Hotărârea nr. 34/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de .                    ;

Avînd în vederea expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 8016/15.01.2019, referatul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 8026/15.01.2019 precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, precum și HCL nr. 443/31.10.2018 prin care a fost ales președinte de ședință domnul Tincu Cristian;

în temeiul prevederilor art. 35, alin. 1, art. 41 și art. 115 alin. 1, lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările uletrioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Șe alege în funcția de președinte de ședință domnui(a) C0           /hfZi          __________f pentru un mandat de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETAR,

Marcela Enache