Hotărârea nr. 348/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA REORGANIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pinivind achiziția serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea reorganizării serviciului public de alimentare cu energie I* termică în sistem centralizat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară la data de                      ;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 170237/04.09.2019, raportul Direcției administrație publică locală nr. 172521/06.09.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze^ economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniuluiu public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 1, alin (2) lit b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Având in vedere prevederile art. 29 alin (1) lit d din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.n, art.133 alin.(2) lit.a, art.134 alin.(4) și art.196 alin.(l) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.,1. Se aprobă achiziția serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea reorganizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem, centralizat din municipiul Constanța.

Art„2. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin intermediul aparatului de specialitate, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.,3. Compartimentul relații consiliu! local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală - Serviciul juridic, Direcției financiare, Direcției achiziții si investiții publice, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru '—  împotrivă,        abțineri

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța^