Hotărârea nr. 340/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

..y. Consiliul .local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 161705/23.08.2019, avizele Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 161937/23.08.2019 și adresa SC Confort Urban nr. 9170/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 146140/2019;

Având în vedere anexa 2 la H.C.L. nr. 158/2019 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. a și art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje din H.C.L. nr. 63/2013, în sensul retragerii din gestiunea delegată a SC Confort Urban a bunului - Platformă, Str. Bravilor nr. 1, Serviciul de Ambulanță Județean, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: x 7 pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE 'ȘEDINȚĂ,

NRnS.W/^lOf-

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje - transmitere în gestiunea delegată


NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Platformă

str. Bravilor nr. 1

Serviciul    de    Ambulanță

Județean

3.526

Valoarea construcției - platformă, conform Raportului de evaluare nr. 148298/2019 - 71.000 lei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHF

S TA N"ț

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate^în parfe^sau în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


Nr. 33/RF/29.07.2019


RAPORT DE EVALUARE

Construcție platformă, amplasată în Constanța, str. Bravilor, nr. 1, în suprafață de de 3.526 mp, domeniu public al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELAENApHE

Data: 29.07.2019


Rezumatul concluziilor importante

Către:

I hclm


ANEXA LA


Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client.

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 29.07.2019 Data raportului de evaluare: 29.07.2019 Dreptul de proprietate: domeniu public al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Municipiul Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, pentru “construcție platformă” situată în Constanța, str. Bravilor, nr. 1, în suprafață de 3.526 mp, domeniu public al municipiului Constanța.

Etape parcurse:

  • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

  • -   inspecția proprietății;

  • -   investi garea pieței imobiliare;

  • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raport.irea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (29.07.2019): 1 EURO = 4.7273 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Construcție platformă situată în Constanța, str. Bravilor, nr. 1, în suprafață de 3.526 mp, domeniu public al municipiului Constanța

71.000

Data 1

29.07.2019


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil  Evaluator autorizat, specializata Evaluarea  Proprietăților Imobiliare (EPI), membri/titulșir ANEVAR