Hotărârea nr. 357/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 7/2018 PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ACCESULUI ȘI A ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007;


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privlind modificarea și completarea H.C.L. nr. 7/2018, privind aprobarea criteriiilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007

^Ccmsjl^jl^oca^ al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 175157/11.09.2019, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 7/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, raportul nr. 15148/17.09.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 a locuinței, modificată prin H.G. nr. 457/2017, art. 1, pct. 4, lit. a din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.Aw.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului Administrare Imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța și ale H.C.L. nr. 7/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 și a anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 7/2018, în sensul că, la rinexa nr. 1, se va completa, la punctul A, 1, cu subpunctul "h).: persoanele care aii un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puțin 20% sub nivelul^ de venit net lunar stabilit anual prin hotărâre a guvernului, conform prevederilor art. 8, alin. 2, din Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare".

Art. 2 -,' Se aprobă modificarea art. 2 și a anexei nr. 2 din H.C.L. nr. 7/2018, în sensul că, la actele necesare întocmirii dosarului pentru locuință socială destinată chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, menționate la punctul A din anexă, se va completa cu punctul 8, "adeverințe cu venitul net lunar, realizat de toți membrii majori, în ultimele 12 luni",

Art. 3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 7/2018 rămân neschimbate.

Art. 4 ■■ Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat"Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

a QPrezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,    împotriva ,        abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri, din 27 membri.

PREȘEDINTE


dința,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR • MARCELA ENA£H-