dl,

I,       parter, ap. 43

compus din 2 camere și dependințe = 37,48 mp în cotă de 3/4

Toma Rodica

1 persoană

17.

j Bd. Mamaia nr. 147, etaj !■ compus din 2 camere și dependințe = 69,08

; teren-curte = 49 mp

Pencea Florica

6 persoane

i

|               PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, a

!                         If              CONTRASEMNEAZĂ

i                            1                     SECRETAR,

Ik               marcela eimohe

f\ ■