Hotărârea nr. 349/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A DOMNULUI CONSILIER LOCAL TEODOR PATRICHI PENTRU INDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Teodor Patrichi pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări

Consiliul local aLmunicipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 172626/06.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 172880/09.09.2019 și invitația nr. 133704/11.07.2019 a viceprirnarului Dale V.C. Holness;

în temeiul prevederilor art. 1 lit. a) și art. 5 alin. (1) pct. A lit. a) din H.G. nr. 518/10,07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum și H.C.L. nr. 73/1997 privind unele drepturi și obligații ale persoanelor trimise în străinătate pentruj’ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), art. 133, alin. 2, lit. a, art 134, alin. 4 art. 225, alin. 4 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă deplasarea domnului consilier local Teodor Patrichi la Fort Lauderdale, Statele Unite ale Americii, în perioada 7-11 octombrie 2019.

Art. 2 Se aprobă cheltuielile de deplasare și acordarea diurnei legale ocazion'ate de deplasarea persoanei menționate la art. 1 la Fort Lauderdale, Statele Unite ale Americii.

Art. 3 în termen de 45 de zile de la data încheierii deplasării, consilierul local va prezenta o informare privind activitățile desfășurate în cursul deplasării.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                                                                -

F.'rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cZ -S pentru,

împotrivă, ---abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂconsilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACJ4E

CONSTANȚA

i