Hotărârea nr. 354/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 302/2017 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂȚI LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE BENEFICIARE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

: pentru modificarea H.C.L. nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța

i

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de^.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 174631 /Îl.09.2019;

Văzând raportul Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța înregistrat sub nr.11874/13.09.2019, raportul Direcției generale de asistență socială înregistrat sub nr.49026/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate'nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială; avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), alin. (4) lit. h), I) și m), art.42 alin.(l)' și alin.(2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin, (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 1961 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Sie aprobă modificarea art. 2 lit. b) din H.C.L. nr. 302/2017, după cum urmează:

„Art.2 lit. b) pensionarii cu pensii de până la 1840 lei inclusiv;"

Art. 2

H.C.L. i-


Se aprobă modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din Regulamentul anexă la ir. 302/29.09.2017, astfel:

"Art.4 lit. c) pct. 7 pensionarii cu pensii de până la 1840 lei inclusiv;"

Art.3 AjVând în vedere că majorarea punctului de pensie se aplică cu 01.09.2019, modificarea prevăzută la art. 1 și art. 2 se aplică începând cu aceeași dată, respect'

v 01.09.2019.


Art.4 îi aplicabi

i

Art.5 C


îcepând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 286/31.07.2018 își încetează litatea.

elelalte prevederi ale H.C.L. nr. 302/2017 rămân neschimbate.

Art.6 Co prezenta Transport Constanta


a comunica


mpartimentul relații consiliul local și administrația locală y.

hotărâre Direcției generale de asistență socială, Regiei Autonome de în Comun Constanța, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului _________Ji, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului bonstanța, spre știință.                                          !

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: j /^pentru, 7 împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


Constanți;!

Nr.__^<5 7