Hotărârea nr. 341/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 156/2019 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 141/2014 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. BRAVILOR NR. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 156/2019 privind modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1

„,, Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

%>. Of.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 161711/23.08.2019, avizele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze,' economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 161943/23.08.2019

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. a și art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu data prezentei, HCL nr. 156/2019 privind modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1 își încetează aplicabilitatea.

Platforma betonată situată în curtea imobilului din str. Bravilor nr. 1 revine în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va realiza în baza unui proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciul de Ambulanță Județean Constanța

Art.1 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, SPIT și Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de_consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ^EpiNȚĂ,

Constanța

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACH-E