Hotărârea nr. 344/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE EXPLOATARE ASUPRA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE CĂTRE OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROGRAMUL DE DEZVOLTARE EDILITARĂ URBANĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA - CARTIER “SANTA MARIA BAY” SITUATĂ ÎN ZONA FALEZĂ NORD CONSTANȚAROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

'            HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de exploatare asupra rețelei de distribuție a gazelor naturale către operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele S.R.L., aferente obiectivului de investiții Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - Cartier „Santa Maria Bay" situată în zona -Faleză Nord

i

Consiliul locaLal municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                _________2019.

Luârid în dezbatere referatul de aprobare nr. 161720/23.08.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 161949/23.08.2019;

Văzând adresa Direcției achiziții și investiții publice nr. 131061/08.07.2019, adresa Distrigaz Sud Rețele S.R.L. nr. 2223/10.07.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 132888/10.07.2019;

Luârid în considerare H.C.L. nr. 207/30.05.2019, anexa nr. 2 privind completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile, art. 108 și art. 109 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completării';: ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă transmiterea dreptului de exploatare pe perioadă determinată1 asupra rețelei de distribuție a gazelor naturale către operatorul de distribuție ÎDistrigaz Sud Rețele S.R.L., aferente obiectivului de investiții "Programul1 de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - Cartier-"Santa Maria Bay", situată în zona -Faleză Nord Constanța.

Art. 2. - Se aprobă constituirea cu titlu gratuit în favoarea operatorului de distribuție Distrigaz Sud Rețele S.R.L., a dreptului de uz și servitute asupra terenului afectat de existența obiectivelor aferente sitemului de distribuție gaze naturale în condițiile Legii nr. 123/2012, pe toată durata existenței dreptului de exploatare a rețelelor.

Ari:. 3. - Se aprobă protocolul de predare-primire în exploatare a rețelei de distribuție a gazelor naturale către operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Ari:,. 4. - Predarea primirea rețelei de gaz se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Art:„ 5. - Bunul descris la art.l se predă în exploatare pana la perfectarea contractului care să reglementeze "justa despăgubire" în conformitate cu procedurile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare.

Art.1 6. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției autorizare și sprijin operatori economicij'și Distrigaz Sud Rețele S.R.L. cu sediul în municipiul Constanța str. Vasile Pâryan nr. 16 în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

: Prezenta hotărâre a fost votată   de consilierii locali

astfel:         pentru,    împotrivă,   •—     abțineri.

Tadata adoptării sunt în funcție              consilieri din 27

membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHECONSTANȚA