Hotărârea nr. 345/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. TABLA BUȚII, ZONA FALEZĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 109 MP, CATRE ILIE IONUT


oMSTAWy>      ~                                                      {y

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA .Municipiul Constanța ^CONSILIUL LOCAL


11

HOTĂRÂRE

privi nd aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str.Tabla Buții, zona faleză Nord, în suprafață de 109 mp, către Ilie Ionuț

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            ' ,20-(fi)

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.164329/27.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 164903/28.08.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicai, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  • - HCL nr.419/31.10.2018, anexa nr.6, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art.2, art.3 și art.18 (2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea • metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.8254/18.01.2018 completată prin adresele riir.45629/19.03.2018 și nr.133161/10.07.2019, formulată de către Ilie Ionuț pentru terenul în suprafață de 109 mp;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c și alin.6 lit.b, art.364 și ale art.196 alin. 1, lit.ci din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul! Constanța, str.Tabla Buții, zona faleză Nord, în suprafață de 109 mp, către Ilie I Ionuț, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, înregistrat la OCPI Constanța sub nr.250242.

  • (2) ^Terenul constituie proprietate privată a municipiului Constanța, având reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, prin raportul Direcției urbanism nr.R1832i/16.07.2019.

  • (3) Contractul de vânzare-cumpărare se va perfecta sub condiția ca în termen de 12 luni de la încheierea acestuia, cumpărătorul să facă dovada inițierii demersurilor legale în vederea executării lucrărilor de consolidare ale taluzului, pentru proțecția construcțiilor existente, proprietate personală. Totodată, municipiul Constanțai va fi exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele prejudicii ce ar putea fi produse ca urmare a surpării taluzului.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta ^hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economicij, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă,         abțineri.

La c’ata adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membrii.

Il

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,




CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA E^/kCHE

CONSTANȚA

ANEXA LA

4 NP 6 \  / ■


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI scara 1 : 1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

109

Mun.Constanta.Zona Faleza Nord.Jud Constanta

Carte Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

307300

307300

O cn

OJ r-


307200



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU 1\ '

VIZAT SPRE N^SCHi^BARE

N

Semnătura



PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACNE




307200


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Cc

109

Teren intravilan neimprejmuit.

2

TOTAL

109

B.DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinație

Suprafața construita la sol (mp.)

Mențiuni

C 1

I,

li I'

j (

I

TOTAL

1                Suprafața totala măsurată a imobilului = 109 mp

Suprafața din act =4018 mp

Executant: S.C. PRIMUL MERIDIAN S.R.L.

L

Confirm executarea măsurătorilor la teren,_________

corectitudineajjț^jmirii^ioclj mentatieFcadăstrale si'1 ’ T X. core^pândenta ace^tejâ'cu realitatea .din teren.-. /^CERTIFICAT    // U" i Irlu/. I

//    DE    'W    _ OK....... Ț,

/?    a U T Os'e'mnMâra si slampila U i 0, 1a L ț- , j

|2 «oria RO-B-F Nr. 1691      Seria RO-B-j ftr. ti.l l-i â|

’RA^a:15-o:W\\ PRIMUL.

\K MîHAELA \§D^WERIDIANsrl^7 DOINA             "...

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătura si parafa ...               ,.(M rtĂlfttfiA

Lume ?i Prenume:^

Stampila BCPI I             Funcția'.                     -------