Hotărârea nr. 352/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 76/2017 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA CA MEMBRU AL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 din HCL nr. 76/2017 privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.

j . Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

A'vând în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 176034/12.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 178430/17.09.2019, adresa Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța înregistrată sub nr. 10318/17.01.2019, HCL nr. 76/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța,

; în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și art. 196 alin. 1, lit. a dirji OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

-                        Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 76/2017 privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, astfel cum a fost completat prin prevederile HCL nr. 288/2017, după cum urmează:

„Art. 1. Contribuția financiară anuală a Municipiului Constanța, în calitate de membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în cadrul categoriei membri colectivi - nivelul 5, este în cuantum de 5000 lei și se realizează din bugetul local, în limita alocațiilor bugetare aprobate cu această destinație."

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 76/2017 privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii Ia îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

l-rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:           pentru,

— '' , împotrivă, y abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE Șl
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE"