Hotărârea nr. 355/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 200/2019 PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI SOCIAL PENTRU PERSOANELE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE „CENTRUL DE GĂZDUIRE SFÂNTA SOFIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA


HOTĂRÂRE


privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 200/2019 privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" în subordinea Direcției generale de asistență

1                          socială Constanța


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.174655/11.09.2019;

Văzând raportul nr.49023/13.09.2019 al Direcției sprijin comunitar din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia" cod 8790-VD-III, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul bomisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătat:^, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în | conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, ulterioare, precum și ale Anexei 3 din Ordinul nr. 28/2019 privind standardelor minime de calitate pentru acreditarea prevenirii și combaterii violenței domestice emis de Sociale;

îr.i temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


de


cu modificările și completările aprobarea destinate și Justiției


serviciilor sociale Ministerul Muncii


lit. b, alin. (4)


lit. a și


HOTĂRĂȘTE


Art.l Se modifică art.8 din anexa la H.C.L. nr. 200/2019 privind aprobarea serviciului social pentru persoanele victime ale violenței domestice Centrul de găzduire Sfânta Sofia" în subordinea Direcției generale de asistență instanța, careva avea următorul cuprins:


înfiintăr

„C ■' 1

socială'

"ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul de găzduire Sfânta Sofia" funcționează cu un număr de 2 pej-soane, numite prin dispoziția directorului general din care:

a) personal de conducere: 1 coordonator personal de specialitate;


 • b) personal de specialitate de îngrijire si asistență; personal de specialitate și auxiliar: 1 asistent social;

 • c) voluntari 1.

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 2/6.

Art. 2 Se completează anexa la H.C.L. nr. 200/2019 cu art. 8A1, art. 8A2 și art. 8^3 care vor avea următorul cuprins:

"ART. 8>jAl

Personalul de conducere

 • (1) Conducerea centrului este asigurată de o persoană din cadrul DGAS Constanța,, care va avea atribuții de coordonator personal de specialitate, prin dispoziția 'directorului general și a cărei fișă de post va fi completată cu atribuțiile de la puncțul (2).

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) prop'une participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiar^;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigiJră buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice si a numărului! de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul centrului pe care îl conduce;

 • j)  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competentei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale si, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătatjs, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență'jsocială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) întocmește proiectul bugetului propriu al centrului;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; :

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidați! pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie/ asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior îiqi domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 8A2 !

Persona'lul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar '

 • (1) Personalul de specialitate este compus dintr-un asistent social (263501), numit prin dispoziția directorului general și a cărui fișă de post va fi completată cu atribuțiile

  de la punctul (2).

  ouții ale personalului de specialitate:


 • (2) Atri

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentulJi regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d)  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face; propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 8^3

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ, gospodărie, intretinere-reparatii, deservire al centrului este cel din cadrul DGAS Constanța."

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 200/2019, rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. |

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ££ pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


Constanța Nr.