Hotărârea nr. 342/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pl ivind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de           P_______2019.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.161715/23.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 162018/23.08.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin ; domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 160483/21.08.2019 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr./57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr. 1-14 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ai;t. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr. 14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Artt. 3 - Se aprobă completarea anexei nr. 3 la HCL nr.145/2015 cu suprafața de teren menționată la anexa nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă completarea anexei nr. 40, poz.2 la HCL nr.598/2008 cu suprafața de teren menționată la anexa nr. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

prezenta hotărâre a. fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,   '— împotrivă, '        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANTA, /

NR. CsHA /^T-0^2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în Stațiunea Mamaia, zona Perla (magazin nr.147)

teren =133 mp

Art, 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.88038/01.08.2019


W°l
CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAR, MARCELA ENACHE


coKSTAw)x1 ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str,Salonic FN

teren = 213 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ HCL nr.145/2015, anexa nr.3 (S=300 mp) Identificare imobil

nr.55065/19.07.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


&6MI/CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£HE

PLAN UE


SCARA 1:200


 IMOBILULUI


Nr cadastral


Cartea Funciara nr.Suprafața masurata

2


Adresa imobilului


133


Vlomalq, Complex Comercial Perlo Magazin nr.147


Unitatea Administrativa Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


N—306602__

&

%

% V. •’VIZAT SP


ANE hclm nr.


Perla


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


N-306574

A Date referitoare la teren

Nr parcela

Categorie de folosiinta

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

133

1-2 perete clădire, 2-3 gard prefabricate, 3-4-5 perete clădiri.

5-6 gard beton si fier forjat+perete clădire, 6-1 perete clădiri.

Total

133


B. Date referitoare la construcții


Cod

Destinație

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

114

C1-Spațiu comercial (P); Sup. constr. desf.=lPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Nu deține certificat de performanta enerqetica.       T

1

£-/ P&ZAW-f

Total

114

7*-*          '-—f


Suprafața totala masurata a imobilului=133mp Suprafața din act=133mp


Executant In<j. ZARCADA ION _

Confirm executare u mPspratqri[0Ț^%reJ'Ji^\ .

corectitudinea întocmim documentației caaastrâteXsi

............... i.

•8 1 a

l o

l «/


corespondenta acesteia cu/f§ f'S5 IS I â

I -3 I <4

Vs


entatiei cadastrâle\si litdfidtdimrâ autqiG'za^ Seria RO-IVeD

Nr. 0627Zl-6..]-E2(n k ZARCADA ION/ /)


^egoriaD


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numorul^^^^^^Data


COtfSTAKTA

Nume și Prenume: STOIÂ^MIRELA  Funcția: CONSILIER GR IA 6/îTcq/ Vwnra
Nr. cadastral


PLAN DE SITUATfE-

Scara 1:200


Suprafața măsurată (mp)


513


Nr. Cartea Funciara


ANEXA LA .

hclm

Adresa imobilului


Loc.Constanta, Str. Salonic, Nr. FN


Unitatea administrativ teritoriala CONSTANTA


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


Parcelați) Cc

Nr. Pct

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi D(l.i+1)

X[m]

Y[m]

1

306389.092

792251.151

16.423

2

306374.065

792244.525J

6.710

3

306368.614

792240.612

8.695

4

306363.177

792233.826

12.196

5

306368.181

792222.704

30.365

6

306396.126

792234.584

17.998

S(1)=512.90mp P=92.38Bm


CONTRASEMNEZ SECRETAR, MARCELA ENACHEAl. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

513

împrejmuit prin: gard de beton pcL 6-1,

neimprejmuit pct. I-2-3-4-5-6.

Total

513

B. Date referitoare la construcții


Cod


constr.


Total


Destinația


Suprafața construita la sol [mp]


Mențiuni


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Execufaht:lng. Stere

Confirm ex^^tareS'&asu^^dj'lă'tere^^ corectitudinea întocmirii dqtmnț^/hWadastrgdsi coresponden^ace$tÂ2?coșid|ta^ain teSrt

SenuStura si stampila

W V


Data: 15.032019PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA!' SERVICIUL CADASTRU


TA


VIZAT SPRE N5SCHSM3ARE

Nr.                 _____....______


SemnăturaROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA' NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str.Libertății, zona bl.LB3

teren = 43 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.76440/17.07.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHE


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ NR. 4 LA H.C.L. NR.           |      ______

i

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str.Badea Cârțan, zona bl.iBC7 - BC8

1

teren și platformă = 1961 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative HCL 598/2008, anexa 40, poz. 2 (S = 1350 mp) Identificare imobil nr.47608/25.07.2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Plan de încadrare in zona

Scara; 1:1000


Pian de amplasament si delimitare a imobiiuiui

Scara 1:100


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului: -

43

Str. Libertății, ZoriaBloc LB3, Mun. Constanța

Nr.- Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritpriala.(LIAT)

Cnrifafrprite»--------------------------


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACJ4E


PREȘEDINTEȘEDINȚĂ,

/A Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

43

Imobilul este imprejniuit cu gard de plasa intre punctele ă-3-4-5, cu zid din beton intre 5-1, zid construcție intre 1-2.

Total

43

B Date referitoare la construcții

Cod Cdnștr.

Destinația

Șuprafa’fa' conștiința la sol (mp)

Mențiuni

C1

CA

26

Garaj, Supr. constr. desfasurata= 26 mp.

. Total

26

Suprafața totală măsurată a imobilului = 43 mp


Confirm executarea măsurătorilor în tereii, corectitudinea întocmirii doeurtientatiei.cadasttale corespondența acpsteiarw^âftaW^in teren

CEKHîlCAT

/Ș ' SL-— - % = AUT.f/SÎZARE g; f spitiXnp-s.rNi-.sJi4 S-i V^^g^jjggaORGEE ș ■' sta: O4.O4.2R1Q c'x!!b>.


Inventar de coordonate Sistem de proectie Ștereo'70


Nr. Pct.

X [m]

' Y '

[ml

1

306008.081

792160.406

2 '

30'6004.589

792160.881

' 3 '

306002.536

792161.147

”4. ’

' C5 '

306001.244

'>rw>r\r\r*

792163.738


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Constanta, Strada BADEA CARTAN, ZONA bl. BC7 -

ANEXA LAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU


Data: august 2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA] NR. 5 LA H.C.L. NR._       ț sad

I,

Elemente identificare l'i bun

Suprafață ,

Observații

i'

Imojbil situat în Stațiunea Mamaia, zona Butoaie

i

teren = 114 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.114863/21.06.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

y fawn'i


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTĂ CONSILIUL LOCALANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR._

Elemente identificare

l1 bun

Suprafață

Observații

i

Imo;bil situat pe str.Maior Sofran FN 1,

teren = 157 mp 5:

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.90368/19.06.2019

I I

I


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Pcft&Qn'ty


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA LA |hclmnr/3 lUL /cPQ0!

N                 PLAN DE SITUATE

yjkr             Scara 1:500

V Zîi^r L         TEREN- MAMAIA ZONA BUTOAIE

r v                      ^S*T^114 mp din care; ,7

Anexa 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

157 mp

Mun. Constanta,Str. Maior Sofran, Jud. Constanta

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta

ANEJCA LA
Inventar de coordonate imobil Sistem Stereo 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Y [m]

X [m]

■ 1

791470.601

307980.948

9

791465.780

307983.950

8

791462.660

307977.930

7

791460.360

307973.400

6

791458.590

307971/600

5

791458.820

307970.690

10

791454.159

307969.575

11

791452.180

307969.101

12

791443.690

307967.070

13

791442.470

307966.220

14

791440.530

307965.270

15

791440.994

307963.308

16

791443.545

307964.603

17

791448.230

30796.6.359

18

791452.614

307967.331

4

791460.011

307968.958

3

791468.491.

307969.931

2

791471.236

307970.246

S=157mp


A, Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

157

Total

157

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imoDiiuiui =157 mp

Suprafața din act smP

Executant Ing. Naprilescu Valentina Carmen

^^TTEonfiriri-executarea măsurătorilor la teren,

//^wectituam^htocmirn documentației cadastrale si ^^sftiderira^qesteia cu realitatea din teren c£V' A\


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


1 81 stamp"a

| Datai'Mal 2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

TOMIS •

C°*f5TANT’*H

I.

ANEXAI NR. 7 LA H.C.L. NR.


SECRETAR, MARCELA ENApHE


Elemen

l:e identificare „ bun

Suprafață

Observații

Imo Bd.M

:’)il situat pe amaia nr.96

teren = 367 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil

nr.16607/26.06.2019

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTĂ jIB CONSILIUL LOCAL Ț : i ^4

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str. Brizei colț cu str.PetrpU Cercel, zona Faleză |Sud(Poarta 6)

teren = 27.5 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.115910/14.06.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

367

Constanta, B-dul Mamaia nr. 96

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA

o o o CN a t-INVENTAR DE COORDONATE

Stereografic 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Nord [m]

Est [m]

1

305523.521

792006.063

2.969

2

305524.243

792008.943

10.077

3

305514.589

792011.833

10.010

4

305512.239

792002.103

28.717

5

305505.423

791974.207

2.567

6

305507.915

791973.592

3.416

7

305511.232

791972.774

3.000

8

305514.145

791972.055

15.934

9

305518.380

791987.416

1.014

10

305518.650

791988.393

18.329

S(1Cc)=367 mp


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSW SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHSWJ3AS

Nr. / 6_________
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcsla

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

367

Teren împrejmuit cu gard de lemn (8-9)

zid construcție (9-10-1-2-3-4-5-6-7-8)

TOTAL

367

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Co:

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

59

Locuința parter (2 camere+dependinte)

C2

CAS

74

Atelier croitorie+dependinte, parter

C3

CAS

233

Atelier confecții tamplarie ^dependințe, parter

TOTAL

Suprafața totala masurata a Imobilului^ 367 mp Suprafața din act = 527.10 mp

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


PREȘEDINTE] ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENAGHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str.Gheorghe Marinescu . nr.4A

teren = 353 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 533 mp din care suprafața de 180 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.45581/24.06.2019

ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe str.Griviței nr.50

teren = 48 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (teren în indiviziune) Identificare imobil nr.106815/01.07.2019


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENAGHE


ANEXA LA nrr TlJ NR

' Plan de amplasament si delimitare a imoB®Ăi NR~

Scara 1:500


___'___l_                    ___________

Nr. cadastral i Suprafața masurata (mp) Adresa imobilului


Cartea Funciara nr.


Constanta, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Nr. 4A UAT: ConstantaPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


| 789328.421

A

'O/-

301107.901

Nr. âgjcela (W

Categorie de folosința

1

Cc

Total


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

I

t

I

I


Mențiuni


533


Imobilul este împrejmuit intre pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1.


533


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Supiafata construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

120

Locuința Parter;

Supraf. constr. desf. = 120 mp.

Total

120


Suprafața totala mas- urata a imobilului = 533-rnp _______Suprafața din acte= I80 mp Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN //^ C&

Confirm executarea măsurătorilor (a teren, Gpfgctitudiriea întocmirii documentației cadastrale si corespondențajh,


acesteia cu realitatea din teren.


01.03.2019Inventar de coordonate ale imobilului

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

301136.513

789377.383

1.800

2

301138.024

789378.362

13.328

3

301149.209

789385.609

5.820

4

301152.340

789380.703

5.358

5

301155.250

789376.204

14.409

6

301143.095

789368.467

4.412

7

301139.505

789365.903

7.217

8

301133.608

789361.742

0.704

9

301133.024

789361.348

18.582

10

301118.038

789350.362

2.739

11

301115.790

789348.797

7.657

12

301110.981

789354.756

3.137

13

301108.965

789357.159

34.175

S=533.48 mp

,,O) b-

303


Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303845.754

791229.100

7.201

2

303840.830

791223.846

6.607

3

303836.040

791228.396

7.201

4

303840.900

791233.710

6.694

S=47.88 mpANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat pe

Bd.Tomis nr.l51A, bl. TS4, parter

teren = 8,10 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (teren în indiviziune) Identificare imobil nr.78787/23.07.2019


președiȚe ședință,

A


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 12 LA H.C.L. NR._

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil(teren și platformă) situat în Spatele Casei de Cultură

teren = 2722 mp platformă = 1818 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ nr.151910/20.08.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, marcel^ena^e


PLAN RELEVEU IMOBIL


SCARA 1: 50


ANEXA LA

HCLM NR.^       ț


Județul: CONSTANTA

Teritoriul adm.:Mun. CONSTANTA

Cod SIRUTA: 60428

Adresa imobilului:

B-dul TOMIS NR.151A

BLOC TS4. PARTER

Nr. Cadastral al bunului imobil:

'.‘>2)9 /P; 1

Numele si prenumele proprietarului:

COOPERATIVA MESTESUGAREASCA UNIREA CONSTANTA

Act de proprietate:

Hotarirea nr.306/30.09.1998 ta curtea de arbitraj, transcrisa sub nr.5702 la 30.09.1998 la Judecătoria Constanta

Suprafața rezultata din măsurători:

Suprafața utila = 41.05 mp


BIROU

Ș=9.92mp


PREȘEDINTE ȘEDI NȚ l,


f CERTIFICAT Dl’. AUTORIZARE :EU.IAB,N< 11â<' A.B.C.D

Ing.ZAHARIA


SwjZ

MIRELA ZAHARIA

FEBRUARIE 2000X|-

oq                 _

GRUP SANI.TAR..O' I      S = 4.47mp |SPAȚIU VINZARE

S = 26.66mp


VIZAT SPREfcESCHIMSARE


NTRASEMNEAZĂ SECRETAR, XRCELA ENACHE


ONCGC ^OFICIUL JUDEȚEAN DE CADAS1W, GEOJVZR CA.HTOGKĂ < 't-

CONSTANT’ eg          data

-----■-----------5GNAT


VERIFICAT ȘI RECEW


ANEXA LA

HCLM NR-îii'x./Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2722 mp

Parc Casa de Cultura, Constanta

Cartea Funciara nr.

UAT

Constanta


A. Date referitoare la teren

Nr | Categorie pu.w.u folosința

Suprafața -■ ■ (mp}

_ Mențiuni               _______________

1     |     Cc

2722

Terenul intravilan neimprejmuit

Total

2722

B. Date referitoare Ia construcții

Cod Constr.

Destinația

Suprafa'k construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

Dr

1818

Platforma betonata

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 2722 mp

Executant,

SC THEOTOP SRL Ing. Cojocea Georgiana Ionela

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației topografice si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

Semnătură ?i Ttampila

Data: 10 Iunie 2019


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,VIZAT SPRE NESC


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENApHE


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

i


coNSTA/vr^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
ANEXA NR. 13 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare ' bun

Suprafață

Observații

DE 308

Tronson I - 408 mp

Tronson II - 416 mp Tronson III - 1109 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.160072/21.08.2019

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN/ CONSTRUCȚIE

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE

EVALUARE

IfilR /

DIATA

A

1.

88/2018

6

Teren situat în str. Bogdan Vodă nr.59

39

49.000

111237/

06.06.2019

2.

312/2005

1

Teren situat în str. I.C. Brătianu nr.47

2053

1.011.000

115184/

12.06.2019

3.

312/2005

1

Constucție situată în str.I.C.Brătianu nr.47

415

597.000

115186/

12.06.2019

4.

350/2018

7

Teren situat în

str. Griviței nr.56

525

594.000

115190/

12.06.2019

5.

350/2018

7

Construcție - CI situată în

str.Griviței nr.56

Construită la sol=200 mp;

Construită desfășurată = 411 mp

460.000

115192/

12.06.2019

6.

350/2018

i

7

Construcție - C2 situată în str.Griviței nr.56

Construită la sol=73 mp;

Construită desfășurată = 73 mp

29.000

115194/

12.06.2019

7.

350/2018

7

Construcție - C3 situată în str.Griviței nr.56

Construită la sol = 17 mp;

Construită desfășurată = 17 mp

2.000

115196/

12.06.2019

8.

11/2019

5

Teren situat în

str. Traian nr.56

380

448.000

115198/

12.06.2019

9.

116/2010

art.5

Teren situat în

Bd.Tomis colt cu str.Soveja (include suprafața de 15,91 mp aferentă Sp.com.nr.12, Piața Agroa li menta ră Tomis III)

572,87

523.400

83586/

23.04.2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,“S

o

o

o

m

i

IO

r-

r^.

00

oo

hx


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

JiN [m]

E [m]

1

308214.850

787536.510

3.996

2

308211.906

787533.808

101.935

3

308)142.855

787608.793

3.999

4

308145.770

787611.530

101.981

Supraiata din măsurători =

408 mp
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

;iN [m]

E [m]

1

308132.510

787604.560

3.996

2

308'129.597

787601.825

103.993

' 3

3 08'059.241

787678.405

4.002

4

308'062.190

787681.110

103.946

Suprs.iEata din

măsurători =

416 mpCONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

marcela enache


INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i*l)

N (m]

E [m]

1

307982.199

787750.140

5.750

2

307986.199

787746.010

45.743

3

308018.020

787713.149

49.478

4

308051.494

787676.713

3.130

5

308049.189

787674.596

49.487

6

308015.709

787711.038

45.765

7

307983.667

787743.714

5.743

e

307979.647

787747.81S

54.182

9

307941.712

787786.501

45.338

10

307909.970

787818.873

4.000

11

307907.241

787821.797

78.695

12

307853.807

787879.570

19.870

13

307840.316

787894.158

4.000

14

307843.254

787896.873

8.923

15

307849.310

787890.320

89.644

16

307910.180

787824.510

4.130

17

307913.060

787821.550

45.227

18

307944.516

787789.054

54.169

Suprafața din măsurători »

1109 mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU VSZAT SPRE NESCJ Nr.BENEFICIAR:

MUN. CONSTANTA

PLANȘA

1


MasuraW

Desenat^

Calculat [To^^-oSife^ol


PLAN DE SITUAȚIE Mun. Constanta, De308-Tronson III


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiat'fe^ji parte sau în toț^îit^e vor fi transmisa unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului^&Q^O^gSutor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Bogdan Vodă, nr. 59, în suprafață de 39 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHEANEXA LA hclmnr/3^-2


Suprafața!

325,00

OPINIE (rotunjit)

€ 265,0

86.100

1.255

408.000

mp eur/mp eur ron/mp ron

Suprafață totală a terenului; este de 325


Curs Eur / Ron

4,7348

Data

04.06.2019


mp.

Suprafața evaluată este în cotă indiviză de 39 mp

Valoare aferentă suprafeței evaluate:

49000 lei


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

« Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.

• Localizare: comparabile B și C au fost corectate pozitiv, respectiv negativ deoarece din analiza pe perechi de date a reișit că prețul proprietății este influențat de localizare

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 39 mp, teren în indiviziune, amplasat în Constanța, str. Bogdan Vodă, nr. 59 este de 49.000 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abord;irea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniti'irile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranță ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corec te. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

  ANEXALA

  HCLM NR. /2O(9,


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, strada Bogdan Vodă, nr. 59, în suprafață de 39 mp, teren în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

49.000 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


  AnexeEvaluator, membru titular ANE VAR; specializarea EjPI Dr. ec. Tanasă

s

Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consiliufet Municipiului Constanța) ComparabileDatele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sS&'în-tOtălitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


Nr. 62/RF/04.06.2019


ANEXA LA


RAPORT de evaluare


Teren situat în Constanța, str. I.C. Brătianu, nr. 47, în suprafață de 2053 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicicant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


pjlEȘEDIN’TE ȘEDINȚĂ»


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Data: 04.06.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil/nr./legNJSSS^-ANEXA LA

hclm nr. ^3

• Utilități: comparabila C a fost corectată in sens pozitiv deoarece nu dispune cu gaze spre deosebire ide proprietatea evaluată și celelalte comparabile. Ajustarea a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional. 1

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută, procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în .suprafață de 2053 mp, amplasat în Constanța, str. I.C. Brătianu, nr. 47 este de 1.011.000 lei. ' 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.


 • 3.3 Abordarea;prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru.1 finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:


 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru, terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, releyanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, strada I.C. Brătianu, nr. 47, în suprafață de 2053 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

1.011.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoar ea este o predictie;

 • •  valoar ea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

» valorile nu conțin T.V.A.

04.06.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, Dr. ec. Tanasă FloyeptiryEmil

Anexe


VKLji V-/.Wj7T Jir223 Bl Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a C^^fraluislQGâ^^p^ Municipiului Constanța)                                     Vțsss&essss^

Comparabile                                               V

Nr. 63/RF/04.06.2019

ANEXA LA. HCLM        / j-OA

RAPORT DE EVALUARE

Construcție situată în Constanța, str. I.C. Brătianu, nr. 47, în suprafață de 415 mp, -domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Drepți,il de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Evaluator, membru titular ANE VAR, / j specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă               nr. leg. 18223

\ ’W ppWi ;lr. 'i'Q,Z3

ANEXA LA

[HCLM         / ry,z

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța, ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Fs Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având. in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție situată în Constanța, str. I.C. Brătianu, nr. 47, în suprafață , de 415 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

597.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile

exprimate in prezentul raport;                                             «

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de confoimarea la cerințele legale;

 • •  valoar ea este o predictie;

 • •  valoatea este subiectiva;

 • •  evaluîirea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  04.06.2019


  Evaluator, membru titular AbJEYAR,

  EPI,Anexe

.....css

îLlb'ball âl’î»


 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Muni cipiului Constanța)

 • •  Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.

—...........■— ™™_

ANEXA LA

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sWîiFtotafităte și nu


ANEXA LA


Lung...... 3ua


vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


Nr. 64/RF/04.06.2019


RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de 525 mp, domeniu priPat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


PREȘEDINTE ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEData: 04.06.2019Evaluator, membru titular ANEVAR, specializapea^EPI: Dr. ec.TanasăFlorentin-Emil, nr. 1Suprafața 1

525,00

OPINIE (rotunjit)

€ 239,0

125.500

1.132

594.000

mp eur/mp eur ron/mp ronCorecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

 • •  Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.

 • •  Localizare: comparabile B și C au fost corectate pozitiv, respectiv negativ deoarece din analiza pe perechi de date a reișit că prețul proprietății este influențat de localizare

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional. ;

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția bruta procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului — teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în. suprafață de 525 mp, amplasat în Constanța, str. Griviței, nr. 56 este de 594.000 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind Veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea priri utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adec varea; precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere.|In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își

I ANEXA LA formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

I. Teren situat în Constanța, strada Griviței, nr. 56, în suprafață de 525 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

594.000

 • •  fiecare: valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

04.06.2019


Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de Municipiului Constanța)

 • •  Comparabile


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 65/RF/04.06.2019

RAPORT DE EVALUARE

Construcție CI, situată în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de construită la sol de 200 mp și suprafață construită desfășurată de 411 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă                        CONTRASEMNEAZĂ

Data: 04.06.2019
SECRETAR, MARCELA ENACHE

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corect,:;. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. hi analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este 'o comparare; - orientarea spre piața.

“ Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având 'in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcții? CI, situată în Constanța, strada Griviței, nr. 56, în suprafață de construită la sol de 200 mp și suprafață construită j desfășurată de 411 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistratea în situațiile financiare;

460.000

•• sC't--

 • •  fiecare1 valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele sișâprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,


 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de confoimarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.


04.06.2019

Anexe

• Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre Municipiului Constanța)                             \

® Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.       \

ANEXA LA


HCLM            \Nr. 66/RF/04.06.2019

RAPORT DE EVALUARE

Construcție C2, situată în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de construită la sol de 73 mp și suprafață construită desfășurată de 73 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


PRE Ș SDINTE ȘEDINȚĂ,


Data: 04.06.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea EPI: Dr. ec.Tanasă Florentin-EmiDnrZLâfel-82233.4 Reconcil ierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța, ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață" activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Construcție C2, situată în Constanța, strada Griviței, nr. 56, în suprafață de construită la sol de 73 mp și suprafață construită desfășurată de 73 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

29.000

» fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

® valoarea este o predictie;

® valoarea este subiectiva;

® evaluarea este o opinie asupra unei valori;

® valorile nu conțin T.V.A.

04.06.2019


Evaluator, membru titular


AnexeDr. ec. Tanasă.Elore


r

Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre â Cd Municipiului Constanța)

Metodologia de estimare a costului de înlocuire net.


ANEXA LA


HCLM       /âă'


Anul^Z^Luns .«!{f?3( ua .Zfîr)


Nr. 67/RF/04.06.2019

RAPORT DE EVALUARE

Construcție C3, situată în Constanța, str. Griviței, nr. 56, în suprafață de construită la. sol de 17 mp și suprafață construită desfășurată de 17 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

j     PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARCELA ENACHE

Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPI: eg. 18223

Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil,.3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii fin'ale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru, finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea estd o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru proprietatea evaluată s-a aplicat doar abordarea prin cost, neexistând o piață activă de tranzacționare pentru bunuri similare celui analizat.


Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție C3, situată în Constanța, strada Griviței, nr. 56, în suprafață de construită la sol de 17 mp și suprafață construită desfășurată de 17 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

2.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si'imprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,


 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  Evaluator, membru titular ANE VAR, speciamwea EPI, HMentin^Emil


  04.06.2019


Dr. ec. Tanas-M;

Anexe

 • •  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a ^^^Mltml^arah^ Municipiului Constanța)

 • •  Meto dologia de estimare a costului de înlocuire net.

ANEXA LA


HCLM NR.Nr. 68/RF/04.06.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. Traian, nr. 56, în suprafață de 380 mp, domeniu pri vat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARC       HEEvaluator, membru titular ANE VAR,

Dr. ec.Tanasă FlorentiSuprafața

380,00

mp

€249,0

eur/mp

OPINIE (rotunjit)

94.600

eur

1.179

ron/mp

448.000

ron


Curs Eur/Ron

4,7348

Data

04.06.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

 • •  Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea a.u fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.

 • •  Localizare: comparabile A și C au fost corectate negativ deoarece din analiza pe perechi de date a reișit că prețul proprietății este influențat de localizare

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional. ,

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei B deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 380 mp, amplasat în Constanța, Str. Traian, nr. 56 este de 448.000 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniiurile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere.; In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.


Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului, profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:


Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situa t în Constanța, Str. Traian, nr. 56, în suprafață de 380 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

448.000


 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile; nu conțin T.V.A.

  04.06.2019  Evaluator, membru titular ANE speciali Dr. ec. Tanasă Florari


  Anexe

  • •  Documente puse la dispoziție Municipiului Constanța)

  • •  Comparabile


  de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consi
Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți Iară acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 45/RF/22.04.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, B-dul Tomis colț cu strada Soveja, în suprafață de 572,87 mp (include suprafața de 15,91 mp aferent Sp.com. nr .12- zona Piața Agroalimentară Tomis III), domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului ConstanțaData: 22.04.2019


Evaluator, membru titular ANE VAR, specializarea EPD Dr. ec.Tanasă Florentin-E
Suprafața .

572,87

OPIhllE (rotunjit)

€ 192,0

110.000

914

523.400

mp eur/mp eur ron/mp ron


Curs Eur/Ron

4,7584

Data

22.04.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

® Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte,. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.

e Localizare: Toate comparabilele au fost corectate în sens negativ deoarece au o localizare mai bună decât terenul evaluat. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei B deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția bruta procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în\suprafață de 572,87 mp (include suprafața de 15,91 mp aferent Sp.com. nr .12 - zona Piața Agroalimentară Tomis III), amplasat în Constanța, B-dul Tomis colț cu strada Soveja este de 523.400 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea, prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile ■privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

I

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii firi ale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru.; finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranță ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. l:n analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea estei o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

ANEXaTa”~]

jHCLMNR.CU^7

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, B-dul Tomis colț cu strada Soveja, în suprafață de 572,87 mp (include suprafața de 15,91 mp aferent Sp.com. nr .12 - zona Piața Agroalimentară Tomis III), domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

523.400 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

22.04.2019

Evaluator, membru titula/A

spec

Dr. ec. Tanasă FAnexe


Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a CoȘ^ți Municipiului Constanța) Comparabile