Hotărârea nr. 35/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNUVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019


cpHSTAN^ ROMÂNIA

1 JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

Iii CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular din municipiul Constanța în anul școlar 2018-2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 31.01.2019;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 17091/28.01.2019 prezentată de consilierii locali: Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-Ionuț, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul secretarului municipiului înregistrat sub nr. 17095/28.01.2019;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, completat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3283/2012, precum și Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4/20.06.2018 prin care s-a aprobat acordarea autorizației de funcționare provizorie începând cu anul 2018-2019, Școlii Primare "Petre Ispirescu" pentru nivelul de învățământ gimnazial.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. „a" pct. 1 si art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Petre Ispirescu" în Școala Gimnazială "Petre Ispirescu", în anul școlar 2018-2019

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Inspectoratului Școlar Județean Constanța și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,_________împoțj-ivă,_________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Jr-H consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ. SECRETAR, Marcela Enache