Hotărârea nr. 343/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A CAPACITĂȚILOR ENERGETICE DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE, RESPECTIV REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE ȘI REȚEA ELECTRICĂ DE CURENȚI SLABI DIN ZONA CARTIER “SANTA MARIA BAY”-FALEZĂ NORD CONSTANȚA CĂTRE E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SAJUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANȚA

H OTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi din zona Cartier "Santa Maria Bay, -Faleză Nord Constanța către E-Distribuție Dobrogea S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de              '_____________2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 161717/23.08.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 161957/23.08.2019; ’

Văzând adresa Direcției achiziții și investiții publice nr. 131061/08.07.2019, adresa E-Distribuție Dobrogea nr. 213414/11.06.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 115767/13.06.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr. 207/30.05.2019, anexa nr. 2 privind completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile, art. 12-14 și art. 26 alin. (4) lit. b), din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordinul A.N.R.E. nr. 31/2013 -pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

i Art. 1. - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe perioadă determinată prin contract de comodat, către operatorul de distribuție E-Distribuție Dobrogea S.A., a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune cu valoare de inventar în sumă de 798.963,38 lei și rețea electrică de curenți slabi, cu valoare de inventar în sumă de 171.744,47]'lei, aferente obiectivului de investiții "Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - Cartier "Santa Maria Bay„, situate în zona -Faleză Nord Constanța.

Art. 2. - Se aprobă constituirea cu titlu gratuit în favoarea operatorului distribuție l::-Distribuție Dobrogea S.A., a dreptului de uz și servitute de trecere aeriană și subterană asupra terenului aferent capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi din zona Cartier "Santa Maria Bay„ -Faleză Nord Constanța, pe toată durata contractului de comodat.

Art. ‘3. - Se aprobă contractul de comodat al capacităților energetice de distribuție al energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune și rețea electrică d|6 curenți slabi din zona Cartier "Santa Maria Bay„ -Faleză Nord Constanța, ||ce urmează a se încheia între municipiul Constanța și E-Distribuție Dobrogea S'.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

if

Art. |4. - Predarea primirea terenului se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și E-Distribuție Dobrogea S.A.

' I

Art. 5. - Bunurile descrise la art. 1 se dau în folosință gratuită până la perfectarea' contractului de vânzare-cumparare în formă autentică a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice.

Art. ,'6. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției autorizare și sprijin operatori economici șii E-Distribuție Dobrogea S.A.- str.Nicolae Iorga nr. 89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru.   •— împotrivă. Ț~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          ____consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

4^

CONSTANȚA

NR.___i 2019

I

ANEXA LA H.C.L. nr._

ii

I

CONTRACT DE COMODAT

i                Nr.______________________________

Art. 1. PĂRȚILE

MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51, tel.0241.4'88100, fax 0241.488195, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanța!,! Decebal Făgădău, în calitate de comodant

și ;

r

E-DISTRIHUȚIE DOBROGEA S.A.- CU sediul în str.Nicolae Iorga nr. 89A, reprezentată prin______________________________, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECT

 • 2.1.  Comodantul transmite cu titlu gratuit în folosință exclusivă comodatarului capacitățile energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi, aferente obiectivului de investiții "Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - Cartier "Santa Maria Bay,„ situate în zona -Faleză Nord Constanta.

i '                  '

 • 2.2.  Predi-irea-primirea capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi date în folosință gratuită se face prin proces-verbal, semnat de către reprezentanții împuterniciți în acest scop de către cele două părți semnare a prezentului contract.

I,

Art. 3. DII RATA

Dreptul de folosință asupra terenului se întinde pe perioada de 3 luni de la data semnării procesului verbal de predare primire.

Art. 4. DFIEPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului:

 • a) să verifice dacă capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi care face obiectul coinodatului este folosit conform destinației;

 • b) să verifice dacă comodatarul îndeplinește întocmai obligațiile stabilite în sarcina sa;

 • c) să verifice modul de întreținere a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi;

i                                                                                                                                                       j.               jl                                    •          «• w

 • 4.2. Obligațiile comodantului:                 --

 • a) să predea spre folosință exclusivă și gratuită capacităților energetice de distribuției’a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică d,<2 curenți slabi;

 • b) să asigure folosința liniștită si trecerea, prin constituirea dreptului de uz și servituti pe terenurile afectate de capacităților energetice de distribuție a energiei șllectrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți sjiabi, cu piciorul și autovehiculele, pentru accesul la aceste capacități,!; în vederea realizării lucrărilor la locul amplasare a acestora, cu ocazia intervenției pentru executarea unor eventuale lucrări;

 • c) să garanteze comodatarul împoriva tulburărilor folosinței din culpa exclusivă <-i acestuia;

 • d) să nu înstrăineze capacitățile energetice pe toata durata contractului de folosință gratuită;

 • e)  să nu ceară restituirea capacităților energetice pe toată durata contractului de folosință gratuită;

 • f) sa-l despăgupească pe comodatar pentru eventualele daune provocate de viciile ascu.nse ale capacităților energetice.

f'

 • 4.3. Drepturile comodatarului

 • a) să i se asigure de către comodant folosința gratuită a capacităților energetice? de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi pe toată durata contractului;

 • b) dreptul de uz cu titlu gratuit asupra terenului afectat de capacităților energetice' de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi, pentru asigurarea funcționării normale a, acestora, pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciului public de jidistribuție, conform destinației stabilite prin prezentul contract, inclusiv pentru racordarea utilizatorilor, pe perioada prezentului contract;

 • c) dreptul Ijde servitude de trecere subterana, de suprafață și aeriană, cu titlu gratuit, asupra terenului afectat de capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi, care cuprinde dreptul de acces și de realizare a lucrărilor la locul de amplasare capacităților energetice, cu ocazia intervenției pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciului de distribuție, conform destinației ^stabilite prin prezentul contract;

e) dreptu| de a realiza lucrări de întreținere, reparații, avarii pentru funcționarea normala a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi.

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) să întrebuințeze și să exploateze capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi, ca un bun proprietar, în scopul prestării serviciului public de distribuție a energiei electrice și a altor servicii, în aceleași condiții ca în cazul capacităților energetice proprietatea sa, cu respectarea normelor în vigoare;

 • b) să folosească capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi conform destinației' stabilite prin prezentul contract;

 • c) să suporte costul reparațiilor care derivă din folosința obișnuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi cât și cele generate de reparațiile, capitale;

 • d) să efectueze lucrările de mentenanță a capacităților energetice de distribuție? a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică ele curenți slabi, care sunt effectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate conform, normelor în vigoare.

  Art. 5. RISCURI


ANEXA LA

INR.ȘâiO

 • 5.1.  Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • a) folosirea necorespunzătoarea capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi;

 • b) întrebuințarea capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi contrar destinației;

 • c)  folosirea capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă și rețea electrică de curenți slabi după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • 5.2. în alte cazuri decât cele menționate la clauza 5.1., riscul deteriorării sau pieirii este suportat de comodant.

Art. 6. ÎN CETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • b) prin reziliere. în cazul în care una din părți nu și-a executat în totalitate sau în parte ori își execută în mod defectuos obligațiile asumate, contractul se reziliată de plin drept, fără intervenția instanței de judecată, după notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele.

 • c)  prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele;

 • d)  prin denunțare unilaterală a contractului de către comodant, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată.

  Art. 7. FCIRȚA MAJORĂ


ANEXA LA HCLM NR.

 • 7.1. Forța 1 majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 7.2. Prin !forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, irjn previzibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-ți execute obligațiile asumate.

 • 7.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicial drepturile ce li se cuveneau părților pana la apariția acesteia.

 • 7.4. Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice în scris celeilalte părți, în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii!evenimentului ce constituie forță majoră și certificarea ei.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1.   Părțile vor efectua toate demersurile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 8.2.  în cazul în care, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil orice divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca litigiul să fie deferit spre soluționare instanței judecătorești competente din România conform normelor în vigoare.

 • 8.3. Prezentul contract este supus legii române.

Art. 9. COMUNICAREA

 • 9.1.  Orice comunicare/notificare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa menționată în prezentul contract, cu condiția existenței junei confirmări de primire.

I i;

Art. 10. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

 • 10.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat in temeiul dispozițiilor art. 2146 si urm. Cod civil și a prevederilor H.C.L. nr.__________________________________________

Art. 11. DISPOZIȚII FINALE

 • 11.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund în funcție de circumstanțele de fapt și de drept, conform prevederilor legale aplicabile.

 • 11.2, Toate modificările cu privire la clauzele cuprinse în prezentului contract sunt considerate valabile dacă sunt încheiate în scris, prin act adițional, semnat de ambele părți.

 • 11.3. Dacă'io clauză a prezentului contract este lovită de nulitate, celelalte clauze

rămân valabile. Clauza lovită de nulitate va fi înlocuită cu o prevedere similară în scopul sau Ișensul celor de mai sus.                            ______...

ANE&ALA

HCLMNR.^T^


COMODA4T

COMODAilfAR________________________________________________

MUNICIPIUL CONSTANȚA -             E-DISTRIBUTIE DOBROGEA

S.A.

CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA

PRIMAR

DECEBAL FĂGĂD4» ’


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela enache