Hotărârea nr. 351/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL FORT LAUDERDALE, STATUL FLORIDA DIN STATELE UNITE ALE AMERICII


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobareaînțelegerii de Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii,

^Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 175998/12.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 de activități științifice, învățământ, sănătate, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 178417/17.09.2019. '

Având în vedere adresa nr. 163819/27.08.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și adresa nr. 165508/29.08.2019 a Ministerului Afacerijor Externe;

în temeiul prevederilor art. 89, alin. 10 și 11, art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, litera a și art. 196, alin 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă înțelegerea de Cooperareîntre Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vedere.? aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată i_. împotrivă, ' 1 abțineri, r La data adoptării sunt în funcție _


de consilierii locali astfel:           pentru,

consilieri din 27 membri.

PREȘE DINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


CONSTANȚA

NR-SECRETAR, MARCELAJENACHE^ROMÂNIA județul constanța MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexă la, hotărârea

nr.


ÎNȚELEGERE DE COOPERARE

între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii

Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii, denumite în continuare Părți,

Având țn vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă, bcîzate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilități pentru raporturile de colaborare/ au convenit următoarele:

I

I                  ARTICOLUL 1

i

i

i

Părțile vor sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale în următoarele domenii: schimburi corjnerciale, turism, cu precădere turismul de croazieră (schimbul de experiență, planificarea si organizarea de evenimente turistice comune, promovarea i

potențialului turistic al Părților), educație, cultură, sport (schimbul de experiență, organizarea de evenimente culturale și sportive, sprijinirea oportunităților de stagii,

etc.), potrivit


competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiilevigoare în România și Statele Unite ale Americii.


ARTICOLUL 2


HCLM NR.Părțile yor analiza posibilitățile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică 'și| socială în domeniile menționate în înțelegerea de Cooperare, în beneficiul celor două comunități.

ARTICOLUL 3

Părțile jși exprimă voința de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă și, în acest scop, vor crea persoanelor fizice care își desfășoară activitatea, respectiv persoanelor juridice care funcționează legal în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub jurisdicția lor, condiții favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial.

I

i

i

Părțile yor acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile mici și mijlocii și vor cele două Sta experiență cu statelor lor. i


sprijini participarea acestora la târgurile și expozițiile organizate în te. De asemenea, pot conveni acțiuni de cooperare și schimburi de autorități locale din alte state în cadrul legal stabilit de legislațiile

ARTICOLUL 4

Părțile yor dezvolta cooperarea în domeniul protecției mediului înconjurător, prin elaborarea și aplicarea unor strategii de prevenire și combatere a cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic din orașele lor.

!

ARTICOLUL 5

Părțife !și operatorii din industria turismului vor organiza vizite reciproce ale afaceri și ale companiilor care desfășoară activități economice în

' r !

oamenilor deir

domeniul turismului, cu precădere al turismului de croazieră, în vederea analizării posibilităților de valorificare a potențialului turistic și a creșterii fluxului de turiști în cele două orașîe și în zonele adiacente.

i

ARTICOLUL 6

Părțile, culturale, faci instituții public:


în limita posibilităților lor economice, vor intensifica schimburile itând în acest scop colaborarea între asociații, ansambluri artistice, ce și organizații locale.

I

I

I

ARTICOLUL 7

Părțile jvor analiza oportunitățile de promovare a unor proiecte locale cu potențial ecoriomic și social în cadrul unor festivaluri, expoziții, târguri și saloane internaționale;,

I

ARTICOLUL 8

Autoritățile administrației publice locale vor sprijini realizarea unor schimburi

I

de experiență între cadrele didactice și elevii din unitățile de învățământ din

I

comunitățile lor.

ARTICOLUL 9

Autoritățile locale vor efectua schimburi de experiență cu privire la problemele1 care apar la nivelul comunităților pe care le reprezintă și modalitățile r J

cele mai potrivite pentru soluționarea acestora.


anexa la, hclm

Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din Municipiul Constanța și din Orașul Fort Lauderdale, pentru crearea de asociații care să contribuie la dezvoltarea , i

cooperării în domeniile de interes reciproc.

întâlnit


ale delegațiilor oficiale, conduse de primarul municipiului Constanța,

respectiv primarul orașului Fort Lauderdale, sau de către alți reprezentanți desemnați de către aceștia, vor avea loc periodic în mod alternativ în municipiul

Constanța și țn orașul Fort Lauderdale, în scopul efectuării bilanțului cooperării și stabilirii modalităților de colaborare în viitor.

ARTICOLUL 10

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea

eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare, j                               '

Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare

și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele Părți.

I

I

i

ARTICOLUL 11

Părtife'vor suporta în mod independent cheltuielile apărute în cursul

f

implementării prezentei înțelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

ANEXA LA

HCLM NR.


ARTICOLUL 12

Prezenta înțelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările și completările vor produce efecte de la data semnării.

încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Fiecare Parte poate denunța înțelegerea de cooperare prin notificare scrisă adresată cele lalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

Orice ciferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de Cooperare se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Semnată la..............., la data de..............., în două exemplare originale, fiecare

exemplar îri limbile română și engleză, ambele texte fiind egal autentice.

r

în caz de diferențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentii'u Municipiul Constanța, Județul Co nstanța din România

1


Primar, Decebal Fiîgădău


Pentru

Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii

Primar,

Dean J. Trantalis

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE