Hotărârea nr. 350/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE A OBLIGAȚIILOR FISCALE LA 31.12.2018 AL SC CONFORT URBAN SRL


ROMÂNIA


r\x~z riru N irA

JUDEȚUL CONSTANȚAJ MUNICIPIUL CONSTANȚA

Ij CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al

S.C. Confort Urban SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință extraordinară din data de 23.09.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.181607/20.09.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul înregistrat sub nr. 12665/20.09.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere prevederile art.2, punctul 1, lit.b), art.4, alin.4 și alin.12, art.6, alin.3, lit.b și art. 18, alin.l din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

în temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. „a", alin.3 lit. „d" și art.196, ălin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.,1 Se aprobă planul de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al S.C. Confort Urban S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art:.,2 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta notărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

ni Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru


împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcție

PRIi-ȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


ANE'.

hclm nr.
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA EIȘI^GHE


Cuprins

 • 1. PREAMBLUL

  • 1.1. Scopul planului

  • 1.2. Norme legale

 • 2. PREZENTAREA COMPANIEI

 • 2.1 Descrierea companiei

 • 2.2 Cadru legislativ

 • 2.3 Asociati. Conducere

 • 2.4 Domeniu de activitate

 • 3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE

 • 3.1 Activele Imobilizate

 • 3.1.1 Imobilizări necorporale

 • 3.1.2 Imobilizări corporale

 • 3.1.3 Imobilizări financiare

  • 3.2 Activele circulante

I

 • 3.2.1 Stocuri

 • 3.2.2 Creanțe comerciale

 • 3.2.3 Disponibilități bănești

 • 3.3 Venituri

 • 3.4 Cheltuielii

 • 3.5. Analiza patrimoniului net (propriu) si a surselor financiare

 • 4. ANALIZA EFICIENTEI UTILIZĂRII RESURSELOR

 • 5. ANALIZA DE LICHIDITATE, RISC SI RENTABILITATE

 • 5.1 Indicatori de lichiditate

 • 5.2. Indicatori de risc

 • 5.3 Indicatori de activitate

 • 5.4. Indicator de profitabilitate

 • 6. ANALIZA BUFETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

  • 6.1. Dinamica bugetului de venituri si cheltuieli

 • 6.2 Dinamica Propunerilor aferente BVC in perioada 2016-2019

 • 6.3 DinamicarRealizarilor aferente BVC in perioada 2016-2018....

 • 6.4 Dinamica gradului de realizate aferent BVC in perioada 2016-2018

 • 7. PIAȚA...........!

  • 7.1. Piața construcțiilor

 • 7.2 Poziția de piața a CONFORT URBAN SRL

 • 7.2.1 Poziția pe piața a companiei in funcție de cifra de afaceri

 • 7.2.2 Poziția pe piața a companiei in funcție de numărul de angajați

 • 7.2.3 Poziția pe piața a companiei in funcție de profitul net

 • 7.3 Cota de piața

 • 8. PLANUL DE Rl:STRUCTURARE AL CONFORT URBAN

 • 8.1 Strategia companiei - plan efectiv de management, politici de management, plan efectiv de

administrare..'.

 • 8.2 Masuri manageriale

 • 8.3 Rezumatul strategiei locale in domeniul in care actioneaza CONFORT URBAN SRL

 • 8.4. Masuri de restructurare

 • 9. ÎNDEPLINIREA condițiilor pentru RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR BUGETARE

 • 10. TESTUL CREDITORULUI PRIVAT PRUDENT ÎNTOCMIT DE EXPERTUL INDEPENDENT

 • 10.1 Executarea silita

 • 10.2. Deschiderii procedurii falimentului

 • 10.3. Restructurarea obligațiilor bugetare

 • 10.4. Concluzii

l.PREAMBLIJL

 • 1.1. Scopul planului

Planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale societății CONFORT URBAN SRL are drept scop prezentarea masurilor si acțiunilor necesare redresării din punct de vedere economico-financiar a societății, respectiv achitarea obligațiilor fiscale restante ale societății la 31.12.2018 ce au ca izvor Raportul (ie inspecție fiscala din 25.03.2019 pentru care organul fiscal a emis Decizia de impunere nr. 222/25.03.2019 prin care s-au stabilit obligații fiscale suplimentare cu titlu de impozit pe profit si TVA in valoare de 45.010.346 lei si accesorii.

Valoarea totala a obligațiilor fiscale restante la 31.12.2018 este de 78.507.684 lei (principal si accesorii). Aceste obligații au ca principal izvor achiziții efectuate de către CONFORT URBAN SRL in perioada 1.06.2008-30.06.2009, respectiv livrări de bunuri care au avut la baza aceste achiziții. In condițiile in care, CONFORT URBAN SRL are capacitatea de a genera in medie disponibil anual de 13,199,735 lei, se afla practic in imposibilitatea achitării obligațiilor fiscale suplimentare stabilite de organul fiscal. Capitolul 9 descrie pe larg opțiunile societății si avantajele/dezavantajele fiecăreia dintre acestea - cu excepția restructurării fiscale in baza OG 6/2019, orice cita opțiune va conduce in mod ireversibil către faliment/lichidarea societății, cu implicațiile financiare si sociale atașate.

Planul de restructurare urmărește prezentarea unei strategii reale, posibile si de actualitate, conceputa in vederea restructurării obligațiilor bugetare restante prin modalitățile prevăzute de lege aplicate separat sau împreuna.

In cuprinsul planului de restructurare sunt prezentate perspectivele de restructurare ale CONFORT URBAN SRL, raportat la istoricul acesteia, specificul activitatii, posibilitățile financiare existente, condițiile de piața.

Scopul principal al planului de redresare, coincide cu scopul Ordonanței Guvernului nr. 6 din 13 iulie 2019 privind instituirea unor facilitate fiscale.

I ANEXa la, i

;    [ hclm nr.             |

I

In acest sens, planul are drept scop revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii insolventei a CONFORT URBAN SRL. In sensul actului normativ mai sus citat, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, si a unităților administrativ-teritoriale, aflai i in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrării in insolventa, isi pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 in cuantum mai mare sau egal cu un milion lei si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligațiile bugetare accesorii.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, este restructurarea CONFORT URBAN SRL si menținerea in Activitatea comerciala, cu toate consecințele sociale si economice care decurg din aceasta.

Masurile de restructurare prevăd restructurarea operaționala si financiara a CONFORT URBAN SRL, respectiv continuarea activitatii debitorului, efectuarea unor modificări structurale in activitatea curenta a societății aflata in dificultate, mentinandu-se si diversificandu-se obiectul de activitate, extinzând piețele, dar aliniindu-se modul de desfășurare al activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente si cu cele care urmeaza a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite sa conducă la o activitate economica profitabila. Din punct de vedere financiar, restructurarea presupune obținerea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare, respectiv plata .esalonata a obligațiilor bugetare principale, amanarea la plata a accesoriilor si a unei cote din obligațiile bugetare principale in vederea anularii conform prevederilor art 18 OG 6/2019.

Planul de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit spiritului Ordonanței 6 din 31 iulie 2019, trebuie sa satisfaca scopul restructurării, anume menținerea debitoarei in viata comerciala si sociala, cu efectul menținerii serviciilor debitorului pe piața.

Obligațiile fiscale restante al CONFORT URBAN SRL la data de 31.12.2018 sunt reprezentate de obligații fiscale datorate in urma inspecție fiscale desfășurate in peroada 07.05.2018-15.03.2019, pentru sursele impozit profit aferent perioadei 01.01.2018 - 31.12.2017 si TVA aferent perioadei 01.12.2012-21.12.2017.

ANEXALry

' HCLM NR.

I             I             ■■«""" .......

i                                                                                                         ’

Astfel societatea prezintă următoarele sume datorate:

Obligații fiscale principale           43.909.684 lei

Accesorii                           34.597.964 lei

Concluziile testului creditorului privat (Capitolul 10) sunt ca persoana juridica este recomandat sa fie menținută in viata comerciala, sa ofere locuri de munca, sa-si plateasca impozitele si taxele aferente activițatii curente si conform masurilor de restructurare, pe cele restante.

Planul de restructurare constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe adoptarea unei politici corespunzătoare de management si marketing, menita sa valorifice superior rezultatele muncii din anii 2019/2020-2026.

 • 1.2. Norme legale

Actele normative care stau la baza întocmirii prezentului plan de restructurare sunt:

Ordonanța Guvernului nr. 6 din 13 iulie 2019 privind instituirea unor facilitate fiscale

Ordinul nr. 2810/2018 privind aprobarea procedurii din 26.08.2019 de aplicare a masurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un million de lei;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;

Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;

Legea nr. 85/2016 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

2.PREZENTAREA COMPANIEI • 2.1 Descrierea companiei


www.conforturban-ct.ro

S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

societate in subordinca Primăriei Municipiului Constanta

Societatea CONFORT URBAN SRL Constanta este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu răspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane.

CONFORT URBAN SRL s-a constituit in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr. 69/1991 privind administrația publica locala, ca urmare a aplicării Legii nr. 135/1994 prin care s-a adoptat 0.<î. nr. 65/1994 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local si a Hotărârii nr. 717/1995 a Consiliului Local Municipal Constanta.

Societatea exista si funcționează cu aceleași domenii de activitate din anul 1975, dar sub denumirea de S.C.I.L. „Confort Urban" S.R.L. funcționează din anul 1997 prin reorganizarea regiilor de interes local, iar apoi a devenit S.C. - societate comerciala.

Sediul social al societății si baza de producție se afla situate pe strada Vârful cu Dor nr. 10 Constanta - unde se fabrica mixturi asfaltice si betoane.

Datele societății

Număr de înmatriculare in Registrul comerțului

113/699/1997

Cod fiscal (C.C.I.):

RO 1875349

Capital social:1.

984,338 MIL. LEI

Tel./fax:

+4.0241.672.299

e-mail:        

secretariat@conforturban-ct.ro

Website:

www.conforturban-ct.ro

2.2 Cadru legislativ•Legea- 0^31/1990’ privind societățile comerciale republicata cumodificările și, com pletă rile ulterioare;

•OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a* întreprinderilor publice si completări prin Legea 111/2016;

Legea 50/1991 privind; autorizarea executării lucrărilor de construcții republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii 71/03.06.2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil;

•Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare si cele de Ordonanța de urgenta nr 13/20.02.2008 si Legea 329/05.11.2009;

Principalele, reglementarilegale care-vizeazal < activitatea] Societății' sunt:]


•Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

•OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata; cu modificările si completările ulterioare;

•OG; 2/2'001 privind regimul juridic al contravențiilor,-cu modificările si, .completările ulterioare;                               ?'

•Legea 10/1995 privind calitatea in construcții; cu modificările si completările, ulterioare;

 • • Legea 287/2009; privind Codul civil,, republicata, in temeiul Legii 71/03.06.2011;

 • • Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

 • • H.CL privind: stabilirea, impozitelor si taxelor locale pentru anul in, curs;

•Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr 1112/411/2000 cu modificările si completările ulterioare;

•Legea 93/2.016 pentru modificarea art 33 alin 2 OUG 195/2002 privind; siguranța: circulației pe infrastructura rutiera;

 • • •OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii 265/2008 privind;


, gestionarea siguranței circulației pe infrastructura, rutiera.

 • 2.3 Asociati. Conducere

Asociatul unic ]al S.C. Confort Urban S.R.L. este Consiliul Local Municipal Constanta, inca

27.01.1997. Acesta deține 18,391,638 parti sociale.

ACȚIONARI^COMPANII

:         iCONSILIULLOCALMUN.CIPALCONSTANTA

Cod fiscal:

Status:

Dată înregistrare:

.....-........-

i Nr. înregistrare:

i

i Forma legală:

-

.....

Adresă:

TOMiS NR 51 Cod poștal 900725, Constanța, Constanța, România

Procent:

100.000000

: Dată inițială:

1997-01-27

\ Număr acțiuni:

18391638

PERSOANE FIZICE ' j

Compania nu este înregistrata cu acționari persoane fizice.

ACȚIONARI LISTĂ . j

Compania nu este ir registrata cu acționari de tip lista.

Sistemul de administrare al Confort Urban SRL este de tip unitar. Conducerea companiei este prezentata in cele ce urmeaza:

ConducereConsiliului de Administrație al Confort Urban SRL este format din cinci membrii:

Radulescu Claudiu George

- președinte

Frigioiu Marcela Mariana '' - membruDarea C. Daniel - membru


 • 2.4 Domeniu ele activitate

I

I

Domeniul de activitate in care compania isi desfasoara activitatea este cel cu privire la " Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor" - cod CAEN 4211.

Obiectul secundar de activitate :

Z

Z

Z

Z

Z

Fabricarea betonului

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești Lucrări de pregătire a terenului Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre - prestări parcari auto închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea


In calitate de administrator al drumurilor publice si parcărilor, societatea are un birou de eliberat avize pentru intervenții pe domeniul public si urmărire a lucrărilor de refacere a domeniului public la sediul din str. Vârful cu Dor nr. 10, Constanta.

ANEYAf A

HCLM NR.3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE

Situația financiar-patrimoniala reprezintă:

 • -   o anumita stare a capitalului din punct de vedere al existentei, componentei materiale si a rezultatelor obținute

 • -   o premisa si in același timp o consecința a desfășurării proceselor care formează obiectul de activitate al firmei.

Totodată, constituie si cadrul financiar al acesteia, respectiv fluxurile de numerar pe care le implica si le degaja.

Scopul analizei isituatiei financiar-patrimoniale consta in:

 • -   identificarea punctelor forte si slabe

 • -   detectarea eventualelor situații de dezechilibru financiar care afecteaza securitatea

  financiara si a consecințelor ce decurg in vederea elaborării planului de restructurare al CONFORT URBAN SRL.


In analiza se vof urmări:

 • I.      Ans iza situației generale a patrimoniului pe baza structurii bilantiere

Analiza structurii patrimoniale are ca obiectiv determinarea dinamicii acesteia, precum si a raporturilor' dintre diferitele elemente patrimoniale si a schimbărilor intervenite in situația mijloacelor si surselor, determinate de activitatea desfasurata in cursul perioadei.

 • II.     Ana liza contului de profit si pierdere

 • III.     Anei liza patrimoniului net (propriu) si a surselor financiare

Patrimoniul net al unei organizații reprezintă averea acesteia la un moment dat.

 • 3.1 Activele Imobilizate

Activele imobilizate cuprind construcții, echipamente tehnologice, aparate si instalații măsurare, mijloace de transport, mobilier,aparatura birotica.

~An5EJ LA/.....

HCLM ML

‘.■.Ștrudurp- Pasiv

 • i. . Confort Urban: ;


Structura Activ

Confort Urban
i

Se poate observa ca pentru intervalele analizate 2016-iun2019:

)

i

•S Activele imobilizate dețin o pondere de 3%

J Activele circulante dețin o pondere de 97%

•J Capitalurile proprii dețin o pondere de 10% Datoriile curente dețin o pondere de 90%

CONFORT URB/^N SRL are înregistrate in evidenta contabila următoarele categorii de imobilizări:

3.1.1 Imobilizări necorporale

Licențe                        Programe informatice

31/12/2016

1,375.00

11,411.22

31/12/2017

1

3,744.80

15,998.62

31/12/2018

17,939.34

15,998.62

30/06/2018

4,891.86

15,988.62

30/06/2019

23,989.34

15,998.62

25000.00


20000.00


15000.00


10000.00


5000.00


0.00


î ANEXA LA

[HCLMNR.AWEvoluția imobilizărilor corporaleH31/12/2016


B31/12/2017


E! 31/12/2018


B 30/06/2018


a 30/06/2019


Imobilizările necorporale ale societății sunt reprezentate de licențe Office, Microsoft, soft-uri tehnice specializate.

 • 3.1.2 Imobilizări corporale

  Construcții

  f

  1

  Echipamente

  Tehnologice

  Aparate si instalații

  măsurare

  Mijloace de transport

  Mobilier, aparatura birotica

  31/12/2016

  !i824844;00

  Li                  ’-L:     -

  4,846,535.14

  559712.04 1

  -                             j.

  2,556,050.20

  555,814.4

  31/12/2017

  !>,824,844.00

  6,145,533.14

  566,895.04 i

  1

  2,556,050.20

  591,441.07

  31/12/2018

  5,840,798.00

  6,612,857.14

  578,935.54 :

  3,125,192.10

  627,507.95

  30/06/2018

  !>',824,844.00

  6,615,533.14

  572,250.04

  3,056,050.20

  591,441.07

  30/06/2019

  5,736,670.00

  6,969,494.14

  571,980.54 '

  4,053,386.1

  617,418.95

Evoluția imobilizărilor corporale

2000000.00Acestora le corespunde o amortizare de:

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Grad de

Grad de

Grad de

bruta

bruta

bruta

bruta

bruta

amortizare

amortizare

amortizare

construcții

mașini,

aparate si

mijloace de

mobilier si

construcții

mașini,

aparate si

utilaje

instalații

transport

aparatura

utilaje

instalații de

de

birotica

măsurare,

măsurare,

control si

control si

reglare

reglare31/12/

2016

31/12/

 • 2017

31/12/

 • 2018

30/06/

2018

30/06/

2019

5824844.00

4846535.14

559712.04

2556050.20

• /

555814.40

;  76%

60%

76%.

45%

13%

5824844.00

6145533.14

566895.04

2556050.20

591441.07

80%

52%

77%

56%

20%

5840798.00

6612857.14

578935.54

3125192.10

627507.95

84%

’ 54%

78%

56%

21%

5824844.00

6615533.14

572250.04

3056050.20

591441.07

82%

52%

78%

51%

22%

5736670.00

6969494.14

571980.54

4053386.10

617418.95

: ,   85%

55%

80%

48%

22%

GRADUL DE AMORTIZAREGrad de amortizare mobilier si aparatura birotica


Structura activelor imobilizate (valori brute) la

:   31.12.2016

Structura activelor imobilizate (valori brute) la 31.12.2017

a ConstrucțiiConstrucții


» Aparate si instalații măsurare

a Echipamente tehnologice

h Mijloace de transport» Aparate si instalații măsurare

® Echipamente : tehnologice

a Mijloace de transport

s Mobilier,apar I atura birotica


p : '<:: Structura activelor imobilizate-' j '   ' (valori brute) la 31.12.2018^


■ 3%h Construcții


Aparate si instalații măsurare

n Echipamente tehnologice

Mijloace de transport

» Mobilier,aparatura birotica


. Structura activelor imobilizate (valori brațe) la

30.06.2018

Structura activelor imobilizate (valori brute) la 30.06.2019 ?

In concluzie, se poate observa ca:

La începutul intervalului de analiza (01.01.2016), ponderea cea mai mare o dețineau construcțiile' - 40%, iar activele erau amortizate in proporție de peste 70%

Datorita investi Hor, la sfârșitul perioadei analizate,ponderea cea mai mare o reprezintă echipamentele tehnologice:

 • •  activele s-au innoit cu 6%, corespunzător unui grad de amortizare de 55%

 • •  structura activelor imobilizate s-a modificat echipamentele tehnologice deținând 39% din totalul activelor imobilizate, fiind urmate de construcții cu pondere de 32%

  ANEXA LA

  HCLM NR. • 3.1.3 Imobilizări financiare


  CiAR.

  CAUȚIUNI

  GARANȚIE

  GARAN.

  CAUȚIUNI

  GAR.

  IrXEC.

  CURTE

  (NEPI F1VE

  ELECTROCENTRALE

  TVA

  ELECTROCENTRALE/

  I'ADEDPP

  CONTURI

  DEVELOPMENt)

  3915/15.

  31/12/2016

  : . 0 00

  o.oo

  8,107.52

  17771 95

  4136/

  31/12/2017

  0.00

  0.00

  23,495.54

  17771.95

  0

  0

  31/12/2018

  0.00

  0.00

  \   31,057.56

  31940.27

  0

  ; 0

  30/06/2018

  0.00

  0.00

  31,057.56

  31940.27

  0

  30/06/2019

  î 772.00

  58511.00

  .... 31057.56

  17757.39

  . 0

  A <.      19312.48

100,000.00

90,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

30,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

0.00


Imobilizările financiare sunt reprezentate, in principal, de garanții de buna execuție, creanțe imobilizate pe durate mai mari de 1 an.

3.2 Activele circulantePentru perioada analizata, activele circulante sunt reprezentate de stocuri, creanțe (ponderea

cea mai mare) si disponibilități. Structura acestora se reprezintă astfel:

St ru ctu Fer a cți velor ci rcu I a nte la 31.12.2016


; Structura activelor 4

circulante la 31:12.2017ș StocuriStructura activelor circulante la 31.12 2018       |


  ' Structura activelor .. J

circulante la 30.0Ș;2018< j
| ANI

|hclmnrStructura activelor circulante la 30.06.2019

n Stocuri ® Creanțe 15 investiții pe termen scurt s Casa si conturi la banei

 • 3.2.1 Stocuri

Stocurile sunt compuse din materiale si obiecte de inventar. In perioada analizata, acestea prezintă o dinamica ascendenta, in linie cu volumul de activitate al societății:

!•

I


I

I

I

I


31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.06.2018

30.06.2019

Stocuri

1,517,270.00

1,390,354.00

1,898,328.00

1,155,698:00

2,290,272.00

Evoluție stocuri


2,500,001: .00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

B Stocuri


 • 3.2.2 Creanțe comerciale

Principalele componente ale creanțelor sunt clientii si, atașat acestora, garanțiile de buna execuție, pe termen scurt, constituite, avansuri acordate furnizorilor si debitori diverși. In perioada analizata, acestea prezintă următoarea evoluție:

Clienti           Fz-debitori Debitori Clienti-facturi de Clienti

diverși         intocmit               incerti

31/12/2016

, 7,482,896.58

'   20,332.63

/    9,235.79

20,461.31

1,064,121.61

31/12/2017

559,757.35

16,956.76

5,371.17

3,879,332.28

4,651,120.63

31/12/2018

597,500.79

11,887.74

504,510.13

3,911,177.58

4,255,358.60

30/06/2018

, 6,508,633.70

11,519.28

90,991.14

5,158,499.42

4,257,608.26

30/06/2019

! 9,992,906.16

2,031,030.70

499,248.96

4,954,768.86

4243,987.95ANEXA LA


Evoluția creanțelor comerciale

31/12/2016 H 31/12/2017  @31/12/2018 S30/06/2018 H30/06/2019

La 30.06.2019, creanțele din relațiile cu clientii cuprind si:

creanțe pentru care societatea nu a constituit ajustări de depreciere la 31.12.2018 -42.040,52 lei

creanțe de peste 365 zile la 30.06.2019 - 5.481.076 lei. • 3.2.3 Disponibilități bănești

Disponibilitatiie bănești sunt reprezentate de numerarul disponibil in caserie, de sumele aflate in conturile bancare curente si in depozite, avansuri de trezorerie si alte valori. In perioada analizata, disponibilitățile societății prezintă următoarea evoluție:

Banca in Banca in lei               Casa in lei        Avansuri de Alte valori

valuta                                                Trezorerie

31/12/2016

: i. 3003,82

l. ' ■■■■■■                           •••

7,715,539.61

17,208.00

0

375

31/12/2017

1

10,623,995.10

9,200.24

0

0

31/12/2018

’ '. 1

17,240,251.89

3,668.97

0

• ;           o

30/06/2018

1

10,575,990.88

1,298.74

1,500

0

30/06/2019

1.01

5,214,574.87

28,803.63

/. 0

a : o

:                       Evoluție disponibilități

i 20000000

I

j 18000000 "

î

i 16000000 '

j 14000000  '

I 12000000

10000000 z

8000000

6000000 -

4000000 '

\ 2000000 '


 • 3.3 Venituri

Veniturile in perioada 01.01.2016-30.06. 2019 se prezintă astfel:

2017            2018         30/06/2018      30/06/2019

'' 31,863,182.00

‘ 41,721,682.00

18,842,117.00

19,937,621.00

14,464,072.16

11,816,627.61

4,603,587.90

8,065,351.52

* ':>      y y

296.00

' - .

7,783,227.95

19,289,717.65

10,607,199.50

6,536,093.39

2,581,777.48

3,460,812.70

1,270,766.16

2,690,526.80

-

-

-

-

7,034,104.15

7,154,228.97

2,360,563.58

2,645,648.92

Structura cifrei de afaceri nete 2016
Structura cifrei de afaceri nete 2017

Structura cifrei de afaceri nete

2018


S VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE :•0 VENITURI DIN SERVICII PRESTARE


B VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

B VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

B VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE SI CHIRII

fi VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE

□ VENITURI DIN SERVICII PRESTARE

O VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE SI CHIRII

VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

 • □ VENITURI DIN SERVICII PRESTARE

 • □ VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE SI CHIRII

B VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILORStructura cifrei de afaceri nete

IUNIE 2018

Structura cifrei de afaceri nete

IUNIE 2019D VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

S VENITURI DIN SERVICII PRESTARE

H VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE SI CHIRII

VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

 • VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE

0 VENITURI DIN SERVICII PRESTARE

□ VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE SI CHIRII

 • VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

In perioada analizata:

structura cifreri de afaceri este diferita de la o perioada la alta, ponderea veniturilor serviciilor prestate (variaza intre 24.43% si 46.23%), respectiv ponderea veniturilor din vanzarea produselor finite (variaza intre 28.32% si 45.39%).

Cifra de afaceri, inclusiv elementele componente înregistrează o dinamica ascendenta

EVOLUȚIA VENITURILOR CE COMPUN CIFRA DE AFACERI

45,000,000.00

40,000,000.00

35,000,000.00

30,000,000.00

25,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.0'0

10,000,000.00

5,000,000.00 • — VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE

 • — VENITURI DIN VANZAREA MĂRFURILOR

—— VENITURI DIN REDEVENTE, LOCAȚII DE GESTIUNE SI CHIRII

—• VENITURI DIN SERVICII PRESTARE

VENITURI DIN VANZAREA ! PRODUSELOR REZIDUALE !


3.4 CheltuieliCheltuielile in perioada 01.01.2016-30.06. 2019 se prezintă astfel:

i

Denumire indicatori


30/06/2018

30/06/2019

2016

2017

2018

CHELTUIELI DE

EXPLOATARE

CHELTUIELI

FINANCIARE

CHELTUIELI

TOTALE

31,678,813.00

36,297,955.00

12,597,956.00

18,244,931.00

1,173,650.00

260,936.00

-23,769.00

2,076.00

32,883,142.00

31,939,749.00

36,274,186.00

12,600,032.00

18,244,931.00


Structura detaliata a cheltuielilor este urmatarea:


CHELTUIELIUIELI CU MATERIILE PRIME CHELTUIELIUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE CHELTUIELIUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR i CHELTUIELI PRIV.MAT. NESTOCATE CHELTUIELI.PRIV.ENERGIA SI ; apa CHELTUIELIUIELI PRIVIND ' MĂRFURILE CHELTUIELIUIELI PRIVIND J AMBALAJELE CHELTUIELIUIELI CU ÎNTREȚINEREA SI J REPARAȚIILE CHELTUIELIUIELI CU REDEVENTE/LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE CHELTUIELIUIELI CU STUDIILE Sl> CERCETĂRILE


2018 30/06/2018  30/06/2019

2016

2017

4,882,691 86

, 5,046,437.79

5,768,430.09

2,263,613 92

. 3,117,314.22

2,368,432.57

1,939,940.16

2,848,469.10

1,023,296.24

368,187.60

140,391.31

.   58,748.25

77,307.60

33,240.74

55,282 77

11,265.12

13,123.35

5,666.26

-1,114.14

60.00

1,024,190.42

721,388.65

934,777.00

. 387,038.21.

461,991.83

18.35

-

-

-

-

' •    •;", 158.33

5,000.00

3,400:00

798,136.53

37,239.79

67,558.80

14,131.85

56,522.10

1,997,635.62

937,612.00

1' 947,326.00

> 337,680.00

...516,940.00’

75,256.69

102,470.17

59,050.58

32,345.00

57,537.11

.  22,122.25

16,540.00

5,290.00

5,050.00

TI


2016


2017


2018 30/06/2018 30/06/2019


CHELTUIELI CU COLABORATORII CHELTUIELI PRIVIND COMISION.SI ONOR CHELTUIELI.DE PROTOCOL, RECL, PUBLIC. CHELTUIELI.CU TRANS.DE BUNURI,PERS. CHELTUIELI.DE DEPLASĂRI, DETASARI, TR CHEL TUI ELI. POȘTALE SI TAXE TELECOMUNICAȚII CHELT CU SE'-'.V.BANCARE SI ASIM. ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE

TERTI CHELT CU ALTE IMPOZ, TAXE ASIM. CHELT.CU REMUNERAȚII PERSONAL CHELT.CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI Alte cheltuieli de expoatare CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT


68,745.00

70,028.00

-

-

-

' 979,875.90

. - 143,005.71

308,258.12

,134,516.42

. 268,818.00

9,158.20

-

-

-

-

5,662,750.67

6,315,729.27

5,309,789.22

2,054,617.21 -

' 2,445,378.66;

31,972.97

6,271.04

10,654.25

1,595.37

5,112.41

76,001.92.

.73,164.77

84,323.23

38,579.20

38,543.37

51,112.83

48,082.80

32,834.87

43,482.60

9,450.76

1,367,767.67

2,342,528.62.

> 855,688.93

354,114.95

• 1,128,363.54.

714,900.65

831,572.55

1,256,793.38

470,922.72

438,471.90

7,238,119.50

7,746,151.00

9,323,955.00

4,361,962 00

5,437,249.00

584,080.34

812,434.74

717,945.00

344,880.00

339,960.00

’ 1,834,116.40

1,854,363.76

' 234,027.07

198,128.28

.251,921.04

32,022.78

1,165,744.68

- 1,473,488.23.

4,291,416.39 •

J .13,836.40

1,736,074.05

1,173,650.14

260,935.59

-23,769.01

2,076.21

< 604,846.08

; :; 849,845.87 '

2,943,676.28

509,191.58

638,067.59.

-

-

1,351,498.48

1,004,811.00

283,393.98

Structura cheltuielilor 2016


■ Cheltuieli privind stocurile


■ Cheltuieli cu serviciile executate de terti


» Cheltuieli cu alte servicii executate de terti


» Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate


■ Cheltuieli cu personalul


» Alte cheltuieli de expoatare


■ Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor


■ Cheltuieli cu impozitul pe profitStructura cheltuielilor 2017


 • Cheltuieli privind stocurile

 • Cheltuieli cu serviciile executate de terti

a Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

» Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate

a Cheltuieli cu personalul

 • Alte cheltuieli de expoatare

 • Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 • Cheltuieli cu impozitul pe profit


Structura cheltuielilor 2018 • Cheltuieli privind stocurile

 • Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

o Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate

a Cheltuieli cu personalul

= Alte cheltuieli de expoatare

a Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

imobilizărilor


29
Structura cheltuielilor iunie 2018


 • Cheltuieli privind stocurile

 • Cheltuieli cu serviciile executate de terti

a Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

a Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate

 • Cheltuieli cu personalul

a Alte cheltuieli de expoatare

 • Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 • Cheltuieli cu impozitul pe profit

Structura cheltuielilor iunie 2019


 • Cheltuieli privind stocurile

 • Cheltuieli cu serviciile executate de terti

« Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

 • Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate

 • Cheltuieli cu personalul

a Alte cheltuieli de expoatare

 • Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

 • Cheltuieli cu impozitul pe profit

Evoluția cheltuielilor vs cifra de afaceri

140,000,000.00


120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

0.002016


30/06/2019


CHELTUIELI DE EXPLOATARE Bl CHELTUIELI TOTALE B Cifra de afaceri

ANEXA LA ,

HCLM NR.

CONFORT URBAN SRL nu a valorificat in evidenta contabila Decizia de impunere nr. 222/25.03.2019 si Deciziile privind obligațiile fiscale accesorii 36163/11.04.2019, 172534841/25.04.2019,          172475061/25.04.2019,           175690392/27.05.2019,

172469503/25.04.2019, 1756884476/27.05.2019.

 • 3.5. Analiza patrimoniului net (propriu) si a surselor financiare

In perioada analizata, patrimonial net al CONFORT URBAN SRL se prezintă astfel:

Elemente de' calcul


31.12.2016      31.12.2017      31.12.2018      30.06.2018      30.06.2019

Acti\;e imobilizate Active circulante

Cheltuieli /n avans

Activ total

Datorii totale

Patrimoniu Net


5,373,029 00

6,412,109.00

6,059,758.00

: 6,402,183.00

6,779,924.00

177,291,427.00

181,576,815.00

186,863.695.00

188,191,620.00

187,896,071.00

149,004.00

498,953.00

90,875 00

475,522.00

63,055.00

182,813,460.00

188,487,877.00

193,014,328.00

195,069,325.00

194,739,050.00

18,538,579.00

15,392,914.00

14,216,741.00

15,981,598.00

13,562,725.00

164,274,881.00

173,094,963.00

178,797,587.00

179,305,014.00

181,725,936.00


EVOLUȚIE PATRIMONIU NET


| ""anexa LA

| HCLM

Patrimoniul net al CONFORT URBAN SRL înregistrează in perioada analizata o dinamica ușor ascendenta, cu o mediana la aproximativ 178.797 mii lei si o medie de aproximativ 175.439 mii lei.


Capitaluri proprii Datorii curente Active circulante Active imobilizate

Pentru perioada analizata constatam un dezechilibru patrimonial, in sensul in care activele circulante par a fi finanțate pe seama capitalurilor proprii. Acest dezechilibru ne arata faptul ca societatea nu utilizează eficient resursele disponibile, finanțarea asigurandu-se pe seama resurselor proprietarilor afacerii. Mai mult, aceasta situație ne arata dependenta societății fata de proprietarii ei, atat din [unct de vedere financiar, cat si funcțional.

Datoriile societății sunt subevaluate la 30.06.2019 prin neprezentarea efectelor Deciziei de impunere nr. 222/25.03.2019 si Deciziilor privind obligațiile fiscale accesorii 36163/11.04.2019, 172534841/25.04.2019,           172475061/25.04.2019,           175690392/27.05.2019,

172469503/25.04.2019,1756884476/27.05.2019.

4. ANALIZA EFICIENTEI UTILIZĂRII RESURSELOR

Apariția unor mecanisme care sa asigure adaptarea raționala a numărului si structurii resurselor umane la necesitățile întreprinderii a fost determinata de ideea unei utilizări eficiente a acestora.


In opinia noastra, indicatorul de analiza al eficientei resurselor umane este productivitatea muncii.

Productivitatea muncii este definita in literatura de specialitate ca fiind forța productiva a muncii, adica sub forma capacitatii (posibilității) forței de munca de a crea, intr-o perioada de timp, un anumit volum de bunuri si de a presta anumite servicii.

Productivitatea:medie a muncii poate fi exprimata:

- valoric (cifra de afaceri medie/salariat etc.).

2016       2017       2018     30/06/2018 30/06/2019

Cifra de afaceri

Număr mediu de salariati

Productivitatea muncii

29,576,975

31,863,182

41,721,682

18,842,117

19,937,621

254

257

232

219

227

116,444.78

123,981.25

179,834.84

86,037.06

87,830.93

- sub forma productivității zilnice - când cheltuielile de munca sunt exprimate prin consumul zilnic de timp om-zile (W z):

zile lucratoare

2016       2017       2018    30/06/2018 30/06/2019

Cifra de afaceri

1

Zile lucratoare

Productivitatea zilnica a muncii

Productivitatea zilnica a muncii per angajat

29,576,975

31,863,182

41,721,682

18,842,117

19,937,621

254

249

249

122

122

116,444.78.

458.44

127,964.59

497.92

167,556.96

722.23

154,443.58

705.22

163,423.12

719.93


Se observa un trend ascendent al productivității muncii in perioada analizata (01.01.2016-30.06.2019). Cifra de afaceri a entitatii pentru perioada 2016-2018 are valori cuprinse intre 29,576,975- 41,721,682 lei iar numărul mediu de angajați a variant in intervalul 232-257.

profit/salariat


Din categoria indicatorilor ce exprima folosirea eficienta a resurselor umane, un loc important il ocupa nivelul profitului pe salariat.

Analiza acestui indicator se realizează in baza mai multor metode factoriale, ținând seama de corelația care trebuie urmărită intre gradul de utilizare a resursei umane si capacitatea de producție.


2016        2017

Profit net

Număr mediu de angajați

Zile lucratoare

Profitul net per angajat

Profitul net zilnic per angajat       !

-1,709,023.00

348,106.00

4,228,065.00

5,275,254.00

' 1,487,818.00

254

257

232

219

227

254

249

•249

122

122

(6,728.44)

1,354.50

18,224.42

24,087.92

6,554.26

(26.49)

5.44

73.19

: 197.44

53.72

23000

20000

17000

14000

11000

8000

5000

2000

-1000

-4000

-7003

J ANEXA

{HCLM NRz5^

In perioada 31.12.2016 - 30.06.2019, scăderea procentuala relativa a numărul mediu de angajați de 10.63%, a contribuit la creșterea profitului per angajat de 13,282.7%.

2016         2017         2018     30/06/2018  30/06/2019

Cheltuieli cu

personalul

Număr mediu de

angajați

Cheltuieli'per

angajat

9,656,316.00

10,412,950.00

10,487,246.00

4,997,424.00 ,

6,029,130.00

254

257

232

219

227

.38,016.99

.  40,517.32

45,203.65

22,819.29

26,560.04

Cheltuielile anuale per angajat au fluctuat in perioada analizata in intervalul 22,819.29-45,203.65lei.

EVOLUȚIA PONDERII CHELTUIELILOR CU

PERSONALUL IN TOTALUL CHELTUIELILOR

5. ANALIZA DE LICHIDITATE, RISC SI RENTABILITATE

ANEXA LA,

HCLM NR, • 5.1 Indicatori 'de lichiditate

Lichiditatea reprezintă proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani. Acest indicator evidențiază cat din valoarea activului se afla sub forma lichida in conturile de disponibilității bănești, si cat poate sa devină lichida imediat. Lichiditatea reflecta capacitatea firmei de a-si onora obligațiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente (stocuri, creanțe, investiții pe termen scurt) i,n numerar, iar o companie lichida este aceea care generează suficient cash din afacere, prin transformarea operațiunilor in cash, pentru a-si onora plățile curente exigibile.

Relația dintre suma activelor curente si suma pasivelor curente se modifica continuu in cursul activitatii operaționale a unei companii, datorita unei multitudini de factori (visa-vis de politica de gestiune a stocurilor, încasarea creanțelor, plata furnizorilor, taxare sau abilitatea de a contracta împrumuturi), iar aceasta are impact asupra lichidității.

Principalii indicatori de risc ai entitatii sunt prezentați in tabelul următor.

Indicatori de Mod de calcul


Valoare


2016


2017


lichiditate                       recomandata

Lichiditatea

Active .

1.2-1.9

i              9.56

11.80

. generala./ _

circulahte/Dator!! •' -'

i-

curenta

curente

ț

(Current

' ■< ■■ > > ■:

Ratio)

- ..

Lichiditatea

(Active circulante -

0.8-1

9.48

11.71

imediata

StocuriJ/Datorii

(Quick Ratio)

curente

Rata

(Casa si - conturi la

0.8-1 .

'<' 0.42

0.69

capacitatii de

banei + Investiții pe

plata (Cash

termen scurtJ/Datorii

Ratio)

curente

Ciclul de

Durata de rotatie a

minim

-75.86

49.69

conversie a

stocurilor (DIO) +

numerarului

Durata de rotatie a

debitelor - clienti

(DSO) - Durata de

rotatie a creditelor -

furnizor (DPO)

2018


6/30/2018


6/30/2019


6/30/2019 ajustat


13.14

11.94

14.44

0.25

■' •         '* '.k

.

13.01

11.86

14.26

0.22

1.21

0.67

0.40

0.06

23.42

136.81

199.15

199.15Indicatori de Mod de calcul


Valoare 2016


2017


2018


6/30/2018      6/30/2019


6/30/2019

ajustat


lichiditate

recomandata

Fond de rulmsnt

(Capital propriu+Datorii pe termen lung) - Active imobilizate

>0

",

-1/ 2,203,561.00;

172,665,544.00,

1/4,338,286.00

14,418,161.94

Necesar de fond de rulment (NFR)

(Stocuri+Creante)-Datorii curente

<0

151,016,722.00

155,550,705.00

155,403,032.00

161,848,518.00

169,663,038.00

-73,322,385.58

Trezoreria neta (TN)

Fond de rulment -

Necesar, de fond de rulment

>0 . ......

7,692,947.00

10,940,161.00

16,800,529.00

10,837,026.00

4,675,248.00

87,740,547.52


ANEXA LA

[hclm nr^.^Cunoașterea necesarului de fond de rulment prezintă o importanta majora pentru managementul trezoreriei, deoarece pe aceasta cale se cunosc nevoile curente ale organizației ce trebuiesc finanțate, constituind baza pentru stabilirea priorităților de finanțat si sursele de finanțare.

Managementul organizației este interesat sa cunoască atat capitalul disponibil la un moment dat (fondul de rulment), cat si capitalul necesar (necesarul de fond de rulment) pentru asigurarea continuității activitatii organizației. Astfel, daca majorarea fondului de rulment duce la creșterea capitalului destinat finanțării activelor circulante si implicit a trezoreriei nete, majorarea necesarului de Fond de rulment duce la creșterea nevoilor curente ce necesita a fi finanțate, deci implicit la reducerea trezoreriei nete. De aici rezulta legătură invers proporționala dintre necesarul de fond de rulment si trezoreria neta.


 • 5.2. Indicatori'de risc

Indicatorii de risc analizeaza capacitatea firmei de a face fata obligațiilor sale bănești, respectiv de a-si onora plățile la termenele scadente. In perioada analizata, situația se prezintă după cum urmeaza:

anbxâla

HCLM

Valoare

Indicatori de risc/datorli recomandata 2016   2017   2018   6/30/2018  6/30/2019

Rata      de

îndatorare globala Rata solvabilității generale Autonomia financiara globala

Stabilitate financiara

Pargia financiara Levierul financiar Rata dobânzii efecive Solvabilitatea patrimoniala Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate Rata autonomiei financiare

datorii totale / Active : ‘

'totale

minim    .;

0.10,

0.08

0.07

0.08

0.07

i Active totale / Datorii curente

>1 spre 2 (min

1-4)

9.86

12.25

13.58

Datorii totale / Capital' propriu              . * . .

<0.5              '

0.11

0.09

0.08;

.   0.09

0,07.

Datorii pe termen lung/ l(Datorii pe termen lung 1+ Capitaluri proprii)

minim

^Active totale/Capitaluri proprii -         .     „

2.5-1.66; peste

5              ; •" '• -

subcapitalizața ,

1.11

1.09

1.08

109

1.08

1 Imprumuturi/Capitaluri proprii

<2.33

0

0

0

0

0

Dobanada/Datorii financiare

0

' o

0

0

0

| Capitaluri proprii/Active totale

>30%

90%

92%

92%

92%

93%

Capital propriu / Active -:mobilizate

>1 '.

30.54

26.97

29.42;

27.97

26.71

Capital propriu / Capital permanent

min 0.5

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

: 6/30/2019


i 6/30/2018


2018


2017


2016 .


5.00


10.00


15.00


20.00


25.0030.00


35.00


 • □ Autonomia financiara globala                      DRata solvabilității generale

O Rata de,indatorare globala                        □ Rata autonomiei financiare

 • □ Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate 0 Pargia financiara

 • 5.3 Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

J viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

J capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale entitatii.

Indicatori de Formula

Valoare     2016

2017

2018

6/30

6/30

activitate

recomandata

/2018

/2019

(gestiune)

Rotatia stocurilor

Durata de rotatie a stocurilor Rotatia debitelor -clienti

Durata de rotatie a debitelor-clienti

' Cifra de afaceri /   '•

■ Stoc mediu (nr. de od) '

maxim ,

27.53

■   21.92

25.37

. 14.80

9.52

1 Stoc mediu / Cifra de afaceri * 360

1 (nr. de zile)

minim

13.07

16.43

14.19

24.32

37.82

Cifra de afaceri / . Sold mediu clienti ’ (nr. de ori)

maxim

27.53

.   21.92

25.37

14.80

9.52

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri *

360 (nr. de zile)

1

minim

98.61

93.74

77.03

238.97

252.39

Indicatori de activitate (gestiune) Rotatia creditelor -furnizor Durata de rotatie a creditelor -furnizor

Rotatia activelor imobilizate Viteza de rotatie in zile a activelor imobilizate Rotatia activelor circulante Viteza de rotatie in zile)

Rotatia activului total Viteza de rotatie in zile a activelor totale Rata de finanțare a stocurilor


| Formula

Valoare      2016

2017

2018

6/30

6/30

1

recomandata

/2018

/2019


'r Achiziții de bunuri / Sold mediu .furnizori (nr. de ori)

maxim ■ <

'   1.92

■' 5.95

5.31

2.85

3.95

Sold mediu furnizorilor / Achiziții de , bunuri*360 (nr. de zile)

minim

187.55

60.47

67.80

126.48

91.05

Cifra de afaceri / •. .Active imobilizate

. maxim - /

’   5.50

4.97

.   6.89

2.94

2.94

i (360/Rotatia activelor imobilizate)

65.40

72.45

52.29

122.32

122.42

| Cifra de afaceri / Active, circulante

maxim

</- 0.17

. .0.18

>;d.22,

? °:10

0.11

(360/Rotatia activelor circulante)

2,157.93

2,051.51

1,612.37

3,595.61

3,392.71

/Cifra de afaceri./ 1 i Activ total

maxim. '

0.16

:       0.17

0.22

.'. 0.10

' 0.10

(60/Rotatia activului total

2,225.14

2,129.59

1,665.44

3,727.02

3,516.27

(Capital

r permantent-Active) -

|i imobilizate) /

i Stocuri     ■

'• >=1

' ■ 104.60

119.75

-90.89

149.42

76.12
>         Rata de finanțare a

;              stocurilor

i Viteza de rotației in zile a

i         activelor totale

î     Rotatia activului total

i

• Viteza de rotație in zile

j Rotatia activelor circulante

î Viteza de rotatie in zile a i activelor imobilizate

'otatia activelor imobilizate

<         Durata de rotatie a

j          creditelor furnizor

i Rotatia creditelor - furnizor


Durata de 'rotatie a debitelor - dienti

Rotatia debitelor - clienti

Durata de rotatie a stocurilor

Rotatia stocurilor
6/30/2019


n 6/30/2018


3 2018


2017


2016


3,000.00


|            urata de incasiire a clientilor este cu mult mai mare decât termenele de plata ale furnizorilor,

ceea ce pe termen mediu poate conduce la blocaje financiare.

I

I

I

43


 • 5.4. Indicator de profitabilitate

Indicatori tle profitabilitat e &


Formula


2016      2017    2018   6/30/   6/30/

2018   2019


EBIT

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea plătii dobânzii si a impozitului pe profit (EBIT)/Capital pemanent

- o:oi

0.00

. 0.03

0.04;

0.01

Marja     profitului

operațional

Profit operațional (EBIT)/Cifra de afaceri*100

-6.15%

1.26%

13.22%

33.31%

8.69%

Marja bruta din vanzari

‘ Profit brut /Cifra de afaceri^lOO

-5.78%

1.09%

13.37%

33.33%

8.88%

Marja neta din vanzari

Profit net/Cifra de afaceri*100

-5.78%

1.09%

10.13%

28.00%

7.46%

Rata de impozitare efectiva

Cheltuieli cu impozitul/Profit brut (EBT)*100

; 24.22%

16.00%-

16.00%

Rentabilitatea economica

Profit net/Active totale*100

-24.28%

4.19%

52.53%

65.67%

16.29%

Rentabilitatea financiara

Profit net/Capital propriu*100

-1.04%

0.20%

•’ 2.37%

2.95%

0.82%

Rata rentabilității resurselor consumate

Profit net/Cheltuieli totale

-5.20%

1.09%

11.66%

41.87%

8.15%

EBITDA margin

EBITDA/Venituri. totale

-0.04

0.04

0.13

0.31

o.ii


Indicatorii din1 aceasta grupa exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.

j

i


Evoluția indicatorilor de profitabilitate


|                      ‘ EBITDAYnargin JB

j Rata rentabițitatii lesurselor consumate___p

i

i


I Rentabilitatea financiara               i           ,                                  ■

i Rentabilitatea economica

Rata de impozitare efectiva

Klaria neta din Vanzari                  -.......""~i~-------- ;

Marja bruta din Vanzari                 ......................r—

Marja profitului operațional

Rentabilitatea capitalului angajat Jta»                                                            ț          ;

(0.30) ; (0.20)    (0.10)     -        0.10     0.20     0.30     0.40     0.50     0.60     0.70


Nota: Indicato 'ii de lichiditate, risc, activitate si rentabilitate sunt afectați de faptul ca societatea nu a valorificat efectele Deciziei de impunere nr. 222/25.03.2019 si Deciziilor privind obligațiile fiscale acce:

175690392/27.05.2019,172469503/25.04.2019,1756884476/27.05.2019.


sorii 36163/11.04.2019,   172534841/25.04.2019,   172475061/25.04.2019,


6. ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI


Bugetul este un plan financiar in care se face o estimare de venituri si cheltuieli pentru o perioada de timp. Bugetul de venituri si cheltuieli este un instrument de asigurare a echilbrului financiar al întreprinderii.

Prin bugetul de venituri si cheltuieli se previzioneaza toate fluxurile bănești si financiare din perioada la care se refera in vederea susținerii programului de activitate aprobat de Consiliul de administrație al întreprinderii (f|rmei), precum si a realizării capacitatii de plata si al lichidității financiare in funcție de gradul de exigibilitate si de plata a datoriilor întreprinderii.

6.1. Dinamica bugetului de venituri si cheltuieli

Dinamica bugetului de venituri si chetuieli (previzionat si executat) pentru perioada 2016-2019 este prezentat;? in următorul tabel.

INDICATORI


Propuneri Realizat Propuneri Realizat Propuneri Realizat Propuneri

Venituri totale

Venituri totale din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli totale

Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu al le taxe si impozite

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli de natura salariata


2016      2016      2017      2017      2018      2018      2019

30,576.00

31-292.00:,

30,36i:00

' 32,295.00/

49,596.00,

41,854.00

47,256.00

/ 30,505.00

30,008.00-

30,290.00

32,080:00.

49,467:00'-

:4i;813.00

42,155.00 ‘

71.00

' 1,284:00-

71.00

- 215.00

129.00

' . 41.00

/. 10.1.00

“ 28,604.00

31,979.00

28,327.00

31,949,00'-

45,481.00.

.36,274.00:

.39,511.00

28,604,00.

30,805.00,

28,327.00

31,688.00

- .45,381,00.

.36,274.00,

39,511.00

. 17,743.00

19,257.00

15,995.00

. 17,842.00.

27,077.00

17,274.00

39,511.00

‘    . 650.00

- 715.00

~ - 470.00

.2,214.00-

5,789.00

5,316.00

2,867.00

9,223.00

.9,983.00

,’IO,908.00

‘ 10,692.00

- 11,792:00

10,659.00

13,107.00.

7,490,00

7,942.00

.8,887.00

8)580.00

11,052.00

9,832.00

/ 11,964.00


INDICATORI


Propuneri


Realizat


Propuneri


Realizat


Cheltuieli cu salariile


Bonusuri


Cheltuieli


comiteteCheltuieli cu asigurările si


protecția sociala, fondurile


2016


2016


2017


2017


ANEXA LA

HCLM NR.5^^


Propuneri


Realizat


Propuneri


2018


2018


2019


' 6,920.00

.7,446.00 .

7,890.00 .

7,613.00 :

'   9,937.00

8,958.00-

- ' 9,981.00-

570.00

. 496.00;

997.00

967.00 .

. 1,115.00

874.00

1,983.00 .

/' ;j 207.00

207.00

207.30

203.00

297.00

412.00

' • 520:00'

1,526.00

1,834.00

’   1,814.00'

1,909.00

443.00

415.00

. 622.00

988.00

850.00

954.00

' - 940.00

723.00

' 2,236.00

7 1,168’00

1,174.00

251.00

100.00

? . 1,972.00-

. 1,174.00

2,034.00

’ 345.00

4,115.00

5,580.00

7  2,745.00 ’speciale si alte obligații


legale


Alte


cheltuieli


exploatare


Cheltuieli financiare


Rezultatul


I

(profit/pierdere)Dinamica BVC Propuneri 2016-2019

60,000.0020,000.00


10,000.00— REZULTATUL BRUT ;

(profit/pierdere)


Prppuneri 2016 Propuneri 2017 Propuneri 2018 Propuneri 2019

In perioada supusa analizei, trendul activitatii pe baza propunerilor pentru venituri si cheltuieli, implicit a rezultatului brut al exercițiului financiar a fost unul ascendent. Anul 2019, a adus un budget de venituri si cheltuieli ce indica o ușoara reducere a activitatii:

 • •  veniturile totale propuse sunt de 42,256 mii lei, cu 7,340 mii lei mai puțin decât in anul 2018,

 • •  cheltuielile totale propuse sunt de 39,511 mii lei cu 5,970 mii lei mai mult decât in anul 2018,

 • •  rezultatul brut propus 2,745 mii lei cu 1,370 mii lei mai puțin decât in anul 2018.

  • 6.3 Dinamica Flealizarilor aferente BVC in perioada 2016-2018


  Dinamica BVC Realizări 2016-2018  ; 50,000.00

  j 40,000.00

  ; 30,000.00

  j 20,000.00

  ! 10,000.00  ——VENITURI TOTALE

  —CHELTUIELI TOTALE

  •“—REZULTATUL BRUT

  (profit/pierdere)


  l Realizat 2016


  Realizat 2017


  Realizat 2018


Execuția bugetara urmărește aceeași dinamica cu BVC previzionat pentru perioada analizata.

 • 6.4 Dinamica gradului de realizate aferent BVC in perioada 2016-2018

  INDICATORI


  Grad de


  Grad de


  Grad de


realizare 2016 realizare 2017 realizare 2018

Venituri totale

Venituri totale din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli totale^

Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu bunuri si servicii

Cheltuieli cu alt'r taxe si impozite

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli de natura salariata

Cheltuieli cu salariile

Bonusuri

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte cbligatii legale

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Rezultatul brut (profit/pierdere)


.102%

106% '

y    84%

98%

106%

85%

1808%.

303%

/ 32%.

112%

113%

80%

108%

112%

, 80%

109%

112%

64%

• 110%.

471%.

■■■? 92%

108%

98%

90%

.106%

97%.

89%

108%

96%

90%

. 87%

' 97%

1   78%

100%

98%

139%

120%

105%

94%

86%

99%

309%

0%

0%

0%

60%

17%

136%


ANEXA LA

HCLM NRU160%

: 140%
In ceea ce proveste gradul de realizare al Bugetului de venituri si cheltuieli al Confort Urban SRL pentru perioada 2016-2018 sunt de amintit următoarele:

I

• Rezultatul brut a fost realizat in proporție de:

o 60% respectiv 17% in anii 2016, 2017

o 136% in anul 2018

 • •  Veniturile totale au fost realizate in proporție de:

o 102% respectiv 106% in anii 2016, 2017

o Î84% in anul 2018

 • •  Cheltuielile totale au fost realizate in proporție de:

o 112% respective 113% in anii 2016, 2017

o 80% in anul 2018

7. PIAȚA


7.1. Piața construcțiilor

CONFORT URBAN SRL in calitate de administrator al drumurilor publice si parcărilor activeaza pe piața construcțiilor la nivelul municipiului Constanta. Societatea se ocupa de eliberarea avizelor pentru intervenții pe domeniul public si urmărește lucrări de refacere a domeniului public.

CONFORT URBAN SRL oferă o gama larga de servicii conexe administrării sistemului de drumuri publice (accese rutiere si extinderi parcari, lucrări de pavele).


Perspectivele pieței de construcții din Romania pentru perioada 2018-2022 sunt optimiste, astfel daca in anul 2018 volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 4,2% fata de anul anterior, pentru anul 2019 volumul lucrărilor de construcții ar putea înregistra o creștere totala de 7,0% comparativ cu anul 2018, potrivit datelor publicate de Comisia Naționala de Prognoza in data de 30 ianuarie 2019. Astfel conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, chiar daca per ansamblu volumul total al lucrărilor de construcții din 2017 si 2018 a scăzut, fapt explicabil prin lipsa investițiilor mari in proiecte de infrastructura.Pe sectorul rezidențial volumul lucrărilor de construcții a crescut in anul 2017, cu 70,5% fata de anul 2016, iar pentru anul 2018 acesta este de lasteptat sa scada cu 23,5% fata de anul 2017, conform datelor statistice parțiale. Per ansamblu, .sectorul rezidențial se prezintă bine, cu creșteri succesive doi ani la rând, in 2016 si 2017 fata de 2015 iar anul 2018 chiar daca scade fata de anul anterior, el totuși se prezintă in creștere raportat la anii 2015 si 2016.

In luna iulie 2CI19, volumul lucrărilor de construcții a crescut, fata de luna precedenta, ca serie bruta, cu 2,9%.'. iar ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 4,0%.

In perioada 1.01-31.08.2019, fata de perioada 1.01-31.08.2018, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie bruta, cu 26,0%, iar ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 18,8%

ANEXA LA


Evoluția pieței de construcții (iulie 2019 comparativ cu iulie 2018)

Volumul total all lucrărilor de construcții, ca serie bruta, a crescut cu 26,0%. Pe elemente de structura au avut loc creșteri la construcțiile noi (+32,9%), lucrările de întreținere si reparații curente (+15,7%) si la lucrările de reparații capitale (+2,5%). Pe obiecte de construcții, ca serie bruta,! au avut loc creșteri ale volumului de lucrări de construcții astfel:

J clădirile nerezidentiale cu 37,4%,

S clădirile rezidențiale cu 34,1% si la

•S lucrările de construcții inginerești cu 15,7%.


Ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 18,8%, creștere reflectata in volumul lucrărilor de construcții noi cu 27,0%, lucrărilor de întreținere si reparații curente cu 7,5% si al lucrărilor de reparații capitale cu 2,8%. Pe obiecte de construcții, seria ajustata in funcție de numărul de zile lucratoare si de sezonalitate evidențiază creșterea volumului lucrărilor de construcții la clădirile nerezidentiale j:u 31,6%, clădirile rezidențiale cu 30,7% si la construcțiile inginerești cu 9,2%.

Indicii lucrărilor de construcții:

IULIE 2019 în % față de :

1.I-31.VII. 2019/

1.I-31.VII. 2018

IUNIE 2019

IULIE 2018

Construcții • total

B

102,9

141,0

126,0

S

104,0

138,7

118,8

- pe elemente de structură:

Construcții noi

B

105,3

148,9

132,9

S

101,7

145,6

127,0

Reparații capitale

B

97,9

104,9

102,5

S

99,5

100,1

102,8

întreținere :>i reparații curente

B

97,6

137,2

115,7

5

113,5

141,5

107,5

- pe obiecte de construcții:

Clădiri rezidențiale

B

103,3

145,2

134,1

S

104,9

144,1

130,7

Clădiri nerezidențiale

B

96,6

130,1

137,4

S

94,2

129,2

131,6

Construcții inginerești

B

106,3

145,7

115,7

S

108,2

137,4

109,2

In ceea ce privește construcțiile inginerești acestea au cunoscut o creștere cu 9.2% intre 31 iulie 2019 si aceasi perioada a anului trecut. De asemnea, clădirile nerezidentiale au înregistrat o creștere de 15 7%.

VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Pe elemente de structură'

• modificări procentuale față de anul anterior, % •

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Construcții total, din riire

pe elemente de statură:

•5,6

•4,1

7,0

7,4

7,2

6,8

Lucrări de ajnstrucțji noi

4,8

•8,4

7,1

7,8

8,0

7.5

Lucrări de reparații octale

■17,7

1,5

3,8

4.1

4,2

3.7

Lucrări de întrecere ii reparații curente

1

-25,2

7,9

8,1

7,9

8,1

6,8

Evoluția preconizata a modificărilor procentuale fata de amul anteriora volumului lucrărilor de construcții 2017-2022VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Pe tipurii de construcții*

• modificări procentuale față de anul anterior, % ■

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Construcții total, din care

pe tipuri de construcții:

•5,6

•4,1

7,0

7,4

7,2

6,8

a) Clădiri

14,3

•14,2

6,7

7,0

7,1

6,5

Clădit rezidențiale

70,4

•23,6

7,0

7,8

7,9

7,3

Clâdij nerezîdențiale

•12,7

•5,5

6.5

6,3

6,4

5.8

b) Construcții inginerești

•21,7

8,0

7,4

7,8

8,2

8,4

-------

anexalaT~]

HCLM NR.

Evoluția preconizata a modificărilor procentuale fata de anul anteriora volumului lucrărilor de construcții pe tipuri

80


60

40

20

0

-20

-40

7.2 Poziția de piața a CONFORT URBAN SRL

Tipuri

de

Categorii de obiecte

Ani

lucrări

de

ale lucrărilor de

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

construcții

in:

construcții        in

Milioane     lei

Milioane     lei

Milioane lei RON

antrepriza

antrepriza

RON

RON

Total

Total

76,249.5

67,566.7

70,316

1

Clădiri nerezidentiale - total

22,872.1

18,491.8

19,796.5

Infrastructuri     de

transport - total

19,963.3

15,632.1

13,738.7

-

Șosele, străzi si drumuri

12,759.3

10,628.8

9,747.9

Poziția pe piața a Confort Urban SRL presupune o analiza compleza bazata pe date public disponibile ce yizeaza:

J Cifra de' afaceri

J Localizare

S Tip de activitate

J Număr, de angajați

J Profitul net

I

I

I

I


Trebuie avuta irii vedere interdependenta acestor factori de analiza pentru a putea figura o imagine de ansamblu asupra poziției companiei.

 • 7.2.1 Poziția pe piața a companiei in funcție de cifra de afaceri


  Top național      J

  • 1. AUTOMOBIUi'-DACiASA

  ■  2. OMV PETROJ/i MARKEȚIM-

  f 3. OMV PETROL SA

  j                                                      f

  i 39’80. GEONET BRL

  ;   39ST.. PROIHTE'FJmED SRL

  j  3982. QUEÎSSER PHARMA SRL

  3903. CONFORI URBAN SRL

  3934 COMBAVIPORSA

  ;                                                    ....... i ..................

  I

  3985. VARD ELECTRO BRA11__

  !   39S6. GOLDEN J.INE SRL


  Top județ

  ,  1. ROMPETROL. RAFINARE SA

  ;  2. AMEROPA GRA3NȘ SA

  1   3. E-DISTR5B.UTIE DO3ROGEA._

  17 3. MAGI ST RA C&C SRL

  ‘  114. RUSrAN COMPANY SRL

  • 115. REGIONAL ASR SERVICE-

  • 116. COHFORX URBAN SRL

  ‘  317- PETROCONST SA

  115. IRIDEX GROUP SALUSR.U

  I 119. STEEL STANDARD SRL


  Top localitate

  • 1. AMEROPA GRAINS SA

  • 2. E-DSSTRIBUTIE DOBROGEA-

  • 3. BLACK SEA SUPPUERS SRL


  7S. ZIP ESCORT SRL

  • 79. &/ÎAG1STRA C&C SRL

  • 80. RUBJAN COMPANY SRL

  3t. CONFORT URBAN SRL

  82-. PETROCOMST SA

  • 83. TON1S THADE SRL

  • 84. CO?v1PREST UTIL SRLANEXA LA

HCLM NR.

Top național CAEN

 • 1. FCC CONSȚRIJCCIOM S.A. ...

 • 2. TEHNOSTRAtfE SRL

'                 '                                                                      i

 • 3. GElGERTRANSiLVAMiA SRL

:   46. G&M ROAD BU1LD3MG EM...

47- TRAGOSA E/JMANIA SRL

 • 48. CAST SRL |

 • 49. CONFORT LI RBAH SRL

!   50- RONÎ CIVIL ijhiTEROUTE S „

i 51. bRGMURI BI'Î-IOR SA

j 52. IMEVA EAST EUROPE SRL


Top județ CAEN

 • 1. REGIA AUTONOMA JUDEȚ...

 • 2. AUTOPRIMA SERV SRL

 • 3. DAF 7RANS 2000 SRL

 • 4. CONFORT URE3A» SRL

l 5. TERMICA DISTRIBUȚIE N„

 • 6. ROADMAX CONS7RUCT S_

 • 7, C’ONSAL T’RADE CARIERA.._

j 8. WHZ CERT S.R.L.

!

i 9. ERAOS S-A

î 10. ADFERGEN COMP SRL

11. CONSTRUCCWNES DE Rl...


Top localitate CAEN

 • 1. REGIA AUTONOMA JUDEȚ-

 • 2. AUTOPR1MA SERV ȘRL

 • 3. DAF TRANS 2000 SRL

 • 4. CONFORT URBAN SRL

;  . 5. ROADMAX CONSTRUCT S_

;  .6. WLZ CERT S.R.L.

î 7_ CONSTRUCCIGNES DE RIG„

S.SEARCH CORPORATION N_

!  ;9_ COTA ZERO S_R_L_

4   1'0. BRAVCA HIGH OEVELOPM-

11. NEWBUÎLDING COHS SRL


 • 7.2.2 Poziția pe piața a companiei in funcție de numărul de angajați

  Top.nățional

  TopJudeț

  Top localSate

  i  1. COMPANIA L

  ATIONALA D_ 1

  1   1. RAJA SA                        •

  j 1.RAJASA

  î .2. REGIA NAȚIONALA' A.FAD^    i

  i

  )  2. DAMEN’SHIPYARDS MAN-

  ;  1 SOLARIS M.HOLDING SRL

  |  3. AUTOMOBILE

  -DACIA GA.       j

  1 3. POLARÎS M'„HOLDING SRL

  3. ȘANTIERUL NAVAL CONST.

  i 1838. ALLCOLORȘ SERV SSL    ;

  45. ARGUS SA

  33.UMEX&A.

  î .1839. EUROPEAN LOGISTICS- i

  ;   46. SU3EX INDUSTRIES S.A.

  34. ARGUS SA

  j 1840.ENELENI

  •RGIE MUNTE. \

  47. COMVEXSA

  35. COMVEX SA

  1841. CONFOF. T USB AÎJ SRL

  i                                    “j                              •• 4

  43. CONFORT URBAN SRL

  36. CONFORT URBAN SRL

  1332 MAI.'IFR:

  IGHT SHL        '

  49. MAX SRL

  37.. GEORGIO FAST SRL

  1 4343. M AX SRL

  ,   53. GEORGÎO FAST SRL          J

  38 UTILNAVOREP SA

  1344. CENTRU».

  MEDICAL M_

  51. FOIȘOR COM SRL

  39. UNITED SHJPPING AGEN-

Criteriu


Poziția


: Topnationa Top județ Top locaiitat Top nationa Top judetC/

i Top locaiitatTop județ CAEN


Top localitate CAEN

; l.TEHNOST^ADESRL

 • 2.TANCRAD SRL

;  3. REGIA AUTONOMA A DOM...

I

î 20.. LEMACOHS SRL

j ZLtIRBIS SERV SRL

j 22. DRUMURI1 BIHOR SA

■  23. CONFORÎ! URBAN SRL

24. YDAIL CGNSTRUCTSRL

i

j 25. DÎMEX-2IW0 COMP AN Y S.

!  25--FGC COKSTRUCCIONS.A.

 • 1. REGIA AUTONOMA JUDEȚ_

 • 2. CONFORT URBAN SRL

 • 3. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂ._.

 • 4. AUTOPRIMA SERV SRL

 • 5. CONSAL TRADE CAREERA _

 • 6. DAF TRANS 2000 SRL

 • 7. ERAOS S.A.

 • 8. CONSTRUCCÎONES DE R)G_

 • 9. ADrERGEN COMP SRL

 • 10. ROADMAX CONSTRUCT ...

U. URBIS REP SRL

 • 1. REGIA AUTONOMA JUDEȚ.

 • 2. CONFORT- URBAN SRL

 • 3. AUTOPRIMA SERV SRL

 • 4. DAF TRANS 2DGD SRL

 • 5. COHSTRUCCIQNES DE RIG.

 • 6. ROADMAX CONSTRUCT S_

 • 7. SEÂRCH CORPORATION N...

 • 8. COTA ZERO S.R.L.

 • 9. WIZ CERT S.R.L.

 • 10. ALPHA TOP TERASAMEN.

 • 11. NEWBUrtDCMG CONS SRL


 • 7.2.3 Poziția pe piața a companiei in funcție de profitul net


  Top național

  • 1. O MV PETROM SA

  • 2. SOCIETATEA DE PRODUCE ..

  3_ SOCIETATEA.’NAȚIONALA _

  • 2683, ȘAAN TrlUCKlMG SRL

  • 2684. HEXAGON STHUCTUH-

  2685- HANNER-RD SRL

  ;  , 2686. CpNFOFfrURBÂM SRL

  • 2687. GROSVrMOR CONSTR-

  • 2688. AUTOWO3LO SRL

  • 2689. TOYA ROMANtA SA


  Top județ

  • 1. COMPANIA NAȚIONALĂ ~ _

  • 2. MARIA TRACHNG SRL

  • 3. HOUSE 3DQO REAL ESTAT-

  90- A-GRODANIA S.R.L.

  • 91. DIALEX CANADA S-R.L.

  • 92. RA3OLUS S.R.L.

  '  ;93- CONFORTIfRBAN SRL-

  • 94. SULINA INTERNATIONA!____

  • 95. LES PALMIERS RELAXSRL

  • 96. OPT-MP SRL


  Top localitate

  • 1. COMPANIA NAȚIONALĂ

  • 2. MARIA TRADIMG SRL

  • 3. HOUSE 3000 REAL ESTAT...

  67_ OACRIS IMPEX SRL

  • 68. UNIFRUTTI LV.PEX S.R.L.

  • 69. DEALEX CANADA S.R.L.

  • 70. CONFORT URBAN SRL .

  • 71. LES PALMIERS RELAX SRL

  • 72. VO!LA A.S. SRL

  73 TRAMSGUARD SECURîTY ..


  Criteriu             '                                 Poziția

  Top național

  o

  ‘ 2,686

  Top județ

  ’       93

  Top localitate

  J ........ ,       /      . . V 70

  Top național

  :aen

  , ' 21

  Top județ CA

  n

  i                                                       . 2

  Top localitate

  CAEN

  * ............ 2


  Top natsona! CAEN

  Î..ARGE INFRASTRUCTURA S_.

  • 2. ALPHA CONS-TRUCT SIST.„

  • 3. ĂQUA PARC &RL

  ș

  • 18. DUAL GENERAL COMSTR_

  • 19. ALPINE S.A.

  2.O.. PADR1NO Sf.IL

  ; . ...... ... ,|, . , . . ..

  5  21.'CONFORT URBAN -SRL

  22. STHA3ENB.Ju LOGSST5C _

  28. TEHNOLOGICA RADION S...

  24. SOFV! CONSTRUCT IMSȚ_


  Topjudeț CAEN

  1. REGIA AUTONOMA JUDEȚ ...

  " :2. CONFORT URBANSRJL" J j

  • 3. DAF TRANS 2000 SRL

  .   4. 2 M PLUS SRL

  5: AUTOPRIMA SERV SRL

  j 6. TERMICA DiSTRISUTîE NA_

  • 7. COMSTRUCC1ONES DE R1G._

  • 8. GXIPEST & ALEX SRL

  • 9. COTA ZERO S.R.L.

  1D. ADFERGEN COMP SRL

  11 . PIATRA DE TEMELIE STR....


  Top localitate CAEN

  • 1. REGIA AUTONOMA JUDEȚ-

  • 2. CONFORT URBAN SRL

  • 3. DAF TRANS 2000 SRL

  • 4. AUTOPRLMA SERV SRL

  • 5. CONSTRUCCIONES DE RIG_

  • 6. COTA ZERO S.R.L.

  • 7. PEATRA DE TEMELIE STRO_

  • 8. SEARCH CORPORATION N_.

  • 9. ROAOMAX CONSTRUCT S_

  • 10. GRiNST MAXIM SRL

  1 1 . NEWBUUDING CONS SRL


  57


 • 7.3 Cota de piața


Cota de piața exprima ponderea cifrei de afaceri in totalul vânzărilor sectorului de activitate (cod CAEN).

Cota de piata=


Cifra de afaceri a firmei

Cifra de afaceri totala a sectorului de activitate al firmei

100


100%Conform datelor public disponibile la adresa: https://termene.ro in ultimul deceniu cota de piața a SC Confort Urban SRL la nivelul localității Constanta s-a încadrat in intervalul 6.31-14.56%. In același timp, la nivelul tarii, cota de piața a companiei a fluctuat in intervalul 0.13-0.36%. Se observa o tendința de creștere a cotei companiei la nivel național începând cu anul 2014.

JSJ 1

_____

O

OO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Constanta

llj.38%

9.09%

8.71%

6.31%

8.52%

12.77%

9.48%

14.56%

11.61%

13.42%

Romania

0.13%

0.13%

0.15%

0.13%

0.13%

0.27%

0.18%

0.24%

0.28%

0.36%

In ceea ce priv'este structura cotei de piața la nivel național aceasta se prezintă astfel:

j                  Top firme pe tara

I                         (cota de piața pe cod caen 421 1)

IC          -        ............

■H MILE) ABENDSTERN GMBH SRL ■■ PRESCOM CONSTRUCTSRL

® AKTIS ATE SA ȚHESSALON1K1 SUCURSALA BUCUREȘTI Bg CFMS APPALTI E COSTRUZIONI SRL M COMi'.TRUCT ROMSrRADE CONSITRANS SRL SE CONREC SA O COMESAD DRUMURI SRL M CONFER1C SRL 9S CONFORT URBAN SRL E2 DRUMURI ORĂȘENEȘTI SA

BB AXE1A CONSTRUCȚII SRL ■■ FLORCONSTRUCT SRL

La nivelul localității Constanta structura cotei de piața se prezintă astfel:

Țop firme in CONSTANTA

(cota de piața pe cod caen 421 1)

3S OXISMARK CONSTRUCT FORTE SRL—D M ABC COMAL SRL jOJ CETRACONS SRL W CONFORT URBAN SRL M ASFALT SUPER SRL

8. PLANUL DE R ESTRUCTURARE AL CONFORT URBAN

8.1 Strategia companiei - plan efectiv de management, politici de management, plan efectiv de administrare

Rolul Directorului General este in principal, de a conduce societatea in condiții de îmbunătățire a performantelor;managementului companiei pentru ca aceasta sa funcționeze eficient, prin dezvoltarea de mecanisme de guvernanta corporative care sa garanteze, in 1 aceeași măsură, obiectivitatea si transparenta selecției managementului si a membrilor organelor de I administrare, exclusiv pe criterial profesionalismului si a responsabilității deciziei manageriale, prjecum si o transparenta accentuate fata de public si autoritatea tutelara.


Directorul General este însărcinat de către Consiliul de Administrație prin contractul de mandat

încheiat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății Comerciale si reprezintă entitatea in raporturile cu tertii si in justiție.


Rolul Directorului Financiar este in principal, de a conduce departamentul finaciar contabil organizat la nivelul societății in condiții de îmbunătățire a performantelor managementului companiei pentru ca aceasta sa funcționeze efficient, prin dezvoltarea de mecanisme de guvernanta corporative , precum si o transparenta accentuata fata de public si autoritatea tutelara.

Directorul Financiar este însărcinat de către Consiliul de Administrație prin contractul de mandat încheiat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății Comerciale. Deasemenea ținând cont de rolul departamentului pe care il conduce are ca sarcina principala elaborarea de analize, situații, rapoarte menite sa constituie fundmentul deciziilor si strategiilor de management atat ale Directorului General cat si ale Consiliului de Administrație, ih vederea atingerii obiectivelor generale ale societății.

Strategiile specifice Confort Urban SRL, cuprinse in prezentul Plan de management, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune si a principalelor direcții strategice avand ca scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat.

ANEXA LA,

hclm nr.


+ g1 - - MARKETING STRATCGY,--

Bi'L .______


MAKOWdC’,


‘+


Rolul Consiliului de Administrație este in

1

principal, de ilmbunatatire a performantelor managementului companiei pentru ca aceasta sa funcționeze! eficient, prin dezvoltarea de mecanisme de guvernanta corporative care sa garanteze, in apeeasi măsură, obiectivitatea si transparenta selecției managementului si a membrilor organelor de administrare, exclusiv pe criterial ; profesionalismului si a responsabilității deciziei manageriale, precum si o transparenta' accentuate fata de public si autoritatea tutelara.

Consiliul de Adrjninistratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății Comerciale si reprezintă entitatea in raporturile cu tertii si in justitije.

Strategiile specifice Confort Urban SRL., cuprinse in prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administrație, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune si a principalelor dir;ectii strategice avand ca scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

In calitatea sa, Societatea Confort Urban SRL Constanta funcționează sub autoritatea Consilului Local al municipiului Constanta si desfasoara activitati de interes public local avand următoarele obiective de serviciu public:


tarea-străzilor,. aleilor,, parcărilor,.semafoarelor,.semnelor de circulație

_______«■»„«_______________________________„       _________________I,________________________________________________________________________________* _______


r........

|hclm nr.8.2 Masuri manageriale

Planul de management pentru perioada 2018-2022 al directorului general CONFORT URBAN SRL CONSTANTA - intocmit in baza OUG 109/2011 - prevede următoarele:


Realizarea unei eficiente


economice sistematice si de dimensionare raționala


prin:


Soptimizarea permanenta a costurilor de administrare, de producție și logistica asjfej incat atingerea: performantelor dorite la: nivelul serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime

/promovarea unei metodologii.de stabilire a tarifelor, astfel incat șa se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare:si dezvoltareDezvoltarea, modernizarea si imbunatatirea serviciilor prin asigurarea        dezvoltării

durabile a societății ca furnizor local de servicii prin extinderea operării prin:


: /modernizarea si reabilitărea. infrastructurii:, in beneficiul populației si al mediului

•/asigurarea fiabilității: infrastructurii prin investiții adecvate; extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii către client ' '•

/imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea, si introducerea de noi tehnologii/preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de acțiunile întreprinse calitatii vieții populației prin asigurarea unor servicii la nivelul standardelor europene

/informarea eficienta a utilizatorilor in ceea ce privește starea infrastructurii:; educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu


Grija pentru mediu:


|Mj/gestionarea raționala a resurselor

-.....


Promovarea jcompetentei profesionale prin:


• dezv rcsu i

oltarea si pr

(i-ma n

ofesionalizarea mari e.

âgementul'uîst

• crest

l vri:MU li

:erea eficien

tei generale âsociet

ații

* instr

uirea permz

ine n tâfâ pe rso n alWluRețeaua rutie km, străzi tra rea l izat a pro; Veterani si Ba


a interioara a municipiului Constanta însumează 410 km străzi, dintre care 320 c mediu si ușor si 90 km străzi trafic greu, în ultimii 3 ani (2016-2018) s-au mativ 30 km de străzi cu traffic greub in cartierele Palazu Mare, Compozitori, ia Novac.

Pentru imbunaitatirea infrastructurii rutiere din municipiul Constanta, se continua un amplu program de reabilitare si modernizare a tramei stradale si de realizare de noi spatii de parcare. Rezultatele programelor de reabilitare si modernizare a infrastructurii stradale si de fluidizare a traficului rutier! sunt deja vizibile. In prezent, starea drumurilor din Municipiul Constanta si condițiile de trafic îndeplinesc standardele europene in domeniu.

Traficul rutier ih municipiul Constanta se desfasoara in general degajat, totuși se semnalează anumite blocaje in trafic, in special in zona centrala a orașului, dar si in jurul principalelor zone comerciale. Principalele probleme apar mai ales in perioada estivala, atunci când numărul de autoturisme care tranzitează municipiul se dublează.

In contextual extinderii permanente a parcului auto si pentru a imbunatati in mod sustenabil condițiile de participare la trafic, mai ales sub aspectul asigurării locurilor de parcare si staionare a autovehiculelor a fost demarata implementarea unui program integrat de gestiune a traficului rutier din municipiul Constanta, urmarindu-se fluidizarea circulației auto si creșterea gradului de siguranța a participării la trafic.

In acest sens, pe mai multe străzi si bulevarde, in special in zona centrala a orașului, a fost sau urmeaza sa fie instituita regula "sensului unic", noi intersecții au fost semaforizate, indicatoarele rutiere si semafoarele vechi au fost înlocuite cu altele noi, de cea mai buna calitate si care asigura o vizibilitate mai buna.


 • 8.4. Masuri de restructurare

Pe baza analizei realizate in capitolele anterioare, au fost identificate o serie de aspecte cu privire la .activitatea CONFORT URBAN SRL, ce impun implementarea unor masuri de restructurare operaționala si financiara:

ANEXA LA | HCLM NR.„

J_____________

Aspecte de remediat

Masuri de restructurare     | Termene de implementare/

1 monitorizare

Termene der incasare a clientilor > termene de plata ale furnizorilor

k

1

Renegociarea contractelor cu partenerii comerciali in vederea stabilirii echilibrului financiar

30.06.2020

Monitorizare pe toata durata de implementare a planului de restructurare

Continuu

Licihiditate,     solvabilitate,

grad de îndatorare inafara intervalelor recomandate

1

f

Obligații fiscale restante la data certificatului fiscal = 79.878.617 lei

Obligații fiscale principale restante la 31.12.2018 = 43.909.684 lei

Creanțe fiscale accesorii restante la 31.12.2018 = 34,597,964 leii,

Creanțe fiscale curente 1.3370.969 lei'

Restructurarea obligațiilor fiscale     prin     accesarea

facilităților prevăzute de OG 6/2019

Obținerea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare, respectiv plata esalonata a obligațiilor          bugetare

principale, amanarea la plata a accesoriilor si a unei cote de 50% din obligațiile bugetare principale in vederea anularii conform prevederilor art 18 OG 6/2019

31.12 ale fiecărui an

31.12.2026

Dependenta < fata    de

prestatorii externi pentru anumite    categorii    de

lucrari/serviciii

Achiziționarea de utilaje si echipamente tehnologice

31.12 ale fiecărui an

Calificarea forței de munca

31.12 ale fiecărui an

Scăderea activitatii in 2019 Profilul funcțional al Confort Urban SRL = prestator captiv

Implementarea unui sistem de    management    prin

obiective si a unui sistem de management pe proiecte

31.12.2021

Extindere geografica Targetarea autoritatilor locale de pe    raza   județului

Constanta si a județelor limitrofe     in     vederea

contractării lucrărilor de infrastructura in tot sau in parte

31.12 ale ficarui an

Aspecte de remediat

Masuri de restructurare

Termene de implementare/ monitorizare

1

i

1

Reducerea   gradului   de

dependenta     fata     de

Municipiul Constanta cu min 20%

31.12.2026In conformitate cu Ordonanța nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitați fiscale, restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituita de una sau mai multe masuri, din care una dintre masuri trebuie sa fie reprezentata de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsură de restructurare a obligațiilor bugetare care este propusa prin planul de restructurare este înlesnirea la plata a obligațiilor bugetare, respectiv anularea unor obligații fiscale principale (art.4, alin 2, litera a si d).

Prin inslesniri la plata obligațiilor bugetare, se înțelege plata esalonata a obligațiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor si/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, in vederea anularii potrivit art. 18, care prevede ca in situația in care masurile de restructurare a debitorului, precum si masurile de restructurare a obligațiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se considera finalizat, iar dobânzile, penalitățile si ;toate accesoriile datorate de debitor, amanate la plata, precum si obligațiile bugetare principale amanate la plata se anuleaza prin decizie, care se comunica debitorului odata cu decizia de finalizare a planului de restructurare.

Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare împreuna cu decizia de anulare a obligațiilor bugetare principale si accesorii amanate la plata se comunica debitorului, potrivit codului de procedura fiscala.

Societatea a optat pentru anularea a 50% din cuantumul obligațiilor bugetare principale. In acest sens, pana la data depunerii solicitării de restructurare, CONFORT URBAN trebuie sa achite 15% din cuantumul obligațiilor eșalonate, urmând ca in anul al doilea sa achite cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata. Din al treilea an si pana la finalizarea înlesnirii la plata, debitorul trebuie sa achite restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata, proporțional cu anii pentru care a fost acordata înlesnirea la plata.

Obligațiile fiscale ce fac obiectul prezentului plan de restructurare sunt:

Explicație

l

Valoare la 31.12.2018 - lei

Valoare pt care se va solicita amanarea si anularea

Obligații fiscale principale

43,900,684

21,954,842

Obligații fiscale accesorii

34,597,964

34,597,964


I anexata iHCLMNR.


Totodată, OG |5/ 2019 prevede ca pana la depunerea cererii de restructurare:

 • i.   debitorul trebuie sa achite obligațiile bugetare scadente1 in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii

 • ii.    depunerea tuturor declarațiilor fiscale conform vectorului fiscal - obligație îndeplinita.

In vederea implementării masurilor de restructurare fiscala, CONFORT URBAN SRL va respecta următorul plan de plăti:

Perioada 1

Explicații

Valori - lei

6,586,453

Pana la data depunerii solicitării de restructurare |

15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata pana la data depunerii solicitării de restructurare

obligațiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii solicitării de restructurare

1,370,969

An 2 restructurări?

cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata

4,390,969

An 3-7

restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plata, proporțional cu anii pentru care a fost acordata înlesnirea la plata

10,977,421

Total

23,325,811

Graficul de plăti detaliat aferent obligațiilor fiscale restante la 31.12.2018 supuse restructurării si obligațiilor fiscale restante pentru perioada 1.01.2019-data certificatului fiscal se prezintă astfel:

An i                    ' Suma- lei

Septembrie 2019

[          '               6,586,453.00

Septembrie 2019

r '     ......... 1,370,969.00

An 2

Aprilie 2020

1,097,742.00

Iunie 2020

'        1,097,743.00

Aug-20 '

1,097,742.00

Octombrie 2020

1,097,742.00

An 3          ’

Aprilie 2021   .

;                     .548,871.00

funie 2021

548,871.00

Aug-21

548,871.00

1 plățile efectuate de CONFORT URBAN către BS si BASFS începând cu 25.05.2019 (plata luna aprilie) nu au mai fost distribuite către sjumele curente ci pe sumele restante, respectiv sumele din RIF supuse restructurării in prezent.


ANEXA LA | HCLM NR.


Pentru determinarea planului de plata al obligațiilor bugetare in baza prezentului plan de restructurare, și-a recurs la previzionarea activitatii societății si a disponibilului pentru următorii 7 ani. In acest sens, s-a urmărit evoluția contului de profit si pierdere si al fluxului de numerar. Previziunea evoluției fenomenelor economice reprezintă, de cele mai multe ori, obiectivul final al modelării econometrice. Ea constituie, totodată, o încercare reală a validității modelului elaborat. Spre deosebire de previziunile bazate pe studiul seriilor cronologice, al căror caracter inerțial este recunoscut, predicțiile generate de modelul econometric cu ecuații simultane urmăresc să prefigureze viitorul unor importante variabile economice în raport cu influențele directe și indirecte exercitate asupra lor de către variabilele exogene.

în scopul facilitării calculelor pe care le presupune realizarea de previziuni bazate pe modele econometrice e'ste indicată utilizarea programelor sau funcțiilor specializate.

LINEST este una dintre aceste funcții specializate, care utilizează metoda celor mai mici pătrate pentru a determina cea mai bună aproximare a datelor.

Acuratețea liniei calculate de funcția LINEST depinde de gradul deîmprăștiere din datele utilizate. Cu cât sunt mai

liniare datele, cu atât modelul LINEST va fi mai neted.


Ecuația pentru linie este: y = mx + b sau y = mlxl + m2x2. + ... + b (dacă sunt mai multe intervale de valori x)

unde valoarea dependentă y este o funcție de valorile x independente. Valorile m sunt coeficienți corespunzători fiecărei valori x, iar b este o valoare constantă.

Contul de profil: si pierdere si cash-flow-ul previzionat se regăsesc in Anexa 1.

In urma analizei si a prezentului plan, societatea Confort Urban are capacitatea financiara de a respecta graficul de plata mai sus prezentat.

9. ÎNDEPLINIREA condițiilor pentru restructurarea obligațiilor BUGETARE?

i

Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitați fiscale prin care s-a reglementat instituirea unor masuri de acordare a unor facilitați fiscale in funcitie de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, contribuabilii trebuie sa îndeplinească următoarele condiții):

> Contribuabilii înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31.12.2018 in cuantum mai mare sau egal cu un milion de lei, nestinse pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala de către organul fiscal central, precum si obligații bugetare accestorii indiferent de cuantumul acestora.

Conform certificatului de atestare fiscala conform prevederilor art 3 alin 3 OG 6/2019, Confort Urban înregistrează la data de 31.12.2018:

- Obligații fiscale principale in valoare de 43.909.684 lei defalcate după cum urmeaza:

Nr. Denumire obligații fiscale Obligație fiscala Crt.

1

TVA

40,209,267.00

3

Profit

3,000,417.00

10

TOTAL

43,909,684.00

- obligații fiscale accesorii in suma totala de 34.597.964 lei

I

La data de 31.12.2018, debitele fiscale restante ale Confort Urban sunt superioare sumei de 1.000.000 lei.'

> Contribuabilii se afla in stare de dificultate financiara

Noțiunea de contribuabil in „dificulatate financiara" isi are sediul materiei in Legea 85/2014 privind privinței procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Conform prevederilor art 5 pct 27 din Legea 85/2014, prin debitor in dificultate financiara se înțelege acel pebitor, care deși executa sau este capabil sa execute obligațiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus si/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligațiilor contractuale in raport cu resursele generate din activitatea operaționala sau cu resursele atrase prin activitatea financiara.

Indicatorii societății Confort Urban la data de 30.06.2019 se prezintă astfel:

ANEXA LA /

j HCLM

Denumire indicator                 Valoare            , Valori recomandate

Rata de îndatorare globala

3.11

minim

Rata solvabilității generale

0.32

>1 spre 2 (min 1.4)

Lichiditatea generala / curenta

0.25

1.2-1.9

(Current Ratio)

Indicatorii au: fost calculați pe baza situațiilor financiare ajustate ale societății la data de

30.06.2019, dijpa cum urmeaza:

30.06.2018

Ajustare

30.06.2019 ajustat

Datorii curente

13,013,114.00

77,542,183.001 2

90,555,297.00

Datorii totale

13,562,725.00

77,542,183.001

91,104,908.00

Active circulate

187,896,071.00

-165,443,240.5822

22,452,830.42

Active totale

194,739,050.00

-165,443,240.582

29,295,809.42

Valorile indicatorilor calculați pe baza situațiilor financiare ajutate ale Confort Urban la data de 30.06.2019 arata ca, in fapt, societatea se afla in dificultate financiara.

Ponderea cea mai mare in totalul debitelor Confort Urban este reprezentata de obligațiile fiscale care au luat naștere in urma inspecției fiscale desfasurata in perioada 07.05.2018 - 15.03.2019, pentru sursele:

impozit profit aferent perioadei 01.01.2012 - 31.12.2017

- TVA aferent perioadei 01.12.2012-31.12.2017.

Rezultatele inspecției fiscale au fost consemnate in Raportul de inspecție fiscala din 25.03.2019 pentru care a fost emisa decizia de impunere nr. 222/25.03.2019, prin care au fost stabilite, aferent perioadei 01.01.2012-31.12.2017, obligații fiscale suplimentare totale de 45.010.346 lei:

Obligație fiscala

Valoare - lei

Impozit pe profit

3.697.597

TVA

41.312.749

Total

45.010.346ANEXA LA

HCLMNR.<Sf?^


Pentru aceste obligații fiscale principale, au fost stabilite si obligații fiscale accesorii in baza

Deciziilor 36163/11.04.2019,      172534841/25.04.2019,      172475061/25.04.2019,

175690392/27.05.2019,172469503/25.04.2019, 1756884476/27.05.2019.


> Debitorii nu au posibilitatea sa achite obligații bugetare principale restante in cuantum mai mare sau egal cu suma de un million de lei, precum si obligațiile bugetare accesorii Confort Urban se afla in imposibillitatea de a achita obligațiile bugetare principale restante si accesorii ce au ca izvor Decizia de impunere nr. 222/25.03.2019.

Afirmația noastra se susține pe următoarele dovezi obiective:

 • -   Aferent acestor debite, prin Decizia de instituire a masurilor asigurătorii nr. 64 din 7.06.2019 emisa de organul fiscal, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile cu o valoare estimata de 13.650.319 lei, bunuri imobile cu o valoare estimate de 5.424.458 lei si poprire asupra tutur disponibilităților din conturile bancare ale societății si asupra tuturor partenerilor contractuali pentru o valoare de 78.184.128 lei.

 • -  Totodată, a fost demarata procedura executării silite împotriva CONFORT URBAN SRL, in cadrul dosarului de executare nr. 64/13/35/1/2019/130478 prin comunicarea la data de 21.05.2019 a somației nr 32515/2019, precum si in cadrul dosarului de executare nr 64/13/35/1/2019/130635 prin comunicarea la data de 14.06.2019 a somației 32799/2019. La data de 30.06.2019, soldul conturilor de trezorerie este de 5.219.919 lei, valoare net inferioara debitelor de plata (sub 10%). In ordinea lichidităților, la aceeași data, valoarea creanțelor (ajustata) este de 14,942,639.42 lei, iar a stocurilor de 2,290,272 lei. In cazul in care toate aceste resurse ar fi directionate pentru acoperirea obligațiilor bugetare restante, gradul de acoperire ar fi sub 30%.

La data de 30.06.2019, luând in considerare situația financiara a CONFORT URBAN, inclusiv obligațiile fiscale restante, gradul de acoperie al datoriilor curente pe baza activelor circulante curente este de doar 2.5%, in timp ce întreg patrimoniul societății poate acoperi doar in proporție de 3.2% datoriile totale ale acesteia.

 • -  CONFORT URBAN a depus cerere pentru acordarea de eșalonare la plata a obligațiilor restante si a obtinut Acordul de principiu nr 64011/29.07.2019.


> Debitorii nu se incadreaza in condițiile de a beneficia de eșalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala

Eșalonarea la plata reprezintă un aranjament de plata in rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflat'i in dificultate generate de lipsa temporara de disponibilități bănești. O condiție pentru obținerea eșalonării la plata este aceea de a constitui o garanție.

Societatea Confort Urban depune in data de 05.07.2019 cererea privind eșalonarea la plata cu nr.7923, înregistrata la organul fiscal cu nr. 64011/05.07.2019. Ca urmarea a depunerii cererii, organul fiscal eimite Acordul de principiu nr. 64011/29.07.2019 prin care stabilește condițiile de acordare a eșalonării la plata:

Perioada pentru care se acorda eșalonarea la plata este de 60 de luni

In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului, societatea trebuie sa

I

constituire garanții astfel:

/. [garanții care sa acopere suma de 85.075.907 lei, in cazul unor garanții sub forma de scrisoare de garanție bancara/polita de asigurare sau mijloace bănești

consemnate pe numele contribuabilului la dispoziția organului fiscal competent la o unitate a Trezoreriei Statului;

ii. garanții care sa acopere suma de 99.759.880 lei, in cazul in care garanțiile sunt 'sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent in vederea executării obligațiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini, cu excepția cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent din cadrul ANAF, cu respectarea limitelor prevăzute la art 193 alin 16 din Legea 207/2015 ori o combinare a garanțiilor mai sus menționate anterior la pct i.

Conform art 193 alin 13 Legea 207/2015, garanțiile constituite sub formele prevăzute la pct ii trebuie sa acopiare sumele eșalonate la plata, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele eșalonate la plata. Raportat la acest aspect putem concluziona ca in fapt valoarea debitelor ce trebuiesc achitate de Confort Uban in baza acordului de eșalonare este de 99.759.880 lei, echivalentul unei rate lunare medii de 1,662,664.67 lei, respectiv unei rate medii anuale de 19,951,976 lei.

In acest context, Confort Urban ar trebui sa genereze un cash-flow disponibil ("free cash-flow") din activitatea operaționala cel puțin egal cu valoarea ratei medii anuale de plata către organul fiscal conform acordului de eșalonare de 19.951.976 lei.

In urma analizării datelor istorice, rezulta ca din activitatea desfasurata, Confort Urban poate genera un free-cash flow mediu estimat de 13.199.735 lei.

Denumirea elementului

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Valoare medie anuala estimata

Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei

7,736,126

10,633,196

17,243,922

17,185,694

13,199,735

Din punct de vedere funcțional, Confort Uban este un prestator de servicii captiv, scopul înființării sale fiind:       |

- in principal, realizarea lucrărilor de întreținere si modernizare a bunurilor domeniului public al Municipiului Constanta (trama stradala, semaforizare, parcari, fântâni, iluminat public, etc), societatea avand aprobat prin hotarare de consiliu local contracte de gestiune delegate in subsidiar, desfasurarea de acte de comerț si prestări servicii in raporturile cu entitati private.

Activitatea Confort Urban este centrata pe îndeplinirea scopului principal pentru care a fost înființata prin ^aplicarea Legii nr. 135/1994 prin care s-a aprobat OG 69/1994 privind unele masuri de reorganizare a regiilor autonome de interes local si a Hotărârii 717/14.12.1995, reprezentând jeste 90% din cifra de afaceri.

In concluzie,

ANEXA LA,

HCLM NR.

rata de creștere a activitatii Confort Urban pentru acoperirea necesarului de cash pentru plata ratelor de eșalonare este de peste 33%

Confort Urban este un prestator captiv, ale cărui rezultate financiare si implicit free cash-flow depind in mare măsură de strategia Municipiului Constanta privind bunurile din domeniul public.

In termeni reali, rezultatele Confort Urban se vor menține relativ constante

Confort Urban nu poate susține o rata medie anuala de plata către organul fiscal de 19.951.976 lei.

Cu privire la garanțiile solicitate de organul fiscal in valoare de 99.759.880 lei in vederea eșalonării datoriilor fiscalii restante, Confort Urban SRL a procedat la evaluarea bunurilor proprietate conform Raportului de evaluare întocmit de Maestro Business Consulting SRL, cu data de referința 30.06.2019

Maetro Business Consulting SRL este evaluator independent, membru ANEVAR, posesor al autorizației nr. 0118.

Conform acestui raport de evaluare, valoare de piața a bunurilor proprietatea Confort Urban SRL a fost stabiillita la valoare de 12.038.583,16 lei, defalcate astfel:

Activ Valoare contabila Valoare de piața

Construcții Echipamante tehnologice Aparate si instalații de măsurare, control si reglare Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica, echpamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale Total


835,590.00

. 4,892,058.09

3,110,221.00

3,642,180.91

116,191.50

254,775.67

2,087,800.00

2,743,605.46

484,012.13

505,963.03

6.651.804,63

12.038.583,16


Valoarea evaluata a bunurilor ce pot fi constituite garanție de către Confort Urban reprezintă 12.07% din cuantumul total al garanților solicitate de organul fiscal.

De asemenea, pentru aceleași considerente expuse anterior, CONFORT URBAN nu se califica pentru a obține o scrisoare de garanție bancara/polita de asigurare in valoare de 85.075.907 lei, sau sa consemneze aceasta suma la dispoziția organului fiscal competent la o unitate a Trezoreriei Statului. Soldul de trezorerie disponibil la data de 30.06.2019 este de 5.219.919 lei.

Chiar si in ipoteza in care, pentru obținerea eșalonării s-ar aplica prevederile art 206 alin 2 lit c Legea 207/2015:

Confort Urban nu poate achita intr-un interval de 12 luni valoarea debitelor restante, nici macar valoarea debitului principal conform Acordului de eșalonare stabilit la suma de 45.012.021 lei

ANEXA LA

HCLM NR.Confort Urban nu poate constitui garanții reprezentând 20% din valoarea debitelor datorate.

Având in vedere cele prezentate mai sus, societatea Confort Urban nu poate beneficia de eșalonare la plata fiind in imposibilitatea de a constitui garanțiile prezentate mai sus si de a susține rata lunara de eșalonare.

 • > Debitorii nu trebuie sa se afle in procedura insolventiei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.

La data de 19.09.2019, CONFORT URBAN SRL nu se afla in procedura insolventei astfel cum rezulta si din Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului Comerțului nr. 108443 din data de 20.09.2019.

 • > Debitorul nu trebuie sa fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale in vigoare

La data de 19.09.2019, CONFORT URBAN SRL nu este dizolvata astfel cum rezulta si din Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului Comerțului nr. 108443 din data de 20.09.2019.

Debitorul sa aiba depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal

CONFORT URE1AN SRL are depuse toate declarațiile fiscale potrivit vectorului fiscal la data eliberării certificatului de atestare fiscala.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala se face după verificarea îndeplinirii obligațiilor declarative ale debitoarului, conform prevederilor art 3 alin 2 si 3 OG 6/2019.

 • > Debitorul prezintă un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent Condiția se considera îndeplinita prin depunerea prezentului plan de restructurare, care conține si testul creditorului privat.

> Debitorul sa îndeplinească testul creditorului privat prudent

Condiția este îndeplinita, Statul se comporta similar unui creditor privat, suficient de prudent si diligent, care obține un grad mai mare de recuperare al creanțelor sale in varianta restructurării comporativ cu varianta executării silite sau a deschiderii procedurii falimentului.

Analiza detaliata este prezentata in capitolul 10 al prezentului Plan de restructurare.


10.TESTUL CREDITORULUI PRIVAT PRUDENT ÎNTOCMIT DE EXPERTUL INDEPENDENT

Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiza de sine statatoare, efectuata pe baza

premiselor avute in vedere in calculul planului de restructurare a debitorului, din care sa rezulte

ca statul se comporta similar unui creditor privat, suficient de prudent si diligent, care ar obține

un grad mai mare de recuperare a creanțelor in varianta restructurării comparata cu cele doua

variante descrise mai jos:

I

Executarea silita:


• reprezintă'o procedura reglementata, de lege prin care se asigura,, cu ajutorul forței de constrângere a statului, realizarea drepturilor creditorului in cazul neindeplinirii de buna voie a obligațiilor corelative in sarcina debitorului.

 • • Conform prevederilor art 5 pct 45 din Legea nr. 85/2014, prin procedura falimentului se înțelege procedura de insoiventd, concursuala, colectiva si egalitara,, care se aplică debitorului in vederea lichidării averii 'acestuia' pentru acoperirea pasivului; urmata de radierea debitorului din registrul in care este înmatriculat.

 • • Conform prevederilor art 5 pct 29 Legea 85/2014, insolventa

  Deschiderea procedurii < falimentului:


este acea stare a patrimoniului debitorului care șe caracterizează' prin insuficienta fondurilor banesțȘ disponibilei pentru piața datoriilor certe, lichide si, exigibile,, astfel:             '               • :

 • • ajinsolventa debitorului se prezuma atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenta, nu a plătit datoria sa fata de creditor; prezumția este relativa;

 • • bjinsolventa este iminenta atunci când: se dovedește ca debitorul nu va putea plăti la scadenta datoriile exigibile angajate, ctt fondurile bănești disponibile la data scadentei;

La data de 30.06.2019, situația patrimoniala a CONFORT URBAN SRL se prezintă astfel:

Activ Valoare        Valoare de     Valoare

contabila - lei piața - lei         lichidare - lei

Imobilizări necorporale

18,744

"'■’TT •

Construcții

835,590

4,892,058

2,446,029

Echipamante tehnologice

3,110,221

3,642,182

1,638,982

Aparate si ir

stalatii de măsurare, control si reglare

116,192

254,776

58,598

Mijloace de transport

2,087,800

2,743,605

1,316,390


Activ Valoare        Valoare de

Valoare lichidare - lei


contabila - lei piața - lei

Mobilier, aparatura birotica, echpamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale Stocuri

484,012

505,963

414,890

2,290,272

2,290,272

1,145,136

17,234,350

11,711,233

5,855,617

5,219,919

5,219,919

5,219:919

31,397,100

31,260,008

18,096,101


Creanțe comerciale3 Disponibilități Total

Valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustările acumulate din depreciere sau

Activ

Precizări OMFP 1802/2014

Active imobilizate

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la cost, mai puțin amortizarea si ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluării, mai puțin orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate, (pct 87)

Stocuri

1

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilanț la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminuează pana la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere, (pct 292) Prin valoare realizabila neta a stocurilor se înțelege prețul de vanzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfășurării normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii (pct 88 alin 3)

Creanțe

Evaluarea la inventar a creanțelor se face la valoarea lor probabila de încasare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creanțelor se înregistrează in contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanțelor. Pentru creanțele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare, (pct 86)

Disponibilității

Caracteristica esențiala a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligația de a plăti un număr fix sau determinabil de unitati monetare (pct 315)

pierdere de valoare (pct 82 alin 3 lit a OMFP 1802/2014).

3 S-a procedat la diminuarea creanțelor cu suma de 42,040.52 lei reprezentând ajustare de depreciere neconstituita la data de 31.12.2018. Conform raportului de audit, societatea nu si-a realizat in totalitate ajustările pentru depreciere aferente clientilor incerti. De asemenea s-a diminuat si cu suma de 5,481,076 lei reprezentatnd creanțe ce au o vechime mai mare de un an la data de 30.06.2019.


Valoarea de piața este o estimare fundamentata de piața, efectuata in conformitate cu aceste Standardele de Evaluare, respectiv valoarea determinata pe baza informațiilor pe care le-ar utiliza participantii de pe piața atunci când stabilesc prețul activului, presupunând ca participantii de pe piața actioneaza pentru a obține un beneficiu economic maxim (pct 106 alin 2 OMFP

Activ

Observații

Imobilizări necoporale

1

Valoarea de piața presupune eistenta unei piețe active de tranzacționare. Imobilizările corporale deținute de Confort Urban sunt reprezentate in principal din programe informatice atașate unităților PC (Windows, Office, antivirus, programe specializate, etc).

Practic acestea nu pot fi tranzactionate individual, neexistand o piața activa, motiv pentru care apreciem valoarea de piața ca fiind 0.

Imobilizări corporale

Valoarea de piața a fost stabilita in baza raportului de evaluare întocmit de Maestro Business Consulting SRL la 30.06.2019, evaluator autorizat ANEVAR

Stocuri

Stocurile deținute de Confort Urban nu sunt stocuri cu mișcare lenta, motiv pentru care apreciem ca valoarea contabila este valoarea realizabila neta, respectiv valoarea de piața a acestora.

Creanțe

In analiza au fost luate doar creanțele de natura comerciala, asupra carora au fost aplicate ajustările de depreciere raportat la vechimea acestora si gradul de recuperabilitate. Ajustările aplicate sunt explicitate in nota de subsol.

Disponibilități

Sunt prezentate la valoarea contabila, raportat la gradul lor de lichiditate.

1804/2014 - valoarea justa).

Valoarea de lîichidare sau valoarea de vanzare fortata reprezintă suma care ar putea fi primita, in mod rezonabil, din vanzarea unei proprietăți, intr-o perioada de timp mult prea scurta pentru a fi conforma cu perioada de marketing necesara, specificata in definiția valorii de piața. Estimarea valorii de lichidare a activelor societății s-a realizat prin raportare la valoarea de piața a activelor societății la data de 30.06.2019, valoare care a fost diminuata cu un procent variabil, funcție de gradul de depreciere si de caracteristicile activelor. Valoarea de lichidare este valoarea care s-ar obține in cazul vanzarii fortate in cazul procedurii falimentului:

Imobilizări necorporale                                         100%

Construcții                                                     50%

Echipamante tehnologice                                   45%

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare                23%

Mijloace de transport                                        48%

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale Creanțe Dispori

82%

50%

-%


bilitati


10.1 Executarea silita

Pentru obligațiile fiscale restante:

 • -   Organul fiscal a initiat procedura executării silite împotriva CONFORT URBAN SRL, in cadrul dosarului de executare nr. 64/13/35/1/2019/130478 prin comunicarea la data de 21.05.2019 a somației nr 32515/2019, precum si in cadrul dosarului de executare nr 64/13/35/1/2019/130635 prin comunicarea la data de 14.06.2019 a somației 32799/2019.

 • -   Totodată, organul fiscal a instituit prin Decizia de instituire a masurilor asigurătorii nr. 64 din 7.06.2019 sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile cu o valoare estimata de 13.650.319 lei, bunuri imobile cu o valoare estimata de 5.424.458 lei si poprire asupra tutur disponibilităților din conturile bancare ale societății si asupra tuturor partenerilor contractuali pentru o valoare de 78.184.128 lei.

De la data instituirii masurilor asigurătorii, respectiv inițierea procedurii de executare silita, organul fiscal a recuperat suma de 2.367 lei cu titlu de sume încasate din înființarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor.

Conform Codului de Procedura Fiscala, executarea silita se poate întinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai in măsură necesara pentru realizarea creanțelor fiscale si a cheltuielilor de executare.Poprirea infiintata anterior, ca '

. măsură asig'uratorie, devine executorie portivit art 213 alin 2 si 3 CP.F. . J .

prețul de pornire ? prețul de , " s evaluare           \

a-2â licitație = 25%pretul din

' , prețul de evaluare         ;

următoarele licitații = min 50%

. din prețul de evaluare ;

In cazul executării silita a intervin si următoarele aspecte de ordin calitativ:


I I

I

I

I

I

ITIMPUL•emitere somații; titluri executorii

•proceduri de

’ .publicitate

' «timpi de așteptare

intre licitații si post-licitatie pana la adjudecare si plata

: preț              - - -

^altttimpi proceduraliEXECUTAREA PORNITA DE MAI MULTl DEBITORI

Confort Uban are si alti creditori, care in lipsa achitării debitelor vor începe excutarea debitelor

CONTESTAȚIA LA EXECUTARE


•Persoanele interesate' pot 'face.contestateîmpotriva i .oricărui act de executare efectuat cu incaltarea. prevederilor CPF de către organele de executare silita, precum si in cazul in ..care aceste organe.refuza sa îndeplinească un'act de executare in condițiile legii.


.•'Contestația șe introduce la instanțajudecătoreasca competenta si se judeca in procedura de urgenta (termenestimat WSântla instanțele inferioare, 3-5


la instanțele superto^^^
In cazul executării silite, plecând de la valoarea de piața de 31,260,008 lei, ne putem afla in oricare dintre urmatojrrele 3 scenarii:


Activ

Varianta optimista - lei

Varianta 2 - lei

Aplicarea unui procent de diminuare de 25% fata de valoarea evaluata

Varianta pesimista -lei

Aplicarea unui procent de diminuare de 50% fata de valoarea evaluata

Imobilizări necorporale

-

-

-

Construcții

4,892,058

3,669,044

2,446,029

Echipamante tehnologice

3,642,182

2,731,637

1,821,091

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

254,776

191,082

127,388

Mijloace de transport

2,743,605

2,057,704

1,371,803


Activ

1

Varianta optimista - lei Varianta 2 - lei

i

; Aplicarea unui procent de diminuare de 25%

1 fata de valoarea

• evaluata

Varianta pesimista -lei

Aplicarea unui procent de diminuare de 50% fata de valoarea evaluata

Mobilier, aparatura birotica, echpamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale

505,963 !              379,472

252,982

Stocuri

2,290,272             1,717,704

1,145,136

Creanțe comerciale Disponibilități

11,711,233 i             8,783,425

5,219,919             5,219,919

5,855,617

5,219,919

Total

31,260,008            24,749,986

18,239,964

Obligații fiscale neachitate conform fisa rol din 13.09.2019

79,878,617 ;              79,878,617

1

1

79,878,617

Salarii pentru 1 luna

495,912                495,912

495,912

Diferența neacoperita

48,122,697 ;              54,632,719

61,142,742

% nerealizare

60% ; 68%

77%

Gradul de nerealizare privește atat creanțele fiscale restante la 31.12.2018, cat si creanțele fiscale curente ale CONFORT URBAN SRL.

Procentul de rierealizare se va majora cu valoarea cheltuielilor de executare înregistrate in procedura pe care o estimam la 5% din valoarea sumelor care ar putea fi recuperate.

Valoarea medie a creanțelor fiscale care ar putea fi recuperate prin proceduri de executare silita, luând in considerare creanțele salariale ale angajatilor Confort Urban SRL pentru 1 luna (si cheltuielile estimate de executare este de 23,016,574 lei.

Procesul de executare silita va avea următoarele consecințe:

- Conform prevederilor art 265 alin 1 Legea 207/2015, CONFORT URBAN SRL va fi declarat debitor insolvabil, avand in vedere ca veniturile si/sau bunurile urmaribile au o valoare mai mica decât obligațiile fiscale de plata. In acest sens, organul fiscal va comunica debitorului procesul-verbal de insolvabilitate.

Datorita duratei acestuia si faptului ca toate sursele de venituri vor fi directionate către plata obligațiilor fiscale, cu excepția salariilor, CONFORT URBAN SRL se va afla in poziția in care |va fi obligata sa-si deschidă procedura de insolventa conform prevederilor Legii 85/2014. Chiar si in situația in care prin cererea inițiala va opta pentru deschiderea


procedurii generale de insolventa, motivat de lipsa bunurilor, raportat la prevederile art 38 alin i lit c Legea 85/2014, cel mai târziu după o perioada de observație de maxim 20 de zile, va trece la procedura simplificata, faliment. Efectele falimentului vor fi analizate in cele ce urmeaza.

10.2. Deschiderii procedurii falimentului

i

Procedura falimentului este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului in vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de radierea debitorului din registrul in care este înmatriculat.

Deschiderea procedurii de faliment presupune ca toti creditorii societăți vor depune declarații de creanța pentru creanțele datorate reprezentate debite de baza si accesorii pana la data deschiderii procedurii de faliment.

Estimat, situația debitelor CONFORT URBAN SRL, fara accesoriile aferente creanțelor comerciale se prezintă astfel:              ____________________

Valoare - lei

%

Creanțe comerciale

7,942,757

9%

Creanțe salariale

495,912

1%

Creanțe fiscale

79,857,733

90%

Total

88,296,402

99%


In cadrul procefdurii falimentului, practicianul in insolventa desemnat de către organul fiscal, ca titular al creanței majoritare, va proceda la:

Inventarierea si evaluarea patrimoniului societății

Recuperarea creanțelor

- Valorificarea bunurilor prin proceduri concurentiale

Sumele obținute din valorificare vor fi distribuite conform prevederilor art 161 Legea 85/2014, in următoarea ordine:

 • i.    taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, pentru continuarea activității, precum si pentru plata remunerațiilor persoanelor angajate potrivit prevederilor art. 57 alin. 2, art. 61, 63 si 73, sub rezerva celor prevăzute la art. 140 alin. 6 din Legea 85/2014

 • ii.   creanțele provenind din finanțări acordate potrivit art. 87 alin. (4) Legea 85/2014

 • iii.   creanțele izvorâte din raporturi de munca

 • iv.   creanțele rezultând din continuarea activitatii debitorului după deschiderea procedurii, cele da|orate cocontractantilor potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) Legea 85/2014 si cele datorate terților dobanditori de buna-credinta sau subdobanditorilor care restituie

p-ICLM NR

averii debitorului bunurile ori contravaloarea acestora potrivit prevederilor art. 120 alin. (2), respectiv ale art. 121 alin. (1) Legea 85/2014

 • v.

 • vi.

 • vii.

 • viii.

ix.


creanțele bugetare

creanțele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terti, in baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigură rii mijloacelor de existenta

creanțele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile si dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanțele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b) Legea 85/2016

alte creanțe chirografare

creanțele subordonate (de exemplu, creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat deținând cel puțin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociaților ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic)

In ipoteza in dare luam in considerare un procent de 10% din valoarea sumelor recuperate ca cheltuieli de procedura si cheltuielile salariale pana la încetarea raporturilor de munca, organul

fiscal va

putea recupera cel mult 2*

1-25% din totalul creanțe

or sale:

Activ

Varianta optimista (valoarea de piața) - lei

Varianta 2 - lei

Aplicarea unui procent de diminuare de 25% fata de valoarea evaluata

Varianta 3 - lei

Aplicarea unui procent de diminuare de 50% fata de valoarea evaluata

Valoare de lichidare - lei

Imobilizări necorporale

Construcții

—"-I

4,892,058

3,669,044

2,446,029

2,446,029

Echipamante tehnologice

3,642,182

2,731,637

1,821,091

1,638,982

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

254,776

191,082

127,388

58,598

Mijloace de transport

2,743,605

2,057,704

1,371,803

1,316,930

Mobilier, aparatura birotica, echpamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale

505,963

379,472

252,982

414,890

Stocuri

2,290,272

1,717,704

1,145,136

1,145,136

Activ

,!

Varianta optimista (valoarea de piața) - lei

Varianta 2 - lei

Aplicarea unui procent de diminuare de 25% fata de valoarea evaluata

Varianta 3 - lei             ;

Aplicarea unui procent de diminuare de 50% fata de valoarea evaluata

Valoare de lichidare - lei

Creanțe comerciale

11,711,233

8,783,425

5,855,617

5,855,617

Disponibilități

5,219,919

5,219,919

5,219,919

5,219,919

Total

31,260,008

24,749,986

18,239,964

18,096,101

Cheltuieli de

1

procedura

i          3,126,000.80

2,474,998.58

1,823,996.35

1,809,610.09

Salarii

|              495,912

495,912

495,912

495,912

Obligații

1

i

fiscale neachitate conform CAF

1

79,878,617

79,878,617

79,878,617

79,878,617

Diferența neacoperita

44,996,696

52,157,721

59,318,745

59,476,994

% nerealizare

56%

65%

74%

74%

Trecerea la faliment a CONFORT URBAN SRL are si un efect social, in sensul in care se vor înceta raporturile de, munca ale celor 237 de salariati.

Plecând de la următoarele premise:

 • -  vechimea medie in munca 3-5 ani

salariu mediu brut in ultimele 12 luni 4.600 lei (estimare realizata pe baza informațiilor din evidentele contabile)

 • -  fara a fi beneficiat de ajutor de șomaj in ultimele 12 luni

rezulta ca pentru fiecare angajat, Statul va suporta un cost de minim 513 lei timp de 6 luni, rezultând un efort financiar minim total de 729.486 lei, ceea ce va conduce la creșterea gradului de nerealizare al creanței bugetare cu cel puțin 1%.

Gradul de nenealizare privește atat creanțele fiscale restante la 31.12.2018, cat si creanțele fiscale curente ale CONFORT URBAN SRL.

Valoarea medie a creanțelor fiscale care ar putea fi recuperate prin proceduri de executare silita, luând in considerare eforturile financiare suplimentare generate de procedura de faliment este de 19,552,465 iei.

I ANEaA la > I Ihclm nr.

10.3. Restructurarea obligațiilor bugetare

In vederea restructurării obligațiilor fiscale, CONFORT URBAN SRL va achita:

Perioada

Explicații

Valori - lei

2 - -S !-T> Oj :=  :3

ro E ra 13

— □ 4-*

2 8-Ș £ o ÎS

JL

15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pana la data depunerii solicitării de restructurare

6,586,452.60

obligațiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii solicitării de restructurare

1,370,969.00

An 2 restructurare1

cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata

4,390,968.40

An 3-7

restul obligațiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata, proporțional cu anii pentru care a fost acordata inlesnirea la plata

Total

10,977,421.00

23,325,811.00

Obligații fiscale curente - estimat (pe baza proiecțiilor efectuate pentru perioada 2020-2026)

TVA estimat

126,914,595.22

57,281,437

Impozit pe profit estimat

6,230,363.00

An 1-7

Impozit pe venit si contribuții sociale estimate

63,402,795.00

TOTAL GENERAL

150,240,406.22

Diferența de 5(>,552,806 lei, reprezentând creanțe fiscale principale (21.954.842 lei) si accesorii (34,597,964 lei) va fi amanata la plata in vederea anularii potrivit art. 18, care prevede ca in situația in care masurile de restructurare a debitorului, precum si masurile de restructurare a obligațiilor bugetare au fost realizate, planul de restructurare se considera finalizat, iar dobânzile, penalitățile si toate accesoriile datorate de debitor, amanate la plata, precum si obligațiile bugetare principale amanate la plata se anuleaza prin decizie, care se comunica debitorului odata cu decizia de finalizare a planului de restructurare.

Decizia de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare împreuna cu decizia de anulare a obligațiilor bugetare principale si accesorii amanate la plata se comunica debitorului, potrivit codulu de procedura fiscala.

10.4. Concluzii

In cele 3 ipostaze, organul fiscal va incasa, in medie, cu titlu de creanțe fiscale de la CONFORT URBAN SRL:I I

I

I

I

I
Creanțe

: restante la

J 31.12.2018

Creanțe

1.01.2019-data certificatului fiscal

Total creanțe restante la data certificatului -lei

Creanțe fiscale viitoare -lei

i

TOTAL - lei

Executare silita

22,621,537

2,128,448

23,016,574

23,016,574

Faliment

19,216,883

335,582

19,552,465

1   19,552,465

Restructurare

:    21,954,842

1,370,969

23,325,811

126,914,595

150,240,406


In concluzie, gradul de recuperbilitate a creanțelor in varianta restructurării comparativ cu varianta execuiarii silite si cu varianta falimentului este mai mare.

Raportandu-ne, in estimarea valorii de lichiditate a activului SC CONFORT URBAN SRL, la valoarea contabila a patrimoniului Societății debitoare, se poate desprinde concluzia ca implementarea cu success a planului de restructurare a obligațiilor bugetare a SC CONFORT URBAN SRL va asigura acoperirea creanțelor creditorului bugetar intr-o măsură mult mai ridicata.

Ceausescu&Partners SRL Expert independent Andreea Serban

anexe

ANEXA 1.1
P&L


Cont de

Formular 20

Sold la:

Denumirea indicatorilor

Nr.rd.

2016

’ 2017

' 2018

‘   , 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A

B

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02403*04+05+06)

1

29,576,975

31,863,182

41,721,682

39,875,242

46,604,543

.50,676,984.

54,749,424

57,821,865

61,894,305

65,966,746

69,039,186

Producția vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)

2

29,576,801

31,863,182

41,721,682

46,532,103

46,604,543

50,676,984

54,749,424

57,821,865

61,894,305

65,966,746

69,039,186

Venituri din vanzarea mărfurilor (ct. 707)

3

174

-

-

■ 1 -

- 1 -

-

-

1—

•_ • • ■_________

*

______-.

,

-

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile radiate din Registru! genera! si care mai au in derulare contracte de leasina (ct 766*)

5

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411)

6

-

-

-

2.Venituri aferente costului producției in curs de executie(ct.711+712)

-

-

-

SoldC

7

-

11,110

7,077

Sold D

8

-

-

-

3.Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale(ct.721+722)

9

-

-

-

4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale(ct 755)

9.1

-

-

5.Venituri din producția de investiții imobiliarefet 725)

-

-

-

6.Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)

-

-

-

5. Alte venituri din exploatare (ct.751+ 758+7815)

10

313,716

204,723

83,556

78,774

•din care, venituri din fondul comercial neaativ

11

-

-

-

-din care venituri din subvenții pt investiții

-

-

-

-

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd.01+07-08+09+10)

12

29,890,691

32,079,015;

; 41,812,315

39,954,016

46,604,543

50,676,984

54,749324

57,821,865

61,894,305

65,966,746

69,039,186

S.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)

13

7,251,124

6,986,378

8,616,899

9,262,108

10,564,192

11,702,057

12,839,922

13,977,787

15,115,652

16,253,517

17,391,382

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)

14

151,815

76,872

86,374

110,686

134,998

159,310

183,622

207,934

232,246

256,558

280,870

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)

15

1,024,190

721,389

934,777

923,984

879,278

870,555

861,832

853,109

844,386

835,663

826,940

c)Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

16

18

-

-

Reducen comerciale primite (ct. 609)

17

-

-

-

-

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

9,656,316

10,412,950

10,487,246

12,058,260

13,216,506

14,539,795

15i863,084

17;186,373f

18,509,662

19,832,951

21,156,241.

a) Salam si indemnizatii(ct. 641+642+643+644-7414)

La acest rând se cuprind si drepturile colaboratonlor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori nprsnanp fizice".

19

7,822,200

8,558,586

10,041,900

11,554,418

12,664,268

13,932,265

15,200,262

16,468,258

17,736,255

19,004,252

20,272,249

b) Cheltuieli cu asiqurarile si protecția sociala (ct. 645-7415)

20

1,834,116

1,854,364

445,346

503,842

552,238

607,530

662,823

718,115

773,407

828,699

883,992

■7;a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si • riecorporale (rd; 22-23)

21

604,846

849,846

1,067356

1,276,136

1,507341

1,730,609.

1,953,777

2,176,945

-2,400,113

2,623381

2,846/449

a.l) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

22

604,746

849,846

1,067,356

1,276,136

1,507,441

1,730,609

1,953,777

2,176,945

2,400,113

2,623,281

2,846,449

a.2) Venituri (ct.7813)

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b)Aiustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)

. 24.

• - .

24,271

1,541,287

- -

-

-

-

-

-

-

b.l) Cheltuieli (ct 654+6814)

25

-

32,022

1,541,287

-

-

-

-

-

-

-

b.2) Venitun (ct. 754+7814)

26

-

7,751

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 fa 31)        >

27

13,021,183

12,607;107

13,228,983

13,412 524

16,628,964

17,150,570

17,698,292

18,270,824-

18,866,924

19,485,415

20,125,177

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.

611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28

11,140,537

10,092,672

7,680,774

9,063,432

10,446,090

9,923,786

9,427,596

8,956,216

8,508,406

8,082,985

7,678,836

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamînte asimilate (ct. 635)

29

714,901

1,040,947

1,256,793

876,944

1,147,890

1,218,088

1,288,285

1,358,483

1,428,680

1,498,878

1,569,075

Cheltuieli cu protecția mediului inconiurator(ct652)

-

-

-

-

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale(ct655)

-

-

-

-

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct6587)

-

-

-

-

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

1,165,745

1,473,488

4,291,416

3,472,148

5,034,984

6,008,697

6,982,411

7,956,125

8,929,838

9,903,552

10,877,266

Cheltuieli cu dobânzile de refinantare inregistrate de entitățile radiate din Registrul aeneral si care mai au in derulare contracte de leasinq (ct 666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd; 33-34)

32

-

-

335,033

(553,836)

-

-

■ ,

-

-Cheltuieli (ct. 6812)

33

-

-

355,033

-

-

-

-

-

-

-

-Venituri (ct. 7812)

34

-

-

-

553,836

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)

35

31,709392

31,678,813

36,297,955

36,489,862.

42,931,378

46,152,896

49,400,529

52,672,971

55,968,982

59,287,384

62,627,057

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

-

- Profit (rd.12-35)

36

400,202

5,514,360

3,464,154

3,673,165

4,524,088

5,348,896

5,148,894

5,925,323

6,679,361.

6,412,129

-Pierdere (rd.35-12)

37

1,818,801

- '■? -

-

9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-din care, veniturile obținute de la entrtatile afiliate

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lO.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

-

-

-din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

42

863

2,701

39,911

76,582

96,106

122,543

148,979

175,416

201,853

228,290

254,726

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

1,282,565

206,139

1,523

1,688

-

-

-

-

-

-

din care venituri din alte imobilizări financiare (CF7615)

-

-

-

-

-

-Formular 20

Sold la:

Denumirea indicatorilor - ■

Nr. rd.

2016

2017

2018

2019.

2020

2021

2022

2023

■/ 2024

2025

2026

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)

45

1,283,428

208,840

■. 41,434

78,270

96,106

-  122,543

148,979

175,416

201,853

228,290

254,726

12.Ajustari de valoare pnvind Imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute , ca active arculantefrd.47-48)

46

. ■

V                   i       -    ■:

. ■■ ■ '■

-Cheltuieli (ct.686)

47

-

-

-

-

-Venituri (ct.786)

48

-

-

-

-

13.Cheltuieli privind dobanzile(ct.666*-7418)

49

-

-

-

-

- din care, cheltuielile in relația cu entitățile afiliate

50

-

-

-

-

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

51

1,173,650

260,936

(23,769)

-

' 1.17S.S30"

- 2C0.33C

(23,750)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

...

-Profit (rd.45-52)

53

109,778

65,203

78,270

96,106

122,543

148,979

175,416

201,853

228,290

254,726

- Pierderefrd.52-45)

54

52,096

-

14.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

-

-Profltfrd. 12+45-35-52)

55

348,106'

5,579,563

3,542,424

3,769,271

4,646,631'.

5,497,875

5,324,310

6,127,175

6,907,651

- Pierdere (rd.35+52-12-45)

56

1,709,023

6,666,855

lS.Vemturi extraordinare(ct.771)

57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.Cheltuieli extraordinarei.671)

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

-

-

-

-

-

-

-

-

.          Profit (rd.57-58)

59

-

- Pierdere (rd.58-57)

- 60.

■- .

-

VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)

61

31,174.119

32,287,855

41,853,749

40,032,286

46.700,649

50,799,526

54,898,404

57,997,281

62,096,158

66,195,035

69,293,912

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)

62

32.883.142

31,939,749

36,274,186

36,489,862

42,931,378

46,152,896

49,400,529

52,672,971

55,968,982

59,287,384

62,627,057;

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:

-

- Profit (rd. 61-62) .     :

63

. 348,106

5,579,563

3,542,424

■3,769,271

4,646,631

. 5,497,875

.5,324,310

,6,127,175.

6,907,651

6,666,855

- Pierdere (rd.62-61) - ‘

64

1.709.023

..

18. Impozitul De profit (ct 691)

65

-

1,351,498

566,788

603,083

743,461

879,660

851,890

980,348

1,105,224

1,066,697

19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct698)

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

Profit (rd.63-64-65-66) >

67

348,106

4,228,065

2,975,636

3,166,188'

3,903,170

4,618,215

4,472,420

5,146,827

5,802,427

5,600,158

Pierdere (rd 64+65+66-63)

68

1,709,023

Suma de contol F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 19- la acest rând se cuprind drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din relajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "colaboratori nersnane fizice".


ANEXA 1.2


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Ceausescu&Partners SRL

Expert Independent Andreea Serban
CASH FLOW

Denumire activitate 1

Ani

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

ANS

AN 7

Sold inițial

17,243,922

5,760,756

2,021,101

1,037,681

591,221

2,058,351

1,607,907

A

Numerar din:                   '

47,545,279

55,459,406

60,305,611

65,151,815

68,808,019

73,654,223

78,500,427

Activitatea curenta

47,451,538

55,459,406

60,305,611

65,151,815

68,808,019

73,654,223

78,500,427

Alte activitati

93,741

-

-

-

-

Recuperări creante/prejudicii

Venituri din dobânzi

Creditări                              1

B

Ieșiri de numerar din:

59,028,445

59,199,061

61,289,031

65,598,275

67,340,889

74,104,668

76,111,669

Cheltuieli privind prestațiile exterqe

12,253,166

13,778,376

15,150,986

16,523,596

17,896,207

19,268,817

20,641,427

Alte cheltuieli din exploatare      1

31,169,770

33,578,967

35,793,864

38,036,729

38,066,934

44,967,559

44,919,504

Plăți buget stat (impozit profit, TVA)

7,648,087

7,450,750

8,148,697

8,842,465

9,182,264

9,868,292

10,550,738

Plăti cf grafic de plata a oblig. Buge tare

1

7,957,422

4,390,968

2,195,484

2,195,484

2,195,484

Alte plăti curente                  11

-

-

-

-

C

Numerar net din activitatea curentă

(11,483,166)

(3,739,655)

(983,420)

(446,460)

1,467,130

(450,444)

2,388,758

D

Numerar net cumulat din activitatea curentă

5,760,756

2,021,101

1,037,681

591,221

2,058,351

1,607,907

3,996,664

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA EjN^CHE


1

2 Suma este.compusa din 41.312.749 lei reprezentând TVA si 3.697.597 lei reprezentând impozit pe profit, obligații fiscale stabilite suplimentar in urma inspecției fiscale, la care se adauga 22.792.440 lei reprezentând cuantumul dobânzilor afererite impozit pe profit si dobânzi si penalitati de întârziere aferente TVA, 6.784.133lei reprezentând cuantumul penalităților de întârziere, 2.955.264 lei reprezenand penalitati de nedeclarare

2

Suma este compusa din 159.920.124,06 lei reprezentând decontări cu actionarii/asociatii, 42.040,52 lei reprezentând ajustare depreciere neconstituita, 5.481.076 lei reprezentând creanțe in relațiile cu clientii de peste 365 de zile. I