Hotărârea nr. 353/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 3 LIT. A DIN HCL NR. 24/2016 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI „RESPECT”


CO^STA/V^  RQMANIA

0\

X JUDEȚUL CONSTANȚA

in Kf

Im MUNICIPIUL CONSTANȚA

u

F yl CONSILIUL LOCAL

i

_   TOMIi

'-°<VSTAt0

IA*1*                                                                                                                               î

ț

(■ i

V  A

HOTARARE

pentru modificarea art. 3 lit. a) din H.C.L. nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de .2019.

Lu'ând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 174591/11.09.2019;

Consultând raportul Direcției sprijin comunitar din cadrul Direcției generale de asistență socială, înregistrat sub nr. 49024/13.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultura, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020, a Planului operațional de acțiuni pentru perioada 2016 - 2020, precum și a Mecanismului de monitorizare și evaluare integrată a acestora și ale H.C.L. nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT" cu modificările și completările ulterioare;

Lu'ând în considerare art. 31 din O.U.G. nr. 114/2018 privind majorarea punctului de pensie cu 15%;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Ai’t.l Se aprobă modificarea art. 3 lit. a) din H.C.L. nr. 24/2016 cu modificările și completările ulterioare, astfel că acesta va avea următorul conținut:

„persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau egale cu suma de 1610 de lei".

Airt.2 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.09.2019.

Air

aplicabilitatea.


t. 3 începând cu data aprobării prezentei, H.C.L. nr. 284/2018 își încetează

ulterioâ


Aint.4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 24/2016, cu modificările și completările


re, rămân neschimbate.•1